MELINDUNGI MASA INSTRUKSIONAL

(PROTECTING INSTRUCTIONAL TIME)
Disampaikan oleh AHMAD KAMAL BIN RAMTAN KETUA SEKTOR PENGURUSAN AKADEMIK JABATAN PELAJARAN MELAKA

Pembangunan modal insan merupakan kerangka hala tuju pendidikan negara yang memberi keutamaan kepada memastikan pendidikan berkualiti disediakan untuk semua murid.

PPPM
A1. Menyediakan kesamarataan akses kepada pendidikan berkualiti bertaraf antara bangsa A3, Melahirkan rakyat Malaysia dengan penghayatan nilai A2. Memastikan setiap murid profisien dalam Bahasa Malaysia dan Bahasa Inggeris A4. Tranformasi Keguruan sebagai profesion pilihan

KISAH HELANG YANG MELAKUKAN TRANSFORMASI DALAM HIDUPNYA SELAMA 150 HARI UNTUK HIDUP SEHINGGA 70 TAHUN

Keberhasilan pembelajaran murid merupakan fokus utama dalam semua program dan rancangan yang dirangka oleh KPM. KPM memastikan pengajaran dan pembelajaran dapat dilaksanakan tanpa halangan bagi mencapai objektif yang disasarkan untuk meningkatkan keberhasilan pembelajaran murid.

Sekolah merangka masa instruksional yang ideal namun masa berkenaan tidak sepenuhnya menjanjikan pembelajaran berkualiti atau pembelajaran berkesan disebabkan faktor gangguan tertentu yang berlaku di sekolah dan dalam bilik darjah.

Kategori Masa Instruksional Sekolah
Kategori Masa persekolahan (Allocated schooling time) - 5 hari seminggu Masa bilik darjah (Allocated class time) - Sekitar 6 jam sehari Masa instruksional (Instructional time) - Sekitar 4-5 jam sehari Masa pembelajaran akademik (Academic learning time) - 3 jam sehari Penjelasan Jumlah masa murid hadir ke sekolah

Jumlah masa murid berada dalam kelas (tidak termasuk waktu rehat, pertukaran kelas, waktu makan tengah hari dll). Ia merupakan subkategori masa persekolahan
Jumlah masa yang digunakan untuk instruksional (tidak termasuk gangguan, pengurusan rekod, dll) Jumlah masa instruksional di mana murid memberi perhatian dan menerima pengajaran pada tahap penguasaan tertentu serta berlakunya pembelajaran berkesan/bermakna.

Sumber: Levin & Tsang,1987

Tugas mengajar guru akademik dalam skim perkhidmatan pendidikan menyatakan bahawa seseorang guru seharusnya mengajar antara 22 hingga 30 waktu seminggu (Pekeliling Perkhidmatan JPA, 2007).

Seseorang guru telah ditetapkan menjalankan tugas utama mereka iaitu mengajar atau menjalankan instruksional untuk tempoh tertentu.

Kajian Beban Tugas Guru mendapati guru terbeban dengan tiga kategori tugas.
Tugas Utama Tugas Sampingan Tugas Perkeranian

Laporan berkenaan secara tidak langsung menjelaskan faktor gangguan masa instruksional sekolah daripada perspektif guru yang melaksanakan pengajaran di sekolah.

Masa instruksional guru terganggu disebabkan guru tidak melaksanakan tugas utama mereka kerana gangguan yang berlaku. Kategori, Jenis dan Masa Tugas Guru
KATEGORI TUGAS GURU TUGAS UTAMA JENIS TUGAS GURU 1.PdP 2.Perancangan PdP 3.Penilaian murid 4.Perjumpaan kokurikulum 5.Bimbingan akademik di luar masa PdP Menghadiri LADAP, mesyuarat,mengiringi murid, melatih murid, kelas tambahan, relief, program khas sekolah,majlis sekolah, dan mesyuarat PIBG MIN JUMLAH JAM SEMINGGU 11.16

TUGAS SAMPINGAN

40.00

TUGAS PERKERANIAN

1.Tugas perkeranian mingguan. 2.Tugas perkeranian bulanan 3.Tugas perkeranian tahunan

16.88

Sumber: Bahagian Pendidikan Guru, 2011

FAKTOR GANGGUAN

SASARAN STRATEGI

MATLAMAT

PENGURUSAN SEKOLAH (PEMIMPIN SEKOLAH)

KAWALAN MASA INSTRUKSIONAL

INSTRUKSIONAL (GURU)

PENINGKATAN MASA PEMBELAJARAN BERKESAN ATAU (ALT)

Kategori Gangguan Masa Instruksional
BIL.
1.

KATEGORI FAKTOR GANGGUAN
FAKTOR PENGURUSAN SEKOLAH

KELOMPOK
Guru Tiada

CONTOH GANGGUAN
Guru tiada di sekolah, guru ada di sekolah tetapi tidak berada di dalam kelas, tidak cukup guru, guru hadir kursus atau tugas luar, guru menduduki peperiksaan, aktiviti kokurikulum/sukantara Pengumuman dari pembesar suara, susun atur kelas atau sekolah, prasarana sekolah, persekitaran, Guru cuti sakit, cuti kecemasan, hal-hal peribadi, kesediaan murid belajar, kesediaan guru mengajar, melaksana tugas sampingan Menghadiri mesyuarat, dipanggil ke pejabat, menghadiri kursus, taklimat peperiksaan, menjalankan tugas jurulatih utama, sambutan lawatan pelawat Kesediaan murid belajar, kualiti guru, proses P & P, sikap guru, guru bukan opsyen, kompetensi guru, kesediaan guru mengajar

Gangguan Fizikal

Gangguan Luar Jangka

Gangguan Adhoc

2.

FAKTOR INSTRUKSIONAL GURU

Kualiti pembelajaran murid Kualiti pengajaran guru

Melindungi masa instruksional merupakan salah satu komponen fungsi PEMIMPIN INSTRUKSIONAL dalam menjayakan pembelajaran secara berkesan di sekolah. Komponen ini perlu diberi perhatian dalam memastikan peningkatan keberhasilan pembelajaran murid ke arah membangunkan modal insan yang kritis, kreatif dan inovatif.

A5. Memastikan kepimpinan Berprestasi Tinggi ditempatkan di setiap sekolah A10. Memaksimumkan Keberhasilan Murid bagi setiap ringgit.

A11. Meningkatkan Ketelusan untuk Akauntabiliti Awam Secara langsung.

Keberhasilan pembelajaran murid (student learning outcomes) merupakan tumpuan utama dalam rancangan pembangunan pendidikan negara di seluruh dunia termasuk Malaysia.

Faktor guru dalam mewujudkan iklim sekolah untuk pembelajaran
Negara Lewat sampai sekolah Tidak hadir Kurang persediaan pedagogi 35.8% 30.2% 33.8%

Australia Malaysia Korea

7.8% 13.2% 17.8%

22.9% 19.5% 23.3%

Iceland
TALIS (Purata)

14.1%
15.3%

24.0%
25.8%

12.7%
24.1%

Kepentingan Melindungi Masa Instruksional Kepentingan melindungi masa instruksional melalui kepimpinan instruksional yang bermatlamat mengurangkan gangguan masa instruksional bagi memastikan pembelajaran berlaku secara bermakna atau berkesan dalam kalangan murid. ”Protecting instuctional time: Policies and enforcement practices that reduce tardiness, absenteeism, and truancy to increase learning time for students. Principal can also increase student opportunities to learn by protecting classroom instructional time from interruptions due to public address annoucements, by working with teachers to develop more effective classroom management and instructional practices, and by reducing the number of non-instructional school activities that enroach on classroom time.” (Hallinger & Murphy, 1985)

Konsep Melindungi Masa Instruksional
Masa instruksional Masa untuk pembelajaran murid belajar secara berkesan yang dirancang dan dicapai oleh sekolah sekolah memastikan kelas berlangsung sama ada dengan kehadiran guru atau tanpa kehadiran guru serta memastikan murid belajar secara berkesan

Manfaat secara optimum

Ini bermakna sekiranya 30/40 minit ditetapkan sebagai masa kelas, sekolah harus memastikan murid belajar secara optimum dalam masa berkenaan sama ada dengan kehadiran guru atau tanpa kehadiran guru.

Melindungi masa instruksional bermaksud untuk mengurangkan gangguan bagi mengelakkan kelas tidak berlangsung seperti yang dirancang dan memastikan kualiti masa instruksional yang menjamin pembelajaran bermakna/pembelajaran berkesan dalam kalangan murid yang dilaksanakan oleh guru.

Pengurangan masa instruksional perlu dibendung bagi memastikan tempoh masa untuk pembelajaran berkesan dalam kalangan murid meningkat.

Empat variabel yang menentukan tahap pencapaian pembelajaran murid Masa yang diperuntukan

Masa sebenar yang digunakan untuk pengajaran
Masa keterlibatan murid (student engagement) dalam pembelajaran, dan Kejayaan pembelajaran atau pembelajaran berkesan

Faktor ini harus dikawal oleh pemimpin sekolah bersama guru bagi memastikan masa pengajaran terlindung dan digunakan secara optimum untuk pembelajaran berkesan

• • • • • • • • • • •

Pengumuman dari pembesar suara. Aktiviti sukan sekolah/sukantara. Aktiviti kokurikulum atau ko akademik. Waktu pengajaran kerap kali diganggu dengan kelewatan pelajar kerap kali masuk dalam kelas. Guru atau pelajar dipanggil ke pejabat. Susun atur kelas dan dalam kelas. Sikap guru. Kepentingan aktiviti bercanggah Prasarana dan kemudahan sekolah Faktor luar kawal (guru cuti sakit, cuti ganti, hal-hal peribadi, cuti kecemasan) Guru menduduki peperiksaan bagi yang menjalani pengajian melalui Pendidikan Jarak Jauh.

……… sambungan.

• Tugas-tugas tambahan yang bukan untuk pengajaran (guru biasiswa, guru data dan lain-lain). • Kehendak luar bilik darjah (aktiviti kokorikum, guru bermesyuarat, guru berkursus, mengawas peperiksaan) • Keberkesanan pengajaran guru. • Disiplin murid. • Guru menghadiri kursus. • Guru menjalankan tugas jurulatih utama. • Kesediaan murid belajar. • Persekitaran sekolah • Kesediaan guru melaksanakan pengajaran. • Kerosakan peralatan seperti komputer. • Guru bukan opsyen mengajar mata pelajaran tertentu.

CADANGAN PROGRAM/AKTIVITI MELINDUNGI MASA INSTRUKSIONAL
BIL . KATEGORI FAKTOR GANGGUAN KELOMPOK STRATEGI JANGKA PENDEK (2012-2013) STRATEGI JANGKA PANJANG (2012-2015)

1.

FAKTOR PENGURUSAN SEKOLAH

Guru Tiada
Gangguan Fizikal Gangguan Luar Jangka Gangguan Adhoc

 

  2. FAKTOR INSTRUKSIONAL GURU  Kualiti Pembelajaran Murid  Kualiti Pengajaran Guru    

Dasar Pengurusan Sekolah Program khas melindungi masa instruksional, contoh: pembelajaran rakan sebaya, Program Guru Muda, modul guru ganti, kelas tambahan, jual beli waktu pengajaran School-based CPD/LDP Penyelarasan aktiviti KPM
CPD/LDP guru School-based CPD/LDP Pemantauan dan penilaian pengajaran guru berterusan Guru opsyen


 

Penguatkuasaan dan pematuhan dasar pengurusan sekolah Perluasan program/aktiviti khas di sekolah School-based CPD/LDP

      

Kepimpinan instruksional budaya kepimpinan pemimpin sekolah CPD guru /LDP School-based CPD/LDP Pemantauan dan penilaian pengajaran guru berterusan Pembudayaan bimbingan instruksional dalam kalangan komuniti sekolah Guru opsyen Professional Learning Community untuk CPD guru

Merujuk arahan/pekeliling semasa yang tidak melibatkan perubahan dasar makro Strategi yang Memberikan empowerment dapat mengurangkan kepada pemimpin sekolah berdasarkan masalah pengurusan gangguan setempat masa instruksional Tidak memerlukan peruntukan kewangan.

Ke arah menghasilkan budaya pembelajaran kendiri dalam kalangan murid dan guru bagi mengoptimumkan masa pengajaran untuk pembelajaran berkesan.

Strategi yang memerlukan usaha untuk mengubah minda dan pemikiran serta budaya organisasi pembelajaran dalam komuniti sekolah

Peningkatan kualiti instruksional dalam kalangan guru merupakan sasaran utama dengan membangun, melatih semula dan meningkatkan kemahiran pengajaran guru melalui kedah pembangunan Professional Learning Community (PLC)
Pembangunan profesionalsime guru secara berasaskan sekolah yang lebih kontekstual merujuk masalah pembelajaran murid yang dihadapi oleh guru Mendapat sokongan pemimpin dan meningkatkan jaringan profesionalisme inter dan intra sekolah atau daerah/negeri.

Touch Point KPM: Guru Sentiasa Berada di Bilik Darjah
Guru Besar dan Guru perlu mengutamakan pelaksanaan tugas hakiki dan tanggungjawab di sekolah. Pengetua/Guru Besar : 70% perlu berada di sekolah Guru: minimum 90% perlu berada di sekolah (Dasar Guru Keluar 90%:10%) Semua surat panggilan mesyuarat/kursus/bengkel hendaklah ditandatangani oleh Pengarah JPN sahaja Dicadangkan aktiviti perlu dilaksanakan pada hari Jumaat, Sabtu @ Ahad supaya guru/Pengetua/Guru Besar tidak meninggalkan sekolah pada waktu PdP.

Faktor-faktor Lain Yang Dapat Membantu Melindungi Masa Instruksional
1. Pelaksanaan Jadual Waktu Yang Adil 2. Guru Cemerlang Yang Prihatin 3. Guru Bimbingan Kaunseling yang berfungsi 4. Wujud Kerjasama Sepasukan dan Saling Bantu Membantu Antara Guru 5. Wujud Budaya Sayang Kepada Murid 6. Wujud Budaya Inovatif dan Kreatif Dalam Kalangan Guru Untuk PdP 7. Penerapan PdP dan penilaian berasaskan HOTS 8. Guru Terbaik di kelas tercorot

KESIMPULAN
Melindungi masa instruksional amat kritikal perlu dirancang bagi memastikan pembelajaran berlangsung di sekolah dan akhirnya murid belajar secara berkesan. Usaha melindungi masa instruksional perlu dirancang dengan menggunakan agen pendidikan di sekolah iaitu pemimpin sekolah dan guru yang merancang, mengurus dan melaksana pengajaran di sekolah.

Matlamat melindungi masa instruksional lebih kritikal untuk memastikan murid disediakan dengan peluang pembelajaran yang sewajarnya dan belajar secara berkesan.

SEKIAN TERIMA KASIH

12 Modul
1. Kemahiran Berfikir dalam P & P 2. Aplikasi Teori Kecerdasan pelbagai dalam P & P 3. Penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi (ICT) 4. Pengajaran berdasarkan kajian masa depan

12 Modul
5. Pembelajaran secara konstruktivisme 6. Pembelajaran secara konteksual 7. Pembelajaran secara akses kendiri 8. Pembelajaran secara masteri

12 Modul
9. Belajar cara belajar 10. Falsafah Pendidikan Kebangsaan, Matlamat dan Misi KPM *** 11. Kepimpinan dan Pengurusan Kurikulum dan Sekolah *** 12. Penilaian kendalian sekolah ***

Penubuhan Persatuan / Kelab Rintis

• Pusat Cemerlang Angkat

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful