You are on page 1of 25

ANAFLAKS

Do. Dr. Sezgin Ulukaya ETF Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD

Anaflaktik reaksiyonlar Hayat tehdit edici, akut inflamatuvar acil mdahale edilmesi gereken klinik durumlardr Tedavi edilmemi veya uygun mdahale edilememi reaksiyonlar lm ile sonulanabilir Reaksiyonun hemen tannmas ve erken tedavi hayat kurtarcdr

Anaflaktik Reaksiyonlar Anaflaksi IgE-mediated Akut balang Multisistem tutuluu Anaflaktoid reaksiyon non-IgE mediated

Anaflaktik reaksiyonlarda etki mekanizmalar


Anaflaksi Klasik yoldan kompleman aktivasyonu Alternatif yoldan kompleman aktivasyonu Direkt farmakolojik etki

Mediyatr serbestlemesi

Activation of mast cells in response to allergens (Galli et al, 2005)

Anaflaktik reaksiyonlarda rol oynayan mediyatrler


Histamin Kininler Lkoagltininler Lkotrienler Lizozomal enzimler Trombosit aktive edici faktr PG, Araidonik asit metabolitleri Serotonin Heparin

Mediyatrlerin etkileri
Vazodilatasyon Vaskler permeabilitede Bronkokonstrksiyon Bron salgsnda Kant Trombosit agregasyonu

Anaflaksinin klinik belirtileri

Cilt mukoza Solunum Sistemi Kardiyovaskler Sistem Gastrointestinal Sistem

Cilt mukoza belirtileri


Jeneralize kant Karncalanma Yanma hissi Eritem rtiker Gz kapa, konjonktiva, dil, dudak,

orofarinkste anjiodem

Solunum sistemi belirtileri


Nazal konjesyon, rinore
Larinks demi, wheezing Bronkospazm Siyanoz Akcier demi

Akcier kompliansnda
Akut solunum yetmezlii

Kardiyovaskler sistem belirtileri


Retrosternal ar
arpnt Taikardi Hipotansiyon Disritmiler

Pulmoner hipertansiyon
Kardiyak arrest

Dier sistem belirtileri


Abdominal kramp
Bulant-kusma Diyare Yaygn damarii phtlama (DIC)

Anaflaktik reaksiyon oluturabilen maddeler


AB (Penisilinler, sefalosporinler, aminoglikozidler, vancomisin) Aprotinin Kan rnleri Kortikosteroidler Hormonlar (insulin, ACTH) Hipertonik solsyonlar (mannitol, sodyum bikarbonat) Immunsupresifler yotlu radyoopak maddeler Protamin NSA Volm genileticiler (albumin, dekstran, hetastarch) Antiserumlar (tetanus, difteri antitoksinleri) Enzimler (pankreatik enzimler, streptokinaz) Kist hidatik svs Lateks

Anaflaktik reaksiyon oluturabilen dier maddeler


Yiyecekler Bcek zehirleri Polenler

Anaflaksi Tans
Anamnez + Klinik bulgular (akut balang) Kanda Histamin, Triptaz dzeyi llmesi

Histamin Rxn. 5. dk , 15-20.dk kaybolur


Triptaz Rxn.1 saat sonra , 10 saat iinde

Kompleman dzeyi llmesi Serolojik testler: RAST, IgEnin araclk ettii durumlarda (+) Cilt testleri

Anaflakside Tedavi
I. Genel nlemler
II. la Tedavisi

I. Genel nlemler
pheli antijen uygulamasn durdur ! (Turnike?)

Airway

(Oksijen inh.)

Breathing (non travmatik intbasyon veya balon-

valv-maske ile solunumu asiste et )


Circulation (erken damaryolu, sv infzyonu)

II. la Tedavisi
Sv infzyonu (Hematokrit izlemi ile) Adrenalin - Hafif reaksiyonlar : 0.3 - 0.5 mg M 1/1000lik ampul, 5-10 dakikada bir ver - Orta reaksiyonlar : 0.1 0.2 mg V 1/10000lik solsyon 5-10 dakikada bir ver - Ciddi reaksiyonlar: 1-4 micg/dk V infzyon Histamin1 reseptr antagonistleri (Difenhidramin)

Kortikosteroidler
Fosfodiesteraz enzim inhibitrleri

Anaflakside la Tedavisi

Bifazik karakter !

Sonu
Anaflaksi her an, her yerde karmza kabilir Doru tan, hzl ve yeterli mdahale hayat kurtarcdr

Tedavide ncelik vital fonksiyonlarn kontrol edilmesidir


leri yaam destei hemen uygulanabilmelidir

Sorumlu ajann saptanmas iin hasta allerji-immunoloji


kliniine ynlendirilmelidir