You are on page 1of 13

BÀI TẬP DIFFIE-HELLMAN

& RSA

Trao đổi & thoả thuận khoá Diffie-Hellman  Ví dụ:      Giả sử A và B chọn p = 23 và  = 7. Giả sử A chọn giá trị ngẫu nhiên x = 3 và gửi cho B giá trị 73 mod 23 = 21. B nhận được 21 và tính khoá chung k = 216 mod 23 = 18 A nhận được 4 và tính khoá chung k = 43 mod 23 = 18 . Giả sử B chọn giá trị ngẫu nhiên y = 6 và gửi cho A giá trị 76 mod 23 = 4.

RSA là mã công khai được biết đến nhiều nhất và sử dụng rộng rãi nhất hiện nay .Giải thuật RSA   RSA là mã công khai được sáng tạo bởi Rivest. Shamir & Adleman ở MIT (Trường Đại học Công nghệMassachusetts) vào năm 1977.

Giải thuật RSA .

Giải thuật RSA .

Lý thuyết số .

Thuật toán Euclid mở rộng .

Thuật toán Euclid mở rộng .

Ví dụ RSA .

Ví dụ .

q=11. Xác định khóa công khai và bí mật theo RSA .BÀI TẬP 1   Cho p=17.

BÀI TẬP 1 .

BÀI TẬP 2 .