Hµn que hµn bäc thuèc

Hµn que hµn bäc thuèc

lÞch sö

S¬ lîc lÞch sö

 N¨m 1808, Davy vµ Ritter t¹o nªn phãng ®iÖn ®Çu tiªn gi÷a hai ®iÖn cùc c¸c bon ë vÞ trÝ n»m ngang. Sù phãng ®iÖn theo ®êng cong híng lªn trªn do t¸c dông cña khÝ nãng vµ ®îc ®Æt tªn lµ hå quang.

 N¨m 1885, c¸c nhµ khoa häc Nga Bernardos vµ Olszewski ®îc b»ng s¸ng chÕ ë Paris ®Ó t¹o nªn nãng ch¶y côc bé kim lo¹i nhê hå quang t¹o nªn b»ng mét ®iÖn cùc c¸c bon vµ mét miÕng thÐp.
 N¨m 1888, mét ngêi Nga kh¸c lµ Slavianov thay thÕ ®iÖn cùc c¸c bon b»ng ®iÖn cùc thÐp nãng ch¶y ®Ó trÇn.  N¨m 1907, O.Kjellberg ngêi Thôy §iÓn ®îc b»ng ph¸t minh vÒ ®iÖn cùc bäc thuèc.

Hµn que hµn bäc thuèc

§Þnh nghÜa vµ nguyªn lý qu¸ tr×nh

 Ngêi ta t¹o nªn hå quang ®iÖn gi÷a ®iÖn cùc nãng ch¶y vµ chi tiÕt.  NhiÖt lîng do hå quang t¹o nªn lµm nãng ch¶y ®ång thêi ®Çu ®iÖn cùc vµ bé phËn chi tiÕt.  Kim lo¹i nãng ch¶y thµnh giät ®îc ®¾p lªn chi tiÕt, sau khi nguéi t¹o nªn ®êng hµn.  Líp bäc ®iÖn cùc tan ra díi d¹ng xØ, n»m trªn mèi hµn. Líp xØ ®ãng vai trß b¶o vÖ mèi hµn khi kim lo¹i nãng ch¶y ®«ng cøng l¹i.  Líp xØ hµn ®îc nËy b»ng bóa gâ.

Hµn que hµn bäc thuèc

Ph¹m vi øng dông

§iÖn cùc hµn bäc thuèc hÇu hÕt sö dông trong hµn b»ng tay, chiÕm 40% träng lîng kim lo¹i trong qu¸ tr×nh hµn hå quang .

 gia c«ng nãng 
ho¸ dÇu

 
   

c«ng nghiÖp h¹t nh©n vµ hµng kh«ng
chÕ t¹o c¬ khÝ, ®ãng tµu vµ ®êng s¾t giµn khoan b¶o dìng söa ch÷a vµ thay thÕ Xëng méc (thÐp kh«ng gia c«ng c¬ khÝ) rÌn dËp

Hµn que hµn bäc thuèc

VËt liÖu hµn

- ThÐp Kh«ng hîp kim hoÆc hîp kim yÕu chøa díi 0,25%c¸c bon.
Ghi chó: Cã thÓ cÇn xö lý nhiÖt sau khi hµn.

- ThÐp kh«ng gØ vµ chÞu nhiÖt. - Gang.

- Hîp kim cña NIKEN.
- Hîp kim §åNG. -Hîp kim Ýt chØ ®Ó söa ch÷a.

Hµn que hµn bäc thuèc

Lo¹i dßng ®iÖn hµn

Nèi víi m¹ch s¬ cÊp

Hµn dßng mét chiÒu

Hµn dßng xoay chiÒu

Hµn que hµn bäc thuèc

Nèi vµo phÝa s¬ cÊp
Pha 1 Pha 2 Pha 3 Trung tÝnh §Êt

Nèi vµo phÝa s¬ cÊp

Dßng xoay chiÒu

M¸y c¾t vi sai

M¸y c¾t vi sai

M¸y c¾t vi sai

Dßng mét chiÒu

§Çu 230 v mét pha

§Çu400 v mét pha

§Çu 400 v ba pha

M¸y ph¸t

M¸y ph¸t

M¸y ph¸t

Hµn que hµn bäc thuèc

Dßng ®iÖn xoay chiÒu
Dßng s¬ cÊp (xoay chiÒu)

Nèi vµo phÝa s¬ cÊp

Iu
Dßng xoay chiÒu

Ui

T

®Çu kÑp

Dßng mét chiÒu

T = M¸y biÕn ¸p
+
0

I = Dßng ®iÖn U = §iÖn ¸p

-

Hµn que hµn bäc thuèc

Dßng ®iÖn mét chiÒu
®ßng ®iÖn s¬ cÊp (xoay chiÒu)

Nèi vµo phÝa s¬ cÊp

Iu
Dßng xoay chiÒu

Ui

T

R
+ OU -

+ OU -

®Çu kÑp

Dßng mét chiÒu
U= §iÖn ¸p T = M¸y biÕn ¸p

I=Dßng ®iÖn

R = Bé chØnh lu

Hµn que hµn bäc thuèc

Ph©n lo¹i c¸c m¸y hµn
- C¸c m¸y hµn cã thÓ ph©n thµnh hai hä chÝnh:
- M¸y hµn xoay chiÒu - M¸y hµn mét chiÒu - C¸c m¸y hµn tÜnh kh«ng cã bé phËn nµo quay trõ qu¹t giã. - Lµ c¸c lo¹i m¸y hµn kiÓu tÜnh

- C¸c m¸y hµn nµy chØ cã Ýt chi tiÕt chuyÓn ®éng nh lâi thÐp, cuén d©y, qu¹t do ®ã Ýt b

- C¸c lo¹i m¸y hµn nµy Ýt ph¶i b¶o dìng:
- Ch¹y ®Þnh kú tuú theo m«i trêng lµm viÖc. - KiÓm tra chi tiÕt lµm viÖc. - KiÓm tra mèi nèi chÆt, c¸c ®Çu s¬ cÊp vµ thø cÊp.

Hµn que hµn bäc thuèc

®Æc tÝnh ngoµi
®êng cong

V ( volt ) ®iÖn ¸p kh«ng t¶i

- §iÖn ¸p U cña c¸c ®iÖn cùc phô thuéc vµo c¸c yÕu tè: - ChiÒu dµi hå quang. - §êng kÝnh que hµn. - §é dÇy cña bäc thuèc. - §é ¨n s©u cña ngän löa. - Dßng ®iÖn hµn.

30
20 10

- KiÓu dßng ®iÖn, cùc tÝnh.

24 v
22v

I(A)
50 100 150 200

Hµn que hµn bäc thuèc

Thæi tõ

- Thæi tõ biÓu hiÖn b»ng sù lÖch hå quang do tõ lùc cña dßng ®iÖn hµn g©y ra. - HiÖn tîng nµy thêng thÊy ë hµn mét chiÒu.

- Kh¾c phôc:
- D©y m¸t ph¶i ®Æt cè ®Þnh cµng gÇn hå quang cµng tèt. - T¨ng sè ®iÓm ®Ó t¨ng dßng ®iÖn ch¹y qua. - Hµn bíc. - Hµn b»ng dßng xoay chiÒu. - Bäc c¸p nèi m¸t trªn chi tiÕt cÇn hµn.

Hµn que hµn bäc thuèc

®iÖn ¸p kh«ng t¶i U0 vµ Ua

- §iÖn ¸p kh«ng t¶i cña m¸y ph¸t U0

- §iÖn ¸p kh«ng t¶i tÝnh b»ng vol lµ ®iÖn ¸p ®o ë thø cÊp khi kh«ng cã dßng ®iÖn ch¹y qua - §iÖn ¸p nµy cho phÐp måi vµ æn ®Þnh hå quang ®iÖn.

- §iÖn ¸p måi cña ®iÖn cùc Ua
- Khi hµn xoay chiÒu, ®iÖn ¸p nµy cã thÓ thay ®æi tõ 40-50V ®èi víi c¸c que hµn Rutile vµ 70-90V ®èi víi c¸c que hµn Baz¬.

Hµn que hµn bäc thuèc

C¸c tiªu chuÈn lùa chän m¸y ph¸t hµn

ChØ cã thÓ chän m¸y ph¸t hµn nÕu biÕt:
Lo¹i que hµn mµ ta muèn sö dông. VËt liÖu cÇn ghÐp nèi. KiÓu dßng ®iÖn hµn cÇn sö dông. Dßng ®iÖn yªu cÇu trong hå quang. HÖ sè ho¹t ®éng. §iÖn ¸p kh«ng t¶i cÇn sö dông ë ®iÖn cùc. §Þa ®iÓm lµm viÖc (c«ng trêng, ph©n xëng, mét pha hoÆc ba pha) Sù kh«ng æn ®Þnh cña líi.

Hµn que hµn bäc thuèc

Que hµn bäc thuèc

Hµn que hµn bäc thuèc

CÊu t¹o cña mét que hµn

- Que hµn bäc thuèc gåm mét lâi kim lo¹i cã bäc mét líp thuèc ®ång t©m.

Lâi kim lo¹i Líp bäc
- Líp bäc cã 3 vai trß víi ®Æc tÝnh x¸c ®Þnh

Ngêi ta chän que hµn theo tiªu trÝ:
•VËt liÖu cña kim lo¹i nÒn.

•KiÓu líp bäc.
•§êng kÝnh lâi que. •ChiÒu dµi que.

Hµn que hµn bäc thuèc

Vai trß cña líp vá bäc

3 Vai trß

- VÒ ®iÖn - VÒ c¬ lý - VÒ luyÖn kim

Hµn que hµn bäc thuèc

Vai trß vÒ ®iÖn

1) ChÊt bäc chøa c¸c chÊt ®Ó dÔ måi vµ æn ®Þnh hå quang (muèi Kali, Natri, oxit kim lo¹i, vv. 2) T¨ng tr¹ng th¸i i«n ho¸ chÊt khÝ gi÷a an«t vµ cat«t. 3) Vai trß nµy ®Æc biÖt quan träng nÕu hå quang ®îc cung cÊp b»ng dßng ®iÖn xoay chiÒu. 4) Nã x¸c ®Þnh ®iÖn ¸p måi vµ ®¶m b¶o duy tr× hå quang, t¹o ra c¸c phÇn tö i«n. 5) LoaÞ chÊt bäc phô thuéc vµo ®iÖn ¸p måi que hµn.

Vai trß c¬ lý

1) ViÖc ch¶y chËm líp vá bäc ngoµi que hµn t¹o nªn mét miÖng phÔu híng kim lo¹i nãng ch¶y vµo vòng hµn. 2) ViÖc ch¸y t¹o khÝ b¶o vÖ vòng hµn,®Çu ®iÖn cùc khái sù oxy ho¸ cña m«i trêng chung quanh. 3) §«i khi cho phÐp ch¹m vµo chi tiÕt mµ kh«ng dÝnh (tù ®éng, b»ng tay).

Hµn que hµn bäc thuèc

Vai trß luyÖn kim

1) T¹o nªn trªn bÒ mÆt hµn mét líp xØ, nã t¹o xØ c¸c «xit vµ ®¶m b¶o trao ®æi víi kim lo¹i n 2) Nã t¹o ra xung quanh mét líp khÝ b¶o vÖ ( O2 , N2 , vv…) 3) Nã bï phÇn tæn hao Si vµ Manggan (do ch¸y hoÆc bay h¬i) -kh«ng tr¸nh ®îc vµ bæ sung c¸c nguyªn tè nh Cr«m, Niken . 4) Nhê bét s¾t vµ bét kim lo¹i trong líp ¸o, ta nhËn ®îc c¸c que hµn cã hiÖu suÊt cao. 5) Cã kh¶ n¨ng bæ sung c¸c nguyªn tè tæng hîp nhËn ®îc tõ lâi thÐp kh«ng hîp kim mét líp hîp kim m¹nh.

Hµn que hµn bäc thuèc

Lo¹i líp bäc

- Cã nhiÒu lo¹i líp bäc, chóng ®îc nhËn d¹ng b»ng ký hiÖu que hµn

RUTILE KiÒm Xenlul« ¤xit axit C¸c lo¹i kh¸c

Ký hiÖu « R » Ký hiÖu « B »

Ký hiÖu « C » Ký hiÖu « O » Ký hiÖu « A »
Ký hiÖu «S »

Hµn que hµn bäc thuèc

Líp bäc rutile
- Líp bäc nµy cã:

R

- Mét tû lÖ RUTILE («xit titan TiO2 tù nhiªn 95 %) hoÆc ilmenite («xit s¾t vµ titan).
- C¸c nguyªn tè dÉn xuÊt vµ c¸c s¶n phÈm mÞn nh hîp kim s¾t vµ silicat tù nhiªn vµ cã thÓ chøa c¸c s¶n phÈm xenlul«.

- Th«ng thêng tû lÖ RUTILE kho¶ng 50% vÒ khèi lîng vµ tû lÖ c¸c s¶n phÈm xenlul« kh«ng

- Que hµn nµy cho phÐp:

- Hµn ë mäi vÞ trÝ .
- NhËn ®îc mèi hµn ®Ñp, cã ®Æc tÝnh c¬ tèt. - Sö dông dßng mét chiÒu hoÆc xoay chiÒu cã u ®iÓm lµ hå quang rÊt æn ®Þnh víi ®iÖn ¸p måi t¬ng ®èi thÊp, ngay c¶ víi dßng xoay chiÒu.(45-50V)

Hµn que hµn bäc thuèc

Líp bäc kiÒm
- Líp bäc nµy cã:

B

- Lîng cacbonat canxi vµ cacbonat kh¸c ®¸ng kÓ còng nh fluor (hçn hîp tù nhiªn cña fluor vµ canxi). TÝnh chÊt cña líp bäc nµy lµ kiÒm.
- C¸c que hµn nµy t¹o nªn:

- Mét lîng xØ võa ph¶i, cã mÇu n©u, n©u ®Ëm hay mê. - Kim lo¹i rÊt bÒn chÞu nøt khi nãng vµ l¹nh thÝch hîp víi thÐp dµy vµ c¸c cÊu tróc gißn còng nh thÐp hîp kim yÕu cã hµm lîng cacbon vµ lu huúnh lín h¬n hµm lîng cña thÐp mÒm hµn tèt. - Cã thÓ hµn ë mäi vÞ trÝ trõ hµn th¼ng ®øng ngîc.

Hµn que hµn bäc thuèc

Líp bäc kiÒm
M« t¶:

B
H2 < 5 cm 3 / trªn 100 gam kim lo¹i
hoÆc H2 < 10 cm 3 / trªn 100 gam kim lo¹i

- Líp bäc hót Èm, do vËy que hµn cÇn ph¶i ®îc sÊy tríc khi sö dông theo chØ dÉn cña nhµ s¶n xuÊt. Trong c¸c ®iÒu kiÖn nµy, kim lo¹i cã hµm lîng Hidro rÊt thÊp lµm gi¶m nguy c¬ nøt mèi hµn vµ bät khÝ.

- §ã lµ c¸c que hµn cã lîng hidro thÊp:

- Que hµn nµy thÝch hîp víi hµn ®iÖn mét chiÒu vµ xoay chiÒu. Hå quang Ýt æn ®Þnh h¬n lo¹i que hµn kh¸c. (§iÖn ¸p måi kho¶ng gi÷a 60 – 90V).

Hµn que hµn bäc thuèc

Líp bäc xenlul«

C

-- líp bäc cã: - Mét lîng lín chÊt xenlul« vµ mét chót silicat tù nhiªn vµ hîp kim s¾t khi bÞ ph©n huû trong hå quang t¹o thµnh mét lîng lín khÝ b¶o vÖ. - Líp bäc nµy t¹o nªn: - Hå quang m¹nh, th©m nhËp nhanh vµ tèc ®é ch¶y nhanh. - §Æc tÝnh c¬ cña kim lo¹i tèt. - Mét lîng lín chÊt ch¸y trong vá bäc t¹o nªn líp xØ Ýt. - Thêng ®îc sö dông ®Ó hµn nghiªng (hµn èng dÇu vµ èng dÉn khÝ). - Khi ch¶y t¹o nªn nhiÒu khãi. - Lµm viÖc víi dßng mét chiÒu hoÆc xoay chiÒu víi ®iÖn ¸p måi trªn 70V.

Hµn que hµn bäc thuèc

Vá bäc oxit, axit, ®Æc biÖt

- Líp bäc oxit: - Vá bäc nµy chñ yÕu chøa oxit s¾t c¸ hoÆc kh«ng cã oxit mangan. - XØ dµy, ch¾c vµ thêng tù t¸ch ra. - Que hµn nµy th©m nhËp yÕu vµ líp hµn ch¶y ®Ñp. - Thêng ®îc sö dông khi hµn ph¼ng (theo gãc hoÆc tõng giät). - Líp bäc axit:

- Vá bäc nµy chøa oxit s¾t hoÆc oxit mangan còng nh cã mét tû lÖ s¾t mangan t¬ng ®èi cao - XØ cã cÊu tróc c¬ d¹ng tæ ong vµ t¸ch dÔ dµng. - Tèc ®é nãng ch¶y cao, th©m nhËp tèt, ®Æc biÖt thÝch hîp víi gµn ph¼ng nhng còng thÝch hîp cho c¸c vÞ trÝ kh¸c. - Ho¹t ®éng víi dßng mét chiÒu hoÆc xoay chiÒu, cã ®iÖn ¸p måi cì 50V. - Líp bäc ®Æc biÖt: - Ký hiÖu S cho phÐp ký hiÖu c¸c lo¹i que hµn kh¸c kh«ng n»m trong c¸c lo¹i ®· nªu.

