You are on page 1of 73

Gospodarsko pogodbeno pravo

prof. dr. Vesna Kranjc

1.) 252. len OZ (Zmanjanje pogodbene kazni): Sodie zmanja na dolnikovo zahtevo pogodbeno kazen, e spozna, da je glede na vrednost in pomen predmeta obveznosti nesorazmerno visoka. 2.) V prodajni pogodbi sta stranki doloili, da mora prodajalec dobaviti kupcu tri cisterne doloene koliine za doloeno ceno. Ob izpolnjevanju pogodbe je med strankama sporno, kolikna koliina je miljena z izrazom cisterna. 3.) 349. len (Terjatve iz gospodarskih pogodb), 461. len (Pregled stvari in oitne napake), 473. len OZ (e je dal prodajalec kupcu vejo koliino)
2 Univerza v Mariboru - Pravna fakulteta

dualizem ali monizem obligacijskega in gospodarskega pogodbenega prava? vsebinske razlike, zaradi statusa in poslov izrecna drugana pravila (349., 442., 461.,1019. len OZ) posebni viri drugana uporaba in razlaga pravnih standardov

Univerza v Mariboru - Pravna fakulteta

GOSPODARSKA POGODBA
gospodarski subjekt - trgovec po statusu posli v zvezi s pridobitno dejavnostjo

znailnosti mnoinost specializacija koncentracija kapitala povezanost z bannimi posli svetovna povezanost (UNCITRAL, UNIDROIT, ICC) reevanje gospodarskih sporov veja zaita upnika hitrost
4 Univerza v Mariboru - Pravna fakulteta

PRAVNI VIRI
obligacijski zakonik zakon o obligacijskih razmerjih zakon o menici zakon o javnih naroilih mednarodne konvencije
Konvencija ZN o mednarodni prodaji blaga

Univerza v Mariboru - Pravna fakulteta

PRAVNI STANDARDI IN NAELA


dobri poslovni obiaji
skrbnost dobrega strokovnjaka poslovni obiaji

Univerza v Mariboru - Pravna fakulteta

AVTONOMNI VIRI
uzance sploni pogoji pogodbe gospodarske prometne klavzule neratificirane konvencije tipske pogodbe

kodeksi
7 Univerza v Mariboru - Pravna fakulteta

Razlogi za nastanek avtonomnih pravil


avtonomija, abstraktnost pravnih pravil mnoinost sklepanja poslov strokovna zdruenja

Sodna praksa

Pravna teorija
8 Univerza v Mariboru - Pravna fakulteta

POSLOVNI OBIAJI
Obiaj:
- pravni vir, ko se OZ nanj izrecno sklicuje

Poslovni obiaj:
- pravni vir, tudi ko se OZ nanj izrecno ne sklicuje na podlagi generalne klavzule iz 12. lena OZ
9 Univerza v Mariboru - Pravna fakulteta

Opredelilni elementi:
doloenost ravnanja priakovanost v razmerjih med gospodarskimi subjekti

Funkcija:
regulativna funkcija sredstvo razlage

Dober poslovni obiaj


10 Univerza v Mariboru - Pravna fakulteta

UZANCE
uzance kodificirani poslovni obiaji

posebni poloaj uzanc v slovenskem pravu


uzance in zakonska pravna pravila

11

Univerza v Mariboru - Pravna fakulteta

uporaba uzanc
- dogovorjena uporaba
- nedogovorjena uporaba oziroma uporaba na podlagi klavzule o uporabi uzanc (12. len OZ)

splone uzance za blagovni promet gradbene uzance gostinske uzance


12 Univerza v Mariboru - Pravna fakulteta

SPLONI POGOJI POGODBE


Razlogi za njihovo oblikovanje:
mnoina, tipizirana razmerja gospodarskih

subjektov
podrobneja ureditev razmerij olajujejo sklepanje poslov uveljavitev interesov ekonomsko moneje stranke
13 Univerza v Mariboru - Pravna fakulteta

Kdo jih pripravlja?


posamezni gospodarski subjekti, njihova
zdruenja

Opredelitev
vsebino splonih pogojev doloi le ena stranka
so vnaprej pripravljeni za nedoloeno tevilo istovrstnih pravnih razmerij pogodba se sklene le pod pogoji iz splonih pogojev
14 Univerza v Mariboru - Pravna fakulteta

Sploni pogoji in pravila OZ o sklenitvi pogodbe


soglasje volj
vkljuitev splonih pogojev v konkretno razmerje
- izrecna privolitev - domnevna privolitev
15 Univerza v Mariboru - Pravna fakulteta

oji krog dispozitivnih pravil pri uporabi splonih pogojev


posebna pravila o uporabi splonih pogojev v pogodbah s potroniki, zavarovalni pogodbi, gostinski hrambi
razlaga splonih pogojev
16 Univerza v Mariboru - Pravna fakulteta

Zastopanje gospodarskih subjektov

17

Univerza v Mariboru - Pravna fakulteta

Zastopanje Zakoniti zastopniki, korporacijski zastopniki gospodarskih drub

Pogodbeni zastopniki ali pooblaenci

18

Univerza v Mariboru - Pravna fakulteta

Zastopanec (pooblastitelj) : Zastopnik (pooblaenec) : tretja oseba

notranje razmerje zunanje razmerje


neposredno (direktno) zastopanje posredno (indirektno) zastopanje
19 Univerza v Mariboru - Pravna fakulteta

Sploni pogoji za veljavnost pravnega posla


obstoj pooblastila in sklenitev posla v mejah pooblastila vedenje tretje osebe, da posel sklepa pooblaenec v imenu svojega pooblastitelja
20 Univerza v Mariboru - Pravna fakulteta

Splona pravila o pooblaencih in pooblaenci gospodarskih subjektov21

prokurist splono pooblastilo pooblaenec po zaposlitvi trgovski potnik


Univerza v Mariboru - Pravna fakulteta

Sklenitev pogodbe

22

Univerza v Mariboru - Pravna fakulteta

Splone predpostavke za veljavnost pogodbe:


stranki morata biti poslovno sposobni imeti morata pravo voljo posel mora biti mogo in dopusten

23

Univerza v Mariboru - Pravna fakulteta

Ugotavljanje soglasja volj


pomen soglasja kdaj oziroma zakaj je ugotavljanje soglasja oteeno volja in izjava volje instituta za ugotavljanje soglasja ponudba in sprejem ponudbe
24 Univerza v Mariboru - Pravna fakulteta

Faze pri sklepanju pogodb glede na pravne uinke:


popolnoma neobvezujoa faza pogajanja ponudba in sprejem ponudbe

25

Univerza v Mariboru - Pravna fakulteta

Opredelilni elementi ponudbe


Predlog mora: izraati voljo predlagatelja, da je v primeru sprejetja zavezan, vsebovati bistvene sestavine posla, biti naslovljen na doloeno osebo. Pravni uinek ponudbe Individualna ponudba Splona ponudba ali ponudba javnosti
26 Univerza v Mariboru - Pravna fakulteta

Predlogi za sklenitev pogodbe naslovljeni na javnost


razstavljanje blaga katalogi, oglasi, obvestila v tisku javni razpis, licitacija
vabilo k dajanju ponudb
27 Univerza v Mariboru - Pravna fakulteta

Veljavnost ponudbe
datumsko doloena veljavnost veljavnost doloena z rokom veljavnost ni doloena

28

Univerza v Mariboru - Pravna fakulteta

Sprejem ponudbe
sprejem mora biti pravoasen (izjeme) istovetnost sprejema s ponudbo (izjeme)

sprejem mora izraati voljo naslovnika, da je s sprejemom zavezan

Naini sprejema ponudbe


29 Univerza v Mariboru - Pravna fakulteta

Predpogodba
razlogi za sklepanje predpogodb pogoji za veljavnost predpogodbe pravni uinki predpogodbe rok za sklenitev glavne pogodbe vpliv spremenjenih okoliin na obveznosti iz predpogodbe
Univerza v Mariboru - Pravna fakulteta

30

Pogajanja
obvezujoa ali neobvezujoa faza opredelitev pogajanj nepotena pogajanja sankcija za kritev obveznosti v fazi pogajanj
Univerza v Mariboru - Pravna fakulteta

31

Vpliv spremenjenih okoliin na pogodbeno razmerje


1. primer: Druba A se s pogodbo obvee, da bo drubi B v naslednjih petih letih dobavljala surovo nafto iz drave X za fiksno ceno. Dve leti po sklenitvi pogodbe se zaradi sovranih dogodkov v sosednjih dravah cena nafte na svetovnem trgu bistveno povea. Ali druba A lahko uveljavlja razvezo (spremembo) pogodbe?

32

Univerza v Mariboru - Pravna fakulteta

2. primer: Druba A sklene leta 2006 z drubo B pogodbo, s katero se obvee, da bo v naslednjih letih dobavljala barvne kovine po doloenih cenah. V letu 2007 se cene barvnih kovin dvignejo za 80 %. Ali druba A lahko uveljavlja razvezo (spremembo) pogodbe?

33

Univerza v Mariboru - Pravna fakulteta

3. primer: Druba A iz drave A sklene z drubo B iz drave B pogodbo, po kateri bi naj druba B dobavila vejo koliino govejega mesa. Drava A prepove uvoz govejega mesa iz doloenih drav, med njimi tudi iz drave B. Ali druba B odgovarja za neizpolnitev pogodbe?

34

Univerza v Mariboru - Pravna fakulteta

Nemonost izpolnitve
nemonost v fazi sklepanja pogodbe 35. len OZ
nemonost v fazi izpolnitve (naknadna nemonost) 116. in 117. len OZ

- pravna nedopustnost - dejanska nemonost - posledice (nezakrivljena, zakrivljena)

35

Univerza v Mariboru - Pravna fakulteta

Oteenost izpolnitve 112. do 115. len OZ ICC Hardship Clause 2003

36

Univerza v Mariboru - Pravna fakulteta

Sankcije za kritev pogodbenih obveznosti


- vrsta kritve - izpolnitveni zahtevek odstop od pogodbe odkodninski zahtevek
posebna pravila za: - zamudo pri izpolnitvi denarne obveznosti - izpolnitev s stvarnimi in pravnimi napakami - delna izpolnitev - kritni kup -
37 Univerza v Mariboru - Pravna fakulteta

Javno podjetje Parkirie ne odgovarja za morebitno pokodovanje vozil.

38

Univerza v Mariboru - Pravna fakulteta

Iz gradbene pogodbe: Izkljuitev odgovornosti izvajalca za zamudo, ki je povezana z ravnanjem oblastnih organov, e veljajo naslednji pogoji: a.) izvajalec je vestno upoteval postopke, ki so jih predpisale ustrezne zakonito ustanovljene javne oblasti v dravi, b.) te oblasti povzroajo zamudo pri delu izvajalca in c.) ta zamuda ali motnja je nepredvidljiva.

39

Univerza v Mariboru - Pravna fakulteta

Iz pogodbe o dobavi industrijske opreme na klju:

Nobena pogodbena stranka ne odgovarja drugi za posredno ali posledino kodo, kot je na primer izgubljeni dobiek. Omejitev odkodnine ne velja za primer naklepa ali hude malomarnosti.

40

Univerza v Mariboru - Pravna fakulteta

Klavzule pojasnjevalne narave


Klavzule o viji sili Klavzule o izkljuitvi ali omejitvi odkodninske odgovornosti

41

Univerza v Mariboru - Pravna fakulteta

Ekonomski pomen klavzul


Kogentna in dispozitivna pravila OZ o odkodninski odgovornosti:
pravna narava odkodninske odgovornosti poslovna/ neposlovna izrecne dolobe OZ o izkljuitvi odgovornosti, prvi in drugi odstavek 242. lena OZ izrecne dolobe OZ o omejitvi viine odkodnine, tretji in etrti odstavek 242. lena OZ
42 Univerza v Mariboru - Pravna fakulteta

POROTVO
1012. do 1034. len OZ

opredelitev prednosti slabosti

43

Univerza v Mariboru - Pravna fakulteta

MENICA

44

Univerza v Mariboru - Pravna fakulteta

V Ljubljani dne 15. junija 2007


(kraj in datum izdaje)

EUR 500.000,00
(znesek s tevilko)

Dne 15. avgusta 2008


(dospelost plaila)

PLAAJTE ZA TO

MENICO

PO NALOGU elezarna Jesenice, Jesenice ZNESEK petstotiso evrov


(ime remitenta) (znesek z besedo)

VREDNOST PREJETA v blagu IN GA POLOITE NA RAUN po OBVESTIL u OBVESTITE Nam: Litostroj, d.d. Ljubljana
(naziv trasata)

PLALJIVO PRI

Litostroj Ljubljana peat in podpis


(trasant)
Izdaja Banka Slovenije

45

Univerza v Mariboru - Pravna fakulteta

V Mariboru 10. januarja 2007


(kraj in datum izdaje)

EUR 500.000,00
(znesek s tevilko)

20. novembra 2008

PLAAJTE ZA TO

edino

MENICO

PO NALOGU Ivana Remitenta d.o.o. Trg svobode 3, 2000 Maribor ZNESEK


(ime remitenta)

VREDNOST PREJETA v denarju IN GA POLOITE NA RAUN brez OBVESTIL a OBVESTITE Ivana Trasata, Ptujska c. 12, 2000 Maribor
(naziv trasata)
PLALJIVO PRI Ivanu Domiciliatu, Ml. 9, 2000 Maribor Ivan Trasant, Ml. 1, 2000 Maribor (trasant)
46 Univerza v Mariboru - Pravna fakulteta

Ivan Trasat

(dospelost plaila)

petstotiso evrov
(znesek z besedo)

Sploni in posebni del pogodbenega prava


uporaba splonega in posebnega dela OZ

Zakonsko urejene in zakonsko neurejene pogodbe


Pomen pravne narave posla doloitev pravic in obveznosti presoja dovoljenih ravnanj

47

Univerza v Mariboru - Pravna fakulteta

Unifikacija mednarodne prodaje


Razlogi za unifikacijo Konvencija ZN o mednarodni prodaji blaga (1980)

48

Univerza v Mariboru - Pravna fakulteta

Gospodarska prodajna pogodba


435. do 527. len OZ

uzance
gospodarsko prometne klavzule

49

Univerza v Mariboru - Pravna fakulteta

tipino izpolnitveno ravnanje bistvene sestavine obveznosti kupca in prodajalca

50

Univerza v Mariboru - Pravna fakulteta

Obveznosti kupca
prevzem blaga plailo kupnine
po dogovoru ob izroitvi (soasnost izpolnitve)

pravica pregleda pred plailom kupnine (455.-457. len OZ)


izjema: prenumerandni kup dogovor o plailu brez dejanskega pregleda plailo pri distanni prodaji (v primeru soasnosti izpolnitve): prodajalec zadri odpremo do plaila prodajalec si pridri pravico razpolaganja z blagom

51

Univerza v Mariboru - Pravna fakulteta

Obveznosti prodajalca
izroitev, dobava kraj izroitve (451. len OZ) in kraj odpreme (452. len OZ) as izroitve (449. - 451. len OZ) doloen dan doloen as as ni doloen
52 Univerza v Mariboru - Pravna fakulteta

Neizpolnitev (103. len OZ)


razveza

odkodnina

53

Univerza v Mariboru - Pravna fakulteta

Nepravilna izpolnitev
aliud izpolnitev z zamudo delna izpolnitev koliinska napaka
472. len manja koliina 472. len neizpolnitev dela veja koliina 473. len + izpolnitev

stvarna napaka
- izpolnitev - znianje cene - razveza + odkodnina
54

pravna napaka
- znianje - razveza + odkodnina

Univerza v Mariboru - Pravna fakulteta

INCOTERMS

55

Univerza v Mariboru - Pravna fakulteta

Vsebina klavzul Incoterms


kraj in nain dobave blaga
trenutek prehoda nevarnosti

kdo nosi stroke v zvezi z dobavo blaga

56

Univerza v Mariboru - Pravna fakulteta

E F

EXW FCA FAS FOB CFR CIF CPT CIP DAF DES DEQ DDU DDP

EX Works Free Carrier Free Alongside Ship Free on Board Cost and Fright Cost, Insurance and Freight Carriage Paid T Carriage nad Insurance Paid To Delivered At Frontier Delivered Ex Ship Delivered Ex Quay Delivered Duty Unpaid Delivered Duty Paid
Univerza v Mariboru - Pravna fakulteta

57

Prodajalec iz Slovenije in kupec iz Nemije se dogovorita za dobavo petih palet kristalnih izdelkov po pariteti EXW, Steklarna Hrastnik, Incoterms 2000. Ko prispe vozilo, ki ga je poslal kupec, prodajalec blago naloi (saj kupec ni poslal viliarja) in pri tem se pokoduje priblino 10 odstotkov blaga.

58

Univerza v Mariboru - Pravna fakulteta

V prodajni pogodbi je dogovorjena klavzula FCA, pedtransovo skladie, Maribor, Incoterms 2000.
Med prodajalcem in kupcem se postavi vpraanje, kateri od njiju nosi stroke tehtanja ob naloitvi blaga na tovornjake v Mariboru.

59

Univerza v Mariboru - Pravna fakulteta

Slovenski kupec in prodajalec iz Turije se dogovorita za klavzulo CPT skladie kupca v Novem mestu, Incoterms 2000.

Tovornjak z blagom je nekje v Makedoniji ukraden. Prodajalec je izpolnil obveznost dobave, kupec mora plaati kupnino, saj je nevarnost prela na kupca e ob izroitvi blaga prevozniku v Turiji. Kupec lahko uveljavlja odkodnino od prevoznika po pravilih o prevozni pogodbi.
60 Univerza v Mariboru - Pravna fakulteta

Prodajalec iz Ukrajine in slovenski kupec skleneta prodajno pogodbo o dobavi preje po klavzuli DDU eleznika postaja Ljubljana, Incoterms 2000. Pred Zidanim mostom je vlak s tovorom udeleen v prometni nesrei. Del tovora je unien, za del tovora pa obstaja nevarnost vnetja. Ker je na embalai oznaeno, da je tovor namenjen doloenemu kupcu, je pozvan, da odstrani nevarni tovor na svoje stroke.

61

Univerza v Mariboru - Pravna fakulteta

Komisijska pogodba
788. do 806. len OZ
ekonomski razlogi za sklepanje komisijskih pogodb
pravni in ekonomski uinki komisijske pogodbe v primerjavi s posredniko, agencijsko in prodajno pogodbo

62

Univerza v Mariboru - Pravna fakulteta

predmet komisijske pogodbe

pogodba prizadevanja
odplani namen (provizija in stroki) oblika

63

Univerza v Mariboru - Pravna fakulteta

komitent komisionar 3. oseba

loenost pravnih razmerij


posredno zastopanje (zastopanje v ekonomskem smislu)

64

Univerza v Mariboru - Pravna fakulteta

Obveznosti komisionarja
izvritev naroila v interesu komitenta odmik od navodil vstopna pravica komisionarja obveznosti z blagom predaja posla komitentu del credere odgovornost komisionarja

65

Univerza v Mariboru - Pravna fakulteta

Obveznosti komitenta
prevzem posla plailo provizije in strokov

66

Univerza v Mariboru - Pravna fakulteta

Steaj komisionarja, izvrba na premoenje komisionarja


loenost pravnih razmerij in izjeme v primeru steaja komisionarja zakonita cesija komitenta izloitvena pravica komitenta
izvrba na premoenje komisionarja in varstvo komitenta

67

Univerza v Mariboru - Pravna fakulteta

Pogodba o trgovinskem zastopanja ali agencijska pogodba


ekonomski razlogi za sklepanje agencijskih pogodb
primerjava z ostalimi posli v distribuciji blaga

68

Univerza v Mariboru - Pravna fakulteta

Viri:
807. do 836. len OZ zavarovalni, pomorski zastopniki

Konvencija o zastopanju v mednarodni prodaji blaga (enevska konvencija)


Direktiva 86/653/EGS o samostojnih trgovskih zastopnikih Vzorna pogodba o trgovinskem zastopanju (MTZ)
69 Univerza v Mariboru - Pravna fakulteta

predmet in stranki agencijske pogodbe

trajnost in zaupnost razmerja


posredovanje, ki meri na sklenitev pogodbe

odplanost oblinost

70

Univerza v Mariboru - Pravna fakulteta

Pravice in obveznosti agenta


obveznost ravnanja po navodilih principala in skrb za principalove interese odkodninska odgovornost agenta
del credere odgovornost agenta

71

Univerza v Mariboru - Pravna fakulteta

Pravice in obveznosti principala


sodelovalna

dolnost

plailo

provizije

za posle, ki jih je sklenil agent za posle, ki jih je sklenil principal, a osebo najde agent teritorialno ali personalno omejeno obmoje delovanja agenta naknadni posli
nastanek

pravice do provizije

72

Univerza v Mariboru - Pravna fakulteta

Prenehanje agencijske pogodbe


redno in izredno prenehanje odpravnina agentu konkurenna prepoved po prenehanju agencijske pogodbe

73

Univerza v Mariboru - Pravna fakulteta