AKTA KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN 1994 (OSHA

)
JAAFAR BIN LEMAN JABATAN KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN KEDAH/PERLIS Tel : 04-7308081
JAAFAR LEMAN, JKKP Kedah/Perlis 1

Sejarah JKKP

 

Boiler Enactments Machinery Enactment Machinery Ordinance (Machinery Department) Factories & Machinery Act – (JKJ) Occupational Safety & Health Act (JKKP)

:1896 : 1913 : 1953
:1967 :1994

JAAFAR LEMAN, JKKP Kedah/Perlis

2

AKTA DAN PERATURAN YANG DIKUATKUASAKAN JKKP

Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan, 1994 (Akta 514) dan 7 Peraturan di bawahnya.
Akta Kilang dan Jentera, 1967 (Akta 139) dan 15 Peraturan di bawahnya. Akta Petroleum (Langkah-langkah Keselamatan), 1984 (Akta 302) dan Peraturannya.
JAAFAR LEMAN, JKKP Kedah/Perlis 3

Peraturan peraturan di bawah AKKP, 1994
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Pernyataan Dasar Am K&K (Pengecualian)-1995 Jawatankuasa K & K (JKK/SHC))- 1996 Kawalan Terhadap Bahaya Kemalangan Besar Dalam Perindustrian (CIMAH)- 1996 Pegawai K & K (PKK/SHO)-1997 Pengelasan, Pembungkusan & Pelabelan Bahan Kimia Berbahaya (CPL)-1997 Penggunaan & Std. Pendedahan Bahan Kimia Berbahaya Kepada Kesihatan (USECHH)-2000 Pemberitahuan kemalangan, kejadian berbahaya, keracunan pekerjaan dan penyakit pekerjaan (NADOOPOD)-2004

PERINTAH :
– – Pegawai K & K- 1997 Larangan Penggunaan Bahan -1999
JAAFAR LEMAN, JKKP Kedah/Perlis 4

AKTA KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN, 1994 (AKTA 514)
JAAFAR LEMAN, JKKP Kedah/Perlis 5

JKKP Kedah/Perlis 6 .FALSAFAH DAN PRINSIP AKTA “ Tanggungjawab untuk memastikan keselamatan dan kesihatan di tempat kerja dengan melihat siapa yang mencipta risiko dan siapa yang bekerja dengan risiko”    peraturan kendiri (self-regulation) perundingan (consultation) kerjasama dan penglibatan pekerja JAAFAR LEMAN.

JKKP Kedah/Perlis • bakteria/virus/spora • habuk tumbuhan\ 7 .BAHAYA DI TEMPAT KERJA BAHAYA KIMIA BAHAYA FIZIKAL • Gas/vapour • habuk • wasap • mekanikal • elektrikal • ergonomic • bising/ getaran • tempat tinggi • haba • tekanan BAHAYA PSIKOSOSIAL BAHAYA BIOLOGI • gangguan seksual • tekanan kawan sekerja • jiran/keluarga • penyalahgunaan dadah JAAFAR LEMAN.

3. Untuk melindungi orang bekerja dan selainnya di tempat kerja daripada aktiviti yang melibatkan risiko Untuk menggalakkan suatu persekitaran pekerjaan bagi orang yang bekerja dengan keperluan fisiologi dan psikologi mereka Untuk mengadakan perundangan keselamatan dan kesihatan pekerjaan dengan peraturan dan tataamalan industri yang diluluskan di bawah peruntukan Akta JAAFAR LEMAN.TUJUAN AKTA 1. 4. Untuk memastikan keselamatan. JKKP Kedah/Perlis 8 . kesihatan dan kebajikan orang yang sedang bekerja. 2.

SKOP AKTA 514 ORANG YANG BEKERJA :  dalam semua sektor di Malaysia mengikut Jadual Pertama Kecuali : pekerjaan di atas kapal (termaktub dibawah Ordinan Perkapalan Saudagar 1952) Angkatan tentera  JAAFAR LEMAN. JKKP Kedah/Perlis 9 .

JADUAL PERTAMA           Pengilangan Perlombongan dan penguarian Pembinaan Pertanian. penyimpanan dan komunikasi Perdagangan borong dan runcit Hotel dan restoran Kewangan. perhutanan dan perikanan Kemudahan: Elektrik. Insurans. Gas. Hartanah dan Perkhidmatan Perniagaan Perkhidmatan Awam dan Pihak Berkuasa Berkanun JAAFAR LEMAN. Air dan Perkhidmatan Kebersihan Pengangkutan. JKKP Kedah/Perlis 10 .

1994 JAAFAR LEMAN.TANGGUNGJAWAB MAJIKAN DI BAWAH AKTA KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN. JKKP Kedah/Perlis 11 .

JKKP Kedah/Perlis .TANGGUNGJAWAB MAJIKAN  SEKSYEN 16  Majikan perlu menyediakan dasar keselamatan dan kesihatan secara bertulis menyediakan organisasi dan perkiraan keselamatan dan kesihatan 12 JAAFAR LEMAN.

JAAFAR LEMAN. Pernyataan mengenai ORGANISASI untuk melaksanakan dasar keselamatan dan kesihatan di tempat kerja 3. Pernyataan berkenaan PERKIRAAN untuk perlaksanaan dasar keselamatan dan kesihatan di tempat kerja.KANDUNGAN DASAR KESELAMATAN DAN KESIHATAN DI TEMPAT KERJA 1. Pernyataan mengenai DASAR AM majikan terhadap keselamatan dan kesihatan di tempat kerja 2. JKKP Kedah/Perlis 13 .

Peranan/Kerjasama iv. Objektif : * Mengada.menyelenggara tempat & sistem kerja * Memberi maklumat dan latihan * Menyiasat kemalangan/penyakit perusahaan * Mematuhi kehendak undang-undang Ditandatangani oleh pengurusan tertinggi & tarikh JAAFAR LEMAN.PERNYATAAN MENGENAI DASAR AM Majikan menyatakan mengenai: i. JKKP Kedah/Perlis 14 . Prinsip/komitmen ii. Prioriti iii.

Program-program dan sistem pengurusan keselamatan dan kesihatan akan dikaji dari semasa ke semasa bagi mempastikan pembaikan berterusan. JKKP Kedah/Perlis 15 . Dengan ini JKKP adalah komited untuk mengamalkan budaya kerja yang selamat dan sihat. Ir. melaksana. memantau.JABATAN KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN KEMENTERIAN SUMBER MANUSIA DASAR KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN JKKP akan menjalankan semua aktiviti dengan memberi keutamaan kepada keselamatan dan kesihatan anggota-anggotanya dan orang-orang lain yang mungkin terjejas oleh aktiviti tersebut. JAAFAR LEMAN. JANUARI 2004. sistem kerja dan latihan yang berkaitan. Pengurusan keselamatan dan kesihatan menjadi satu fungsi yang penting di semua peringkat pengurusan di ibu pejabat dan cawangan negeri. JKKP akan mematuhi semua peruntukan Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994 dan peraturan-peraturan serta tataamalantataamalan yang dibuat di bawahnya dengan menyediakan organisasi. Ke arah mencapai matlamat dan objektif dasar ini. 13hb. sumber. Skop program-program yang dilaksana dirancang bagi meliputi semua keadaan termasuk waktu di luar masa bekerja. Kerjasama yang erat akan dijalin di antara pihak pengurusan dan pekerja untuk menggubal. Abu Bakar Bin Che Man Ketua Pengarah Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Malaysia. menilai semula dan membaiki program-program yang sedia ada atau yang baru. Hj.

PERNYATAAN MENGENAI ORGANISASI PERLAKSANAAN DASAR  Agihan dan penyelarasan tanggungjawab: * Setiap lapisan pengurusan * Pekerja * Jawatankuasa Keselamatan dan Kesihatan * Pegawai Keselamatan dan Kesihatan JAAFAR LEMAN. JKKP Kedah/Perlis 16 .

PERNYATAAN MENGENAI ORGANISASI PERLAKSANAAN DASAR (sambungan)  Perlu nyatakan: * Bagaimana akauntabiliti ditetapkan * Bentuk pengawasan pelaksanaan program dibuat Carta organisasi pengurusan keselamatan & kesihatan  Ditandatangani oleh pengurusan tertinggi dan tarikh JAAFAR LEMAN. JKKP Kedah/Perlis 17 .

Sistem. 3. prosedur dan program-program yang dilaksanakan bertujuan mengawal atau menghapus bahaya-bahaya di tempat kerja 2. Ditandatangani oleh pengurusan tertinggi dan tarikh. Maklumat yang jelas tentang bahaya-bahaya dan langkah kawalan yang diambil. JAAFAR LEMAN. JKKP Kedah/Perlis 18 .PERNYATAAN MENGENAI PERKIRAAN BAGI MELAKSANAKAN DASAR PERKIRAAN: 1.

first aiders Prosedur kejadian kecemasan (ERP) Latihan induksi dan lanjutan KKP Prosedur untuk kontraktor Promosi KKP (OSH promotion) Penyimpanan rekod Penyenggaraan pelan dan peralatan Sistem kerja selamat dan penggunaan PPE. JKKP Kedah/Perlis 19 .PERKIRAAN             Prosedur melaporkan kemalangan / bahaya Prosedur Menyiasat kejadian kemalangan Audit tempat kerja Analisa risiko & kawalan First Aid. dlll. JAAFAR LEMAN.

JKKP Kedah/Perlis 20     . Menyediakan satu sistem pengurusan keselamatan dan kesihatan Jelas dan telus dalam menjalankan perniagaan JAAFAR LEMAN.KESIMPULAN PERUNTUKKAN SEKSYEN 16 Penglibatan terus majikan Keselamatan dan kesihatan akan disepadukan dalam misi dan objektif penubuhan organisasi.

JKKP Kedah/Perlis . kesihatan dan kebajikan pekerjanya. keselamatan.TANGGUNGJAWAB MAJIKAN  SEKSYEN 15 (1) Majikan perlu memastikan setakat yang praktik. 21 JAAFAR LEMAN.

“setakat yang praktik” teruknya bahaya atau risiko pengetahuan dan cara menghapuskan atau mengurangkan bahaya atau risiko cara menghapuskan atau mengurangkan bahaya atau risiko kos menghapuskan atau mengurangkan bahaya atau risiko JAAFAR LEMAN. JKKP Kedah/Perlis 22     .

JKKP Kedah/Perlis 23  . majikan berkewajipan untuk menyediakan keperluan asas yang sesuai terhadap pekerjanya. JAAFAR LEMAN.KESIMPULAN KEHENDAK SEKSYEN 15(1)  mengikut perundangan. jika tidak mematuhinya adalah satu kes jenayah.

membuat perkiraan bagi keselamatan penggunaan. penanganan.TANGGUNGJAWA B MAJIKAN (a) SEKSYEN 15(2) (b) pengadaan dan penyenggaraan loji dan sistem kerja. JKKP Kedah/Perlis 24 . penyimpanan dan pengangkutan loji dan bahan JAAFAR LEMAN. pengendalian.

JKKP Kedah/Perlis . arahan. latihan dan penyeliaan pengadaan dan penyenggaraan tempat kerja cara masuk ke dalam dan keluar darinya yang selamat dan tanpa risiko 25 (d) JAAFAR LEMAN.TANGGUNGJAWA B MAJIKAN ( c) SEKSYEN 15(2) (sambungan) pengadaan maklumat.

TANGGUNGJAWA B MAJIKAN (e) SEKSYEN 15(2) (sambungan) pengadaan dan penyenggaraan persekitaran pekerjaan yang selamat dan tanpa risiko kesihatan dan cukup kemudahan kebajikan 26 JAAFAR LEMAN. JKKP Kedah/Perlis .

penyenggaraan dan prosedur untuk keselamatan mengguna loji dan bahan. – contoh: prosedur pembelian. – contoh: latihan induksi. jadual penyenggaraan dan sebagainya. permit kerja. latihan kerja dan sebagainya.  Menyediakan program latihan.KESIMPULAN KEHENDAK SEKSYEN 15(2)  Menyediakan satu program terhadap pengadaan. pendidikan dan penyeliaan untuk pekerja baru dan latihan berterusan bagi pekerja lama. SOP. JAAFAR LEMAN. JKKP Kedah/Perlis 27 .

pemeriksaan dan  Menyediakan program industri higiene untuk memastikan persekitaran pekerjaan yang sehat.KESIMPULAN KEHENDAK SEKSYEN 15(2) [samb. JKKP Kedah/Perlis 28 . JAAFAR LEMAN. pemonitoran dan sebagainya. sebagainya. pemeriksaan LEV.]  Menyediakan program untuk memastikan tempat kerja dalam keadaan selamat. – contoh: kekemasan. pencahayaan. – contoh: PPE.

JKKP Kedah/Perlis . pengadaan maklumat kepada orang lain kesan ujud daripada aktiviti pengusahaannya. 29 JAAFAR LEMAN.TANGGUNGJAWA B MAJIKAN  SEKSYEN 17  untuk memastikan tiada risiko kepada pekerja dan bukan pekerjanya daripada aktiviti pengusahaannya.

JKKP Kedah/Perlis 30 .KESIMPULAN KEHENDAK SEKSYEN 17  Menjalankan penilaian risiko terhadap pengusahaannya dan mengurangkan tahap risiko (1:1. JHA. emergency program dan sebagainya. JAAFAR LEMAN. safety report dan   Menyediakan program Pelan Tindakan Kecemasan (ERP) Menyediakan program maklumat kepada masyarakat di persekitarannya mengenai langkah-langkah keselamatan bila kecemasan – contoh: Responsible Care Program. off-site sebagainya. HAZAN.000) – contoh.000.

SEKSYEN 28.TANGGUNGJAWA B MAJIKAN  mengadakan pengawasan perubatan. 29 & 30  mengaji pegawai keselamatan dan kesihatan. 31  JAAFAR LEMAN. menubuhkan jawatankuasa keselamatan dan kesihatan di tempat kerja. JKKP Kedah/Perlis .

Pembuatan simen : Pekerja > 100 orang 8. menebuk. Pembinaan kapal : Pekerja > 100 orang pada waktu puncak kerja 3. Industri pembuatan logam yang terdapat kerja mengetin. memotong atau melentur : Pekerja > 100 orang 6.mengecap. Industri kayu : Pekerja > 100 orang 7. JKKP Kedah/Perlis 32 . Lain-lain aktiviti pembuatan : Pekerja > 500 orang JAAFAR LEMAN.PEGAWAI KESELAMATAN & KESIHATAN (SEKSYEN 29) 1. Pembinaan bangunan & kejuruteraan : Harga kontrak > RM 20 juta 2. Pembuatan dandang dan vesel tekanan : Pekerja > 100 orang 5. Aktiviti memproses gas /industri petrokimia : Pekerja > 100 orang 4.

PEGAWAI KESELAMATAN & KESIHATAN (SEKSYEN 29) 1. Tempoh pendaftaran : 3 tahun 4.di tetapkan oleh Menteri 3. Pendaftaran : Borang yang disediakan & fee RM 100 2. Majikan hendaklah melapurkan kepada KP mengenai SHO yang dilantik/ditamatkan dalam tempoh sebulan JAAFAR LEMAN. Pembaharuan : Perlu hadiri program berkaitan KKP sekurang-kurangnya sekali setahun 5. Kelayakan : a) Diploma keselamatan & kesihatan pekerjaan b) Kursus & lulus peperiksaan dan 3 th pengalaman c) 10 th dalam bidang k & k d) Kelayakan lain. JKKP Kedah/Perlis 33 .

JAAFAR LEMAN. JKKP Kedah/Perlis 34 .PEGAWAI KESELAMATAN & KESIHATAN (SEKSYEN 29) Kewajipan SHO – – – – – – – – Menasihati majikan Memeriksa tempat kerja Menyiasat kemalangan Membantu majikan menganjurkan program KKP Sebagai Setiausaha Jawatankuasa KKP Analisa statistik kemalangan Membantu mana-mana pegawai Menjalankan lain-lain arahan yang diarahkan oleh majikan.

undian < 100 – 2 orang wakil majikan & 2 orang wakil pekerja > 100 – 4 orang wakil majikan 4 orang wakil pekerja JAAFAR LEMAN.JAWATANKUASA KESELAMATAN & KESIHATAN (SEKSYEN 30) Keperluan: Bilangan Pekerja > 40 orang Keanggotaan: a) Pengerusi – Majikan/Pengurus b) Setiausaha – SHO/ orang lain / ahli jawatankuasa (dilantik oleh Pengerusi) c) Wakil majikan d) Wakil pekerja . JKKP Kedah/Perlis 35 .

JKKP Kedah/Perlis 36 . ½ ahli – Bukan ahli boleh hadir : sesiapa yang terlibat dengan kemalangan.3 bulan sekali – Sesuatu mesyuarat hendaklah dipanggil segera jika terdapatnya kemalangan – Anggota jkuasa hendaklah diberi notis bertulis dan satu salinan agenda mesyuarat – Menyediakan tempat yang sesuai dan waktu bekerja – Kuorum – Pengerusi. orang yang berpengetahuan tentang keselamatan dan kesihatan JAAFAR LEMAN.JAWATANKUASA KESELAMATAN & KESIHATAN (SEKSYEN 30)  Mesyuarat JKK: – Perbincangan : Isu keselamatan dan kesihatan pekerjaan – Kekerapan . Setiausaha.

kejadian merbahaya.FUNGSI JAWATANKUASA KESELAMATAN DAN KESIHATAN  Membantu dalam pembuatan kaedah-kaedah keselamatan dan kesihatan dan sistem kerja selamat Mengkaji semula keberkesanan program keselamatan dan kesihatan Menjalankan kajian tentang trend kemalangan. JAAFAR LEMAN. JKKP Kedah/Perlis 37    . keracunan pekerjaan atau penyakit pekerjaan dan hendaklah melaporkan kepada majikan bersama cadangan pembaikan Mengkaji semula dasar keselamatan dan kesihatan di tempat kerja dan membuat cadangan kepada majikan. kemalangan nyaris.

kejadian berbahaya. JKKP Kedah/Perlis 38 .FUNGSI JAWATANKUASA KESELAMATAN DAN KESIHATAN (samb. keracunan pekerjaan atau penyakit pekerjaan dengan seberapa segera Penyiasatan aduan dari pekerja-bincang dan membuat cadangan kepada majikan     Seseorang majikan hendaklah menyimpan salinan laporan di tempat kerja selama tempoh minima 7 tahun JAAFAR LEMAN.) Memeriksa tempat kerja sekurang-kurangnya 3 bulan sekali Menjalankan siasatan kemalangan.

JAAFAR LEMAN. prosedur kerja. bahaya dan lain-lain yang berkenaan. maklumat berkaitan program k & k. JKKP Kedah/Perlis 39 .)  PERUNTUKAN LATIHAN DAN MAKLUMAT – Majikan hendaklah untuk memastikan ahli jawatankuasa mempunyai kefahaman dan pengetahuan asas tentang fungsi jawatankuasa – Majikan hendaklah meyediakan latihan yang mencukupi kepada ahli jawatankuasa – Majikan hendaklah menyediakan dokumen dan maklumat yang berkaitan : Undang2.FUNGSI JAWATANKUASA KESELAMATAN DAN KESIHATAN (samb. tataamalan.

keracunan pekerjaan dan penyakit pekerjaan kepada pejabat JKKP yang berdekatan.TANGGUNGJAWA B MAJIKAN  SEKSYEN 32 Pemberitahuan mengenai kemalangan. JKKP Kedah/Perlis .kejadian bahaya. 40 JAAFAR LEMAN.

KEJADIAN MERBAHAYA. KERACUNAN PEKERJAAN & PENYAKIT PEKERJAAN Pemberitahuan dan Pelaporan • Mati – serta merta • Kemalangan/kejadian merbahaya/keracunan /penyakit pekerjaan (rujuk Akta) – 7 hari selepas kejadian • Cuti sakit lebih 4 hari • Mati dalam tempoh setahun dari tarikh kemalangan • Borang JKKP 6/7 • Dilapor oleh majikan/ pengamal perubatan 41 JAAFAR LEMAN. JKKP Kedah/Perlis .Peraturan : PEMBERITAHUAN MENGENAI KEMALANGAN.

KERACUNAN PEKERJAAN & PENYAKIT PEKERJAAN Penyenggaraan rekod : • Borang JKKP 8 • Semua jenis kemalangan / kejadian berbahaya / keracunan / penyakit pekerjaan • Tempoh 5 tahun • Hantar kepada KP sebelum 31 Januari setiap tahun bagi tempoh 12 bulan JAAFAR LEMAN.Peraturan : PEMBERITAHUAN MENGENAI KEMALANGAN. JKKP Kedah/Perlis 42 . KEJADIAN MERBAHAYA.

JAAFAR LEMAN. Menyenggara rekod dan statistik untuk proses pemantauan. keracunan dan penyakit dan mengambil tindakan pembetulan untuk mengelakkan kejadian semula. JKKP Kedah/Perlis 43 . keracunan. kerosakan harta benda dan sebagainya.KESIMPULAN KEHENDAK SEKSYEN 32    Menyediakan satu sistem melapor dan penyiasatan terhadap kemalangan. Analisa sebab-sebab kemungkinan terhadap kemalangan. penyakit.

TANGGUNGJAWAB PENGILANG & PEMBEKAL  SEKSYEN 20 & 21 memastikan loji dan bahan adalah selamat apabila digunakan dengan betul.  JAAFAR LEMAN. mengadakan maklumat yang cukup untuk penggunaan loji atau bahan. JKKP Kedah/Perlis 44 .

mengadakan maklumat kepada pengguna terhadap sifat-sifat bahan tersebut.KESIMPULAN KEHENDAK SEKSYEN 20 & 21   menjalankan pengujian dan pemeriksaan untuk beri maklumat terhadap pengunaan loji atau bahan yang selamat. JKKP Kedah/Perlis 45 . – contoh: CSDS  memperbaiki maklumat jika terdapat perubahan. JAAFAR LEMAN.

Merancang penyelidikkan untuk menghapus dan menggurangkan risiko. Memastikan dan mengadakan sistem maklumat yang cukup. JAAFAR LEMAN. JKKP Kedah/Perlis 46   .TANGGUNGJAWAB AM BAGI PEREKABENTUK. PENGILANG & PEMBEKAL Setakat yang praktik  Untuk memastikan loji/bahan direkabentuk dan dibina dengan selamat dan tanpa risiko kesihatan bila digunakan dengan betul.   Mengadakan pengujian dan pemeriksaan yang sesuai. Cara pembinaan dan pemasangan yang selamat.

Memakai dan menggunakan peralatan atau pakaian pelindung diri yang dibekalkan. JAAFAR LEMAN. dan Mematuhi arahan atau langkah-langkah keselamatan dan kesihatan pekerjaan.TANGGUNGJAWA B AM PEKERJA  Memberi perhatian munasabah bagi keselamatan dan kesihatan dirinya dan orang lain. Memberi kerjasama kepada majikan atau orang lain. JKKP Kedah/Perlis 47    .

Keselamatan dan kesihatan akan dilaksanakan sama seperti fungsi pengurusan lain.  JAAFAR LEMAN. JKKP Kedah/Perlis 48 .RINGKASAN KESELURUHAN AKIBAT BAGI AKTA  Organisasi perlu menyatupadukan keselamatan dan kesihatan dalam semua sistem pengurusan.

JKKP Kedah/Perlis 49 . keracunan dan penyakit. Pengurangan ketidakhadiran Meningkat pengeluaran dan kualiti Meningkatkan perhubungan antara industri Meningkat imej syarikat/organisasi Meningkat pesaingan Data dan maklumat untuk penentuan piawai JAAFAR LEMAN.KESAN TERHADAP ORGANISASI        Pengurangan bilangan kes kemalangan.

Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Kedah /Perlis Tingkat 9.A. JKKP Kedah/Perlis 50 . Wisma Persekutuan Jalan Kampung Baru 05534 Alor Star. Kedah D. JAAFAR LEMAN.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful