MELINDUNGI MASA INSTRUKSIONAL

Oleh ;
Tn. Hj. Muhamad Azmi bin Shaari Penolong PPD Kurikulum Pejabat Pelajaran Daerah Kinta Selatan

MELINDUNGI MASA INSTRUKSIONAL (PROTECTING INSTRUCTIONAL TIME) DI SEKOLAH UNTUK MENINGKATKAN KEBERHASILAN PEMBELAJARAN MURID

Free Powerpoint Templates

Ilmu Pengetahuan

Transformasi
Tenaga Kerja - Berbakat

Negara Maju Berpendapatan Tinggi

Pendidikan

- Berkemahiran Tinggi

- Kreatif
- Inovatif

Pembangunan Tamadun

Modal Insan Holistik

Transformasi

Program Transformasi Kerajaan berhasrat untuk memastikan setiap rakyat dapat mengecapi nikmat pembangunan dalam negara yang rakyatnya bersatu padu serta mendukung Konsep 1Malaysia.

NKRA

• Manifestasi Kerajaan • Peningkatan Kualiti Pendidikan • Merakyatkan Peluang Pendidikan

RMK10

• Pembangunan Modal Insan • Memperkembangkan ekonomi negara • Pendidikan Berkualiti

Keberhasilan pembelajaran murid merupakan fokus utama dalam semua program dan rancangan yang dirangka oleh KPM.

KPM memastikan pengajaran dan pembelajaran dapat dilaksanakan tanpa halangan bagi mencapai objektif yang disasarkan untuk meningkatkan keberhasilan pembelajaran murid

Pada masa yang sama, beberapa inisiatif lain dalam Program Transformasi Kerajaan juga memberikan tumpuan kepada impak pembelajaran kepada murid dengan hasrat untuk menghasilkan modal insan yang kreatif dan berinovatif demi pembangunan negara masa depan.

TAKRIF

Masa instruksional didefinisikan sebagai masa yang sebenarnya digunakan untuk aktiviti pembelajaran tanpa gangguan.

Melindungi masa instruksional merupakan salah satu komponen fungsi pemimpin instruksional dalam menjayakan pembelajaran secara berkesan di sekolah.

Lindungi masa instruksional perlu diberi perhatian dalam memastikan peningkatan keberhasilan pembelajaran murid ke arah membangunkan modal insan yang kritis, kreatif dan inovatif.

Melindungi masa instruksional bermaksud untuk mengurangkan gangguan bagi mengelakkan kelas tidak berlangsung seperti yang dirancang dan memastikan kualiti masa instruksional yang menjamin pembelajaran bermakna/pembelajaran berkesan dalam kalangan murid yang dilaksanakan oleh guru.

PdP Kokurikulum Sepenuhnya Sukan bimbingan Kaunselor kehadiran guru

Impaknya

Pelajar mendapat manfaat sepenuhnya daripada masa yang diperuntuk kepada mereka.

JENIS-JENIS MASA INSTRUKSIONAL

• Jumlah masa murid hadir ke sekolah

Masa persekolahan (Allocated schooling time)

Masa bilik darjah (Allocated class time)

• Jumlah masa murid berada dalam kelas (tidak termasuk waktu rehat, pertukaran kelas, waktu makan tengah hari dll). Ia merupakan subkategori masa persekolahan

Masa instruksional (Instructional time)
• Jumlah masa yang digunakan untuk instruksional (tidak termasuk gangguan, pengurusan rekod, dll)

Masa pembelajaran akademik (Academic learning time)

• Jumlah masa instruksional di mana murid memberi perhatian dan menerima pengajaran pada tahap penguasaan tertentu serta berlakunya pembelajaran berkesan / bermakna.

MASA PERSEKOLAHAN (5 HARI SEMINGGU)

MASA BILIK DARJAH (6 JAM SEHARI)

Faktor Pengurusan Sekolah

MASA INSTRUKSIONAL (4 -5 JAM SEHARI)

MASA PEMBELAJARAN AKADEMIK (3 JAM SEHARI)

ENGAGED LEARNING TIME…?

Faktor Instruksional Guru

MASA PEMBELAJARAN BERKESAN….?

• Masa untuk pembelajaran murid belajar secara berkesan yang dirancang dan dicapai oleh sekolah

Manfaat Secara Umum
• Sekolah memastikan kelas berlangsung sama ada dengan kehadiran guru atau tanpa kehadiran guru serta memastikan murid belajar secara berkesan

• Ini bermakna sekiranya 30 minit ditetapkan sebagai masa kelas, sekolah harus memastikan murid belajar secara optimum dalam masa berkenaan sama ada dengan kehadiran guru atau tanpa kehadiran guru

Masa Instruksional

Impak

JENIS GANGGUAN INSTRUKSIONAL
• KETIDAKHADIRAN GURU • GANGGUAN SEKOLAH • INSTRUKTIONAL GURU/ KETIDAKSEDIAAN MURID

Negara

Lewat Sampai Sekolah

Tidak Hadir

Kurang Persediaan Pedagogi

Sebab Rasmi : Mac (175), April (159)
lain-lain, 63 (9.87%) jurulatih, 19 (2.98%) kursus, 76 (11.91%) mesyuarat, 68 (10.66%)

Bilangan sekolah :159 Bil tidak hadir Mac : 357 Bil. Tidak hadir April : 281

Sebab Tidak Rasmi : Mac (182), April (122)
sukan, 108 (16.93%) tiada alasan, 1 (0.16%) cuti rehat, 71 (11.13%) lain-lain, 26 (4.08%) cuti sakit, 132 (20.69%)

Sumber : JNJK Mei 2012

cuti bersalin, 74 (11.60%)

Sebab Rasmi Mac (170) April (201)
lain-lain, 59 (9.38%) mesyuarat, 100 (15.90%)

Bilangan sekolah : 84 Bil.guru tidak hadir Mac : 288 Bil. Guru tidak hadir April : 341

jurulatih, 38 (6.04%)

Sebab Tidak Rasmi Mac (118), April (140)
sukan, 95 (15.10%)
kursus, 79 (12.56 %) tiada alasan, 1 (0.16%) cuti rehat, 45 (7.15%) lain-lain, 22 (3.50%) cuti sakit, 123 (19.55%)

Sumber : JNJK Mei 2012

cuti bersalin, 67 (10.65%)

Tugas Utama

Tugas Sampingan

Tugas Perkeranian

Laporan berkenaan secara tidak langsung menjelaskan faktor gangguan masa instruksional sekolah daripada perspektif guru yang melaksanakan pengajaran di sekolah

Tugas Utama (11.16 jam seminggu)
PDP Perancangan PDP Penilaian murid Perjumpaan kokurikulum Bimbingan akademik diluar masa PDP

Tugas Sampingan (40 jam seminggu)
Menghadiri LADAP Mesyuarat Mengiringi murid

Melatih murid

Kelas tambahan

Relief

Program khas sekolah

Majlis sekolah

Mesyuarat PIBG

Tugas Perkeranian (16.88 jam seminggu)
Tugas perkeranian mingguan. Tugas perkeranian bulanan Tugas perkeranian tahunan

Sumber: Bahagian Pendidikan Guru, 2011

GANGGUAN MASA INSTRUKSIONAL DI SEKOLAH

Tempoh masa instruksional yang dikhususkan untuk pembelajaran berkesan secara realiti tidak dapat dicapai sepenuhnya kerana berlaku pelbagai gangguan instruksional.

Seseorang guru telah ditetapkan menjalankan tugas utama mereka iaitu mengajar atau menjalankan instruksi untuk tempoh tertentu.
Guru tidak dapat melaksanakan tugas mereka sepenuhnya disebabkan oleh gangguan yang berlaku.

Faktor Pengurusan Sekolah
Guru Tiada Guru tiada di sekolah, guru ada di sekolah tetapi tidak berada di dalam kelas, tidak cukup guru, guru hadir kursus atau tugas luar, guru menduduki peperiksaan, aktiviti kokurikulum/sukantara Pengumuman dari pembesar suara, susun atur kelas atau sekolah, prasarana sekolah, persekitaran, Guru cuti sakit, cuti kecemasan, hal-hal peribadi, kesediaan murid belajar, kesediaan guru mengajar, melaksana tugas sampingan

Gangguan Fizikal
Gangguan Luar Jangka

Gangguan Adhoc

Menghadiri mesyuarat, dipanggil ke pejabat, menghadiri kursus, taklimat peperiksaan, menjalankan tugas jurulatih utama, sambutan lawatan pelawat

……sambungan

Faktor Instruksional Guru
Kualiti Pembelajaran Murid Kualiti Pengajaran Guru

Kesediaan murid belajar, kualiti guru, proses PDP, sikap guru, guru bukan opsyen, kompetensi guru, kesediaan guru mengajar

Gangguan yang berlaku di sekolah menjadikan masa pembelajaran akademik amat terhad dan tidak berlaku kepada semua murid. Masa pembelajaran berkesan murid amat sedikit dan ditentukan oleh dua faktor gangguan utama iaitu faktor pengurusan sekolah dan faktor instruksional guru.

IMPAK
MURID TIDAK DAPAT PENGAJARAN/ ILMU/ PENGETAHUAN YANG SEPENUHNYA SEPERTI YANG SEWAJARNYA.

FAKTOR GANGGUAN

SASARAN STRATEGI

MATLAMAT

Pengurusan Sekolah

(Pemimpin Sekolah)

Kawalan Masa Instruksional

PENINGKATAN MASA PEMBELAJARAN BERKESAN ATAU ALT\

Keberhasilan Pembelajaran Murid

Instruksional (Guru)

Sekolah Rendah
keterlibatan maksimum beri perhatian
Masa Instruksional ≈ Masa Pembelajaran Akademik

murid belajar

Sekolah Menengah
keterlibatan maksimum beri perhatian
Masa Instruksional ≈ Masa Pembelajaran Akademik

murid belajar

Masa Yang Diperuntukkan

Kawalan • Pemimpin Sekolah • Guru
Kejayaan Pembelajaran atau Pembelajaran Berkesan

Variabel Tahap Pencapaian Pembelajaran Murid

Masa Sebenar Yang Digunakan Untuk Pembelajaran

Masa Pengajaran • Terlindung • Optimum
Masa Keterlibatan Murid Dalam Pembelajaran (Student Engagement)

CADANGAN MENGATASI

PERANAN SEKOLAH 1. PENTADBIR (P/GB) & PENOLONG KANAN 2. GURU

PENTADBIR
PENGETUA/ GURU BESAR DAN PENOLONG KANAN

Menurut Hallinger, ada 11 ciri kepimpinan instruksional yang dikelompokkan seperti berikut:
Mendefinisikan Misi Sekolah: a. Merangka matlamat sekolah b. Menyampai/menyebarkan matlamat sekolah Mengurus Program Instruksional c. Penyeliaan dan penilaian instruksional d. Menyelaras kurikulum e. Memantau kemajuan murid Mewujudkan Iklim Pembelajaran Positif f. Mengawal waktu PdP (Protecting instructional time) g. Membudayakan perkembangan profesional/staf h. Mengekalkan ketampakan i. Menyediakan ganjaran kepada guru j. Penguatkuasaan standard akademik k. Menyediakan insentif kepada murid

Ciri kepimpinan instruksional pemimpin sekolah didapati mempunyai kesan purata tiga hingga empat kali ganda terhadap keberhasilan pembelajaran murid berbanding kepimpinan transformasional. (Robinson, Llyod & Rowe, 2008)

Pemimpin sekolah yang mempunyai ciri kepimpinan instruksional dalam komponen melindungi masa instruksional mempunyai hubungan positif dengan peningkatan pencapaian akademik murid.
(Memperkasa Kepimpinan Instruksional Di Sekolah, Bahagian Sekolah 2007)

Cadangan Mengatasi 1. Pengetua perlu memastikan guru berada di dalam bilik darjah dan berfungsi sewajarnya.

Cadangan Mengatasi
‘Learning walk’ - Lawatan ringkas ke bilik darjah semasa PdP - Di dalam kelas selama 10 – 15 minit - Pengetua membuat refleksi - Berkongsi amalan pengajaran yang baik

‘Biasakan yang betul, betulkan yang biasa’

Cadangan Mengatasi
2. Memastikan tempoh masa untuk pembelajaran secara berkesan berlaku tanpa halangan

Cadangan Mengatasi
TIADA GANGGUAN FIZIKAL DAN GANGGUAN AD-HOC - Tiada pengumuman, Memanggil guru, taklimat/ mesyuarat sewaktu pdp dsb - Perancangan yang teliti

Cadangan Mengatasi
3. Menekankan

peranan guru - Sebagai satu amanah yang wajib dilaksanakan - dibayar upah - Fungsi wujud sekolah

Cadangan Mengatasi 4. Menentukan kumpulan guru - Aktif - Pasif – perlu ditangani dengan segera – duri dalam daging - Mengikut - perlu bimbingan

“Students with a weak teacher may master 50 percent or less of the curriculum for that grade over a single school year, and students with a good teacher can get an average gain of one year, and students with a great teachers may advance 1.5 grade levels or more”

Hanushek and Rivkin 2010; Farr 2010

“A study of teacher absenteeism across six different developing countries in 2004 found that, on average, 20 percent of the teaching force was absent on any given day, suggesting low accountability for attendance and performance” Chaudhury and others 2005

“Classroom observations schools in Latin America percent of instructional arrived late, left early, or teaching”

in representative samples of in 2009 found more than 30 time lost because teachers otherwise failed to engage in

Bruns, Evans, and Luque 2010

PRESTASI PELAJAR
100 90 peratus

• •

Kualiti sistem pendidikan tidak dapat mengatasi kualiti guru. Berdasarkan sistem sekolah terbaik di dunia, menambahbaik keadah pengajaran dalam bilik darjah adalah cara terbaik meningkatkan pencapaian pelajar. Kualiti guru merupakan penentu utama mengatasi faktor lain termasuk saiz kelas.

PRESTASI PELAJAR (%)

∆ = 53 peratus
50

37 peratus


8 tahun 11 tahun

UMUR PELAJAR (Tahun)

Sumber:

Kesan kumulatif dan sampingan ke atas pencapaian pelajar pada masa hadapan, Sanders & Rivers: Bagaimana sistem sekolah dengan pencapaian terbaik menduduki tempat teratas. McKinsey and Co. 2007

Kualiti pendidikan negara pada asasnya terletak ditangan guru termasuk pemimpin sekolah.

McKinsey & Company (2007) merumuskan
• The quality of an education system cannot exceed the quality of its teachers. • The only way to improve outcomes is to improve instruction. • High performance requires ever child to succeed.

Laporan kajian perbandingan sistem pendidikan beberapa negara peringkat global

Peranan Guru

• Pelaksana Dasar • Penjana Transformasi Pendidikan

Peranan Guru Cemerlang

• Model Kepada Guru Lain • Kewibawaan dan Komitmen • Barisan Hadapan • Budaya Berfikir • Modal Insan Kreatif dan Inovatif

Waktu bekerja guru tidak dinyatakan secara bertulis dalam manamana peraturan Kerajaan. Tugas mengajar guru akademik dalam skim perkhidmatan pendidikan menyatakan bahawa seseorang guru mengajar antara 28 hingga 36 waktu seminggu bagi sekolah rendah dan 26 hingga 36 waktu seminggu bagi sekolah menengah. Kajian Tugas dan Tanggungjawab Guru 2006

KEBERHASILAN PEMBELAJARAN FOKUS SISTEM PENDIDIKAN

Ilmu Pengetahuan Kemahiran Proses Perubahan Tingkah Laku Nilai

PEMBELAJARAN

Sikap Pembangunan Pembelajaran Kurikulum Konkrit ke Abstrak

Proses P&P
Hasil (Outcomes) Apa yang diperolehi oleh murid

• Pencapaian hasil pembelajaran untuk semua murid adalah wajib diberi perhatian selaras dengan prinsip akses, ekuiti dan kualiti.
• Keutamaan kepada kualiti kerana isu kuantiti telah lama dicapai.

Pelaksanaan inisiatif subNKRA Pendidikan dilaksanakan dengan berfokus kepada apa dan bagaimanakah sesuatu inisiatif/program yang dirancang menyumbang kepada peningkatan keberhasilan pembelajaran murid.

Sebarang perancangan pendidikan/ inisiatif Kementerian berfokus kepada “apakah impak atau hasilnya kepada pembelajaran murid”.

Penekanan ini selari dengan slogan “1Malaysia; Rakyat Didahulukan, Pencapaian Diutamakan”.

Merujuk arahan/pekeliling semasa yang tidak melibatkan perubahan dasar makro
Memberikan empowerment kepada pemimpin sekolah berdasarkan masalah pengurusan setempat Tidak memerlukan peruntukan kewangan. Ke arah menghasilkan budaya pembelajaran kendiri dalam kalangan murid dan guru bagi mengoptimumkan masa pengajaran untuk pembelajaran berkesan.
Peningkatan kualiti instruksional dalam kalangan guru merupakan sasaran utama dengan membangun, melatih semula dan meningkatkan kemahiran pengajaran guru melalui kedah pembangunan professional learning community (PLC)

Pembangunan profesionalsime guru secara berasaskan sekolah yang lebih kontekstual merujuk masalah pembelajaran murid yang dihadapi oleh guru Mendapat sokongan pemimpin dan meningkatkan jaringan profesionalisme inter dan intra sekolah atau daerah/negeri.

Pengetua/Guru Besar dan Guru perlu mengutamakan pelaksanaan tugas hakiki dan tanggungjawab di sekolah. Pengetua/Guru Besar perlu berada di sekolah Guru perlu berada di sekolah Semua surat panggilan mesyuarat/kursus/bengkel hendaklah mendapat persetujuan Ketua Jabatan Dicadangkan aktiviti murid perlu dilaksanakan tanpa mengganggu PDP

ISU PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

Isu murid yang masih tidak boleh membaca atau mengira selepas melalui sistem pendidikan negara. Isu keberkesanan pengajaran dan pembelajaran di sekolah yang secara langsung mempengaruhi keberhasilan pembelajaran murid. Isu berkait dengan kualiti pembelajaran yang dilalui oleh murid. Masa kini pencapaian pendidikan bukan sahaja diukur dari segi kuantiti malahan dikaji juga dari segi kualiti.

Keberhasilan pembelajaran murid (student learning outcomes) merupakan tumpuan utama dalam rancangan pembangunan pendidikan negara di seluruh dunia termasuk Malaysia.

Cadangan Mengatasi
1. Meninggalkan bilik darjah satu hari - Membuat tukar ganti/ jual beli – maklumkan kepada penolong kanan

Cadangan Mengatasi
2. Meningalkan bilik darjah lebih daripada sehari - Boleh juga dijalankan tukar ganti/ jual beli - Meninggalkan kerja/ latihan – tuliskan tarikh dan masa – edarkan kepada PK - Mesti ganti pada hari lain – kelas ganti – ganti guru yang tidak hadir

Cadangan mengatasi
3. Cuti kecemasan/ sakit - Menyediakan bakul ilmu – bantuan pusat sumber – mengisi buku nilam

Cadangan mengatasi
4. Guru bersalin - Belum tentu dapat pengganti - 6 bulan sebelum bercuti telah membuat perancangan – ganti kelas dengan tajuk mengikut sukatan pelajaran yang ditetapkan - Kelas ganti selepas sekolah/ cuti sekolah atau masa lain yang tidak mengganggu PdP rasmi.

Cadangan mengatasi
5. Murid kurang minat terhadap pelajaran - Program teach and teach – perbincangan guru – lesson study - Bantuan daripada guru pakar/ berpengalaman untuk membantu - Menukar corak pengajaran agar lebih menarik - Pengetua/ PK membantu

Jadual Waktu
Alat pengurusan yang terpenting Kurikulum paling utama Kokurikulum/ Sukan/ Gimbingan dan kaunseling Pengetua/Guru Besar - perancang

Agihan Mengikut opsyen

Jadual terancang/ seimbang/ komprehensif

Prinsip J/Waktu
Kepentingan murid diutamakan

Tiada jadual bertindan

Pelaksanaan J/Waktu
Pentadbir Menentukan Tidak byk pakej Guru yang ada

Susunan j/waktu

Pelaksanaan J/Waktu

Agihan Seimbang Tidak byk level

Lokasi berdekatan

Jadual Waktu
Long Term planning
Guru Terbaik diletakkan di kelas peringkat bawah – tahun 1/ Tingkatan 1

Jadual Waktu
1. Pengetua/ GB/ PK – Tiada ‘shadow time table’ - Tiada kelas pada hari Khamis - Ikut opsyen Guru Cemerlang - tiada kelas pada hari Rabu

KESIMPULAN

Melindungi masa instruksional amat kritikal perlu dirancang bagi memastikan pembelajaran berlangsung di sekolah dan akhirnya murid belajar secara berkesan. Usaha melindungi masa instruksional perlu dirancang dengan menggunakan agen pendidikan di sekolah iaitu pemimpin sekolah dan guru yang merancang, mengurus dan melaksana pengajaran di sekolah.

Matlamat melindungi masa instruksional lebih kritikal untuk memastikan murid disediakan dengan peluang pembelajaran yang sewajarnya dan belajar secara berkesan.

Idea Utama
3 Idea utama perlu dilaksanakan 1. Pembelajaran Murid 2. Kolaborasi antara guru 3. Hasil/ Kemenjadian murid

Hak pelajar
1. Mendapat kehadiran guru sepenuhnya 2. Mendapat pendidikan yang berkualiti 3. Mendapat guru yang baik untuk mengajar mereka 4. Meluahkan perasaan ‘ Saya Tidak Faham’

Kepimpinan Instruksional
1. Memastikan hak pelajar dipenuhi 2. Memastikan guru memberi bimbingan mengikut tahap yang diperlukan oleh pelajar

Back to Basic

Pastikan kecemerlangan setiap sekolah kita dalam peperiksaan awam dan dalam pebagai aspek pendidikan yang lain ditingkatkan dan diteruskan sehingga mencapai lonjakan saujana.

SEKIAN TERIMA KASIH

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful