Πώρ υσιάξαμε σιρ μολτβοθήκερ μαρ.

Κόχαμε ππώσα σο ςώμα σηρ γάσαρ, με πποςοφή.

Ύζηερα θάλακε κε οληοσιέ ταρηόλη, ηε ζήθε γηα ηα κοιύβηα.

Κόυακε θαη θοιιήζακε ηο θηόγθο ζηε γαηούια.

Τέιεηα ηα θηογθάθηα ζας, θορίηζηα!!!

Ζφγραθίζακε ηο προζφπάθη…

…θαη κεηά ηο θόυακε προζεθηηθά!

Με ςύπμα υσιάξαμε σο μοτςσάκι...

θαη ηο θοιιήζακε ζηο πρόζφπό ηες.

Νηάοσ!!! Τη λαδηάρες γαηούιες!

Σηο ηέιος πηάζακε ηο θορδειάθη,γηα λα ηελ θρεκάζοσκε ζηο δφκάηηό κας!

Ποδάροσκε ζηο θαθό!!!

Κη άιιε πόδα!!!