Kata ker ja

Kata kerja ialah kata yang berperanan menunjukan perbuatan atau sesuatu keadaan.

Kata kerja d apat dib ahagikan k epada;
      Kata Kerja Transitif : Kata Kerja Transitif Aktif Kata Kerja Transitif Pasif Kata Kerja Tak Transitif : Kata Kerja Tak Transitif Berpelengkap Kata Kerja Tak Transitif Tak Berpelengkap

Kata kerja t ra nsi tif
 Kata kerja transitif ialah kata kerja yang mesti diikuti oleh objek untuk melengkapkan maksud. Objek yang mengikuti kata kerja transitif ialah frasa nama.

Co nto hnya ;
 Suhaina menjahit baju kurung untuk adiknya.  Emak memotong buah tembikai yang baru dibelinya

Terdapat beberapa cara yang dapat mem bantu untuk mengenal i kata kerj a trans iti f.

 Mengemukakan pertanyaan ‘apa’ selepas sesuatu kata kerja, sekiranya sesuatu jawapan boleh diperolehi, maka kata kerja tersebut adalah kata kerja transitif. Contoh : mengecat apa ?  mengecat rumah.

 Apabila membicarakan mengenai kata kerja transitif, maka perlu diketahui tentang konsep objek tepat dan objek sipi. Dalam sesuatu ayat yang mempunyai kata kerja, ia boleh diikuti oleh dua ayat yang kedua-duanya boleh menjadi objek. Contoh :  Abu membelikan kekasihnya seutas rantai emas.  membelikan  kata kerja transitif  rantai emas  objek tepat  kekasihnya  objek sipi  Dalam ayat itu, objek tepat dapat dikenal pasti dengan hanya bertanya ‘apa’ kepada kata kerja yang hadir dalam ayat itu.

Kata kerja t ra nsi tif aktif
 kata kerja yang berfungsi dalam ayat aktif dan menerima awalan ‘men’ dengan atau tanpa akhiran ‘kan’ atau ‘i’.

Co nto hnya ;
 Mastura mencuci pakaian di dalam bilik air  Sussi membersihkan halaman rumah

Kata kerja t ra nsi tif pasif
 kata kerja yang berfungsi dalam ayat pasif. Kata kerja yang terhasil dari proses transformasi ayat aktif menjadi ayat pasif.

Co nto hnya ;
 Pakaian itu dicuci Mastura  Halaman rumah itu dibersihkan Sussi

Kata kerja t ak tr ansitif
 kata kerja yang tidak memerlukan objek atau pelengkap selepasnya. Kata kerja tak transitif terbahagi kepada dua :  Kata kerja tak transitif tak berpelengkap  Kata kerja tak transitif berpelengkap

Kata kerja ta k tr ansitif tak b erpelengkap
 Kata kerja tak transitif tak berpelengkap adalah bentuk kata kerja yang paling ringkas, iaitu boleh berdiri sendiri dengan tanpa diikuti oleh pelengkap atau objek. Kata kerja jenis ini boleh terdiri daripada kata kerja dasar (tanpa imbuhan) dan dengan imbuhan awalan. Contoh : terbang, tidur, berlari, berenang.

Co nto h aya t;
- semua orang pulang - padi sedang menguning - Burung itu terbang - Pemuda itu tersenyum

Kata kerja t ak tr ansitif berpelengkap
 kata kerja yang mesti diikuti oleh pelengkap untuk melengkapkan maksud ayat

 Terdapat beberapa jenis pelengkap :  Waktu . contoh : Ali duduk sejak tadi.  Tempat . contoh : Kakak duduk di atas kerusi  Cara . contoh : Ali duduk bersimpuh  Sebab. contoh : Dia duduk kerana letih.

 Pelengkap ialah unsur ayat yang berfungsi menyempurnakan maksud ayat. Jika pelengkap dalam ayat tidak ada, ayat itu menjadi tidak gramatis. Contoh :  Sarah ingin menjadi peragawati  Amri bertambah sayang kepada isterinya  Jika tanpa pelengkap :  Sarah ingin menjadi …(menjadi apa?)  Ali bertambah…(bertambah apa?)

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful