You are on page 1of 46

A INDUSTRIALIZACIN DAS SOCIEDADES EUROPEAS

Cabo FISTERRA 4

03 A industrializacin das sociedades europeas


1. Aumento demogrfico e expansin agrcola 2. O nacemento da industria 3. A expansin da industrializacin 4. O capitalismo industrial 5. A segunda fase da industrializacin 6. A nova sociedade industrial 7. Marxismo, anarquismo e internacionalismo
Cabo FISTERRA 4

03 Introducin

Entre 1780 e 1850 produciuse, en Gran Bretaa, en parte de Europa e en Estados Unidos, unha transformacin radical dos sistemas de producin de bens: a Revolucin Industrial. As mquinas substituron progresivamente o traballo manual e os obreiros concentrronse en grandes fbricas.

A industrializacin deulle paso ao capitalismo. A industria propiciou a aparicin de das novas clases sociais: a burguesa e o proletariado. A finais do sculo XIX, a economa dos pases industrializados coeceu un novo perodo de expansin, a Segunda Revolucin Industrial.
Cabo FISTERRA 4

Por qu en Gran Bretaa? Por qu a mediados del siglo XVIII?

https://es.tiching.com/link/74367

Cabo FISTERRA 4

03 1. Aumento demogrfico e expansin agrcola

1.1. A revolucin demogrfica

1.2. A revolucin agrcola

Cabo FISTERRA 4

03 1.1. A revolucin demogrfica Desde mediados do sculo XVIII, a poboacin europea iniciou un proceso de crecemento chamado revolucin demogrfica. As causas dese fondo cambio demogrfico foron o aumento da producin de alimentos e o progreso da hixiene e da medicina. Como consecuencia disto produciuse unha diminucin da mortalidade e un lixeiro incremento da natalidade.

Cabo FISTERRA 4

03 1.2. A revolucin agrcola

O incremento da poboacin provocou un aumento da demanda de alimentos e a alza dos prezos agrcolas. Isto estimulou os propietarios a melloraren a producin.
Para estimular a producin, aprobronse leis que lle poan fin ao antigo sistema seorial e comunal de propiedade da terra. Esta converteuse nunha propiedade privada. En canto s tcnicas de cultivo, a innovacin fundamental foi a supresin do barbeito e a sa substitucin por plantas forraxeiras (sistema Norfolk). Iniciouse unha progresiva mecanizacin dos labores agrcolas.

Cabo FISTERRA 4

SISTEMA NORFOLK

Cabo FISTERRA 4

Cabo FISTERRA 4

REVOLUCIN AGRCOLA

INCREMENTO POBOACIN

SUPRESIN

NOVAS TCNICAS

AUMENTO DA DEMANDA ALZA DE PREZOS

RXIME SEORIAL

PROPIEDADE PRIVADA

SUPRESIN BARBEITO

ENCLOSURES SISTEMA NORFOLK

MECANIZACIN

Cabo FISTERRA 4

NOVOS CULTIVOS

03 2. O nacemento da industria

2.1. Mquinas, vapor e fbricas 2.2. A industria txtil


Unha fbrica txtil (ilustracin)

2.3. Carbn e ferro: a siderurxia

Cabo FISTERRA 4

03 2.1. Mquinas, vapor e fbricas Outro elemento bsico de transformacin foi a innovacin tecnolxica. As mquinas foron substitundo o traballo manual e modificando os antigos sistemas artesanais. As primeiras mquinas que se introduciron estaban accionadas pola forza humana e, posteriormente, por enerxa hidrulica. Pero a fonte de enerxa que revolucionou a producin e os sistemas de transporte foi o vapor. A mecanizacin e mais a introducin de novas fontes de enerxa impulsaron o sistema fabril de producin.

Cabo FISTERRA 4

03 2.2. A industria txtil En Gran Bretaa, o primeiro sector en mecanizarse foi a industria do algodn.

Para poder fabricar mis cantidade, comezaron a aplicarse innovacins. Unha das primeiras foi a lanzadeira voante (1733), que aumentou a velocidade do proceso do tecido.
Mis adiante xurdiron novas mquinas de fiar que incrementaron a producin de fo. Finalmente, o tear mecnico completou o proceso de mecanizacin txtil. https://es.tiching.com/link/53271

Cabo FISTERRA 4

03 Unha fbrica txtil

Cabo FISTERRA 4

03 2.3. Carbn e ferro: a siderurxia

A siderurxia foi outro sector pioneiro da industrializacin. O invento que permitiu unha maior producin de ferro foi a utilizacin, por Darby (1732), do carbn de coque, de gran potencia calorfica.

Mis tarde, Bessemer inventou un convertedor para transformar o ferro en aceiro.


Quen demanda ferro?

Cabo FISTERRA 4

MQUINAS,VAPOR E FBRICAS

INNOVACIN TECNOLXICA

AVANCE

FONTES DE ENERXA

SISTEMA FABRIL

TRABALLO MANUAL

AUMENTO PRODUCTIVIDADE

HIDRULICA

MQUINA DE VAPOR

FBRICAS

MQUINAS JAMES WATT

Cabo FISTERRA 4

A INDUSTRIA TXTIL

GRAN BRETAA

MECANIZACIN

PROHIBIDAS

INNOVACINS

ALGODN

IMPORTACINS DE INDIANAS

LANZADEIRA VOANTE

FIADO

MQUINA DE FIAR

TECIDO
Cabo FISTERRA 4

TEAR MECNICO

A SIDERURXIA

PRECEDENTES

CARBN DE COQUE

BESSEMER

MOITA DEMANDA

POUCO FERRO

CONVERTEDOR

MELLORA PROCESO

CARBN VEXETAL

ACEIRO

Cabo FISTERRA 4

03 3. A expansin da industrializacin

3.1. A revolucin dos transportes


Unha locomotora a vapor (ilustracin)

3.2. O incremento do comercio

Cabo FISTERRA 4

03

3.1. A revolucin dos transportes

Mediados do XVIII mellora nas vias de comunicacin tradicionais Aplicacin da MQUINA DE VAPOR ao transporte. Nos seus inicios, o ferrocarril empregbase nas minas para transportar o mineral en vagonetas que se movan sobre ras. As primeiras innovacins foron un novo sistema de ras de ferro e unhas rodas con pestanas que impedan o descarrilamento do ferrocarril. O fenmeno realmente innovador foi a locomotora de Stephenson, que accionaba o ferrocarril mediante unha mquina de vapor. Posteriormente, a mquina de vapor aplicouse ao transporte martimo, e os barcos de vapor, construdos con ferro, substituron os de vela.
Cabo FISTERRA 4

03 Unha locomotora a vapor

Cabo FISTERRA 4

1840

Cabo FISTERRA 4

1845

Cabo FISTERRA 4

1850

Cabo FISTERRA 4

1870

Cabo FISTERRA 4

1880

Cabo FISTERRA 4

REVOLUCIN DOS TRANSPORTES

XVIII

NOVIDADES

FERROCARRIL

BARCOS DE VAPOR

MELLORAS DAS VAS

INNOVACINS

1 LIA

VANTAXES

MQUINA DE VAPOR

RAIS

MANCHESTER

SIDERURXIA

TEMPO RODAS LIVERPOOL SEGURIDADE

LOCOMOTORA

BARATO

Cabo FISTERRA 4

STEPHENSON

03 3.2. O incremento do comercio

A Revolucin Industrial deu paso a unha economa de mercado, na que se produca para a venda en mercados cada vez mis amplos.
Este cambio foi posible grazas ao aumento da producin, o crecemento da poboacin e a mellora do poder adquisitivo dos campesios e das clases populares. A mellora dos sistemas de transporte permitiu o aumento do comercio interior. O comercio exterior tamn aumentou de modo considerable a mediados do sculo XIX. Teoras econmicas do momento: LIBRECAMBISMO E PROTECCIONISMO
Cabo FISTERRA 4

03 4. O capitalismo industrial

4.1. Liberalismo e capitalismo 4.2. Bancos e finanzas 4.3. A expansin do capitalismo industrial
A industrializacin de Europa cara ao ano 1850 (mapa)

Cabo FISTERRA 4

03 4.1. Liberalismo e capitalismo Adam Smith estableceu os principios do liberalismo: O interese persoal e a procura do mximo beneficio o motor da economa. Os diversos intereses equilbranse no mercado grazas ao mecanismo dos prezos que adaptan a oferta demanda.

O Estado debe absterse de intervir no funcionamento da economa e permitir o libre desenvolvemento dos intereses particulares (librecambio).

Cabo FISTERRA 4

03 4.2. Bancos e finanzas A banca converteuse en intermediaria entre os aforradores, que entregaban os seus cartos en depsitos, e os industriais, que precisaban capitais para investir. As empresas esixan grandes contribucins de dieiro, que un s empresario non poda subministrar. Daquela xurdiron as sociedades annimas.

Mediante as sociedades annimas o capital que require unha empresa fraccionado en partes (accins). Estas poden ser adquiridas e vendidas por particulares na bolsa de valores.

Cabo FISTERRA 4

03 4.3. A expansin do capitalismo industrial A comezos do sculo XIX, a industrializacin estendeuse a pases como Francia e Blxica, cun maior peso da siderurxia e menor da industria txtil. Entre 1850 e 1870, Rusia, Alemaa, Estados Unidos e Xapn tamn se industrializaron. No sur de Europa coexistiron rexins industrializadas e zonas esencialmente rurais. A Europa oriental mantvose marxe do proceso de industrializacin ata o sculo XX.

Cabo FISTERRA 4

03 A industrializacin de Europa cara a 1850

Cabo FISTERRA 4

03 5. A segunda fase da industrializacin

5.1. Novas fontes de enerxa e novas industrias

5.2. Unha nova organizacin industrial

Cabo FISTERRA 4

03 5.1. Novas fontes de enerxa e novas industrias Nesta etapa, a electricidade e o petrleo desbancaron o carbn. A invencin do dnamo permitiu producir electricidade en centrais hidroelctricas. A electricidade tivo mltiples aplicacins na industria. O petrleo comezou a extraerse en Estados Unidos a mediados do sculo XIX. Na industria, a metalurxia adquiriu un grande impulso debido producin de novos metais.

A industria qumica acadou un notable desenvolvemento en Alemaa.


Cabo FISTERRA 4

03 5.2. Unha nova organizacin industrial A finais do sculo XIX, a organizacin da producin foise orientando cara fabricacin en serie como a mellor forma de aumentar a produtividade, diminur o tempo e reducir custos. Este novo mtodo de traballo denomnase taylorismo. Consiste na fabricacin en cadea. Este sistema de producin naceu en Estados Unidos, e a fbrica de automviles Ford foi unha das primeiras en implantalo. Os elevados investimentos de capital que requiran as innovacins tecnolxicas estimularon a concentracin industrial e as empresas fixronse cada vez maiores.

Cabo FISTERRA 4

03 6. A nova sociedade industrial

6.1. A burguesa
Vivenda burguesa (ilustracin)

6.2. Os obreiros
Vivenda obreira (ilustracin)

6.3. As primeiras asociacins obreiras

Cabo FISTERRA 4

03 6.1. A burguesa A burguesa converteuse no grupo hexemnico, ao ser a propietaria das industrias e dos negocios. Exista unha gran burguesa integrada por banqueiros, xente que viva de rendas e propietarios de grandes fbricas. Tamn haba unha mediana burguesa composta por profesionais liberais, funcionarios e comerciantes. Un elevado nmero de empregados e tendeiros formaban a pequena burguesa.

Cabo FISTERRA 4

03 Vivenda burguesa

Cabo FISTERRA 4

03 6.2. Os obreiros Os traballadores das fbricas formaban o proletariado industrial e urbano. Constituan a man de obra necesaria para as fbricas. Eran un grupo moi numeroso e desfavorecido. Ao principio non exista ningunha lexislacin que fixase as condicins laborais dos traballadores. Como consecuencia disto, as sas condicins de vida e de traballo resultaban moi duras: xornada laboral de 12 a 14 horas diarias e remuneracins insuficientes.

Cabo FISTERRA 4

03 Vivenda obreira

Cabo FISTERRA 4

03 6.3. As primeiras asociacins obreiras A primeira reaccin dos obreiros foi a sa oposicin ao maquinismo, por consideralo responsable dos baixos salarios e do paro. A sa protesta dirixiuse cara destrucin de mquinas e o incendio de establecementos industriais (ludismo). Paralelamente, algns sectores de traballadores comezaron a decatarse de que formaban parte dunha mesma clase social, cuns mesmos problemas. Para defender os seus intereses, crearon organizacins de traballadores e fundronse os primeiros sindicatos.

Cabo FISTERRA 4

03 7. Marxismo, anarquismo e internacionalismo

7.1. Marxismo e socialismo 7.2. O anarquismo 7.3. O internacionalismo

Cabo FISTERRA 4

03 7.1. Marxismo e socialismo A mediados do sculo XIX, Marx e Engels denunciaron a explotacin da clase traballadora e defenderon a necesidade dunha revolucin obreira para destrur o capitalismo. A fin da propiedade privada levara progresiva desaparicin das clases sociais e do Estado, para as acadar o ideal de sociedade comunista, isto , sen clases.

A partir do derradeiro terzo do sculo XIX, os marxistas propuxeron a creacin de partidos obreiros socialistas.

Cabo FISTERRA 4

03 7.2. O anarquismo O anarquismo reuniu un conxunto de pensadores que tian en comn tres principios bsicos: A exaltacin da liberdade individual e da solidariedade social. A crtica propiedade privada e a defensa de formas de propiedade colectiva.

O rexeitamento autoridade, principalmente do Estado.


Defendan a accin revolucionaria dos obreiros e campesios para destrur o Estado e crear unha nova sociedade colectivista e igualitaria.

Cabo FISTERRA 4

03 7.3. O internacionalismo Marxistas e anarquistas defendan a necesidade de unir os esforzos da clase obreira de todo o mundo para loitar contra o capitalismo. Por iniciativa de Marx, en 1864, creouse a Asociacin Internacional de Traballadores que se adheriron marxistas, anarquistas e sindicalistas.

En 1889, algns dirixentes socialistas fundaron en Pars a II Internacional.

Cabo FISTERRA 4