You are on page 1of 81

Hn que hn bc thuc

Hn que hn bc thuc

lch s

S lc lch s

Nm 1808, Davy v Ritter to nn phng in u tin gia hai in cc cc bon v tr nm ngang. S phng in theo ng cong hng ln trn do tc dng ca kh nng v c t tn l h quang.

Nm 1885, cc nh khoa hc Nga Bernardos v Olszewski c bng sng ch Paris to nn nng chy cc b kim loi nh h quang to nn bng mt in cc cc bon v mt ming thp.
Nm 1888, mt ngi Nga khc l Slavianov thay th in cc cc bon bng in cc thp nng chy trn. Nm 1907, O.Kjellberg ngi Thy in c bng pht minh v in cc bc thuc.

Hn que hn bc thuc

nh ngha v nguyn l qu trnh

Ngi ta to nn h quang in gia in cc nng chy v chi tit. Nhit lng do h quang to nn lm nng chy ng thi u in cc v b phn chi tit. Kim loi nng chy thnh git c p ln chi tit, sau khi ngui to nn ng hn. Lp bc in cc tan ra di dng x, nm trn mi hn. Lp x ng vai tr bo v mi hn khi kim loi nng chy ng cng li. Lp x hn c ny bng ba g.

Hn que hn bc thuc

Phm vi ng dng

in cc hn bc thuc hu ht s dng trong hn bng tay, chim 40% trng lng kim loi trong qu trnh hn h quang .

gia cng nng


ho du

cng nghip ht nhn v hng khng


ch to c kh, ng tu v ng st gin khoan bo dng sa cha v thay th Xng mc (thp khng gia cng c kh) rn dp

Hn que hn bc thuc

Vt liu hn

- Thp Khng hp kim hoc hp kim yu cha di 0,25%cc bon.


Ghi ch: C th cn x l nhit sau khi hn.

- Thp khng g v chu nhit. - Gang.

- Hp kim ca NIKEN.
- Hp kim NG. -Hp kim t ch sa cha.

Hn que hn bc thuc

Loi dng in hn

Ni vi mch s cp

Hn dng mt chiu

Hn dng xoay chiu

Hn que hn bc thuc

Ni vo pha s cp
Pha 1 Pha 2 Pha 3 Trung tnh t

Ni vo pha s cp

Dng xoay chiu

My ct vi sai

My ct vi sai

My ct vi sai

Dng mt chiu

u 230 v mt pha

u400 v mt pha

u 400 v ba pha

My pht

My pht

My pht

Hn que hn bc thuc

Dng in xoay chiu


Dng s cp (xoay chiu)

Ni vo pha s cp

Iu
Dng xoay chiu

Ui

u kp

Dng mt chiu

T = My bin p
+
0

I = Dng in U = in p

Hn que hn bc thuc

Dng in mt chiu
ng in s cp (xoay chiu)

Ni vo pha s cp

Iu
Dng xoay chiu

Ui

R
+ OU -

+ OU -

u kp

Dng mt chiu
U= in p T = My bin p

I=Dng in

R = B chnh lu

Hn que hn bc thuc

Phn loi cc my hn
- Cc my hn c th phn thnh hai h chnh:
- My hn xoay chiu - My hn mt chiu - Cc my hn tnh khng c b phn no quay tr qut gi. - L cc loi my hn kiu tnh

- Cc my hn ny ch c t chi tit chuyn ng nh li thp, cun dy, qut do t b

- Cc loi my hn ny t phi bo dng:


- Chy nh k tu theo mi trng lm vic. - Kim tra chi tit lm vic. - Kim tra mi ni cht, cc u s cp v th cp.

Hn que hn bc thuc

c tnh ngoi
ng cong

V ( volt ) in p khng ti

- in p U ca cc in cc ph thuc vo cc yu t: - Chiu di h quang. - ng knh que hn. - dy ca bc thuc. - n su ca ngn la. - Dng in hn.

30
20 10

- Kiu dng in, cc tnh.

24 v
22v

I(A)
50 100 150 200

Hn que hn bc thuc

Thi t

- Thi t biu hin bng s lch h quang do t lc ca dng in hn gy ra. - Hin tng ny thng thy hn mt chiu.

- Khc phc:
- Dy mt phi t c nh cng gn h quang cng tt. - Tng s im tng dng in chy qua. - Hn bc. - Hn bng dng xoay chiu. - Bc cp ni mt trn chi tit cn hn.

Hn que hn bc thuc

in p khng ti U0 v Ua

- in p khng ti ca my pht U0

- in p khng ti tnh bng vol l in p o th cp khi khng c dng in chy qua - in p ny cho php mi v n nh h quang in.

- in p mi ca in cc Ua
- Khi hn xoay chiu, in p ny c th thay i t 40-50V i vi cc que hn Rutile v 70-90V i vi cc que hn Baz.

Hn que hn bc thuc

Cc tiu chun la chn my pht hn

Ch c th chn my pht hn nu bit:


Loi que hn m ta mun s dng. Vt liu cn ghp ni. Kiu dng in hn cn s dng. Dng in yu cu trong h quang. H s hot ng. in p khng ti cn s dng in cc. a im lm vic (cng trng, phn xng, mt pha hoc ba pha) S khng n nh ca li.

Hn que hn bc thuc

Que hn bc thuc

Hn que hn bc thuc

Cu to ca mt que hn

- Que hn bc thuc gm mt li kim loi c bc mt lp thuc ng tm.

Li kim loi Lp bc
- Lp bc c 3 vai tr vi c tnh xc nh

Ngi ta chn que hn theo tiu tr:


Vt liu ca kim loi nn.

Kiu lp bc.
ng knh li que. Chiu di que.

Hn que hn bc thuc

Vai tr ca lp v bc

3 Vai tr

- V in - V c l - V luyn kim

Hn que hn bc thuc

Vai tr v in

1) Cht bc cha cc cht d mi v n nh h quang (mui Kali, Natri, oxit kim loi, vv. 2) Tng trng thi in ho cht kh gia ant v catt. 3) Vai tr ny c bit quan trng nu h quang c cung cp bng dng in xoay chiu. 4) N xc nh in p mi v m bo duy tr h quang, to ra cc phn t in. 5) Loa cht bc ph thuc vo in p mi que hn.

Vai tr c l

1) Vic chy chm lp v bc ngoi que hn to nn mt ming phu hng kim loi nng chy vo vng hn. 2) Vic chy to kh bo v vng hn,u in cc khi s oxy ho ca mi trng chung quanh. 3) i khi cho php chm vo chi tit m khng dnh (t ng, bng tay).

Hn que hn bc thuc

Vai tr luyn kim

1) To nn trn b mt hn mt lp x, n to x cc xit v m bo trao i vi kim loi n 2) N to ra xung quanh mt lp kh bo v ( O2 , N2 , vv) 3) N b phn tn hao Si v Manggan (do chy hoc bay hi) -khng trnh c v b sung cc nguyn t nh Crm, Niken . 4) Nh bt st v bt kim loi trong lp o, ta nhn c cc que hn c hiu sut cao. 5) C kh nng b sung cc nguyn t tng hp nhn c t li thp khng hp kim mt lp hp kim mnh.

Hn que hn bc thuc

Loi lp bc

- C nhiu loi lp bc, chng c nhn dng bng k hiu que hn

RUTILE Kim Xenlul xit axit Cc loi khc

K hiu R K hiu B

K hiu C K hiu O K hiu A


K hiu S

Hn que hn bc thuc

Lp bc rutile
- Lp bc ny c:

- Mt t l RUTILE (xit titan TiO2 t nhin 95 %) hoc ilmenite (xit st v titan).


- Cc nguyn t dn xut v cc sn phm mn nh hp kim st v silicat t nhin v c th cha cc sn phm xenlul.

- Thng thng t l RUTILE khong 50% v khi lng v t l cc sn phm xenlul khng

- Que hn ny cho php:

- Hn mi v tr .
- Nhn c mi hn p, c c tnh c tt. - S dng dng mt chiu hoc xoay chiu c u im l h quang rt n nh vi in p mi tng i thp, ngay c vi dng xoay chiu.(45-50V)

Hn que hn bc thuc

Lp bc kim
- Lp bc ny c:

- Lng cacbonat canxi v cacbonat khc ng k cng nh fluor (hn hp t nhin ca fluor v canxi). Tnh cht ca lp bc ny l kim.
- Cc que hn ny to nn:

- Mt lng x va phi, c mu nu, nu m hay m. - Kim loi rt bn chu nt khi nng v lnh thch hp vi thp dy v cc cu trc gin cng nh thp hp kim yu c hm lng cacbon v lu hunh ln hn hm lng ca thp mm hn tt. - C th hn mi v tr tr hn thng ng ngc.

Hn que hn bc thuc

Lp bc kim
M t:

B
H2 < 5 cm 3 / trn 100 gam kim loi
hoc H2 < 10 cm 3 / trn 100 gam kim loi

- Lp bc ht m, do vy que hn cn phi c sy trc khi s dng theo ch dn ca nh sn xut. Trong cc iu kin ny, kim loi c hm lng Hidro rt thp lm gim nguy c nt mi hn v bt kh.

- l cc que hn c lng hidro thp:

- Que hn ny thch hp vi hn in mt chiu v xoay chiu. H quang t n nh hn loi que hn khc. (in p mi khong gia 60 90V).

Hn que hn bc thuc

Lp bc xenlul

-- lp bc c: - Mt lng ln cht xenlul v mt cht silicat t nhin v hp kim st khi b phn hu trong h quang to thnh mt lng ln kh bo v. - Lp bc ny to nn: - H quang mnh, thm nhp nhanh v tc chy nhanh. - c tnh c ca kim loi tt. - Mt lng ln cht chy trong v bc to nn lp x t. - Thng c s dng hn nghing (hn ng du v ng dn kh). - Khi chy to nn nhiu khi. - Lm vic vi dng mt chiu hoc xoay chiu vi in p mi trn 70V.

Hn que hn bc thuc

V bc oxit, axit, c bit

- Lp bc oxit: - V bc ny ch yu cha oxit st c hoc khng c oxit mangan. - X dy, chc v thng t tch ra. - Que hn ny thm nhp yu v lp hn chy p. - Thng c s dng khi hn phng (theo gc hoc tng git). - Lp bc axit:

- V bc ny cha oxit st hoc oxit mangan cng nh c mt t l st mangan tng i cao - X c cu trc c dng t ong v tch d dng. - Tc nng chy cao, thm nhp tt, c bit thch hp vi gn phng nhng cng thch hp cho cc v tr khc. - Hot ng vi dng mt chiu hoc xoay chiu, c in p mi c 50V. - Lp bc c bit: - K hiu S cho php k hiu cc loi que hn khc khng nm trong cc loi nu.

Hn que hn bc thuc

Hnh dng v bc

C tn ti cc dng chiu dy v bc khc nhau khng

- C nhng loi v bc:

- Mn - Hi dy - Dy - Rt dy - Hiu sut cao

Hn que hn bc thuc

Hnh dng v bc

Lp bc mn

4 4,6 - 5,2

ng hn ni chung khum

Khng c ch lm
Git ln

Hn que hn bc thuc

Hnh dng v bc

V bc hi dy

4 5,2 - 6

ng hn khum nh

C ch lm nh
Git rt nh

Hn que hn bc thuc

Hnh dng v bc

V bc dy

ng hn khum nh hoc phng


4
6 - 6.8

Ch lm su
Git mn

Hn que hn bc thuc

Hnh dng v bc

V bc rt dy
( bt st)

ng hn khum t hoc phng, thm ch rt phn

4
> 6.8

Tm tt v hnh dng

Ch lm rt su

Hn que hn bc thuc

ng knh v chiu di que hn


- ng knh que hn Cng trung bnh ca hn phng
que hn 1.6 2 2.5 3.15 ou 3.2 Lp bc mn 25 A 40 A 60 A 95 A Lp bc hi dy 30 A 50 A 70 A 105 A Lp bc dy 35 A 55 A 75 A 115 A Lp bc R% 110/130 -------------80 A 115 A Lp bc R% 140/180 ---------110 A 150 A

4
5 6.3 8

130 A
175 A 230 A 300 A

150 A
190 A 250 A 350 A

160 A
200 A 275 A 375 A

170 A
230 A 300 A 380 A

220 A
275 A 400 A --------

- Chiu di que hn - 225 mm ; 250 mm ; 300 mm ; 350 mm ; 450 mm ; 600 mm ; 700 mm .

Hn que hn bc thuc

Mi h quang

- Nh th no l mt ng hn

1) Ngi thao tc mi h quang v tr mong mun (trong mi ni).


2) Trnh mi k sinh dn ti mi b ngt, b n mn. 3) Mi c thc hin bng di chuyn que hn. 4) Duy tr mt khong cch gia que hn v chi tit bng ng knh que hn. 5) H quang xc lp, a nghing que hn theo chiu hn, theo gc v v tr ca n.

Chiu tin

Nguy c dnh v ngn m

Graphit mi h quang thun li

Hn que hn bc thuc

Hn
Dng in v in p

hn
- Dng in hn Cng thc tnh cng dng in

- Dng in hn lin quan n :


- ng knh que hn - Loi v bc - ng knh v bc - S chun b chi tit hn - V tr hn - in p h quang - Loi dng in hn - Dng in cc i: I = 40 x que hn - Dng in cc tiu: I = 30 x que hn - Dng in trung bnh: I = 50 ( que hn 1 )

- in p hn
- Tnh in p:

- in p h quang c th c tnh theo cng thc:

U= 2( D + 9 )
Ghi ch: D l ng knh li mm

Hn que hn bc thuc

Hn
ng hc mi, ng hc h quang, chng

dnh
- ng hc mi

- H thng nh dng in d mi h quang theo kiu que hn bc thuc s dng (rutile ; kim ; xenlul).
- ng hc h quang

- H thng ti u s nng chy ca que hn bng nng lng tu theo kiu que hn ( rutile ; kim ; xenlul).
- Chng dnh

- Thit b ny lm gim cng sut trong trng hp dnh que hn v vng nng chy v trnh h quang khi nhc que hn .

Hn que hn bc thuc

Cc tiu chun la chn que hn

Que hn s c la chn ch yu theo cc yu t sau y:


Vt liu kim loi nn (chng loi kim loi c s). V tr cn hn. Xc nh cc ng sut phi chu ng. Hnh dng mi ni. Hnh dng, s chun b v hnh hc (vt mp), cc chi tit c hoc la chn que hn ph thuc vo yu cu s dng.

Hn que hn bc thuc

K hiu que hn
Biu din mt bao que

hn
Phn loi, chun ho

K hiu v tr hn
iu kin sy

K hiu thng phm


M s

Kch thc v chiu di que h

S l Tho thun S lng bao gi

Dng in trung bnh v cc in p mi xoay chiu Cp bi pht sinh Loi dng in

c im v sinh

Hn que hn bc thuc

K hiu que hn
Tiu chun ho thp khng hp kim (EN

499)

i vi cc sn phm hn tiu chun EN thay th cc tiu chun quc gia: NF, BS, DIN
Tiu chun NF EN l ting Php ca tiu chun EN

Hn que hn bc thuc

K hiu que hn
Tiu chun ho thp khng hp kim ( EN 499

)
Pour les lectrodes
NF A 81 309 thnh NF EN 499 Que hn thp khng hp kim v thp ht mn Que hn thp c sc bn cao

NF A 81 340 thnh NF EN 757

NF A 81 345 thnh NF EN 1599

Que hn thp chu dao ng

NF A 81 343 thnh NF EN 1600

Que hn thp khng g chu nhit cao

NF A 81 347 thnh NF EN ?

Que hn thp s dng nhit thp

Hn que hn bc thuc

K hiu que hn
Tiu chun ho thp khng hp kim ( EN 499

v d:

Que hn SAFER NF59 ou SAFDRY 59


( Que hn thp khng hp kim )

E 466 1 Ni B 32 H5
K hiu chung

Hn que hn bc thuc

K hiu que hn
Tiu chun ho thp khng hp kim ( EN 499

v d:

Que hn SAFER NF59 hoc SAFDRY 59


( Que hn thp khng hp kim )

E 46 6 1 Ni B 32
K hiu A%(5d) 35 38 42 46 50 345 380 420 460 500 440 570 470 600 500 640 530 680 560 720 Re(Mpa) Rm(Mpa)

H5

K hiu gii hn n hi chu ko, dn

22 20 20 20 18

Hn que hn bc thuc

K hiu que hn
Tiu chun ho thp khng hp kim ( EN 499

v d:

Que hn SAFER NF59 hoc SAFDRY 59


( Que hn thp khng hp kim)

E 46 6 1 Ni B 32
K hiu 0 2 3 4 5 6 Nhit 0C - 20C - 30C - 40C - 50C - 60C

H5

K hiu nhit tng ng nng lng cc tiu

Hn que hn bc thuc

K hiu que hn
Tiu chun ho thp khng hp kim ( EN 499

v d:

Que hn SAFER NF59 hoc SAFDRY 59


( Que hn thp khng hp kim)

E 466 1 Ni B 32 H5
Symbole de lalliage

K hiu
aucun Mo Mn Mo 1 Ni 1,2 2 Ni 2,6 3 Ni 3,8

Thnh phn ho hc Mn Mo 2,0 1,4 0,3 - 0,6 1,4 2,0 0,3 0,6 1,4 1,4 1,4 -

Ni 0,6 1,8 2,6

Hn que hn bc thuc

K hiu que hn
Tiu chun ho thp khng hp kim ( EN 499

v d:

Que hn SAFER NF59 hoc SAFDRY 59


( Que hn thp khng hp kim)

E 466 1 Ni B 32 H5
K hiu kiu v bc

A C R RR RC RA RB B

Axit Xelul Rutile Rutile dy Rutilo- Xelul Rutile axit Rutilo-kim Kim

Hn que hn bc thuc

K hiu que hn
Tiu chun ho thp khng hp kim ( EN 499 )

v d:

Que hn SAFER NF59 hoc SAFDRY 59


( Que hn thp khng hp kim)

E 466 1 Ni B 3 2 H5
Ch ph s 1 2 3 4 5 6 7 8 Hi su u t < 105% < 105% 105 - 125% 105 - 125% 125 - 160% 125- 160% > 160% > 160% Lo i dng i n Xoay chi v mt chi u u Mt chi u Xoay chi v mt chi u u Mt chi u Xoay chi v mt chi u u Mt chi u Xoay chi v mt chi u u Mt chi u

K hiu hiu sut v loi dng in

Hn que hn bc thuc

K hiu que hn
Tiu chun ho thp khng hp kim ( EN 499

v d:

Que hn SAFER NF59 hoc SAFDRY 59


( Que hn thp khng hp kim)

E 466 1 Ni B 3 2 H5
K hiu 1 2 V tr Tt c cc v tr Tt c cc v tr tr xin gc vung K hiu v tr hn

3 Hn ni u, hn phng, gc, git, gc phng 4 5 gc Hn ni u, phng, gc, git Nh 3 v thng dng hn xin vung

Hn que hn bc thuc

K hiu que hn
Tiu chun ho thp khng hp kim ( EN 499

v d:

Que hn SAFER NF59 hoc SAFDRY 59


( Que hn thp khng hp kim)

E 466 1 Ni B 32 H5
K hiu lin quan n hm lng hidro khuch tn theo: ISO 3690

K hiu Hm lng hidro cm3/100g kim loi H5 H10 H15 5 10 15

Hn que hn bc thuc

Chun b b mt
Nn tm cc sn phm tng ng vi cht lng mi ni mong mun. Trong mi trng hp cn lm vic vi cc chi tit sch ty: - G - Cht m - Mui than - m - Vt sn - Mui v cc cht bn khc, vv... nhn c mi hn tt cn n cc yu t trn.

Hn que hn bc thuc

Chun b b mt gm cc bc

1- Lm sch:

+ C kh: + Ho hc: 2- Vt mp: 3- Hn nh ( mt sau): 4- Hn:

Hn que hn bc thuc

chun b mp hn
Cc kiu mi ni

Hn que hn bc thuc

chun b mp hn
Cu trc mi ni
Ni u Ni gc ngoi Ni gc trong Ni chng

Chiu dy < 2 mm

Chiu dy t 2 - 5 mm

E= s 2 Chiu dy > 5 mm

S = 2.5 3.5 mm g = que hn

Hn que hn bc thuc

chun b mp hn
V tr hn v chun
Chun b 1-2-3-4: Hn mp c mi ni. 5-(5a-5b): Hn ghp khng c mi ni (hoc hn ni u). 6-7-8-14: Hn gc trong. 9: Hn git. 10-11: Hn gc ngoi. 12-13: Hn nghing. 15: Hn np. V tr 2-5a-7-9-10-12-15: Hn phng. 4-5b-11-13-14: Hn trn. 1-3-6-8-Hn ngang hay thng ng.
11 14

6 3 1 7

2 4
12 13

5a 5b
10

15

Hn que hn bc thuc

chun b mp hn
Cc kiu bc

Bc hp, rng, tam gic

Bc hp

Bc rng

Bc tam gic

Hn que hn bc thuc

chun b mp hn
K hiu v tr hn
Hn phng Hn vy H-LO45 a ln

Hn gc phng

Hn trn

H xung

a ln

Hn git

Hn gc trn

H xung

Hn que hn bc thuc

chun b mp hn
Hn nh

S cn thit ca vic hn nh
- Thc hin mi hn ngn, phn b chnh xc cho php duy tr khong cch khng i ca cc mp cn hn trnh h.
Th t thc hin 1,2,3,4,5

L
L = 30 - 50 ln chiu di e

nh sai

du

nh du ng

Kiu nh du nu a vo pha

Hn que hn bc thuc

Khuyt tt hn
Khuyt tt hnh dng

ng hn cong queo

Hn xu

Hn que hn bc thuc

Khuyt tt hn
H hng cu trc

Thm nhp qu
- Chun b mp hn xu - Dng in qu ln - Tc hn qu chm

Khng ngu
- Dng in thiu - Chun b mp hn xu - H quang qu di - Tc hn qu nhanh

mp hn knh
- Hn nh mp ti

Hn que hn bc thuc

Khuyt tt hn
H hng cu trc

Khng nng chy


- Chun b c th km - V tr que hn sai - Dng in qu yu

Khng thm nhp


- Dng in qu yu - H quang qu di - Chun b chi tit km

Li
- Dng in qu yu - Thi t - Mi km

Lch mc
- Dng qu ln - H quang qu di - V tr que hn khng ng - Tc tin qu ln

Hn que hn bc thuc

Khuyt tt hn
Khuyt tt cu trc

Phng
- Tn m, m, g
- Que hn m - H quang qu di - Dng in qu ln

Nt
- Hm lng cacbon > 0,25 % ( Nng )

- C ng sut d bn trong
- C hidro khuch tn

Hn que hn bc thuc

Cu to thit b hn

- Mt my pht hn (mt chiu v xoay chiu) - Mt kp que hn - Mt u mt - Cp s cp v th cp

Hn que hn bc thuc

Tu chn
iu khin xa

Ampe mt/Vn mt T TIG CC

Kp T TIG cho my Buffalo Gung MAG

Hn que hn bc thuc

Trnh by vt t
Cc loi my pht in

- C ny loi my pht:
My bin p xoay chiu AC Chnh lu mt chiu di ng

chnh lu mt chiu
bin tn v chnh lu tiristo

Hn que hn bc thuc

Trnh by thit b
Cc loi my pht

My bin p hn Hot ng

u mt

Cn iu chnh dng in hn
u ni que hn

Hn que hn bc thuc

Trnh by thit b
Cc loi my pht

Chnh lu dng mt chiu di ng

Cc dng

Cc m

Chit p
iu chnh dng in

Hn que hn bc thuc

Trnh by thit b
Cc loi my pht

Chnh lu dng mt chiu

Nm vn

Chit p

Hn que hn bc thuc

Trnh by thit b
Cc loi my pht

Bin tn v chnh lu tiristo

iu chnh mi iu chnh h quang

La chn qu trnh

Tu chn

Chit p iu chnh dng in


Cc m Cc dng

Hn que hn bc thuc

h s hot ng:
LE FACTEUR DE MARCHE ( Norme EN 60 974 1

)
Chu k hot ng Nhit mi trng 10 Pht 40

Vi d: 250 60% ngha l chu k n nh theo nhit , ngun dng in 250A vi chu k hn 6 pht v 4 pht dng nht mi trng 40C

H s hot ng 100% dng in cung cp lin tc, cng dng din nhit mi trng 40C.

6 min

4 min

6 min

4 min

6 min

4 min

- mt s thit b, h s hot ng vi dng in cc i nhit 20C

Hn que hn bc thuc

trnh by thit b:
nhn hiu:

Ch s an ton

Hn que hn bc thuc

Trnh by thit b.
Chn kp que hn

theo nhiu tiu chun - Dng in hn - Tit din cp th cp. - Trng lng - H s hot ng

:
M kiu ren M kiu kp M kiu ct

Chn kp que hn (kiu ren, kiu kp, ct)

Hn que hn bc thuc

Trnh by thit b.
Chn u ni mt
kp vt ni

theo nhiu tiu chun

:
kp l xo

- Dng in hn - Tit din cp th cp - Kh nng vn cht (l xo, c su, vt ni...)


np c su

kp xoay

u t

Hn que hn bc thuc

trnh by thit b
chn cp s cp v th cp

Mt pha
DIMENSIONS INTENSITE **

Cp dng rt mm cch in. Norme H 01 N2 - E


SECTION INTENSITE **

Cp dng rt mm cch in PVC. Normes basse tension H 07 VK


SECTION INTENSITE***

3 x 1.5mm 3 x 2.5 mm

23 A 32 A

16 mm 25 mm

150 A

16 mm 25 mm 35 mm 50 mm 70 mm 95 mm

175 A 230 A 290 A 365 A 460 A 560 A

Ba pha
DIMENSIONS INTENSITE **

202 A
250 A 302 A 384 A 465 A 539 A

35 mm 50 mm

4 x 2. 5 mm 4 x 4 mm 4 x 6 mm 4 x 10 mm 4 x 16 mm 4 x 25 mm 4 x 35 mm

29 A 70 mm 38 A 95 mm 50 A 120 mm 68 A 92 A 122 A
***

** Cc i cho php ch thng xuyn Theo h s hot ng 60 %

150 A

Hn que hn bc thuc

Trnh by thit b.
Chn thit b ca th hn.

Bn st

chi

T sy que.

Ba g (g x)

My mi Km kp.

Hn que hn bc thuc

v sinh v an ton

* an ton in
* an ton chng khi v kh c

* an ton chng tia x


* an ton chng bi n * an ton chng la *an ton s dng kh * an ton cho ngi

Hn que hn bc thuc

HYGIENE ET SECURITE
SECURITE ELECTRIQUE

dcret 88-1056 du 14 / 11 / 88 -Toute intervention faire sur les installations doit tre confie des personnes qualifies pour les effectuer.

- Avant de raccorder votre appareil vous devez vrifier que :


-Les dispositifs de protection sont compatibles avec la puissance maximale et sa tension d alimentation ( voir plaque signaltique ) - Le branchement, monophas ou triphas avec terre se fait via un disjoncteur diffrentiel sensibilit comprise entre 1 et 30 mA - Son interrupteur, s il existe est sur la position ARRT - Votre circuit d alimentation lectrique est quip d un dispositif d arrt d urgence

Hn que hn bc thuc

HYGIENE ET SECURITE
SECURITE CONTRE LES FUMEES

ET LES GAZ NOCIFS ( dcret 84-1093 du 7 / 12 / 84 )

-Les oprations de soudage et de coupage doivent tre excutes sur des emplacements convenablement ars.

-Les missions sous forme de gaz, fumes insalubres, doivent tre captes au fur et mesure de leur production, au plus prs de leur source d mission et relies un systme d aspiration.

- Voir guide pratique de ventilation N 7- ED 668 de L INRS

Hn que hn bc thuc

HYGIENE ET SECURITE
SECURITE CONTRE LES

RAYONNEMENTS LUMINEUX
- Il est indispensable de se protger les yeux contre les coups d arc ( blouissement de l arc et les rayonnements infrarouge et ultraviolet ) voir Norme EN 169

Rideau de protection

Hn que hn bc thuc

HYGIENE ET SECURITE SECURITE CONTRE LE BRUIT

Il convient de vous assurer par des mesures appropries sur le lieu de travail et dans les conditions d utilisation de travail que la limite de 85 Db n est pas dpasse. En cas de dpassement, l oprateur doit tre quip de protections adaptes, tel que notamment: Casque, bouchons d oreilles, niveau anti- bruit et tre inform par une signalisation approprie.

Hn que hn bc thuc

HYGIENE ET SECURITE
SECURITE CONTRE LE FEU

- En gnral, l oprateur doit avoir un extincteur proximit de lui. L extincteur devra tre compatible avec le type de feu susceptible de se dclarer.

- Assurez vous :
- Du bon positionnement de la connexion de la masse - D avoir loignez les produits et les quipements inflammables de la zone de projections provenant de l arc.

- Ne pas souder ou couper prs de :


- Conduits d arations, conduites de gaz ou autre installation pouvant propager le feu rapidement .

Hn que hn bc thuc

HYGIENE ET SECURITE
SECURITE SUR LES GAZ

- Faire attention aux diffrentes consignes communes l ensemble des gaz . ( voir ISEE des gnrateurs de soudage )

SUR :

1) Les risques encourus.


- Le danger dasphyxie ou dintoxication
- Le danger dincendie et dexplosion

2) Les prcautions respecter( stockage,canalisations,tuyauteries,utilisation des appareils


de travail en espace confin)

- Arrimez les bouteilles , vitez les chocs . - Pas de chaleur excessive .

3) Les interventions la suite d un accident


4) Consignes supplmentaires pour certains gaz

Hn que hn bc thuc

HYGIENE ET SECURITE
SECURITE DU PERSONNEL

- L oprateur doit toujours porter une protection isolante .


- Cette protection doit tre :

- Sche ( pour viter les chocs lectriques )

- Propre ( pas de prsence d huile )

- En bonne tat ( renouvelez les si ncessaire )

Hn que hn bc thuc

V sinh v an ton.
an ton cho ngi
. Bo v th hn.

M Bo vbng o vt

Ym
Che c

Mt n Tp d

Gng

Bo v tay Bo v u gi

ng

Knh mi

Hn que hn bc thuc

LA FISSURATION A FROID