Hµn que hµn bäc thuèc

H×nh d¸ng vá bäc

Cã tån t¹i c¸c d¹ng chiÒu dµy vá bäc kh¸c nhau kh«ng

?

- Cã nh÷ng lo¹i vá bäc:

- MÞn - H¬i dµy - Dµy - RÊt dµy - HiÖu suÊt cao

Hµn que hµn bäc thuèc

H×nh d¹ng vá bäc

Líp bäc mÞn

Ø4 Ø 4,6 - 5,2

§êng hµn nãi chung khum

Kh«ng cã chç lâm
Giät lín

Hµn que hµn bäc thuèc

H×nh d¹ng vá bäc

Vá bäc h¬i dµy

Ø4 Ø 5,2 - 6

§êng hµn khum nhÑ

Cã chç lâm nhá
Giät rÊt nhá

Hµn que hµn bäc thuèc

H×nh d¹ng vá bäc

Vá bäc dµy

§êng hµn khum nhÑ hoÆc ph¼ng
ø4
Ø6 - 6.8

Chç lâm s©u
Giät mÞn

Hµn que hµn bäc thuèc

H×nh d¹ng vá bäc

Vá bäc rÊt dµy
( bét s¾t)

§êng hµn khum Ýt hoÆc ph¼ng, thËm chÝ rÊt ph¼n

ø4
>Ø 6.8

Tãm t¾t vÒ h×nh d¹ng

Chç lâm rÊt s©u

Hµn que hµn bäc thuèc

§êng kÝnh vµ chiÒu dµi que hµn
- ®êng kÝnh que hµn Cêng ®é trung b×nh cña hµn ph¼ng
Ø que hµn Ø 1.6 Ø2 Ø 2.5 Ø 3.15 ou 3.2 Líp bäc mÞn 25 A 40 A 60 A 95 A Líp bäc híi dµy 30 A 50 A 70 A 105 A Líp bäc dµy 35 A 55 A 75 A 115 A Líp bäc – R% 110/130 -------------80 A 115 A Líp bäc – R% 140/180 ---------110 A 150 A

Ø4
Ø5 Ø 6.3 Ø8

130 A
175 A 230 A 300 A

150 A
190 A 250 A 350 A

160 A
200 A 275 A 375 A

170 A
230 A 300 A 380 A

220 A
275 A 400 A --------

- ChiÒu dµi que hµn - 225 mm ; 250 mm ; 300 mm ; 350 mm ; 450 mm ; 600 mm ; 700 mm .

Hµn que hµn bäc thuèc

Måi hå quang

- Nh thÕ nµo lµ mét ®êng hµn

1) Ngêi thao t¸c måi hå quang ë vÞ trÝ mong muèn (trong mèi nèi).
2) Tr¸nh måi ký sinh dÉn tíi måi bÞ ng¾t, bÞ ¨n mßn. 3) Måi ®îc thùc hiÖn b»ng di chuyÓn que hµn. 4) Duy tr× mét kho¶ng c¸ch gi÷a que hµn vµ chi tiÕt b»ng ®êng kÝnh que hµn. 5) Hå quang ®· x¸c lËp, ®a nghiªng que hµn theo chiÒu hµn, theo gãc vµ vÞ trÝ cña nã.

ChiÒu tiÕn

Nguy c¬ dÝnh vµ ng¾n m

Graphit ®Ó måi hå quang thuËn lîi

Hµn que hµn bäc thuèc

Hµn
Dßng ®iÖn vµ ®iÖn ¸p

hµn
- Dßng ®iÖn hµn C«ng thøc tÝnh cêng ®é dßng ®iÖn

- Dßng ®iÖn hµn liªn quan ®Õn :
- §êng kÝnh que hµn - Lo¹i vá bäc - §êng kÝnh vá bäc - Sù chuÈn bÞ chi tiÕt hµn - VÞ trÝ hµn - §iÖn ¸p hå quang - Lo¹i dßng ®iÖn hµn - Dßng ®iÖn cùc ®¹i: I = 40 x Ø que hµn - Dßng ®iÖn cùc tiÓu: I = 30 x Ø que hµn - Dßng ®iÖn trung b×nh: I = 50 (Ø que hµn – 1 )

- ®iÖn ¸p hµn
- TÝnh ®iÖn ¸p:

- §iÖn ¸p hå quang cã thÓ ®îc tÝnh theo c«ng thøc:

U= 2( D + 9 )
Ghi chó: D lµ ®êng kÝnh lâi mm

Hµn que hµn bäc thuèc

Hµn
§éng häc måi, ®éng häc hå quang, chèng

dÝnh
- ®éng häc måi

- HÖ thèng ®Ønh dßng ®iÖn dÔ måi hå quang theo kiÓu que hµn bäc thuèc sö dông (rutile ; kiÒm ; xenlul«).
- ®éng häc hå quang

- HÖ thèng tèi u sù nãng ch¶y cña que hµn b»ng n¨ng lîng tuú theo kiÓu que hµn ( rutile ; kiÒm ; xenlul«).
- Chèng d×nh

- ThiÕt bÞ nµy lµm gi¶m c«ng suÊt trong trêng hîp dÝnh que hµn vµ vïng nãng ch¶y vµ tr¸nh hå quang khi nhÊc que hµn .

Hµn que hµn bäc thuèc

C¸c tiªu chuÈn lùa chän que hµn

Que hµn sÏ ®îc lùa chän chñ yÕu theo c¸c yÕu tè sau ®©y:
    

VËt liÖu kim lo¹i nÒn (chñng lo¹i kim lo¹i c¬ së). VÞ trÝ cÇn hµn. X¸c ®Þnh c¸c øng suÊt ph¶i chÞu ®ùng. H×nh d¹ng mèi nèi. H×nh d¸ng, sù chuÈn bÞ vÒ h×nh häc (v¸t mÐp), c¸c chi tiÕt ®· cò hoÆc lùa chän que hµn phô thuéc vµo yªu cÇu sö dông.

Hµn que hµn bäc thuèc

Ký hiÖu que hµn
BiÓu diÔn mét bao que

hµn
Ph©n lo¹i, chuÈn ho¸

Ký hiÖu vÞ trÝ hµn
§iÒu kiÖn sÊy

Ký hiÖu th¬ng phÈm
M· sè

KÝch thíc vµ chiÒu dµi que hµ

Sè l« Th¶o thuËn Sè lîng bao gãi

Dßng ®iÖn trung b×nh vµ cùc §iÖn ¸p måi xoay chiÒu CÊp bôi ph¸t sinh Lo¹i dßng ®iÖn

§Æc ®iÓm vÖ sinh

Hµn que hµn bäc thuèc

Ký hiÖu que hµn
Tiªu chuÈn ho¸ thÐp kh«ng hîp kim (EN

499)

§èi víi c¸c s¶n phÈm hµn tiªu chuÈn EN thay thÕ c¸c tiªu chuÈn quèc gia: NF, BS, DIN
Tiªu chuÈn NF EN lµ tiÕng Ph¸p cña tiªu chuÈn EN

Hµn que hµn bäc thuèc

Ký hiÖu que hµn
Tiªu chuÈn ho¸ thÐp kh«ng hîp kim ( EN 499

)
Pour les électrodes
NF A 81 309 thµnh NF EN 499 Que hµn thÐp kh«ng hîp kim vµ thÐp h¹t mÞn Que hµn thÐp cã søc bÒn cao

NF A 81 340 thµnh NF EN 757

NF A 81 345 thµnh NF EN 1599

Que hµn thÐp chÞu dao ®éng

NF A 81 343 thµnh NF EN 1600

Que hµn thÐp kh«ng gØ chÞu nhiÖt ®é cao

NF A 81 347 thµnh NF EN ?

Que hµn thÐp sö dông ë nhiÖt ®é thÊp

Hµn que hµn bäc thuèc

Ký hiÖu que hµn
Tiªu chuÈn ho¸ thÐp kh«ng hîp kim ( EN 499

)

vÝ dô:

Que hµn SAFER NF59 ou SAFDRY 59
( Que hµn thÐp kh«ng hîp kim )

E 466 1 Ni B 32 H5
Ký hiÖu chung

Hµn que hµn bäc thuèc

Ký hiÖu que hµn
Tiªu chuÈn ho¸ thÐp kh«ng hîp kim ( EN 499

)

vÝ dô:

Que hµn SAFER NF59 hoÆc SAFDRY 59
( Que hµn thÐp kh«ng hîp kim )

E 46 6 1 Ni B 32
Ký hiÖu A%(5d) 35 38 42 46 50 345 380 420 460 500 440 – 570 470 – 600 500 – 640 530 – 680 560 – 720 Re(Mpa) Rm(Mpa)

H5

Ký hiÖu giíi h¹n ®µn håi chÞu kÐo, d·n

22 20 20 20 18

Hµn que hµn bäc thuèc

Ký hiÖu que hµn
Tiªu chuÈn ho¸ thÐp kh«ng hîp kim ( EN 499

)

vÝ dô:

Que hµn SAFER NF59 hoÆc SAFDRY 59
( Que hµn thÐp kh«ng hîp kim)

E 46 6 1 Ni B 32
Ký hiÖu 0 2 3 4 5 6 NhiÖt ®é 0°C - 20°C - 30°C - 40°C - 50°C - 60°C

H5

Ký hiÖu nhiÖt ®é t¬ng øng n¨ng lîng cùc tiÓu

Hµn que hµn bäc thuèc

Ký hiÖu que hµn
Tiªu chuÈn ho¸ thÐp kh«ng hîp kim ( EN 499

)

vÝ dô:

Que hµn SAFER NF59 hoÆc SAFDRY 59
( Que hµn thÐp kh«ng hîp kim)

E 466 1 Ni B 32 H5
Symbole de l’alliage

Ký hiÖu
aucun Mo Mn Mo 1 Ni 1,2 2 Ni 2,6 3 Ni 3,8

Thµnh phÇn ho¸ häc Mn Mo 2,0 1,4 0,3 - 0,6 1,4 – 2,0 0,3 – 0,6 1,4 1,4 1,4 -

Ni 0,6 – 1,8 – 2,6 –

Hµn que hµn bäc thuèc

Ký hiÖu que hµn
Tiªu chuÈn ho¸ thÐp kh«ng hîp kim ( EN 499

)

vÝ dô:

Que hµn SAFER NF59 hoÆc SAFDRY 59
( Que hµn thÐp kh«ng hîp kim)

E 466 1 Ni B 32 H5
Ký hiÖu kiÓu vá bäc

A C R RR RC RA RB B

Axit Xelul« Rutile Rutile dµy Rutilo- Xelul« Rutile axit Rutilo-kiÒm KiÒm

Hµn que hµn bäc thuèc

Ký hiÖu que hµn
Tiªu chuÈn ho¸ thÐp kh«ng hîp kim ( EN 499 )

vÝ dô:

Que hµn SAFER NF59 hoÆc SAFDRY 59
( Que hµn thÐp kh«ng hîp kim)

E 466 1 Ni B 3 2 H5
ChØ phô sè 1 2 3 4 5 6 7 8 HiÖ suÊ u t < 105% < 105% 105 - 125% 105 - 125% 125 - 160% 125- 160% > 160% > 160% Lo¹ i dßng ®iÖ n Xoay chiÒ vµ mét chiÒ u u Mét chiÒ u Xoay chiÒ vµ mét chiÒ u u Mét chiÒ u Xoay chiÒ vµ mét chiÒ u u Mét chiÒ u Xoay chiÒ vµ mét chiÒ u u Mét chiÒ u

