You are on page 1of 35

LA NORIA passada de voltes

Juan Moreno / Alex Sisó / Toni Salas

PABLO HERREROS LAVIÑA INICIA EL BOICOT

http://actuable.es/peticiones/retiren-su-publicidad-programaspagan-familiares-de

ENTRE D'ALTRES...

LA FISCALIA RECLAMA ELS 10.000€

http://www.youtube.com/watch?v=iwQj5KhEggc

JORDI GONZÁLEZ DEFENSA A LA NORIA

http://www.youtube.com/watch?v=naSkoj1WjdE&feature= related

AUDIÈNCIA A L'ALÇA
Entrevista mare del Cuco

2.883.000 espectadors.
548.000 espectadors

La resposta de la Noria

3.431.000 espectadors.

CONFLICTE: Plantejament del dilema étic.

9000 aprox.

+300.000

FENOMEN A LES XARXES SOCIALS

PREGUNTES A PLANTEJAR:
1-

2-

3-

4-

TRACTAMENT ALS MITJANS

TELEVISIÓ

LA ENTREVISTA

http://www.youtube.com/watch?v=N4wifGcbdYw http://www.telecinco.es/lanoria/2011/entrevistas/cronica-social/reconocioprimera-declaracion-presiones-policia_0_1495650428.html

REL·LACIÓ AMB EL CODI DEONTOLÒGIC
Artículo 20 de la Constitución Española:
1. Se reconocen y protegen los derechos: a) A expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción. d) A comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión. La ley regulará el derecho a la cláusula de conciencia y al secreto profesional en el ejercicio de estas libertades. 2. El ejercicio de estos derechos no puede restringirse mediante ningún tipo de censura previa.

REL·LACIÓ AMB EL CODI DEONTOLÒGIC
4. Estas libertades tienen su límite en el respeto a los derechos reconocidos en este Título, en los preceptos de las leyes que lo desarrollen y, especialmente, en el derecho al honor, a la intimidad, a la propia imagen y a la protección de la juventud y de la infancia.

5. Sólo podrá acordarse el secuestro de publicaciones, grabaciones y otros medios de información en virtud de resolución judicial.

REL·LACIÓ AMB EL CODI DEONTOLÒGIC
Declaració de principis de la professió periodística a Catalunya.
Criteris 1. Observar sempre una clara distinció entre els fets i opinions o interpretacions, evitant tota confusió o distorsió deliberada d'ambdues coses, així com la difusió de conjetures i rumors com si es tractés de fets. 4. Utilitzar métodes dignes per a obtenir informació o imatges, sense recórrer a procediments il·lícits.

REL·LACIÓ AMB EL CODI DEONTOLÒGIC
9. Respectar el dret de les persones a la seva pròpia intimitat i imatge, especialment en situacions de vulnerabilitat i malaltia i en casos o esdeveniments que generin situacions d'aflicció o dolor, evitant la intromissió gratuïta i les especulacions innecessàries sobre els seus sentiments i circumstàncies, especialment quan les persones afectades ho explicitin. 11. Tractar amb especial cura tota informació que afecti a menors, evitant difondre la seva identificació quan apareixen com a víctimes (excepte en supòsit d'homicidi), testimonis o inculpats en causes criminals, sobretot en assumptes d'especial transcendència social, com és el cas dels delictes sexuals. També s'evitarà identificar contra la seva voluntat les persones properes o parents innocents d'acusats o convictes en procediments penals.

REL·LACIÓ AMB EL CODI DEONTOLÒGIC
Código Deontológico de la Profesión Periodística de la FAPE.
5. El periodista debe separar, en sus publicaciones, la información de las opiniones y de la publicidad, para evitar equívocos en los ciudadanos.

6. Deben publicarse siempre informaciones veraces. 10. Tienen que respetar los derechos de la personalidad, la propiedad intelectual y los derechos de los menores de edad. 12. Los periodistas tienen que evitar publicar informaciones que inciten a la violencia, acciones inhumanas y/o degradantes.

REL·LACIÓ AMB EL CODI DONTOLÒGIC
Resolución 1.003 del Consejo de Europa
2. El deber de informar de manera veraz. 7. El periodista debe respetar el derecho a la vida privada, la presunción de inocencia y los derechos de los menores de edad.

Declaración de Principios de Conducta sobre los Periodistas de la FIP.
5. No deben distorsionar la información que ofrecen de manera intencionada. 8. Deben publicar siempre información objetiva e imparcial. 9. Tienen que respetar los derechos al honor, a la no discriminación y a la propiedad intelectual y promover la igualdad.

REL·LACIÓ AMB EL CODI DEONTOLÒGIC
Examen testigos sección 2 LEC Titulo V Capitulo V LEC de las declaraciones de los testigos arts. 410-450

Titulo X DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL DE TERCERAS PERSONAS, 615-621

ALTERNATIVES

Aquesta praxis no te alternatives, ja que vulnera en tots els àmbits l’ètica periodística.

CONCLUSIONS
1. Tot i que els propis periodistes son conscients de la seva mancança d’ètica...

2. El fet de que pugui semblar que “La Noria” i el seu presentador han estat boicotejats...
3. La retirada d’anunciants de “La Noria” ha afectat negativament als ingressos econòmics del programa, tot i això... 4. Es cert que s’han realitzat programes amb la mateixa falta d`ètica a altres... 5. La falta d’ètica es un mal que afecta a tota la societat, ja que inclús...

"La Noria" segueix donant voltes...