Νίθνο Φξαγθηάο - ΓΑΣΚΑΛΟΣ

Σθώιεθεο
 Δρηλόδεξκα
 Μαιάθηα
 Αξζξόπνδα
 Σπόγγνπο
 Κληδόδωα

Νίθνο Φξαγθηάο - ΓΑΣΚΑΛΟΣ

Οη ζθώιεθεο έρνπλ καθξνπιό θαη
καιαθό ζώκα. Μπνξνύλ λα θηλνύληαη
ράξε ζηηο κηθξέο ζθιεξέο ηξίρεο πνπ
θαιύπηνπλ ην ζώκα ηνπο. Καζώο
θηλνύληαη δηαξθώο κέζα ζην ρώκα
αλνίγνπλ ζηνέο, πνπ κέζα από απηέο
θπθινθνξεί αέξαο. Κάηη πνπ είλαη
ηδηαίηεξα ωθέιηκν γηα ηα θπηά.

Νίθνο Φξαγθηάο - ΓΑΣΚΑΛΟΣ

Τα ερηλόδεξκα θαηνηθνύλ ζηε ζάιαζζα.
Τν ζώκα ηνπο απνηειείηαη από πέληε
όκνηα κέξε θαη θαιύπηεηαη από πιάθεο ή
ζθιεξέο βειόλεο . Σην ραξαθηεξηζηηθό
ηνπο απηό νθείινπλ θαη ηελ νλνκαζία
ηνπο .
 Δρηλόδεξκα = απηά πνπ έρνπλ
αγθαζωηό δέξκα.

Νίθνο Φξαγθηάο - ΓΑΣΚΑΛΟΣ

Τα καιάθηα έρνπλ καιαθό θαη πγξό
ζώκα , γηα λα πξνζηαηεύεηαη ην ζώκα
ηνπο . Τα πεξηζζόηεξα καιάθηα, όπωο
ηα θαιακάξηα & νη ζνππηέο έρνπλ έλα
ζθιεξό όζηξαθν ζην εζωηεξηθό ηνπο
άιια όπωο ηα ζαιηγθάξηα θαη ηα κύδηα,
έρνπλ έλα ζθιεξό όζηξαθν εμωηεξηθά.
Μόλν ην ρηαπόδη ζπγθεθξηκέλα δελ έρεη
θαλέλα όζηξαθν πάλω ζην ζώκα ηνπ.
Νίθνο Φξαγθηάο - ΓΑΣΚΑΛΟΣ

Τν 20% ηωλ καιαθίωλ δνπλ ζηε ζηεξηά &
ην ππόινηπν 80% ζηελ ζάιαζζα.

Νίθνο Φξαγθηάο - ΓΑΣΚΑΛΟΣ

Τα αξζξόπνδα έρνπλ πόδηα πνπ
ρωξίδνληαη ζε πνιιά κέξε & όια
αλήθνπλ ζε κηα νηθνγέλεηα
αζπόλδπιωλ δώωλ ηα αξζξόπνδα. Τα
έληνκα κόλα ηνπο απνηεινύληαη από
900.000 δηαθνξεηηθά είδε!

Νίθνο Φξαγθηάο - ΓΑΣΚΑΛΟΣ

Τν ζώκα ηνπο είλαη δηάηξεην από
κηθξνζθνπηθνύο πόξνπο , δνπλ θάηω
από ην λεξό θνιιεκέλνη ζε βξάρνπο.

Νίθνο Φξαγθηάο - ΓΑΣΚΑΛΟΣ

Τα θληδόδωα δνπλ ζηε ζάιαζζα θαη
έρνπλ ην ηδηαίηεξν ραξαθηεξηζηηθό λα
κπνξνύλ λα παξάγνπλ έλα παξάμελν
δειεηήξην πνπ κπνξεί λα ζθνηώλεη
κηθξά ζαιάζζηα δώα.
 Σηα θληδόδωα αλήθεη θαη ε ηζνύρηξα!

Νίθνο Φξαγθηάο - ΓΑΣΚΑΛΟΣ

Νίθνο Φξαγθηάο - ΓΑΣΚΑΛΟΣ

Τν απζηξαιηαλό ζαιάζζην ζαιηγθάξη
 Τν ρηαπόδη κε ηνπο κπιε δαθηπιίνπο
 Ο ζθνξπηόο deathstalker
 Η αξάρλε ηεο Βξαδηιίαο
 Η κέδνπζα – θνπηί
(Ψάμηε λα βξείηε πιεξνθνξίεο
γηα θάπνην από απηά)

Νίθνο Φξαγθηάο - ΓΑΣΚΑΛΟΣ

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful