You are on page 1of 74

BIL 417 Yazılım Proje Yönetimi

Proje Yönetim Süreçleri

Bu hafta: Proje Yönetim Süreçleri
  


Proje süreçleri Süreç grupları Süreç etkileşimleri Süreç etkileşimlerinin özelleştirilmesi Proje yönetim süreçleri ile eşleştirme

2

Önce……
  

Proje fazları Teslim edilebilirler (Deliverable) Proje yaşam döngüsü ve ürün yaşam döngüsü Süreç modelleri

3

doğrulanabilir iş ürünü 4 .Önce……  Fazlar  Projenin zaman içinde sıralı bileşenlere bölünmesi  Teslim edilebilir (Deliverable)  Gözle görülür.

Önce …… Proje yaşam döngüsü ve ürün yaşam döngüsü 5 .

Önce……  Süreç modelleri       Çağlayan Evrimsel Artımlı Geliştirme Spiral Model Birleşik Süreç Uç Programlama 6 .

Önce……   Proje paydaşları Kurumsal etkiler    Kurumsal sistemler Kurum kültürü ve stilleri Kurumsal yapı   Anahtar genel yönetim becerileri Sosyal – Ekonomik – Çevresel Etkiler 7 .

Bu hafta: Proje Yönetim Süreçleri      Proje süreçleri Süreç grupları Süreç etkileşimleri Süreç etkileşimlerinin özelleştirilmesi Proje yönetim süreçleri ile eşleştirme 8 .

Proje Yönetim Süreçleri  Proje yönetim bilgi birikimi gruplar halinde organize edilmiş birbirleriyle etkileşimli süreçlerden oluşmuştur.     Proje süreçleri Süreç grupları Süreç etkileşimleri Özelleştirme 9 .

 Ürüne yönelik süreçler    10 . Bu ders kapsamına konuşacağımız süreçler. Proje yaşam döngüsü tarafından tanımlanır.Proje Süreçleri   SÜREÇ Bir sonuç elde etmek için gerçekleştirilen bir dizi eylem Proje yönetim süreçleri    Proje işini tanımlar ve organize eder. Kurum tarafından belirlenir. Diğer yazılım mühendisliği derslerinde incelenir. Projenin ürününü belirler ve yaratır.

Proje Süreç Grupları  Başlangıç süreçleri   Planlama süreçleri   Başlama ya da tanımlama ile ilgili süreçler. İlerlemeyi izlemek ve ölçmek ve gerektiğinde düzeltici eylemlerin uygulanması. Kabulu oluşturmak ve projeyi düzgün sona ulaştırmak 11  Yürütme süreçleri   İzleme ve kontrol süreçleri   Kapanış Süreçleri  . Hedeflerin belirlenmesi ve netleştirilmesi Bu hedeflere ulaşacak eylemlerin seçilmesi Planı yürütmek için kaynakların koordine edilmesi.

Süreç Gruplarının etkileşimleri Başlagıç Süreçleri Planlama Süreçleri Kontrol Süreçleri Yürütme Süreçleri (okların yönü bilgi akışını göstermektedir) Kapanış Süreçleri 12 .

Süreç gruplarının örtüşmesi 13 .

.Fazlar arası proje grupları Önceki fazlar ... 14 . Başlagıç Süreçleri Tasarım Fazı Planlama Süreçleri Kontrol Süreçleri Yürütme Süreçleri Uygulama Fazı Başlagıç Süreçleri Planlama Süreçleri Kapanış Süreçleri Kontrol Süreçleri Yürütme Süreçleri Kapanış Süreçleri Sonraki fazlar ....

Süreç Etkileşimleri  Bireysel süreçler girdi ve çıktıları ile bağlanırlar.    Girdiler: Üzerinde işlem yapılacak olan belgelenebilirler Araç ve teknikler: Girdilerden çıktı oluşturmak için kullanılan mekanizmalar Çıktılar: Süreçlerin sonucu olan belgelenebilirler 15 .

1  Başlangıç– Projenin bir sonraki fazına başlamak için organizasyonun onay vermesi/alması 16 .Başlangıç Süreçleri.

2  Ana özellikleri     Başlangıçtaki kapsam tanımlanır Başlangıçtaki mali kaynaklar tahsis edilir Paydaşlar belirlenir Daha önceden atanmadıysa proje yöneticisi belirlenir 17 .Başlangıç Süreçleri.

3  Bir projeyi ya da fazı resmi olarak onaylayan belge geliştirme ve başlangıç gereksinimlerini belgeleme süreci 18 .Başlangıç Süreçleri.

Başlangıç Süreçleri.4  Projeden etkilenen tüm kişi ve organizasyonları belirleme ve projeye etkilerini belgeleme süreci 19 .

 Planlama süreçleri birbirlerine çok bağımlıdır.Planlama Süreçleri . Eğer maliyet kabul edilemeycek düzeyde ise kapsam ve zaman yeniden belirlenmelidir 20 .  Örn.1  Planlama çok önemlidir  Planlar hiçbireydir. planlama herşey.

2 21 .Planlama Süreçleri .

Planlama Süreçleri . Gerekli aktiviteler tanımlanır Aktiviteler sıralanır Gerekli beceri ve kaynaklar belirlenir İş için gerekli çaba tahmin edilir Risk analizi ve önleme aktiviteleri planlanır Tüm gerekli maliyeter tanımlanır ve tahmin edilir Proje bütçe onayı alınır İletişim planı oluşturulur 22 .3  Ana özellikleri              Proje kapsamı tanımlanır Hedefler netleştirilir Tüm gerekli teslim edilebilirler tanımlanır Proje zaman çizelgesi için çerçeve oluşturulur Takım elemanları ve paydaşlar için bilgi paylaşım altyapısı oluşturulur.

4 Proje Yönetim Planının Geliştirilmesi : Girdiler ve Çıktılar  Tüm alt planların tanımlanması. koordinasyonu için gerekli eylemlerin belgelendirme sürecidir 23 . bütünleştirilmesi.Planlama Süreçleri . hazırlanması.

5  Proje hedeflerine ulaşmak içn. paydaşların ihtiyaçlarının belirlenmesi ve belgelenmesi sürecidir 24 .Planlama Süreçleri .

Planlama Süreçleri -6  Proje ve ürünün ayrıntılı bir açıklamasının oluşturulması sürecidir 25 .

Planlama Süreçleri -7  Proje teslimatlarının ve proje işlerinin daha küçük ve yönetilebilir bileşenlere ayrılması sürecidir 26 .

Planlama Süreçleri -8  Proje teslimatlarını üretmek için yerine getirilecek özel eylemlerin belirlenmesidir 27 .

Planlama Süreçleri .9  Proje aktiviteleri arasındaki ilişkileri belirleme ve belgeleme sürecidir 28 .

10  Her bir aktiviteyi yerine getirmek için gerekli malzeme.Planlama Süreçleri . insan. teçhizat ya da gereçlerin türünü ve miktarlarını tahmin etme sürecidir 29 .

Planlama Süreçleri .11  Tahmin edilen kaynaklarla her bir aktivitenin tamamlanması için gerekli çalışma sürelerini yaklaşık olarak tahmin etme sürecidir 30 .

Planlama Süreçleri . sürelerini.12  Proje zaman çizelgesini oluşturmak için aktivitelerin sıralanması. kaynak gereksinimlerini ve 31 kısıtlarını analiz etme sürecidir .

13  Proje aktivitelerini tamamlamak için gerekli parasl kaynaklar için bir tahmin geliştirme sürecidir 32 .Planlama Süreçleri .

14  Her bir aktivite ya da çalışma paketinin tahmini maliyetlerinin bir araya toplanması sürecidir 33 .Planlama Süreçleri .

Planlama Süreçleri - 15

Proje ve ürün için kalite gereksinimlerinin belirlenmesi ve projede bunlara nasıl uyulacağı ile ilgili belgedir

34

Planlama Süreçleri - 16

Projede rollerin, sorumlulukların ve gerekli becerilerin belirlenmesi, belgelenmesi ve personel yönetim planının geliştirilmesi sürecidir
35

Planlama Süreçleri - 17

Proje paydaşlrının bilgi ihtiyaçlarının belirlenmesi ve bir iletişim yaklaşımının tanımlanması sürecidir
36

Planlama Süreçleri .18  Proje için risk yönetimi aktivitelerinin nasıl yürütüleceğini tanımlama sürecidir 37 .

Planlama Süreçleri .19  Hangi risklerin projeyi etkileyebilieceğini belirleme ve özelliklerini 38 belgeleme sürecidir .

Planlama Süreçleri .20  Risklerin gerçekleşmesi olasılıklarını ve olası etkilerini değerlendirerek önceliklendirme sürecidir 39 .

Planlama Süreçleri .21  Tanımlanan risklerin genel proje hedefleri üzerindeki etkisini sayısal olarak analiz etme sürecidir 40 .

22  Fırsatları çoğaltmaya ve proje hedeflerinin karşı karşıya olduğu tehditleri azaltmaya yönelik seçenekleri 41 ve eylemleri geliştirme sürecidir .Planlama Süreçleri .

23  Projelerin satın alma ile ilgili süreçleridir42 .Planlama Süreçleri .

1  Proje şartnamelerin. karşılamak üzere proje yönetimi planında tanımlanan işleri yerine getirmek için yürütülen süreçlerden oluşur   İnsanların ve kaynakların koordine edilmesi Proje aktivitelerinin plana uygun bütünleştirilmesi ve uygulanması ile ilgilidir 43 .Yürütme Süreçleri.

Yürütme Süreçleri-2 44 .

Yürütme Süreçleri.3  Ana özellikleri      Kaynaklar ve takım geliştirme koordine edilir Kalite güvencesi Alt yükleniciler seçilir Bilgi dağtılır Plan uygulanır 45 .

4  Projenin hedeflerine ulaşmak amacıyla proje yönetim planında tanımlanan işlerin yerine getirilmesi sürecidir 46 .Yürütme Süreçleri.

Yürütme Süreçleri.5  Kalite gereksinimlerinin ve kalite kontrol ölçümlerinin sonuçlarının kontrol edilmesi sürecidir 47 .

Yürütme Süreçleri.6  İnsan kaynağının kullanılabilirliğinin doğrulanması ve proje görevlerini yerine getirecek ekibin kurulma sürecidir 48 .

Yürütme Süreçleri. ekip etkileşiminin ve genel ekip ortamının iyileştirilmesi sürecidir 49 .7  Proje performansını artırmak amacıyla yetkinliklerin.

sorunların çözülmesi ve değişikliklerin yönetilmesi sürecidir 50 .8  Proje ekip üyelerinin performansının izlenmesi. geribildirim sağlanması.Yürütme Süreçleri.

9  İlgili bilgilerin proje paydaşlarına sunulması 51 .Yürütme Süreçleri.

10  Paydaşların ihtiyaçlarını karşılamak ve ortaya çıkan sorunları ele almak için onlarla iletişim kurma ve birlikte çalışma 52 sürecidir .Yürütme Süreçleri.

11  Satıcılardan yanıt alma. bir satıcı seçme ve sözleşme imzalama sürecidir 53 .Yürütme Süreçleri.

. Plandaki sapmaların belirlenmesi… Proje planlarının güncellenmesi… Düzeltici etkinliklerin uygulanması… 54 . kalite) ..İzleme ve Kontrol Süreçleri– 1     Proje performansının ölçümü (zaman. maliyet.

İzleme ve Kontrol Süreçleri– 2 55 .

paydaş ve alt yükleniciler yönetilir İlerleme özlçüler ve performans izlenir (kapsam. kalite) Gerektiğinde düzeltici etkinlikler uygulanır Değişiklik istekleri yönetilir Risk Yönetimi uygulanır Performans raporları ve iletişimler 56 .İzleme ve Kontrol Süreçleri– 3  Ana özellikleri       Takım. maliyetler. zaman çizelgesi.

gözden geçirme ve düzenleme sürecidir 57 .İzleme ve Kontrol Süreçleri– 4  Planda tanımlanan performans hedeflerine ulaşmak üzere ilerlemeyi izleme.

İzleme ve Kontrol Süreçleri– 5  Değişikliklik taleperinin gözden geçirilmesi. onaylanması ve belgelerdeki değişikliklerin yönetilmesi sürecidir 58 .

İzleme ve Kontrol Süreçleri– 6  Tamamlanan proje teslimatlarının kabulünü resmileştirme sürecidir 59 .

İzleme ve Kontrol Süreçleri– 7  Proje ve ürün kapsamının durumunun izlenmesi ve kapasm temel çizgisindeki değişkliklerin yönetilmesi sürecidir 60 .

İzleme ve Kontrol Süreçleri– 8  Proedeki ilerlemeyi güncellemek üzere projenin durumunun üzlenmesi ve zaman çizelgesindeki değişikliklerin yönetilmeis sürecidir 61 .

İzleme ve Kontrol Süreçleri– 9  Proje bütçesini güncellemek üzere projeni durumunun izlenmesi ve değişikliklerin yönetilmesi sürecidir 62 .

İzleme ve Kontrol Süreçleri– 10  Performasnı değerlendirmek ve gerekli değişiklikleri tavsiye etmek üzere. yürütülen kalite aktivitelerinin sonuçlarını izleme ve kaydetme sürecidir 63 .

ilerleme ölçümleri ve tahminler gibi performans bilgilerinin toplanması ve dağıtılması sürecidir 64 .İzleme ve Kontrol Süreçleri– 11  Durum raporları.

risk süreci etkinliğinin değerlendirilmesi sürecidir 65 .İzleme ve Kontrol Süreçleri– 12  Proje boyunca risk yanıt planlarının uygulanması. saptanan risklerin izlenmesi.

İzleme ve Kontrol Süreçleri– 13  Tedarik İşlerinin İdaresi: Girdiler ve Çıktılar Tedarik ilişkileirnin yönetilmesi. yüklenici performanslarının izlenmesi ve gerekli olduğunda değişikliklerin ve düzeltmelerin yapılması sürecidir 66 .

Kapanış Süreçleri.1  Projeyi. fazı ya da sözleşmelerden doğan yükümlülükleri resmi olarak biriktirirken tüm proje yönetimi süreç gruplarındaki aktiviteleri sonuçlandırmak için yürütülen süreçlerden oluşur. 67 .

2 68 .Kapanış Süreçleri.

öğreniler dersleri oluşturmak için bilginin toplanması.Kapanış Süreçleri. değerlendirilmesi. kabulu. ve dağıtılması) Kontrat kapama (Açık kalan maddelerin çözümlenmesi ve son resmi kabulu içeren proje kontratının tamamlanması) 69 .3  Ana özellikleri    Aktiviteler sonlandırılır İdari kapama ( Porjenin tamamlanması.

4  Projenin ya da fazın resmi kapanışında tüm proje yönetimi süreç gruplarındaki tüm aktiviteleri sonuçlandırma sürecidir 70 .Kapanış Süreçleri.

5  Proje kapsamındaki tüm tedariklerin kapanması sürecidir 71 .Kapanış Süreçleri.

72 .  Konfigurasyon yönetim planına da ihtiyaç duyulabilir.   Süreç detayları başka nedenlerden de değişebilir   Kapsam tanımalam için kayak tanımlaması gerekli olabilir. deadline) kısıt olarak önceden tanımlanabilir. Sadece 4 paydaş varsa iletişim planına ihtiyaç olmayabilir.Özelleştirme  Daha büyük projeler daha detaylı olabilir.  Daha küçük projeler daha az detay içerebilir.g.  Proje yönetim takımı gerekli tüm süreçleri tanımalamalı ve yönetmelidir. Bazı süreç çıktıları (e.

Proje yönetim süreçleri ile eşleştirme 73 .

Retrieved October 11. O.Referanslar    Proje Yönetimi Bilgi Birikimi Kılavuzu: PMBOK Kılavuzu(2008). 2009 from http://www. (2003) Yazılım Proje Yönetimi Ders Notları The description of the knowledge of the project management profession by the Project Management Institute (PMI). Explanation of PMBOK. Proje Yönetim Mesleği İlkeleri Teknikler ve Rotası Derneği (PMI TR). Demirors. 4.html 74 . baskı.com/methods_pmi_pmbok.12manage.