Ký hiÖu hiÖu suÊt vµ lo¹i dßng ®iÖn

Hµn que hµn bäc thuèc

Ký hiÖu que hµn
Tiªu chuÈn ho¸ thÐp kh«ng hîp kim ( EN 499

)

vÝ dô:

Que hµn SAFER NF59 hoÆc SAFDRY 59
( Que hµn thÐp kh«ng hîp kim)

E 466 1 Ni B 3 2 H5
Ký hiÖu 1 2 VÞ trÝ TÊt c¶ c¸c vÞ trÝ TÊt c¶ c¸c vÞ trÝ trõ xiªn gãc vu«ng Ký hiÖu vÞ trÝ hµn

3 Hµn nèi ®Çu, hµn ph¼ng, gãc, giät, gãc ph¼ng 4 5 gãc Hµn nèi ®Çu, ph¼ng, gãc, giät Nh 3 vµ thêng dïng hµn xiªn vu«ng

Hµn que hµn bäc thuèc

Ký hiÖu que hµn
Tiªu chuÈn ho¸ thÐp kh«ng hîp kim ( EN 499

)

vÝ dô:

Que hµn SAFER NF59 hoÆc SAFDRY 59
( Que hµn thÐp kh«ng hîp kim)

E 466 1 Ni B 32 H5
Ký hiÖu liªn quan ®Õn hµm lîng hidro khuÕch t¸n theo: ISO 3690

Ký hiÖu Hµm lîng hidro cm3/100g kim lo¹i H5 H10 H15 5 10 15

Hµn que hµn bäc thuèc

ChuÈn bÞ bÒ mÆt
Nªn t×m c¸c s¶n phÈm t¬ng øng víi chÊt lîng mèi nèi mong muèn. Trong mäi trêng hîp cÇn lµm viÖc víi c¸c chi tiÕt s¹ch ®· tÈy: - GØ - ChÊt mì - Muéi than - Èm - VÕt s¬n - Muèi vµ c¸c chÊt bÈn kh¸c, vv... §Ó nhËn ®îc mèi hµn tèt cÇn ®Ó ý ®Õn c¸c yÕu tè trªn.

Hµn que hµn bäc thuèc

ChuÈn bÞ bÒ mÆt gåm c¸c bíc

1- Lµm s¹ch:

+ C¬ khÝ: + Ho¸ häc: 2- V¸t mÐp: 3- Hµn ®Ýnh ( mÆt sau): 4- Hµn:

Hµn que hµn bäc thuèc

chuÈn bÞ mÐp hµn
C¸c kiÓu mèi nèi

Hµn que hµn bäc thuèc

chuÈn bÞ mÐp hµn
CÊu tróc mèi nèi
Nèi ®Çu Nèi gãc ngoµi Nèi gãc trong Nèi chång

ChiÒu dµy < 2 mm

ChiÒu dµy tõ 2 - 5 mm

E= s 2 ChiÒu dµy > 5 mm

S = 2.5 à 3.5 mm g = Ø que hµn

Hµn que hµn bäc thuèc

chuÈn bÞ mÐp hµn
VÞ trÝ hµn vµ chuÈn
ChuÈn bÞ 1-2-3-4: Hµn mÐp cã mèi nèi. 5-(5a-5b): Hµn ghÐp kh«ng cã mèi nèi (hoÆc hµn nèi ®Çu). 6-7-8-14: Hµn gãc trong. 9: Hµn giät. 10-11: Hµn gãc ngoµi. 12-13: Hµn nghiªng. 15: Hµn n¾p. VÞ trÝ 2-5a-7-9-10-12-15: Hµn ph¼ng. 4-5b-11-13-14: Hµn trÇn. 1-3-6-8-Hµn ngang hay th¼ng ®øng.
11 14

6 3 1 7

9

8

2 4
12 13

5a 5b
10

15

Hµn que hµn bäc thuèc

chuÈn bÞ mÐp hµn
C¸c kiÓu bíc

• Bíc hÑp, réng, tam gi¸c

Bíc hÑp

Bíc réng

Bíc tam gi¸c

Hµn que hµn bäc thuèc

chuÈn bÞ mÐp hµn
Ký hiÖu vÞ trÝ hµn
Hµn ph¼ng Hµn vÈy H-LO45 §a lªn

Hµn gãc ph¼ng

Hµn trÇn

H¹ xuèng

§a lªn

Hµn giät

Hµn gãc trÇn

H¹ xuèng

Hµn que hµn bäc thuèc

chuÈn bÞ mÐp hµn
Hµn ®Ýnh

Sù cÇn thiÕt cña viÖc hµn ®Ýnh
- Thùc hiÖn mèi hµn ng¾n, ph©n bè chÝnh x¸c cho phÐp duy tr× kho¶ng c¸ch kh«ng ®æi cña c¸c mÐp cÇn hµn ®Ó tr¸nh hë.
Thø tù thùc hiÖn 1,2,3,4,5

L
L = 30 - 50 lÇn chiÒu dµi « e »

e

§¸nh sai

dÊu

§¸nh dÊu ®óng

KiÓu ®¸nh dÊu nÕu ®a vµo phÝa

Hµn que hµn bäc thuèc

KhuyÕt tËt hµn
KhuyÕt tËt h×nh d¸ng

®êng hµn cong queo

Hµn xÊu

Hµn que hµn bäc thuèc

KhuyÕt tËt hµn
H háng cÊu tróc

Th©m nhËp qu¸
- ChuÈn bÞ mÐp hµn xÊu - Dßng ®iÖn qu¸ lín - Tèc ®é hµn qu¸ chËm

Kh«ng ®ñ ngÊu
- Dßng ®iÖn thiÕu - ChuÈn bÞ mÐp hµn xÊu - Hå quang qu¸ dµi - Tèc ®é hµn qu¸ nhanh

mÐp hµn kªnh
- Hµn ®Ýnh mÐp tåi

Hµn que hµn bäc thuèc

KhuyÕt tËt hµn
H háng cÊu tróc

Kh«ng ®ñ nãng ch¶y
- ChuÈn bÞ cã thÓ kÐm - VÞ trÝ que hµn sai - Dßng ®iÖn qu¸ yÕu

Kh«ng th©m nhËp
- Dßng ®iÖn qu¸ yÕu - Hå quang qu¸ dµi - ChuÈn bÞ chi tiÕt kÐm

Låi
- Dßng ®iÖn qu¸ yÕu - Thæi tõ - Mµi kÐm

LÖch møc
- Dßng qu¸ lín - Hå quang qu¸ dµi - VÞ trÝ que hµn kh«ng ®óng - Tèc ®é tiÕn qu¸ lín

Hµn que hµn bäc thuèc

KhuyÕt tËt hµn
KhuyÕt tËt cÊu tróc

Phång
- T«n Èm, mì, gØ
- Que hµn Èm - Hå quang qu¸ dµi - Dßng ®iÖn qu¸ lín

Nøt
- Hµm lîng cacbon > 0,25 % ( NÆng )

- Cã øng suÊt d bªn trong
- Cã hidro khuÕch t¸n

Hµn que hµn bäc thuèc

CÊu t¹o thiÕt bÞ hµn

- Mét m¸y ph¸t hµn (mét chiÒu vµ xoay chiÒu) - Mét kÑp que hµn - Mét ®Çu m¸t - C¸p s¬ cÊp vµ thø cÊp

Hµn que hµn bäc thuèc

Tuú chän
§iÒu khiÓn xa

Ampe mÐt/V«n mÐt Tñ TIG CC

KÑp Tñ TIG cho m¸y Buffalo Guång MAG

Hµn que hµn bäc thuèc

Tr×nh bµy vËt t
C¸c lo¹i m¸y ph¸t ®iÖn

- Cã nµy lo¹i m¸y ph¸t:
• M¸y biÕn ¸p xoay chiÒu AC • ChØnh lu mét chiÒu di ®éng

• chØnh lu mét chiÒu
• biÕn tÇn vµ chØnh lu tiristo

Hµn que hµn bäc thuèc

Tr×nh bµy thiÕt bÞ
C¸c lo¹i m¸y ph¸t

• M¸y biÕn ¸p hµn Ho¹t ®éng

§Çu m¸t

CÇn ®iÒu chØnh dßng ®iÖn hµn
§Çu nèi que hµn

Hµn que hµn bäc thuèc

Tr×nh bµy thiÕt bÞ
C¸c lo¹i m¸y ph¸t

• ChØnh lu dßng mét chiÒu di ®éng

Cùc d¬ng

Cùc ©m

ChiÕt ¸p
§iÒu chØnh dßng ®iÖn

Hµn que hµn bäc thuèc

Tr×nh bµy thiÕt bÞ
C¸c lo¹i m¸y ph¸t

• ChØnh lu dßng mét chiÒu

Nóm vÆn

ChiÕt ¸p

Hµn que hµn bäc thuèc

Tr×nh bµy thiÕt bÞ
C¸c lo¹i m¸y ph¸t

• BiÕn tÇn vµ chØnh lu tiristo

§iÒu chØnh måi §iÒu chØnh hå quang

Lùa chän qu¸ tr×nh

Tuú chän

ChiÕt ¸p ®iÒu chØnh dßng ®iÖn
Cùc ©m Cùc d¬ng

Hµn que hµn bäc thuèc

hÖ sè ho¹t ®éng:
LE FACTEUR DE MARCHE ( Norme EN 60 974 – 1

)
Chu kú ho¹t ®éng NhiÖt ®é m«i trêng 10 Phót 40°

Vi dô: 250 ë 60% nghÜa lµ chu kú æn ®Þnh theo nhiÖt ®é, nguån dßng ®iÖn 250A víi chu kú hµn 6 phót vµ 4 phót dõng ë nhÖt ®é m«i trêng 40°C

HÖ sè ho¹t ®éng 100% dßng ®iÖn cung cÊp liªn tôc, cêng ®é dßng diÖn ë nhiÖt ®é m«i trêng 40°C.

6 min

4 min

6 min

4 min

6 min

4 min

- ë mét sè thiÕt bÞ, hÖ sè ho¹t ®éng v¬i dßng ®iÖn cùc ®¹i ë nhiÖt ®é 20°C

Hµn que hµn bäc thuèc

tr×nh bµy thiÕt bÞ:
nh·n hiÖu:

ChØ sè an toµn

Hµn que hµn bäc thuèc

Tr×nh bµy thiÕt bÞ.
Chän kÑp que hµn

• theo nhiÒu tiªu chuÈn - Dßng ®iÖn hµn - TiÕt diÖn c¸p thø cÊp. - Träng lîng - HÖ sè ho¹t ®éng

:
Má kiÓu ren Má kiÓu kÑp Má kiÓu cót

Chän kÑp que hµn (kiÓu ren, kiÕu kÑp, cót)

Hµn que hµn bäc thuèc

Tr×nh bµy thiÕt bÞ.
Chän ®Çu nèi m¸t
kÑp vít nèi

•theo nhiÒu tiªu chuÈn

:
kÑp lß xo

- Dßng ®iÖn hµn - TiÕt diÖn c¸p thø cÊp - Kh¶ n¨ng vÆn chÆt (lß xo, c¸ sÊu, vÝt nèi...)
nÑp c¸ sÊu

kÑp xoay

®Çu tõ

Hµn que hµn bäc thuèc

tr×nh bµy thiÕt bÞ
chän c¸p s¬ cÊp vµ thø cÊp

Mét pha
DIMENSIONS INTENSITE **

C¸p d«ng rÊt mÒm c¸ch ®iÖn. Norme H 01 N2 - E
SECTION INTENSITE **

C¸p d«ng rÊt mÒm c¸ch ®iÖn PVC. Normes basse tension H 07 VK
SECTION INTENSITE***

3 x 1.5mm² 3 x 2.5 mm²

23 A 32 A

16 mm² 25 mm²

150 A

16 mm² 25 mm² 35 mm² 50 mm² 70 mm² 95 mm²

175 A 230 A 290 A 365 A 460 A 560 A

Ba pha
DIMENSIONS INTENSITE **

202 A
250 A 302 A 384 A 465 A 539 A

35 mm² 50 mm²

4 x 2. 5 mm² 4 x 4 mm² 4 x 6 mm² 4 x 10 mm² 4 x 16 mm² 4 x 25 mm² 4 x 35 mm²

29 A 70 mm² 38 A 95 mm² 50 A 120 mm² 68 A 92 A 122 A
***

** Cùc ®¹i cho phÐp ë chÕ ®é thêng xuyªn Theo hÖ sè ho¹t ®éng 60 %

150 A

Hµn que hµn bäc thuèc

Tr×nh bµy thiÕt bÞ.
Chän thiÕt bÞ cña thî hµn.

Bµn s¾t

ch¶i

Tñ sÊy que.

Bóa gç (gâ xØ)

M¸y mµi K×m kÑp.

Hµn que hµn bäc thuèc

vÖ sinh vµ an toµn

* an toµn ®iÖn
* an toµn chèng khãi vµ khÝ ®éc

* an toµn chèng tia x¹
* an toµn chèng bôi ån * an toµn chèng löa *an toµn sö dông khÝ * an toµn cho ngêi

Hµn que hµn bäc thuèc

HYGIENE ET SECURITE
SECURITE ELECTRIQUE

décret 88-1056 du 14 / 11 / 88 -Toute intervention à faire sur les installations doit être confiée à des personnes qualifiées pour les effectuer.

- Avant de raccorder votre appareil vous devez vérifier que :
-Les dispositifs de protection sont compatibles avec la puissance maximale et sa tension d ’alimentation ( voir plaque signalétique ) - Le branchement, monophasé ou triphasé avec terre se fait via un disjoncteur différentiel à sensibilité comprise entre 1 et 30 mA - Son interrupteur, s ’il existe est sur la position ARRÊT - Votre circuit d ’alimentation électrique est équipé d ’un dispositif d ’arrêt d ’urgence

Hµn que hµn bäc thuèc

HYGIENE ET SECURITE
SECURITE CONTRE LES FUMEES

ET LES GAZ NOCIFS ( décret 84-1093 du 7 / 12 / 84 )

-Les opérations de soudage et de coupage doivent être exécutées sur des emplacements convenablement aérés.

-Les émissions sous forme de gaz, fumées insalubres, doivent être captées au fur et à mesure de leur production, au plus près de leur source d ’émission et reliées à un système d ’aspiration.

- Voir guide pratique de ventilation N° 7- ED 668 de L ’INRS

Hµn que hµn bäc thuèc

HYGIENE ET SECURITE
SECURITE CONTRE LES

RAYONNEMENTS LUMINEUX
- Il est indispensable de se protéger les yeux contre les coups d ’arc ( éblouissement de l ’arc et les rayonnements infrarouge et ultraviolet ) voir Norme EN 169

Rideau de protection

Hµn que hµn bäc thuèc

HYGIENE ET SECURITE SECURITE CONTRE LE BRUIT

Il convient de vous assurer par des mesures appropriées sur le lieu de travail et dans les conditions d ’utilisation de travail que la limite de 85 Db n ’est pas dépassée. En cas de dépassement, l ’opérateur doit être équipé de protections adaptées, tel que notamment: Casque, bouchons d ’oreilles, niveau anti- bruit et être informé par une signalisation appropriée.

Hµn que hµn bäc thuèc

HYGIENE ET SECURITE
SECURITE CONTRE LE FEU

- En général, l ’opérateur doit avoir un extincteur à proximité de lui. L ’extincteur devra être compatible avec le type de feu susceptible de se déclarer.

- Assurez vous :
- Du bon positionnement de la connexion de la masse - D ’avoir éloignez les produits et les équipements inflammables de la zone de projections provenant de l ’arc.

- Ne pas souder ou couper près de :
- Conduits d ’aérations, conduites de gaz ou autre installation pouvant propager le feu rapidement .

Hµn que hµn bäc thuèc

HYGIENE ET SECURITE
SECURITE SUR LES GAZ

- Faire attention aux différentes consignes communes à l ’ensemble des gaz . ( voir ISEE des générateurs de soudage )

SUR :

1) Les risques encourus.
- Le danger d’asphyxie ou d’intoxication
- Le danger d’incendie et d’explosion

2) Les précautions à respecter( stockage,canalisations,tuyauteries,utilisation des appareils
de travail en espace confiné)

- Arrimez les bouteilles , évitez les chocs . - Pas de chaleur excessive .

3) Les interventions à la suite d ’un accident
4) Consignes supplémentaires pour certains gaz

Hµn que hµn bäc thuèc

HYGIENE ET SECURITE
SECURITE DU PERSONNEL

- L ’opérateur doit toujours porter une protection isolante .
- Cette protection doit être :

- Sèche ( pour éviter les chocs électriques )

- Propre ( pas de présence d ’huile )

- En bonne état ( renouvelez les si nécessaire )

Hµn que hµn bäc thuèc

VÖ sinh vµ an toµn.
an toµn cho ngêi
. B¶o vÖ thî hµn.

Mò B¶o vÖbông ¸o vÐt

YÕm
Che cæ

MÆt n¹ T¹p dÒ

G¨ng

B¶o vÖ tay B¶o vÖ ®Çu gèi

ñng

KÝnh mµi

Hµn que hµn bäc thuèc

LA FISSURATION A FROID

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful