KURSUS PENYELENGGARAAN

DAN
PENYESUAIAN BUKU VOT

PENYESUAIAN
BUKU VOT MANUAL
Institut Perakaunan Negara
Tarikh : 02 – 04 September 2012

1

SKOP
1. Konsep
2. Format
3. Kaedah

2

LAPORAN TERPERINCI PERBELANJAAN BULANAN

• C230 - L.T.P. VOT TERTANGGUNG
• C231 - L.T.P. VOT MENGURUS

• C232 - L.T.P. VOT PEMBANGUNAN
• C233 - L.T.P. VOT PFI

3

PENYESUAIAN BUKU VOT
• Satu proses untuk menyemak ketepatan semua
bayaran dan pungutan yang direkodkan dalam
sesuatu Laporan Terperinci Perbelanjaan
berbanding dengan apa yang direkodkan didalam
Buku Vot bagi sesuatu bulan berkenaan
• Satu jenis laporan yang menunjuk serta
menjelaskan perbezaan yang didapati di antara
Laporan Terperinci Perbelanjaan dan Buku Vot.
4

CARA MENYESUAIKAN BUKU
VOT
1. Semak flimsi dengan Buku Vot
2. Tandakan catatan yang ada di kedua-dua
laporan (C230/C231/C232/C233) dan Buku Vot
3. Lihat catatan yang tiada di salah satu laporan
terperinci dan buku vot
4. Siasat punca & Lapor
5. Sedia Penyata Penyesuaian
6. Rekod Pelarasan dalam Buku Vot
5

FORMAT A

PENYATA PENYESUAIAN VOT PERBELANJAAN
BAGI BULAN…FEB..2001……..
VOT :
B34
PTJ/PK :
050801
PGM/AKT : 030200
S.O.D.O. : 20000
RM

RM

Baki peruntukan masih ada seperti di Laporan Terperinci
Perbelanjaan pada
28.2.2001

1,296,652.30

Tolak
1 Baucar-baucar yang belum dibayar oleh Pejabat
Pembayar - (Format A1)

145.00

Catatan "debit" di Buku Vot yang tidak terdapat
di Laporan Terperinci Perbelanjaan (Format A2)

50,000.00

Tanggungan belum selesai seperti di Buku Vot
pada
28.2.2001

81,118.88

2

3

4

Catatan "kredit" di Laporan Terperinci Perbelanjaan
yang tidak terdapat di Buku Vot (Format A3)

Campur
1 Catatan "kredit" di Buku Vot yang tidak terdapat
di Laporan Terperinci Perbelanjaan (Format A2)
2

Catatan "debit" di Laporan Terperinci Perbelanjaan
yang tidak terdapat di Buku Vot (Format A3)

Baki peruntukan masih ada seperti di Buku Vot
pada 28.2.2001

-

131,263.88

58.08

-

58.08

1,165,446.50

6

FORMAT A

PENYATA PENYESUAIAN VOT PERBELANJAAN
BAGI BULAN…FEB..2001……..
VOT :
B34
PTJ/PK :
050801
PGM/AKT : 030200
S.O.D.O. : 20000
RM

RM

Baki peruntukan masih ada seperti di Laporan Terperinci
Perbelanjaan pada
28.2.2001

1,296,652.30

Tolak
1 Baucar-baucar yang belum dibayar oleh Pejabat
Pembayar - (Format A1)

145.00

Catatan "debit" di Buku Vot yang tidak terdapat
di Laporan Terperinci Perbelanjaan (Format A2)

50,000.00

Tanggungan belum selesai seperti di Buku Vot
pada
28.2.2001

81,118.88

2

3

4

Catatan "kredit" di Laporan Terperinci Perbelanjaan
yang tidak terdapat di Buku Vot (Format A3)

Campur
1 Catatan "kredit" di Buku Vot yang tidak terdapat
di Laporan Terperinci Perbelanjaan (Format A2)
2

Catatan "debit" di Laporan Terperinci Perbelanjaan
yang tidak terdapat di Buku Vot (Format A3)

Baki peruntukan masih ada seperti di Buku Vot
pada
28.2.2001

-

131,263.88

58.08

-

58.08

7
1,165,446.50

FORMAT A1
Senarai baucar-baucar yang belum dibayar oleh Pejabat Pembayar
Bulan :
Vot :
PTJ/PK :
PGM/AKT :
S.O.D.O. :
Bil.
1

Tarikh
Dokumen

No. Ruj.
Dokumen

13.2.2001 00042

JUMLAH

FEB 2001
B34
050801
030200
20000
Butiran

IWK

RM
145.00

145.00

Tandatangan :……………………
Nama :……………………………
Jawatan :…………………………
Tarikh :…………
15.3.2001

8

FORMAT A2

Catatan-catatan di Buku Vot yang tidak terdapat di Laporan Terperinci Perbelanjaan
Bulan :
Vot :
PTJ/PK :
PGM/AKT :
S.O.D.O.:
Bil.

Tarikh
Dokumen

No. Ruj.
Dokumen

FEB 2001
B34
050801
030200
20000
Catatan

Butiran

Debit
RM

1

16.2.2001

A0005

WARAN T/BALIK

2

27.2.2001

PP00082

KUTIPAN TALIPON
PERSENDIRIAN

JUMLAH

Kredit
RM

50,000.00

58.08

50,000.00

58.08

Tandatangan :…………………..
Nama :…………………………..
Jawatan :………………………..
Tarikh: …………
15.3.2001

9

FORMAT A3

Catatan-catatan di Laporan Terperinci Perbelanjaan yang tidak terdapat di Buku Vot
Bulan :
Vot :
PTJ/PK :
PGM/AKT :
S.O.D.O.:
Bil.

Tarikh
Dokumen

No. Ruj.
Dokumen

Butiran

Catatan
Debit
RM

Kredit
RM

JUMLAH
Tandatangan :…………………..
Nama :………………………….
Jawatan :………………………..
Tarikh: …………

10

PENYERAHAN PENYATA
PENYESUAIAN
• SEMUA PENYATA PENYESUAIAN DAN
DOKUMEN-DOKUMEN SOKONGAN MESTI DI
TANDATANGANI OLEH PEGAWAI YANG
BERTANGGUNGJAWAB DAN DIKEMUKAKAN
KEPADA JABATAN AKAUNTAN NEGARA

DALAM MASA 14 HARI SETELAH L.T.P.
DITERIMA.
11

PERANAN DAN TANGGUNGJAWAB
PEGAWAI PENGAWAL/PENYELIA
• Bagi memastikan Buku Vot di selenggara dengan sempurna
oleh kakitangan kewangan, pegawai penyelia kewangan
mesti menentukan:
– Kakitangan yang menjalankan tugasan Buku Vot
mempunyai pengetahuan yang mencukupi
– Baucar dan jurnal hanya ditandatangani selepas disemak
baki peruntukan. Buku Vot perlu ditandatangan ringkas
setelah baucar / jurnal ditandatangani
12

PERANAN DAN TANGGUNGJAWAB
PEGAWAI PENGAWAL/PENYELIA
• L.T.P. bulanan disemak dan Penyata Penyesuaian
disediakan mengikut tempoh yang disyaratkan
• Penyesuaian disemak dan ditandatangani oleh
Pegawai setiap bulan
• Pengesahan/Penyesuaian dihantar ke JAN dalam
tempoh 14 hari dari tarikh penerimaan L.T.P.

13

14

JABATAN MEMBAYAR

231

PUSAT
TANGGUNGJAWAB

MEMBAYAR

KEMENTERIAN KEWANGAN

020301

JABATAN DIPERTANGGUNGKAN

PUSAT
TANGGUNGJAWAB

231

DIPERTANGGUNGKAN

VOT DIPERTANGGUNGKAN

BAHAGIAN PERKHIDMATAN KORPORAT DAN BANTUAN PENGURUSAN
KEMENTERIAN KEWANGAN

020300

BAHAGIAN PERKHIDMATAN KORPORAT

PTJ/PK

Prog/Akt

DAN BANTUAN PENGURUSAN

B28

Jenis

No Rujukan

Tarikh

No Dokumen

Dokumen

Dokumen

Dokumen

GFMAS

Objek

Tempoh Semasa

Tempoh Kemaskini

Perubahan

Perbelanjaan

Peruntukan

Peruntukan

(RM)

(RM)

F1

00001

02/01/2008

020301

040201

35000

F3

W0001

07/01/2008

020301

040201

35000

K2

B0021

10/01/2008

2800115192

020301

040201

35201

2,000.00

K2

B0024

19/01/2008

2800115234

020301

040201

35201

2,000.00

S2

BJ003

26/01/2008

020301

040201

35201

500.00 -

S2

J0003

27/01/2008

020301

040201

35201

3,000.00

Baki

Perubahan Perbelanjaan

(RM)

(RM)

5,000.00 -

35201

6,500.00

6,500.00

Jumlah K Objek Lanjut

35200

6,500.00

6,500.00

35000

35,000.00

(RM)

40,000.00

Jumlah Objek Lanjut

Jumlah Objek Sebagai
Kunci Kod Jenis Dokumen
F2 - Peruntukan Tambahan F3 - Peruntukan Kecil K2 - BB Manual S2 - BJ Manual

Peruntukan

6,500.00

35,000.00

6,500.00

28,500.00

15

Tarikh

Butir-butir

Tanggungan
Dibawa Ke
Hadapan

Kod
S.O.D.O
.

No. Baucar/
Ruj. Lain

Debit

02/01/08

Terima Waran Peruntukan

35000

00001

07/01/08

Keluar Waran Peruntukan Kecil
(Cawangan Kelantan)

35000

W0001

09/01/08

Syarikat H.M.Z Sdn. Bhd.

35201

M251828

Syarikat Prima Sdn. Bhd

35000

M251829

10/01/08

Syarikat H.M.Z Sdn. Bhd.-M251828

35201

B0021

2,000.00

12/01/08

Pelarasan Baucar Jurnal

35201

J0001

1,000.00

13/01/08

Pelarasan Baucar Jurnal

35201

J0002

19/01/08

Syarikat Prima Sdn. Bhd -M251829

35201

B0024

21/01/08

Bayaran balik dari Syarikat H.M.Z
(Diskaun ke atas barangan)

35201

P0044

Kredit

Tanggungan
Dikenakan/
(Dijelaskan)

Tanggungan
Belum
Selesai

Perbelanjaan
Bersih

40,000.00

40,000.00

5,000.00

0.00

0.00

35,000.00

3,000.00

3,000.00

0.00

32,000.00

2,000.00

5,000.00

0.00

30,000.00

(3,000.00)

2,000.00

2,000.00

31,000.00

2,000.00

3,000.00

30,000.00

2,000.00

1 ,500.00

31,500.00

0.00

3,500.00

31,500.00

0.00

3,300.00

31,700.00

1,500.00

2,000.00

(2,000.00)

200.00

Baki Masih Ada

ms 1/2
16

JABATAN MEMBAYAR

231

PUSAT
TANGGUNGJAWAB

MEMBAYAR

KEMENTERIAN KEWANGAN

020301

JABATAN DIPERTANGGUNGKAN

PUSAT
TANGGUNGJAWAB

231

DIPERTANGGUNGKAN

VOT DIPERTANGGUNGKAN

BAHAGIAN PERKHIDMATAN KORPORAT DAN BANTUAN PENGURUSAN
KEMENTERIAN KEWANGAN

020300

BAHAGIAN PERKHIDMATAN KORPORAT

PTJ/PK

Prog/Akt

DAN BANTUAN PENGURUSAN

B28

Jenis

No Rujukan

Tarikh

No Dokumen

Dokumen

Dokumen

Dokumen

GFMAS

Objek

Tempoh Semasa

Tempoh Kemaskini

Perubahan

Perbelanjaan

Peruntukan

Peruntukan

(RM)

(RM)

F1

00001

02/01/2008

020301

040201

35000

F3

W0001

07/01/2008

020301

040201

35000

K2

B0021

10/01/2008

2800115192

020301

040201

35201

2,000.00

K2

B0024

19/01/2008

2800115234

020301

040201

35201

2,000.00

S2

BJ003

26/01/2008

020301

040201

35201

500.00 -

S2

J0003

27/01/2008

020301

040201

35201

3,000.00

Baki

Perubahan Perbelanjaan

(RM)

(RM)

5,000.00 -

35201

6,500.00

6,500.00

Jumlah K Objek Lanjut

35200

6,500.00

6,500.00

35000

35,000.00

(RM)

40,000.00

Jumlah Objek Lanjut

Jumlah Objek Sebagai
Kunci Kod Jenis Dokumen
F2 - Peruntukan Tambahan F3 - Peruntukan Kecil K2 - BB Manual S2 - BJ Manual

Peruntukan

6,500.00

35,000.00

6,500.00

28,500.00

17

Tarikh

Butir-butir

Tanggungan
Dibawa Ke
Hadapan

Kod
S.O.D.O
.

No. Baucar/
Ruj. Lain

Debit

02/01/08

Terima Waran Peruntukan

35000

00001

07/01/08

Keluar Waran Peruntukan Kecil
(Cawangan Kelantan)

35000

W0001

09/01/08

Syarikat H.M.Z Sdn. Bhd.

35201

M251828

Syarikat Prima Sdn. Bhd

35000

M251829

10/01/08

Syarikat H.M.Z Sdn. Bhd.-M251828

35201

B0021

2,000.00

12/01/08

Pelarasan Baucar Jurnal

35201

J0001

1,000.00

13/01/08

Pelarasan Baucar Jurnal

35201

J0002

19/01/08

Syarikat Prima Sdn. Bhd -M251829

35201

B0024

21/01/08

Bayaran balik dari Syarikat H.M.Z
(Diskaun ke atas barangan)

35201

P0044

Kredit

Tanggungan
Dikenakan/
(Dijelaskan)

Tanggungan
Belum
Selesai

Perbelanjaan
Bersih

40,000.00

40,000.00

5,000.00

0.00

0.00

35,000.00

3,000.00

3,000.00

0.00

32,000.00

2,000.00

5,000.00

0.00

30,000.00

(3,000.00)

2,000.00

2,000.00

31,000.00

2,000.00

3,000.00

30,000.00

2,000.00

1 ,500.00

31,500.00

0.00

3,500.00

31,500.00

0.00

3,300.00

31,700.00

1,500.00

2,000.00

(2,000.00)

200.00

Baki Masih Ada

ms 1/2
18

JABATAN MEMBAYAR

231

PUSAT
TANGGUNGJAWAB

MEMBAYAR

KEMENTERIAN KEWANGAN

020301

JABATAN DIPERTANGGUNGKAN

PUSAT
TANGGUNGJAWAB

231

DIPERTANGGUNGKAN

VOT DIPERTANGGUNGKAN

BAHAGIAN PERKHIDMATAN KORPORAT DAN BANTUAN PENGURUSAN
KEMENTERIAN KEWANGAN

020300

BAHAGIAN PERKHIDMATAN KORPORAT

PTJ/PK

Prog/Akt

DAN BANTUAN PENGURUSAN

B28

Jenis

No Rujukan

Tarikh

No Dokumen

Dokumen

Dokumen

Dokumen

GFMAS

Objek

Tempoh Semasa

Tempoh Kemaskini

Perubahan

Perbelanjaan

Peruntukan

Peruntukan

(RM)

(RM)

F1

00001

02/01/2008

020301

040201

35000

F3

W0001

07/01/2008

020301

040201

35000

K2

B0021

10/01/2008

2800115192

020301

040201

35201

2,000.00

K2

B0024

19/01/2008

2800115234

020301

040201

35201

2,000.00

S2

BJ003

26/01/2008

020301

040201

35201

500.00 -

S2

J0003

27/01/2008

020301

040201

35201

3,000.00

Baki

Perubahan Perbelanjaan

(RM)

(RM)

5,000.00 -

35201

6,500.00

6,500.00

Jumlah K Objek Lanjut

35200

6,500.00

6,500.00

35000

35,000.00

(RM)

40,000.00

Jumlah Objek Lanjut

Jumlah Objek Sebagai
Kunci Kod Jenis Dokumen
F2 - Peruntukan Tambahan F3 - Peruntukan Kecil K2 - BB Manual S2 - BJ Manual

Peruntukan

6,500.00

35,000.00

6,500.00

28,500.00

19

Tarikh

Butir-butir

Tanggungan
Dibawa Ke
Hadapan

Kod
S.O.D.O
.

No. Baucar/
Ruj. Lain

Debit

02/01/08

Terima Waran Peruntukan

35000

00001

07/01/08

Keluar Waran Peruntukan Kecil
(Cawangan Kelantan)

35000

W0001

09/01/08

Syarikat H.M.Z Sdn. Bhd.

35201

M251828

Syarikat Prima Sdn. Bhd

35000

M251829

10/01/08

Syarikat H.M.Z Sdn. Bhd.-M251828

35201

B0021

2,000.00

12/01/08

Pelarasan Baucar Jurnal

35201

J0001

1,000.00

13/01/08

Pelarasan Baucar Jurnal

35201

J0002

19/01/08

Syarikat Prima Sdn. Bhd -M251829

35201

B0024

21/01/08

Bayaran balik dari Syarikat H.M.Z
(Diskaun ke atas barangan)

35201

P0044

Kredit

Tanggungan
Dikenakan/
(Dijelaskan)

Tanggungan
Belum
Selesai

Perbelanjaan
Bersih

40,000.00

40,000.00

5,000.00

0.00

0.00

35,000.00

3,000.00

3,000.00

0.00

32,000.00

2,000.00

5,000.00

0.00

30,000.00

(3,000.00)

2,000.00

2,000.00

31,000.00

2,000.00

3,000.00

30,000.00

2,000.00

1 ,500.00

31,500.00

0.00

3,500.00

31,500.00

0.00

3,300.00

31,700.00

1,500.00

2,000.00

(2,000.00)

200.00

Baki Masih Ada

ms 1/2
20

JABATAN MEMBAYAR

231

PUSAT
TANGGUNGJAWAB

MEMBAYAR

KEMENTERIAN KEWANGAN

020301

JABATAN DIPERTANGGUNGKAN

PUSAT
TANGGUNGJAWAB

231

DIPERTANGGUNGKAN

VOT DIPERTANGGUNGKAN

BAHAGIAN PERKHIDMATAN KORPORAT DAN BANTUAN PENGURUSAN
KEMENTERIAN KEWANGAN

020300

BAHAGIAN PERKHIDMATAN KORPORAT

PTJ/PK

Prog/Akt

DAN BANTUAN PENGURUSAN

B28

Jenis

No Rujukan

Tarikh

No Dokumen

Dokumen

Dokumen

Dokumen

GFMAS

Objek

Tempoh Semasa

Tempoh Kemaskini

Perubahan

Perbelanjaan

Peruntukan

Peruntukan

(RM)

(RM)

F1

00001

02/01/2008

020301

040201

35000

F3

W0001

07/01/2008

020301

040201

35000

K2

B0021

10/01/2008

2800115192

020301

040201

35201

2,000.00

K2

B0024

19/01/2008

2800115234

020301

040201

35201

2,000.00

S2

BJ003

26/01/2008

020301

040201

35201

500.00 -

S2

J0003

27/01/2008

020301

040201

35201

3,000.00

Baki

Perubahan Perbelanjaan

(RM)

(RM)

5,000.00 -

35201

6,500.00

6,500.00

Jumlah K Objek Lanjut

35200

6,500.00

6,500.00

35000

35,000.00

(RM)

40,000.00

Jumlah Objek Lanjut

Jumlah Objek Sebagai
Kunci Kod Jenis Dokumen
F2 - Peruntukan Tambahan F3 - Peruntukan Kecil K2 - BB Manual S2 - BJ Manual

Peruntukan

6,500.00

35,000.00

6,500.00

28,500.00

21

Tarikh

Butir-butir

Tanggungan
Dibawa Ke
Hadapan

Kod
S.O.D.O
.

No. Baucar/
Ruj. Lain

Debit

02/01/08

Terima Waran Peruntukan

35000

00001

07/01/08

Keluar Waran Peruntukan Kecil
(Cawangan Kelantan)

35000

W0001

09/01/08

Syarikat H.M.Z Sdn. Bhd.

35201

M251828

Syarikat Prima Sdn. Bhd

35000

M251829

10/01/08

Syarikat H.M.Z Sdn. Bhd.-M251828

35201

B0021

2,000.00

12/01/08

Pelarasan Baucar Jurnal

35201

J0001

1,000.00

13/01/08

Pelarasan Baucar Jurnal

35201

J0002

19/01/08

Syarikat Prima Sdn. Bhd -M251829

35201

B0024

21/01/08

Bayaran balik dari Syarikat H.M.Z
(Diskaun ke atas barangan)

35201

P0044

Kredit

Tanggungan
Dikenakan/
(Dijelaskan)

Tanggungan
Belum
Selesai

Perbelanjaan
Bersih

40,000.00

40,000.00

5,000.00

0.00

0.00

35,000.00

3,000.00

3,000.00

0.00

32,000.00

2,000.00

5,000.00

0.00

30,000.00

(3,000.00)

2,000.00

2,000.00

31,000.00

2,000.00

3,000.00

30,000.00

2,000.00

1 ,500.00

31,500.00

0.00

3,500.00

31,500.00

0.00

3,300.00

31,700.00

1,500.00

2,000.00

(2,000.00)

200.00

Baki Masih Ada

ms 1/2
22

Tarikh

Butir-butir

Tanggungan
Dibawa Ke
Hadapan

Kod
SO.D.O
.

Wo.
Baucar/
Ruj. Lain

Debit

Kredit

Tanggungan
Dikenakan/
(Dijelaskan)

Tanggunga
n Belum
Selesai

Perbelanjaan
Bersih

Baki Masih
Ada

0.00

3,300.00

31,700.00

1,000.00

3,300.00

30,700.00

1,000.00

4,200.00

29,800.00

(1,000.00)

0.00

5,200.00

29,800.00

25/01/08

Baki dari bawa kehadapan

25/01/08

Syarikat Murni Komputer

35201

M251835

26/01/08

Rekupmen PanjarWang Runcit
01/2008

35201

B0032

900.00

28/01/08

Syarikat Murni Komputer M251835

35201

B0035

1,000.00

29/01/08

Syarikat Letrik U2

35201

M251836

1,000.00

1,000.00

5,200.00

28,800.00

30/01/08

Syarikat Marikool

35201

M251837

1,500.00

2,500.00

5,200.00

27,300.00

1,000.00

ms 2/2
23

JABATAN MEMBAYAR

231

PUSAT
TANGGUNGJAWAB

MEMBAYAR

KEMENTERIAN KEWANGAN

020301

JABATAN DIPERTANGGUNGKAN

PUSAT
TANGGUNGJAWAB

231

DIPERTANGGUNGKAN

VOT DIPERTANGGUNGKAN

BAHAGIAN PERKHIDMATAN KORPORAT DAN BANTUAN PENGURUSAN
KEMENTERIAN KEWANGAN

020300

BAHAGIAN PERKHIDMATAN KORPORAT

PTJ/PK

Prog/Akt

DAN BANTUAN PENGURUSAN

B28

Jenis

No Rujukan

Tarikh

No Dokumen

Dokumen

Dokumen

Dokumen

GFMAS

Objek

Tempoh Semasa

Tempoh Kemaskini

Perubahan

Perbelanjaan

Peruntukan

Peruntukan

(RM)

(RM)

F1

00001

02/01/2008

020301

040201

35000

F3

W0001

07/01/2008

020301

040201

35000

K2

B0021

10/01/2008

2800115192

020301

040201

35201

2,000.00

K2

B0024

19/01/2008

2800115234

020301

040201

35201

2,000.00

S2

BJ003

26/01/2008

020301

040201

35201

500.00 -

S2

J0003

27/01/2008

020301

040201

35201

3,000.00

Baki

Perubahan Perbelanjaan

(RM)

(RM)

5,000.00 -

35201

6,500.00

6,500.00

Jumlah K Objek Lanjut

35200

6,500.00

6,500.00

35000

35,000.00

(RM)

40,000.00

Jumlah Objek Lanjut

Jumlah Objek Sebagai
Kunci Kod Jenis Dokumen
F2 - Peruntukan Tambahan F3 - Peruntukan Kecil K2 - BB Manual S2 - BJ Manual

Peruntukan

6,500.00

35,000.00

6,500.00

28,500.00

24

FORMAT A3

Catatan-catatan di Laporan Terperinci Perbelanjaan yang tidak terdapat di Buku Vot

JANUARI 2008
Bulan :
Vot :
B28
PTJ/PK : 020301
PGM/AKT : 040201
S.O.D.O.: 35000
Bil.

1.

Tarikh
Dokumen

No. Ruj.
Dokumen

26.01.08 BJ002

Catatan

Butiran

Debit
RM

Kredit
RM

Pelarasan
Baucer Jurnal

500.00

JUMLAH
Tandatangan :…………………..
Nama :………………………….
Jawatan :………………………..
Tarikh: …………

25

JABATAN MEMBAYAR

231

PUSAT
TANGGUNGJAWAB

MEMBAYAR

KEMENTERIAN KEWANGAN

020301

JABATAN DIPERTANGGUNGKAN

PUSAT
TANGGUNGJAWAB

231

DIPERTANGGUNGKAN

VOT DIPERTANGGUNGKAN

BAHAGIAN PERKHIDMATAN KORPORAT DAN BANTUAN PENGURUSAN
KEMENTERIAN KEWANGAN

020300

BAHAGIAN PERKHIDMATAN KORPORAT

PTJ/PK

Prog/Akt

DAN BANTUAN PENGURUSAN

B28

Jenis

No Rujukan

Tarikh

No Dokumen

Dokumen

Dokumen

Dokumen

GFMAS

Objek

Tempoh Semasa

Tempoh Kemaskini

Perubahan

Perbelanjaan

Peruntukan

Peruntukan

(RM)

(RM)

F1

00001

02/01/2008

020301

040201

35000

F3

W0001

07/01/2008

020301

040201

35000

K2

B0021

10/01/2008

2800115192

020301

040201

35201

2,000.00

K2

B0024

19/01/2008

2800115234

020301

040201

35201

2,000.00

S2

BJ003

26/01/2008

020301

040201

35201

500.00 -

S2

J0003

27/01/2008

020301

040201

35201

3,000.00

Baki

Perubahan Perbelanjaan

(RM)

(RM)

5,000.00 -

35201

6,500.00

6,500.00

Jumlah K Objek Lanjut

35200

6,500.00

6,500.00

35000

35,000.00

(RM)

40,000.00

Jumlah Objek Lanjut

Jumlah Objek Sebagai
Kunci Kod Jenis Dokumen
F2 - Peruntukan Tambahan F3 - Peruntukan Kecil K2 - BB Manual S2 - BJ Manual

Peruntukan

6,500.00

35,000.00

6,500.00

28,500.00

26

FORMAT A3

Catatan-catatan di Laporan Terperinci Perbelanjaan yang tidak terdapat di Buku Vot

JANUARI 2008
Bulan :
Vot :
B28
PTJ/PK : 020301
PGM/AKT : 040201
S.O.D.O.: 35000
Bil.

1.

Tarikh
Dokumen

No. Ruj.
Dokumen

26.01.08 BJ002

Catatan

Butiran

Debit
RM

Pelarasan
Baucer Jurnal

2.

27.01.08 J0003

Kredit
RM

500.00

Pelarasan
Baucer Jurnal

3,000.00

JUMLAH
Tandatangan :…………………..
Nama :………………………….
Jawatan :………………………..
Tarikh: …………

27

Tarikh

Butir-butir

Tanggungan
Dibawa Ke
Hadapan

Kod
S.O.D.O
.

No. Baucar/
Ruj. Lain

Debit

02/01/08

Terima Waran Peruntukan

35000

00001

07/01/08

Keluar Waran Peruntukan Kecil
(Cawangan Kelantan)

35000

W0001

09/01/08

Syarikat H.M.Z Sdn. Bhd.

35201

M251828

Syarikat Prima Sdn. Bhd

35000

M251829

10/01/08

Syarikat H.M.Z Sdn. Bhd.-M251828

35201

B0021

2,000.00

12/01/08

Pelarasan Baucar Jurnal

35201

J0001

1,000.00

13/01/08

Pelarasan Baucar Jurnal

35201

J0002

19/01/08

Syarikat Prima Sdn. Bhd -M251829

35201

B0024

21/01/08

Bayaran balik dari Syarikat H.M.Z
(Diskaun ke atas barangan)

35201

P0044

Kredit

Tanggungan
Dikenakan/
(Dijelaskan)

Tanggungan
Belum
Selesai

Perbelanjaan
Bersih

40,000.00

40,000.00

5,000.00

0.00

0.00

35,000.00

3,000.00

3,000.00

0.00

32,000.00

2,000.00

5,000.00

0.00

30,000.00

(3,000.00)

2,000.00

2,000.00

31,000.00

2,000.00

3,000.00

30,000.00

2,000.00

1 ,500.00

31,500.00

0.00

3,500.00

31,500.00

0.00

3,300.00

31,700.00

1,500.00

2,000.00

(2,000.00)

200.00

Baki Masih Ada

ms 1/2
28

FORMAT A2

Catatan-catatan di Buku Vot yang tidak terdapat di Laporan Terperinci Perbelanjaan
Bulan :
Vot :
PTJ/PK :
PGM/AKT :
S.O.D.O.:
Bil.

Tarikh
Dokumen

No. Ruj.
Dokumen

1.

12.01.08 J0001

JANUARI 2008
B28
020301
040201
35000
Butiran

Catatan

Debit
Pelarasan Baucer RM

Jurnal

Kredit
RM

1,000.00

JUMLAH
Tandatangan :…………………..
Nama :…………………………..
Jawatan :………………………..
Tarikh: …………

29

Tarikh

Butir-butir

Tanggungan
Dibawa Ke
Hadapan

Kod
S.O.D.O
.

No. Baucar/
Ruj. Lain

Debit

02/01/08

Terima Waran Peruntukan

35000

00001

07/01/08

Keluar Waran Peruntukan Kecil
(Cawangan Kelantan)

35000

W0001

09/01/08

Syarikat H.M.Z Sdn. Bhd.

35201

M251828

Syarikat Prima Sdn. Bhd

35000

M251829

10/01/08

Syarikat H.M.Z Sdn. Bhd.-M251828

35201

B0021

2,000.00

12/01/08

Pelarasan Baucar Jurnal

35201

J0001

1,000.00

13/01/08

Pelarasan Baucar Jurnal

35201

J0002

19/01/08

Syarikat Prima Sdn. Bhd -M251829

35201

B0024

21/01/08

Bayaran balik dari Syarikat H.M.Z
(Diskaun ke atas barangan)

35201

P0044

Kredit

Tanggungan
Dikenakan/
(Dijelaskan)

Tanggungan
Belum
Selesai

Perbelanjaan
Bersih

40,000.00

40,000.00

5,000.00

0.00

0.00

35,000.00

3,000.00

3,000.00

0.00

32,000.00

2,000.00

5,000.00

0.00

30,000.00

(3,000.00)

2,000.00

2,000.00

31,000.00

2,000.00

3,000.00

30,000.00

2,000.00

1 ,500.00

31,500.00

0.00

3,500.00

31,500.00

0.00

3,300.00

31,700.00

1,500.00

2,000.00

(2,000.00)

200.00

Baki Masih Ada

ms 1/2
30

FORMAT A2

Catatan-catatan di Buku Vot yang tidak terdapat di Laporan Terperinci Perbelanjaan
Bulan :
Vot :
PTJ/PK :
PGM/AKT :
S.O.D.O.:
Bil.

Tarikh
Dokumen

No. Ruj.
Dokumen

1.

12.01.08 J0001

JANUARI 2008
B28
020301
040201
35000
Catatan

Butiran

Debit
Pelarasan Baucer RM

Jurnal
2.

13.01.08 J0002

Kredit
RM

1,000.00

Pelarasan Baucer

Jurnal

1,500.00

JUMLAH
Tandatangan :…………………..
Nama :…………………………..
Jawatan :………………………..
Tarikh: …………

31

Tarikh

Butir-butir

Tanggungan
Dibawa Ke
Hadapan

Kod
S.O.D.O
.

No. Baucar/
Ruj. Lain

Debit

02/01/08

Terima Waran Peruntukan

35000

00001

07/01/08

Keluar Waran Peruntukan Kecil
(Cawangan Kelantan)

35000

W0001

09/01/08

Syarikat H.M.Z Sdn. Bhd.

35201

M251828

Syarikat Prima Sdn. Bhd

35000

M251829

10/01/08

Syarikat H.M.Z Sdn. Bhd.-M251828

35201

B0021

2,000.00

12/01/08

Pelarasan Baucar Jurnal

35201

J0001

1,000.00

13/01/08

Pelarasan Baucar Jurnal

35201

J0002

19/01/08

Syarikat Prima Sdn. Bhd -M251829

35201

B0024

21/01/08

Bayaran balik dari Syarikat H.M.Z
(Diskaun ke atas barangan)

35201

P0044

Kredit

Tanggungan
Dikenakan/
(Dijelaskan)

Tanggungan
Belum
Selesai

Perbelanjaan
Bersih

40,000.00

40,000.00

5,000.00

0.00

0.00

35,000.00

3,000.00

3,000.00

0.00

32,000.00

2,000.00

5,000.00

0.00

30,000.00

(3,000.00)

2,000.00

2,000.00

31,000.00

2,000.00

3,000.00

30,000.00

2,000.00

1 ,500.00

31,500.00

0.00

3,500.00

31,500.00

0.00

3,300.00

31,700.00

1,500.00

2,000.00

(2,000.00)

200.00

Baki Masih Ada

ms 1/2
32

FORMAT A2

Catatan-catatan di Buku Vot yang tidak terdapat di Laporan Terperinci Perbelanjaan
Bulan :
Vot :
PTJ/PK :
PGM/AKT :
S.O.D.O.:
Bil.

Tarikh
Dokumen

No. Ruj.
Dokumen

1.

12.01.08 J0001

JANUARI 2008
B28
020301
040201
35000
Catatan

Butiran

Debit
Pelarasan Baucer RM

Jurnal
2.

13.01.08 J0002

1,000.00

Pelarasan Baucer

Jurnal
3.

21.01.08 P0044

Kredit
RM

1,500.00

Bay. Balik dari
Sy. H.M.Z (Diskaun
ke atas barangan)

200.00

JUMLAH
Tandatangan :…………………..
Nama :…………………………..
Jawatan :………………………..
Tarikh: …………

33

Tarikh

Butir-butir

Tanggungan
Dibawa Ke
Hadapan

Kod
SO.D.O
.

Wo.
Baucar/
Ruj. Lain

Debit

Kredit

Tanggungan
Dikenakan/
(Dijelaskan)

Tanggunga
n Belum
Selesai

Perbelanjaan
Bersih

Baki Masih
Ada

0.00

3,300.00

31,700.00

1,000.00

3,300.00

30,700.00

1,000.00

4,200.00

29,800.00

(1,000.00)

0.00

5,200.00

29,800.00

25/01/08

Baki dari bawa kehadapan

25/01/08

Syarikat Murni Komputer

35201

M251835

26/01/08

Rekupmen PanjarWang Runcit
01/2008

35201

B0032

900.00

28/01/08

Syarikat Murni Komputer M251837

35201

B0035

1,000.00

29/01/08

Syarikat Letrik U2

35201

M251836

1,000.00

1,000.00

5,200.00

28,800.00

30/01/08

Syarikat Marikool

35201

M251837

1,500.00

2,500.00

5,200.00

27,300.00

1,000.00

ms 2/2
34

FORMAT A1
Senarai baucar-baucar yang belum dibayar oleh Pejabat Pembayar
Bulan :
Vot :
PTJ/PK :
PGM/AKT :
S.O.D.O. :
Bil.

1.

Tarikh
Dokumen

No. Ruj.
Dokumen

26.01.08 B0032

JANUARI 2008
B28
020301
040201
35000
Butiran

RM

Rekupmen Panjar
Wang Runcit 01/2008

900.00

JUMLAH

Tandatangan :……………………
Nama :……………………………
Jawatan :…………………………
Tarikh :…………

35

Tarikh

Butir-butir

Tanggungan
Dibawa Ke
Hadapan

Kod
SO.D.O
.

Wo.
Baucar/
Ruj. Lain

Debit

Kredit

Tanggungan
Dikenakan/
(Dijelaskan)

Tanggunga
n Belum
Selesai

Perbelanjaan
Bersih

Baki Masih
Ada

0.00

3,300.00

31,700.00

1,000.00

3,300.00

30,700.00

1,000.00

4,200.00

29,800.00

(1,000.00)

0.00

5,200.00

29,800.00

25/01/08

Baki dari bawa kehadapan

25/01/08

Syarikat Murni Komputer

35201

M251835

26/01/08

Rekupmen PanjarWang Runcit
01/2008

35201

B0032

900.00

28/01/08

Syarikat Murni Komputer M251837

35201

B0035

1,000.00

29/01/08

Syarikat Letrik U2

35201

M251836

1,000.00

1,000.00

5,200.00

28,800.00

30/01/08

Syarikat Marikool

35201

M251837

1,500.00

2,500.00

5,200.00

27,300.00

1,000.00

ms 2/2
36

FORMAT A3

Catatan-catatan di Laporan Terperinci Perbelanjaan yang tidak terdapat di Buku Vot

JANUARI 2008
Bulan :
Vot :
B28
PTJ/PK : 020301
PGM/AKT : 040201
S.O.D.O.: 35000
Bil.

1.

Tarikh
Dokumen

No. Ruj.
Dokumen

26.01.08 BJ002

Catatan

Butiran

Debit
RM

Pelarasan
Baucer Jurnal

2.

27.01.08 J0003

Kredit
RM

500.00

Pelarasan
Baucer Jurnal

3,000.00

JUMLAH
Tandatangan :…………………..
Nama :………………………….
Jawatan :………………………..
Tarikh: …………

37

FORMAT A1
Senarai baucar-baucar yang belum dibayar oleh Pejabat Pembayar
Bulan :
Vot :
PTJ/PK :
PGM/AKT :
S.O.D.O. :
Bil.

1.

Tarikh
Dokumen

No. Ruj.
Dokumen

26.01.08 B0032

JANUARI 2008
B28
020301
040201
35000
Butiran

Rekupmen Panjar
Wang Runcit 01/2008

2.

28.01.08 B0035

xxxxxxxx

Tarikh :…………

900.00

Syarikat Murni Komputer
(M251837)

JUMLAH

RM

1,000.00

1,900.00

Xxxxx
Tandatangan :……………………
Xxxxx
Nama :……………………………
Jawatan :…………………………
xxxxx
38

FORMAT A2

Catatan-catatan di Buku Vot yang tidak terdapat di Laporan Terperinci Perbelanjaan
Bulan :
Vot :
PTJ/PK :
PGM/AKT :
S.O.D.O.:
Bil.

Tarikh
Dokumen

No. Ruj.
Dokumen

1.

12.01.08 J0001

JANUARI 2008
B28
020301
040201
35000
Catatan

Butiran

Debit
Pelarasan Baucer RM

Jurnal
2.

13.01.08 J0002

Kredit
RM

1,000.00

Pelarasan Baucer

Jurnal
3.

21.01.08 P0044

1,500.00

Bay. Balik dari
Sy. H.M.Z (Diskaun
ke atas barangan)

JUMLAH

200.00
1,000.00

1,700.00

Xxxxx

xxxxxxxx

Tarikh: …………

Tandatangan :…………………..
Xxxxx
Nama :…………………………..
Jawatan :………………………..
xxxxx

39

FORMAT A3

Catatan-catatan di Laporan Terperinci Perbelanjaan yang tidak terdapat di Buku Vot

JANUARI 2008
Bulan :
Vot :
B28
PTJ/PK : 020301
PGM/AKT : 040201
S.O.D.O.: 35000
Bil.

1.

Tarikh
Dokumen

No. Ruj.
Dokumen

26.01.08 BJ002

Catatan

Butiran

Debit
RM

Pelarasan
Baucer Jurnal

2.

27.01.08 J0003

xxxxxxxx
Tarikh: …………

500.00

Pelarasan
Baucer Jurnal

JUMLAH

Kredit
RM

3,000.00
3,000.00

500.00

Xxxxx
Tandatangan :…………………..
Nama :………………………….
Xxxxx
Jawatan :………………………..
xxxxx
40

JABATAN MEMBAYAR

231

PUSAT
TANGGUNGJAWAB

MEMBAYAR

KEMENTERIAN KEWANGAN

020301

JABATAN DIPERTANGGUNGKAN

PUSAT
TANGGUNGJAWAB

231

DIPERTANGGUNGKAN

VOT DIPERTANGGUNGKAN

BAHAGIAN PERKHIDMATAN KORPORAT DAN BANTUAN PENGURUSAN
KEMENTERIAN KEWANGAN

020300

BAHAGIAN PERKHIDMATAN KORPORAT

PTJ/PK

Prog/Akt

DAN BANTUAN PENGURUSAN

B28

Jenis

No Rujukan

Tarikh

No Dokumen

Dokumen

Dokumen

Dokumen

GFMAS

Objek

Tempoh Semasa

Tempoh Kemaskini

Perubahan

Perbelanjaan

Peruntukan

Peruntukan

(RM)

(RM)

F1

00001

02/01/2008

020301

040201

35000

F3

W0001

07/01/2008

020301

040201

35000

K2

B0021

10/01/2008

2800115192

020301

040201

35201

2,000.00

K2

B0024

19/01/2008

2800115234

020301

040201

35201

2,000.00

S2

BJ003

26/01/2008

020301

040201

35201

500.00 -

S2

J0003

27/01/2008

020301

040201

35201

3,000.00

Baki

Perubahan Perbelanjaan

(RM)

(RM)

5,000.00 -

35201

6,500.00

6,500.00

Jumlah K Objek Lanjut

35200

6,500.00

6,500.00

35000

35,000.00

(RM)

40,000.00

Jumlah Objek Lanjut

Jumlah Objek Sebagai
Kunci Kod Jenis Dokumen
F2 - Peruntukan Tambahan F3 - Peruntukan Kecil K2 - BB Manual S2 - BJ Manual

Peruntukan

6,500.00

35,000.00

6,500.00

28,500.00

41

FORMAT A

PENYATA PENYESUAIAN VOT PERBELANJAAN
JANUARI 2008
BAGI BULAN…………………..
VOT :
B28
PTJ/PK :
020301
PGM/AKT : 040201
S.O.D.O. : 35000
RM
Baki peruntukan masih ada seperti di Laporan Terperinci
Perbelanjaan pada
31.01.2008

RM

28,500.00

Tolak
1 Baucar-baucar yang belum dibayar oleh Pejabat
Pembayar - (Format A1)
2 Catatan "debit" di Buku Vot yang tidak terdapat

di Laporan Terperinci Perbelanjaan (Format A2)
3 Tanggungan belum selesai seperti di Buku Vot

pada
4 Catatan "kredit" di Laporan Terperinci Perbelanjaan

yang tidak terdapat di Buku Vot (Format A3)
Campur
1 Catatan "kredit" di Buku Vot yang tidak terdapat
di Laporan Terperinci Perbelanjaan (Format A2)
2 Catatan "debit" di Laporan Terperinci Perbelanjaan

yang tidak terdapat di Buku Vot (Format A3)
Baki peruntukan masih ada seperti di Buku Vot
pada 31.01.2008

42

FORMAT A1
Senarai baucar-baucar yang belum dibayar oleh Pejabat Pembayar
Bulan :
Vot :
PTJ/PK :
PGM/AKT :
S.O.D.O. :
Bil.

1.

Tarikh
Dokumen

No. Ruj.
Dokumen

26.01.08 B0032

JANUARI 2008
B28
020301
040201
35000
Butiran

Rekupmen Panjar
Wang Runcit 01/2008

2.

28.01.08 B0035

xxxxxxxx

Tarikh :…………

900.00

Syarikat Murni Komputer
(M251837)

JUMLAH

RM

1,000.00

1,900.00

Xxxxx
Tandatangan :……………………
Xxxxx
Nama :……………………………
Jawatan :…………………………
xxxxx
43

FORMAT A

PENYATA PENYESUAIAN VOT PERBELANJAAN
JANUARI 2008
BAGI BULAN…………………..
VOT :
B28
PTJ/PK :
020301
PGM/AKT : 040201
S.O.D.O. : 35000
RM
Baki peruntukan masih ada seperti di Laporan Terperinci
Perbelanjaan pada
31.01.2008
Tolak
1 Baucar-baucar yang belum dibayar oleh Pejabat
Pembayar - (Format A1)

RM

28,500.00
1,900.00

2 Catatan "debit" di Buku Vot yang tidak terdapat

di Laporan Terperinci Perbelanjaan (Format A2)
3 Tanggungan belum selesai seperti di Buku Vot

pada
4 Catatan "kredit" di Laporan Terperinci Perbelanjaan

yang tidak terdapat di Buku Vot (Format A3)
Campur
1 Catatan "kredit" di Buku Vot yang tidak terdapat
di Laporan Terperinci Perbelanjaan (Format A2)
2 Catatan "debit" di Laporan Terperinci Perbelanjaan

yang tidak terdapat di Buku Vot (Format A3)
Baki peruntukan masih ada seperti di Buku Vot
pada

44

FORMAT A2

Catatan-catatan di Buku Vot yang tidak terdapat di Laporan Terperinci Perbelanjaan
Bulan :
Vot :
PTJ/PK :
PGM/AKT :
S.O.D.O.:
Bil.

Tarikh
Dokumen

No. Ruj.
Dokumen

1.

12.01.08 J0001

JANUARI 2008
B28
020301
040201
35000
Catatan

Butiran

Debit
Pelarasan Baucer RM

Jurnal
2.

13.01.08 J0002

Kredit
RM

1,000.00

Pelarasan Baucer

Jurnal
3.

21.01.08 P0044

1,500.00

Bay. Balik dari
Sy. H.M.Z (Diskaun
ke atas barangan)

JUMLAH

200.00
1,000.00

1,700.00

Xxxxx

xxxxxxxx

Tarikh: …………

Tandatangan :…………………..
Xxxxx
Nama :…………………………..
Jawatan :………………………..
xxxxx

45

FORMAT A

PENYATA PENYESUAIAN VOT PERBELANJAAN
JANUARI 2008
BAGI BULAN…………………..
VOT :
B28
PTJ/PK :
020301
PGM/AKT : 040201
S.O.D.O. : 35000
RM
Baki peruntukan masih ada seperti di Laporan Terperinci
Perbelanjaan pada
31.01.2008
Tolak
1 Baucar-baucar yang belum dibayar oleh Pejabat
Pembayar - (Format A1)
2 Catatan "debit" di Buku Vot yang tidak terdapat

di Laporan Terperinci Perbelanjaan (Format A2)

RM

28,500.00
1,900.00
1,000.00

3 Tanggungan belum selesai seperti di Buku Vot

pada
4 Catatan "kredit" di Laporan Terperinci Perbelanjaan

yang tidak terdapat di Buku Vot (Format A3)
Campur
1 Catatan "kredit" di Buku Vot yang tidak terdapat
di Laporan Terperinci Perbelanjaan (Format A2)
2 Catatan "debit" di Laporan Terperinci Perbelanjaan

yang tidak terdapat di Buku Vot (Format A3)
Baki peruntukan masih ada seperti di Buku Vot
pada

46

Tarikh

Butir-butir

Tanggungan
Dibawa Ke
Hadapan

Kod
SO.D.O
.

Wo.
Baucar/
Ruj. Lain

Debit

Kredit

Tanggungan
Dikenakan/
(Dijelaskan)

Tanggunga
n Belum
Selesai

Perbelanjaan
Bersih

Baki Masih
Ada

0.00

3,300.00

31,700.00

1,000.00

3,300.00

30,700.00

1,000.00

4,200.00

29,800.00

(1,000.00)

0.00

5,200.00

29,800.00

25/01/08

Baki dari bawa kehadapan

25/01/08

Syarikat Murni Komputer

35201

M251835

26/01/08

Rekupmen PanjarWang Runcit
01/2008

35201

B0032

900.00

28/01/08

Syarikat Murni Komputer M251837

35201

B0035

1,000.00

29/01/08

Syarikat Letrik U2

35201

M251836

1,000.00

1,000.00

5,200.00

28,800.00

30/01/08

Syarikat Marikool

35201

M251837

1,500.00

2,500.00

5,200.00

27,300.00

1,000.00

ms 2/2
47

FORMAT A

PENYATA PENYESUAIAN VOT PERBELANJAAN
JANUARI 2008
BAGI BULAN…………………..
VOT :
B28
PTJ/PK :
020301
PGM/AKT : 040201
S.O.D.O. : 35000
RM
Baki peruntukan masih ada seperti di Laporan Terperinci
Perbelanjaan pada
31.01.2008
Tolak
1 Baucar-baucar yang belum dibayar oleh Pejabat
Pembayar - (Format A1)
2 Catatan "debit" di Buku Vot yang tidak terdapat

di Laporan Terperinci Perbelanjaan (Format A2)
3 Tanggungan belum selesai seperti di Buku Vot

pada

RM

28,500.00
1,900.00
1,000.00

2,500.00

4 Catatan "kredit" di Laporan Terperinci Perbelanjaan

yang tidak terdapat di Buku Vot (Format A3)
Campur
1 Catatan "kredit" di Buku Vot yang tidak terdapat
di Laporan Terperinci Perbelanjaan (Format A2)
2 Catatan "debit" di Laporan Terperinci Perbelanjaan

yang tidak terdapat di Buku Vot (Format A3)
Baki peruntukan masih ada seperti di Buku Vot
pada

48

FORMAT A3

Catatan-catatan di Laporan Terperinci Perbelanjaan yang tidak terdapat di Buku Vot

JANUARI 2008
Bulan :
Vot :
B28
PTJ/PK : 020301
PGM/AKT : 040201
S.O.D.O.: 35000
Bil.

1.

Tarikh
Dokumen

No. Ruj.
Dokumen

26.01.08 BJ002

Catatan

Butiran

Debit
RM

Pelarasan
Baucer Jurnal

2.

27.01.08 J0003

xxxxxxxx
Tarikh: …………

500.00

Pelarasan
Baucer Jurnal

JUMLAH

Kredit
RM

3,000.00
3,000.00

500.00

Xxxxx
Tandatangan :…………………..
Nama :………………………….
Xxxxx
Jawatan :………………………..
xxxxx
49

FORMAT A

PENYATA PENYESUAIAN VOT PERBELANJAAN
JANUARI 2008
BAGI BULAN…………………..
VOT :
B28
PTJ/PK :
020301
PGM/AKT : 040201
S.O.D.O. : 35000
RM
Baki peruntukan masih ada seperti di Laporan Terperinci
Perbelanjaan pada
31.01.2008
Tolak
1 Baucar-baucar yang belum dibayar oleh Pejabat
Pembayar - (Format A1)
2 Catatan "debit" di Buku Vot yang tidak terdapat

di Laporan Terperinci Perbelanjaan (Format A2)
3 Tanggungan belum selesai seperti di Buku Vot

pada
4 Catatan "kredit" di Laporan Terperinci Perbelanjaan

yang tidak terdapat di Buku Vot (Format A3)

RM

28,500.00
1,900.00
1,000.00

2,500.00
500.00

5,900.00

Campur
1 Catatan "kredit" di Buku Vot yang tidak terdapat
di Laporan Terperinci Perbelanjaan (Format A2)
2 Catatan "debit" di Laporan Terperinci Perbelanjaan

yang tidak terdapat di Buku Vot (Format A3)
Baki peruntukan masih ada seperti di Buku Vot
pada

50

FORMAT A2

Catatan-catatan di Buku Vot yang tidak terdapat di Laporan Terperinci Perbelanjaan
Bulan :
Vot :
PTJ/PK :
PGM/AKT :
S.O.D.O.:
Bil.

Tarikh
Dokumen

No. Ruj.
Dokumen

1.

12.01.08 J0001

JANUARI 2008
B28
020301
040201
35000
Catatan

Butiran

Debit
Pelarasan Baucer RM

Jurnal
2.

13.01.08 J0002

Kredit
RM

1,000.00

Pelarasan Baucer

Jurnal
3.

21.01.08 P0044

1,500.00

Bay. Balik dari
Sy. H.M.Z (Diskaun
ke atas barangan)

JUMLAH

200.00
1,000.00

1,700.00

Xxxxx

xxxxxxxx

Tarikh: …………

Tandatangan :…………………..
Xxxxx
Nama :…………………………..
Jawatan :………………………..
xxxxx

51

FORMAT A

PENYATA PENYESUAIAN VOT PERBELANJAAN
JANUARI 2008
BAGI BULAN…………………..
VOT :
B28
PTJ/PK :
020301
PGM/AKT : 040201
S.O.D.O. : 35000
RM
Baki peruntukan masih ada seperti di Laporan Terperinci
Perbelanjaan pada
31.01.2008
Tolak
1 Baucar-baucar yang belum dibayar oleh Pejabat
Pembayar - (Format A1)
2 Catatan "debit" di Buku Vot yang tidak terdapat

di Laporan Terperinci Perbelanjaan (Format A2)
3 Tanggungan belum selesai seperti di Buku Vot

pada
4 Catatan "kredit" di Laporan Terperinci Perbelanjaan

28,500.00
1,900.00
1,000.00

2,500.00
500.00

yang tidak terdapat di Buku Vot (Format A3)
Campur
1 Catatan "kredit" di Buku Vot yang tidak terdapat
di Laporan Terperinci Perbelanjaan (Format A2)

RM

5,900.00

1,700.00

2 Catatan "debit" di Laporan Terperinci Perbelanjaan

yang tidak terdapat di Buku Vot (Format A3)
Baki peruntukan masih ada seperti di Buku Vot
pada

52

FORMAT A3

Catatan-catatan di Laporan Terperinci Perbelanjaan yang tidak terdapat di Buku Vot

JANUARI 2008
Bulan :
Vot :
B28
PTJ/PK : 020301
PGM/AKT : 040201
S.O.D.O.: 35000
Bil.

1.

Tarikh
Dokumen

No. Ruj.
Dokumen

26.01.08 BJ002

Catatan

Butiran

Debit
RM

Pelarasan
Baucer Jurnal

2.

27.01.08 J0003

xxxxxxxx
Tarikh: …………

500.00

Pelarasan
Baucer Jurnal

JUMLAH

Kredit
RM

3,000.00
3,000.00

500.00

Xxxxx
Tandatangan :…………………..
Nama :………………………….
Xxxxx
Jawatan :………………………..
xxxxx
53

FORMAT A

PENYATA PENYESUAIAN VOT PERBELANJAAN
JANUARI 2008
BAGI BULAN…………………..
VOT :
B28
PTJ/PK :
020301
PGM/AKT : 040201
S.O.D.O. : 35000
RM
Baki peruntukan masih ada seperti di Laporan Terperinci
Perbelanjaan pada
31.01.2008
Tolak
1 Baucar-baucar yang belum dibayar oleh Pejabat
Pembayar - (Format A1)
2 Catatan "debit" di Buku Vot yang tidak terdapat

di Laporan Terperinci Perbelanjaan (Format A2)
3 Tanggungan belum selesai seperti di Buku Vot

pada
4 Catatan "kredit" di Laporan Terperinci Perbelanjaan

RM

28,500.00
1,900.00
1,000.00

2,500.00
500.00

yang tidak terdapat di Buku Vot (Format A3)
Campur
1 Catatan "kredit" di Buku Vot yang tidak terdapat
di Laporan Terperinci Perbelanjaan (Format A2)

1,700.00

2 Catatan "debit" di Laporan Terperinci Perbelanjaan

3,000.00

5,900.00

4,700.00

yang tidak terdapat di Buku Vot (Format A3)
Baki peruntukan masih ada seperti di Buku Vot
pada 31.01.2008

27,300.00

54

Tarikh

Butir-butir

Tanggungan
Dibawa Ke
Hadapan

Kod
SO.D.O
.

Wo.
Baucar/
Ruj. Lain

Debit

Kredit

Tanggungan
Dikenakan/
(Dijelaskan)

Tanggunga
n Belum
Selesai

Perbelanjaan
Bersih

Baki Masih
Ada

0.00

3,300.00

31,700.00

1,000.00

3,300.00

30,700.00

1,000.00

4,200.00

29,800.00

(1,000.00)

0.00

5,200.00

29,800.00

25/01/08

Baki dari bawa kehadapan

25/01/08

Syarikat Murni Komputer

35201

M251835

26/01/08

Rekupmen PanjarWang Runcit
01/2008

35201

B0032

900.00

28/01/08

Syarikat Murni Komputer M251837

35201

B0035

1,000.00

29/01/08

Syarikat Letrik U2

35201

M251836

1,000.00

1,000.00

5,200.00

28,800.00

30/01/08

Syarikat Marikool

35201

M251837

1,500.00

2,500.00

5,200.00

27,300.00

1,000.00

ms 2/2
55

SEKIAN,
TERIMA KASIH
56

57

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful