Disediakan Oleh : Zairy Firdaus Grace Gayathri Norazlina Suhailah Khairul Ikmal Adam Abd.

Rahman 3 PISMP – REKABENTUK & TEKNOLOGI

Pengenalan Pendekatan Kontekstual…
Pelajar

belajar lebih baik melalui kegiatan mengalami sendiri dalam lingkungan yang ilmiah belajar lebih penting daripada hasil pembelajaran.

Strategi

Peratusan Pembelajaran Secara Kontekstual…
Kita belajar : 10% dari apa yang 20% dari apa yang 30% dari apa yang 50% dari apa yang dengar 70% dari apa yang 90% dari apa yang kita kita kita kita baca dengar lihat lihat dan

kita katakan kita katakan &

Kecenderungan Belajar…
Murid

belajar dengan melalui pengalaman sendiri, mengkonstruk pengetahuan, kemudian memberi makna pada pengetahuan itu.

Murid harus tahu makna belajar dan

menggunakan pengetahuan dan ketrampilan yang diperolehnya untuk menyelesaikan masalah dalam kehidupannya.

Tugas Guru…
Tugas guru mengatur strategi belajar,

membantu menghubungkan pengetahuan lama dan baru dan membimbing murid belajar.

Pembelajaran kontekstual adalah konsep

belajar yang membantu guru mengaitkan antara perkara yang diajar dengan situasi nyata murid dan mendorong murid membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan seharian

Pembelajaran Kontekstual

CTL

REACT

Idea Pembelajaran CTL…
Real World Learning Pengalaman nyata Berfikir Aras Tinggi Berpusat pada murid Murid aktif, kritis, dan kreatif Pengetahuan bermakna dalam

kehidupan Dekat dengan kehidupan nyata Perubahan prilaku

7 komponen CTL…
1. Konstruktivisme 2. Menemukan 3. Bertanya 4. Masyarakat belajar 5. Pemodelan 6. Refleksi 7. Authentic

Assessment

Urutan Belajar…
Activating knowledge Acquiring knowledge Understanding knowledge Applying knowledge Reflecting knowledge

Ciri-ciri Pembelajaran CTL...(1/2)
KERJA SAMA SALING MEMBANTU MENYENANGKAN, TIDAK

MEMBOSANKAN BELAJAR DENGAN MINAT MURID AKTIF BERKONGSI DENGAN RAKAN.

Ciri-ciri Pembelajaran CTL
(2/2)
PEMBELAJARAN

TERINTEGRASI MENGGUNAKAN PELBAGAI SUMBER MURID KRITIS GURU KREATIF DINDING KELAS DAN LORONG PENUH HASIL KARYA MURID

REACT…
Dalam proses pembelajaran secara kontekstual, murid

akan melalui satu atau lebih daripada kaedah-kaedah pembelajaran berikut :
Relating (Menghubungkait) Experiencing (Mengalami) Applying (Mengaplikasi) Cooperating (Bekerjasama) Transfering (Memindahkan)

R E A C T
 

Relating (Menghubungkait)

Belajar dalam konteks  menghubungkaitkan   pengetahuan baru dengan  pengalaman hidup Belajar dalam konteks  penerokaan,  penemuan dan reka cipta Belajar dalam konteks  bagaimana pengetahuan atau  informasi boleh digunakan  dalam situasi lain. Belajar dalam konteks  bekerjasama, memberi  maklum balas dan  berkomunikasi  Belajar dalam konteks  pengetahuan sedia ada  dengan menggunakan atau  membina daripada apa  yang telah diketahui

Experiencing (Mengalami)

Applying (Mengaplikasi)

Cooperating (Bekerjasama)

28

Transfering (Memindahkan)

Relating (Menghubungkait)
Murid melakukan aktiviti mengutip sampah di sekitar sekolah untuk menanam sikap cintakan kebersihan. Menerusi pengalaman ini murid dapat mengaitkan aktiviti yang dilakukan oleh ibu bapa mereka semasa membersihkan kawasan tempat tinggal mereka setiap hari.

Experiencing (Mengalami)
Murid dibawa ke makmal untuk menyaksikan demontrasi serta membuat latihan amali menyambungkan wayar kepada plug 3 pin. Pengalaman ini boleh digunakan di rumah apabila berlakunya situasi di mana wayar plug 3 pin sterika tertanggal.

29

Applying (Mengaplikasi) Murid mempelajari teori dan konsep tuas. Mereka dapat mengaplikasikan pengetahuan ini apabila bertemu situasi di mana sebuah kereta yang tayarnya pancit tidak mempunyai jek. Dengan mengamalkan pengetahuan yang ada, murid boleh menggunakan konsep tuas untuk menggantikan jek kereta bagi membolehkan penukaran tayar.

Cooperating (Bekerjasama) Murid ditugaskan secara berkumpulan untuk menyelesaikan masalah pencemaran alam menerusi satu aktiviti yang memerlukan mereka berbincang dan bekerjasama dengan ahli kumpulan masing-masing . Hasil yang diperolehi adalah lebih baik disebabkan mereka menyelesaikan masalah secara bekerjasama. Transfering (Memindahkan) Murid mempelajari cara untuk mendapatkan sudut tegak dengan menggunakan Teorem Pythagoras. Murid boleh memindahkan pengetahuan bahawa segitiga bersisi 3m, 4m dan 5m akan menghasilkan sudut tegak dalam aktiviti mengecat garisan gelanggang permainan.

Cara Perlaksanaan…
Dalam pendekatan kontekstual, pengajaran dan pembelajaran mesti memenuhi keperluan strategi berikut:
 Motivasi  Pemahaman  Kemahiran  Imbas

Aplikasi

kembali dan penilaian

                                 

MOTIVASI

 Pengenalan  Isu perbincanga n  Alat bantu mengajar

PEMAHAMAN

 Penerangan konsep dan perbincanga n kelas  Bacaan dan melakukan  Contoh kajian

KEMAHIRAN APLIKASI  Aktiviti

HandsOn  Penyelesai an masalah

IMBASAN  KEMBALI DAN  PENILAIAN

 

 Ingat kembali fakta utama  Penilaian

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful