WACANA

Encik Ismail bin Drahman

Definisi
• Wacana didefinisi sebagai unit bahasa yang mempunyai kesatuan fikiran yang utuh dan melebihi batas ayat. • Dalam hierarki tatabahasa, wacana terletak dalam hierarki tertinggi,iaitu hadir Ayat selepas tingkat ayat.HierarkiFonem Wacana Klausa Frasa Kata Morfem bahasa ini ditunjukkan dalam rajah di bawah:

• Wacana boleh terdapat dalam bentuk lisan atau tulisan • Dalam wacana,unsur-unsur bahasa seperti kata, klausa, dan ayat disusun dan dijalin dengan sempurna sehingga memperlihatkan hubungan dan perkembangan fikiran yang berkesinambungan serta menghasilkan kesatuan fikiran

Jenis-jenis Wacana
• Wacana Lisan
– Dihasilkan secara lisan antara penutur dengan pendengar. – Ekspresi wajah, nada suara, gerak dan sebagainya digunakan semasa menyampaikan sesuatu perkara kepada pendengar – Contoh: perbualan harian, temu ramah, ceramah,khutbah, siaran televisyen, dan radio.

• Wacana Tulisan
– Disampaikan secara bertulis – Melibatkan hubungan antara penulis dengan pembaca – Berkomunikasi satu arah atau tidak langsung. – Contoh wacana bertulis ialah rencana, akhbar, majalah, buku dan novel

Ciri-ciri Wacana
• Setiap wacana mesti mempunyai struktur, iaitu terdapat pendahuluan, isi, dan penutup. • Menurut Beaugrande dan Dressier (1981:81),terdapat tujuh ciri ketekstualan yang perlu dipenuhi untuk menghasilkan wacana yang utuh, iaitu tujuan,tautan,runtutan, penerimaan, maklumat, keadaan, dan interteks.

Tujuan
• Setiap wacana yang dihasilkan mesti mempunyai tujuan kerana tujuan yang menentukan jenis wacana yang digunakan. • Untuk mendapatkan maklumat – ayat tanya • Untuk menyampaikan maklumat – ayat penyata • Tujuan juga penting memilih teknik penyampaian wacana sama ada secara naratif atau penghujahan. • Tujuan juga menentukan bentuk

Tautan
• Tautan atau kohesi bermaksud keserasian hubungan antara unsur linguistik dengan unsur linguistik yang lain dalam sesebuah wacana. • Keserasian dilihat daripada hubungan antara sesuatu perkataan, frasa atau ayat dengan perkataan dalam wacana tersebut. Tautan dapat mewujudkan kesinambungan antara sebahagian teks dengan sebahagian teks yang lain sehingga

• Contoh: • Abu, Daud, dan Faizal ke padang. • Mereka ke sana untuk bermain bola.

Runtutan
• Runtutan atau koheran merupakan kesinambungan idea yang terdapat dalam sesebuah wacana sehingga menjadi satu teks yang bermakna. • Runtutan merupakan asas dalam pembinaan wacana kerana tanpa makna, teks tidak dianggap sebagai wacana. Contoh: Susu ibu merupakan makanan terbaik untuk bayi bagi tahap awal tumbesaran. Susu ibu mengandung kolostrom. Unsur ini

Penerimaan
• Sesuatu wacana perlu mempunyai pendengar atau pembaca (khalayak) yang merupakan penerima sesuatu wacana • Tahap penerimaan seseorang itu tinggi sekiranya pendengar atau pembaca memahami sepenuhnya wacana yang disampaikan.

Maklumat
• Setiap wacana perlu mempunyai maklumat, iaitu maklumat baharu atau lama. • Maklumat lama (ML)ialah maklumat yang telah dinyatakan pada peringkat awal dan diulang dalam konteks berikutnya,manakala maklumat baharu (MB)ialah maklumat yang baharu sahaja dinyatakan dalam wacana tersebut. • Contoh: (a) Hanan membeli kasut baharu.

Keadaan
• Sesuatu wacana perlu sesuai dengan keadaan.Kesesuaian itu menjadi sesuatu wacana itu relevan dengan situasi ujaran. • Pemilihan kata, frasa, dan susunan ayat yang tepat amat penting untuk menjadikan sesuatu wacana itu sesuai dengan keadaan.

Interteks
• Interteks bermaksud sesuatu wacana bergantung kepada wacana yang lain. Melalui interteks, sesuatu wacana lebih mudah difahami oleh pembaca atau pendengar. • Kefahaman seseorang terhadap sesuatu wacana yang dibaca atau didengar, membantunya menghasilkan wacana.

Aspek-aspek hubungan wacana
• Keutuhan sesuatu wacana dapat dilihat daripada wujudnya hubungan dari aspek semantik,fonologi, tatabahasa atau gramatikal, dan leksikal

• Hubungan dari Aspek Semantik dan fonologi
– Hubungan wacana dari aspek semantik dapat dilihat daripada kepaduan makna yang wujud dalam sesuatu wacana.Contohnya: (a) Hubungan sebab dan akibat Aiman tidak bersungguh-sungguh semasa belajar. Dia gagal dalam peperiksaan. (b) Hubungan sebab dan tujuan Nabil sangat rajin belajar. Dia ingin berjaya dalam pelajaran.

(c) Hubungan sebab dan hasil Aisyah sangat rajin belajar. Dia lulus dengan cemerlang dalam peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia. (d) Hubungan latar dengan kesimpulan Suraya menangis . Rupa-rupanya dia terlalu gembira kerana lulus peperiksaan dengan cemerlang.

(a) Hubungan syarat dan hasil Para pelajar mesti belajar bersungguhsungguh.Kesungguhan akan menghasilkan kejayaan. (c) Hubungan perbandingan Rumah Ah Chong besar. Rumah Faizal lebih besar. (e) Hubungan penjelasan Banjir yang berlaku baru-baru ini sungguh dahsyat.Bencana itu bukan sahaja telah mengorbankan nyawa malahan memusnahkan banyak harta benda.

• Hubungan wacana dari aspek fonologi berdasarkan hentian, intonasi atau nada suara. Contoh: (a) Dia sudah pergi. (b) Dia sudah pergi? • Unsur-unsur paralinguistik juga membantu pemahaman tentang sesuatu wacana. Dalam wacana tulisan,alat-alat tersebut ialah tanda baca. Dalam wacana lisan pula, ekspresi wajah, iaitu keadaan air muka serta

• Hubungan dari Aspek Tatabahasa/Gramatikal Penanda gramatikal yang mewujudkan keutuhan wacana ialah penanda rujukan, penanda penggantian, penanda penghubungan dan elipsis atau pengguguran (a) Penanda rujukan -menggunakan kata ganti nama diri orang dan kata ganti nama tunjuk untuk menghasilkan

Contoh penggunaan kata ganti nama diri orang. Raul merupakan pelajar yang amat rajin. Dia telah lulus dengan cemerlang dalam peperiksaan. Contoh penggunaan kata ganti nama tunjuk Mangsa-mangsa banjir di Kampung Pasir Berdengung telah ditempatkan di Sekolah kebangsaan Pasir Berdengung. Mereka tinggal di sana sejak seminggu yang lalu.

(b) Penanda Penggantian -menggantikan sesuatu unsur bahasa dengan unsur yang lain. Contoh: Pelajar-pelajar itu sering ponteng sekolah. Perbuatan tersebut hanya merugikan mereka. (c) Penanda Penghubung -digunakan bertujuan untuk menghubungkan kata dengan kata, frasa dengan frasa, dan ayat dengan ayat.

Contoh: Rencana ini bertujuan melihat perkaitan antara kepakaran individu dengan pembahagian tugas di tempat kerja. Selain itu, rencana ini juga akan menghuraikan amalan pengurusan dan pentadbiran di pejabat. (d) Elipsis -pengguguran kata, frasa, dan klausa yang telah disebut dalam ayat sebelumnya.Pengguguran dilakukan kerana pendengar atau pembaca

Contoh elipsis Ana: Awak kerja di mana (Awak bekerja di mana?) Abu: Taman Universiti. (Saya bekerja di Taman Universiti.) Ana: Dah lama? (Sudah berapa lama awak bekerja di situ?) Abu: Tiga tahun (Saya sudah bekerja di sana selama tiga tahun.)

• Hubungan dari Aspek Leksikal/Pengulangan -berdasarkan wujudnya pertalian antara perkataan atau kosa kata dalam sesuatu wacana (a) Sinonim (maksud yang sama) Pelakon jelita itu semakin popular. Hal ini tidak menghairankan kerana wajahnya yang cantik itu dapat menambat hati ramai jejaka. (b) Antonim (berlawanan maksud) Wajah yang cantik atau hodoh bukan ukurannya tetapi yang paling

(c) Hiponim -makna sesuatu perkataan merupakan sebahagian daripada makna perkataan lain. Dia menjaga motosikalnya dengan baik kerana itulah sahaja kenderaan yang dimilikinya. (d) Penggulangan kata yang sama Siti memang mudah menangis. Disebabkan perkara kecil pun dia menangis. Semasa gembira pun dia menangis.

(e) Kolokasi -Dua perkataan atau lebih yang masing-masing merupakan perkataan tersendiri, tetapi kebiasaannya berkaitan antara satu sama lain.Contohnya: Pembalakan haram itu menggugat habitat flora dan fauna. Banyak haiwan liar seperti harimau, gajah, badak sumbu, dan lain-lain kehilangan tempat tinggal. (f) Unsur bersambut Pihak kerajaan mengemukakan hujah manakala pihak pembangkang

Penanda Wacana
Fungsi Contoh Tambaha dan, serta, tambahan lagi, n selanjutnya,selain itu, seterusnya, di samping itu,tambahan pula. Penyataa iaitu,yakni, dengan kata lain, n semula seperti yang diterangkan Urutan pertama, kedua, seterusnya, selepas itu. Contoh contohnya, seperti, ibarat, macam, bagai, misalnya, laksana

Tempat

Berhampiran dengan, bersebelahan dengan, berdekatan, di sini, di sana, di samping semasa, ketika, selepas Waktu Apabila, itu, pada mulanya, akhirnya, lambat-laun, sebelum ini Sebab dan Oleh itu, oleh sebab itu,justeru, akibat lantaran itu, oleh yang demikian. Rumusan Kesimpulannya, rumusannya, sebagai penutup Perbandin Serupa dengan, seperti juga, gan sama juga dengan, lain halnya.

Pengesahan Sebenarnya, atau sesungguhnya,sewajarnya,jelas penekanan nya, Pertentang tegasnya Tetapi, sebaliknya, an sungguhpun, akan tetapi, walau bagaimanapun. Harapan Semoga, mudah-mudahan, moga-moga Pendahulua Pertamanya, sebagai n pendahuluan, sebagai mukadimah. berhubung Perkaitan Dalam hal ini, Tujuan dan maksud dengan, dari segi, dari sudut, sehubungan dengan itu. tujuan Hal ini bermakna, untuk ini, hal ini membawa pengertian.

Singkatan Generalis asi Bahasa klasik

Pendek kata, ringkasnya, secara ringkasnya Secara amnya, secara umumnya, ringkasnya. Hatta, arkian, alkisah, adapun, kalakian, sebermula, maka, sekali peristiwa, syahadan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful