KAA 3013

Click to POLISI DAN PRINSIP DASAR, edit Master subtitle style PENDIDIKAN AWAL KANAKKANAK

1/19/13

Asas Undang-Undang Perlindungan Terhadap Kanak-Kanak Di Peringkat Antarabangsa Amerika Syarikat dan

England telah mempunyai undangundang dan perkhidmatan kebajikan kanak-kanak bagi melindungi kanak-kanak 1/19/13 yang didera atau

Asas Undang-Undang Perlindungan Terhadap Kanak-Kanak Di Peringkat Antarabangsa

Resolusi konvensyen -

pengiktirafan terhadap hak kanak-kanak ke atas beberapa perkara asas:
hak untuk hidup1/19/13

Artikel 5 dan 19(1) Konvensyen Hak Kanak-Kanak Artikel 5 States Parties shall respect the responsibilities. rights and duties of parents or. the members of the extended family or community as provided for by local custom. where applicable. legal guardians or other 1/19/13 persons legally responsible for the .

.Artikel 5 dan 19(1) Konvensyen Hak Kanak-Kanak (CRC) Artikel 19 States Parties shall take all appropriate legislative. administrative. social and educational measures to protect the child from all forms of physical or mental violence. injury or 1/19/13 abuse.

artikel 19 1/19/13 menekankan pentingnya kerajaan sesebuah . Walau bagaimanapun. adalah dipersetujui bahawa ibu bapa atau penjaga mempunyai tugas dan tanggungjawab di dalam pemeliharaan kanak-kanak dan ini harus dihormati oleh kerajaan sesebuah negara.Artikel 5 dan 19(1) Konvensyen Hak KanakKanak Maksudnya: Artikel 5.

1/19/13 . Akta Mahkamah Juvana 1947. Akta Perlindungan Wanita dan Gadis 1973 dan Akta Perlindungan Kanak-Kanak pada 1991.Asas Undang-Undang Perlindungan Terhadap Kanak-Kanak di Malaysia Undang-undang mengenai perlindungan terhadap kanak-kanak di Malaysia juga boleh dilihat seawal tahun 1947 dengan Akta Kanak-Kanak dan Orang Muda.

1/19/13 .Akta Kanak-Kanak 2001 Membincangkan tentang artikel dalam Akta Kanak-kanak 2001 dan kepentingannya dalam menjaga kebajikan kanak-kanak di Malaysia.

1/19/13 .Pernyataan Akta KanakKanak 2001 Suatu Akta untuk menyatukan dan meminda undang-undang yang berhubungan dengan pemeliharaan. pelindungan dan pemulihan kanak-kanak dan untuk mengadakan peruntukan bagi perkara-perkara yang berkaitan dan bersampingan dengannya. Juga disebut Akta 611.

Sebab Penggubalan Akta 611 Terdapat keperluan untuk mengubah hala tuju konsep perlindungan terhadap kanakkanak di dalam undang-undang sejajar dengan perkembangan semasa tentang kebajikan kanak-kanak. Mengakui bahawa perlunya pembaharuan 1/19/13 .

hukuman dan sebagainya.Antaranya: tugas dan tanggungjawab ibu bapa atau penjaga dalam memelihara kesejahteraan kanak-kanak tanggungjawab untuk memaklumkan kes-kes penderaan kanak-kanak penubuhan Mahkamah Bagi Kanak-Kanak prosedur perbicaraan.Kandungan Akta 611 Merangkumi pelbagai isu penting mengenai kanak-kanak. 1/19/13 .

keganasan dan eksploitasi terhadap kanak-kanak. Pengabaian boleh mendedahkan kanak-kanak kepada segala bentuk bahaya. nutrisi.   Perlindungan kanak-kanak merujuk kepada strategi dan aktiviti untuk mencegah dan bertindak balas terhadap pengabaian. tempat perlindungan dan kehidupan yang selamat untuk kanak-kanak.     Pengabaian merujuk kepada kegagalan secara berterusan dan serius untuk menyediakan keperluan asas fizikal.Definisi  Kanak-kanak didefinisikan sebagai seseorang yang di bawah umur 18 tahun seperti yang termaktub dalam Akta Kanak-Kanak 2001. emosi dan pembangunan dari segi kesihatan. termasuk 1/19/13 mengancam nyawa mereka. penderaan. pendidikan. perkembangan emosi.   .

emosi. Penderaan boleh dikategorikan kepada penderaan fizikal. seksual dan pengabaian.     Penderaan fizikal menurut Akta Kanak-Kanak 2001 adalah apabila seseorang kanak-kanak dicederakan dari segi fizikal menyebabkan kecederaan yang boleh dilihat pada mana-mana bahagian tubuh kanak-kanak itu akibat kekerasan atau penggunaan agen yang disengajakan kepada tubuh kanak-kanak itu.Definisi   Penderaan kanak-kanak adalah satu pencabulan atau pelanggaran yang serius terhadap hak kanakkanak untuk berkembang dalam keadaan sihat dan bermaruah di samping menyebabkan risiko dalam kelangsungan hidup mereka.    Penderaan emosi menurut Akta Kanak-Kanak 2001 1/19/13 adalah apabila seseorang kanak-kanak dicederakan dari .

  1/19/13 . sama ada sebagai peserta atau pemerhati.Definisi    Penderaan seksual menurut Akta Kanak-Kanak 2001 adalah apabila seseorang kanak-kanak teraniaya dari segi seks jika dia mengambil bahagian. dalam apa-apa aktiviti yang berunsur seks bagi apa-apa maksud atau eksploitasi seks oleh mana-mana orang bagi memuaskan nafsu seks orang itu atau orang lain.

Tanggungjawab UndangUndang 1/19/13 .

Tugas Untuk Memaklumkan  Akta 611 melalui seksyen 28(1): Menjadi tugas kepada ahli-ahli keluarga kanak-kanak untuk memaklumkan kepada Pelindung jika mereka mempunyai alasan-alasan yang munasabah bahawa kanakkanak itu telah dicederakan dari segi fizikal atau emosi akibat teraniaya. atau teraniaya dari segi seks.  Perlakuan penderaan terhadap kanak-kanak atau keganasan rumah tangga merupakan jenayah belakang 1/19/13 tabir yang berlaku jauh daripada pengetahuan pihak lain. terbuang atau terdedah. terabai.  Mereka ini berkemungkinan besar mengetahui kenapa seseorang kanak-kanak itu didera. .  Rasional ahli-ahli keluarga kanak-kanak dikenakan tugas ini:  Mereka merupakan antara pihak yang dekat dengan kanak-kanak tersebut.

mana-mana syarat yang telah ditetapkan di dalam  Hanya setelah ahli keluarga ini tidak mematuhi 1/19/13 .  “anggota rumah” sebagai seseorang yang pada  Kegagalan mana-mana ahli keluarga itu untuk memaklumkan perlakuan penderaan terhadap kanakkanak yang berlaku di dalam rumah yang didiaminya merupakan satu kesalahan.Tugas Untuk Memaklumkan  Seksyen 2 Akta 611 mendefinisikan:  “anggota keluarga” sebagai "termasuklah ibu bapa atau penjaga atau seseorang anggota keluarga luas yang merupakan seorang anggota rumah". lazimnya tinggal serumah dengan seorang kanakkanak. Jika disabitkan:  Ahli keluarga yang berkenaan boleh dilepaskan dengan bon atas syarat-syarat yang ditentukan oleh mahkamah.

 Peruntukan mengehendaki ibu bapa atau penjaga hadir di mahkamah semasa perbicaraan adalah satu peruntukan 1/19/13 mandatori. . maka Mahkamah Bagi Kanak-Kanak hendaklah memerintahkan supaya ibu dan bapa kanak-kanak tersebut hadir ke mahkamah kecuali Mahkamah berpuashati bahawa adalah tidak munasabah untuk mengehendaki kehadiran mereka.Kehadiran Ibu bapa atau Penjaga Semasa Perbicaraan611 memperuntukkan:  Seksyen 88(1) Akta Jika seseorang kanak-kanak dituduh atas apa-apa kesalahan.

Penyempurnaan Bon Kelakuan Baik  Mahkamah Bagi Kanak-Kanak mempunyai kuasa untuk menjatuhkan hukuman-hukuman tertentu apabila kesalahan telah dibuktikan terhadap seorang kanakkanak tersebut.  Mahkamah Bagi Kanak-Kanak juga boleh memerintahkan supaya ibu bapa atau penjaga kanak-kanak itu menyempurnakan suatu bon bagi kelakuan baik kanakkanak itu. 1/19/13 .

Penyempurnaan Bon Kelakuan Baik  Mahkamah Kanak-Kanak juga mempunyai kuasa untuk mengenakan satu atau lebih daripada syarat-syarat tambahan di bawah kepada bon berkenaan dan antaranya ialah:  a) Bahawa ibu bapa atau penjaga dengan ditemani oleh kanak-kanak itu hendaklah melaporkan diri di jabatan kebajikan atau balai polis yang berhampiran dengan kediaman ibu bapa atau penjaga pada lat tempoh yang telah ditetapkan oleh mahkamah.  b) Bahawa ibu bapa atau penjaga dengan ditemani oleh  c) Bahawa ibu bapa atau penjaga kanak-kanak itu berunding dengan guru. guru besar atau pengetua kanak-kanak itu sebulan sekali sepanjang tempoh bon jika kanak-kanak itu berada di sesuatu institusi pendidikan. kanak-kanak itu menghadiri bengkel interaktif yang dianjurkan oleh pusat-pusat tertentu. 1/19/13  d) Jika kanak-kanak itu dihantar ke sekolah yang .

1/19/13  Atau membuat perintah meletakkan kanak-kanak .  Atau membuat perintah supaya kanak-kanak itu diletakkan di bawah jagaan seorang Pelindung atau orang lain yang dilantik oleh Mahkamah Bagi KanakKanak. maka mahkamah boleh memerintahkan supaya ibu bapa atau penjaganya menyempurnakan bon untuk menjalankan pemeliharaan dan penjagaan yang sepatutnya selama suatu tempoh yang dinyatakan oleh Mahkamah Bagi Kanak-Kanak.Pemeliharaan dan Penjagaan yang Sepatutnya oleh Ibu bapa Jika Mahkamah Bagi Kanak-Kanak mendapati mana-mana atau Penjaga hadapannya memerlukan kanak-kanak yang dibawa ke  pemeliharaan dan perlindungan.  Mahkamah Bagi Kanak-Kanak juga boleh membuat perintah supaya kanak-kanak tersebut diletakkan di bawah jagaan seseorang yang layak atau sesuai.

Ia juga merangkumi keadaan di mana terdapat pengabaian atau pertelingkahan antara kanak-kanak itu dengan ibu bapa atau penjaganya. kanak-kanak itu.Pemeliharaan dan Penjagaan yang Sepatutnya oleh Ibu bapa atau Penjaga  Peruntukan mengenai penyempurnaan bon ini penting kerana:  Untuk memastikan kanak-kanak berkenaan bebas daripada sebarang bentuk penderaan.  Untuk memastikan keselamatan dan kesejahteraan 1/19/13 .

Membuang atau 31(1) Akta 611 memperuntukkan bahawa: Mendedahkan Seksyen Kanak-kanak   Sekiranya mana-mana orang yang mempunyai tugas pemeliharaan seorang kanak-kanak. diabai. 1/19/13  Ibu bapa atau penjaga kanak-kanak itu dianggap . Mengabai.Tanggungjawab untuk Tidak Menganiaya. mengabaikan. dibuang atau didedah hingga mungkin menyebabkan kecederaan fizikal atau emosi atau seksual. membuang atau mendedahkan kanakkanak itu atau menyebabkan atau membenarkan kanak-kanak itu dianiaya. maka orang berkenaan telah melakukan satu kesalahan di bawah seksyen 31 Akta 611. menganiaya.

 Mahkamah juga boleh memerintahkan orang berkenaan menyempurnakan bon kelakuan baik. Membuang atau Mendedahkan Jika seseorang itu didapati Kanak-kanakbersalah di bawah  seksyen 31 Akta 611. maka hukuman yang berat boleh dikenakan iaitu denda tidak melebihi RM 10.00 atau penjara tidak melebihi sepuluh tahun atau kedua-duanya.Tanggungjawab untuk Tidak Menganiaya. 1/19/13 .000. Mengabai.

boleh didenda tidak melebihi . membuat persembahan atau menawarkan apa-apa untuk jualan atau menjalankan perniagaan yang menyalahi undang-undang seperti loteri haram. perjudian atau lain-lain aktiviti yang memudaratkan kesihatan dan kebajikan kanak-kanak itu adalah melakukan kesalahan. bermain. 1/19/13  Jika disabitkan.Kanak-Kanak Digunakan sebagai Pengemis dan Lain-lain 611 memperuntukkan bahawa:  Seksyen 32 Akta  Mana-mana orang termasuk ibu bapa atau penjaga yang menyebabkan atau mengakibatkan mana-mana kanak-kanak itu mengemis atau meminta sedekah dengan cara menyanyi.

atau meninggalkan kanakkanak berkenaan di dalam keadaan 1/19/13 yang tidak berpatutan.Membiarkan Kanak-Kanak Tanpa Pengawasan Seksyen 33 Akta 611 memperuntukkan bahawa: Ibu bapa atau penjaga kanak-kanak yang meninggalkan kanak-kanak itu tanpa mengadakan persediaan bagi pengawasan atau pemeliharaan yang berpatutan untuk satu tempoh yang lama. melakukan .

Sumbangan oleh Ibu bapa atau Penjaga  Tugas dan tanggungjawab ibu bapa atau penjaga tidak hilang hanya kerana anak mereka telah diperintahkan supaya diletakkan di bawah jagaan orang yang layak. institusi atau pusat yang diluluskan atau diletakkan di tempat perlindungan.  Mengikut seksyen 108 Akta 611. atau kerana kanak-kanak berkenaan dihantar ke asrama akhlak. Sekolah Henry Gurney. Mahkamah Bagi Kanak- Kanak yang membuat perintah seperti di atas boleh mengeluarkan satu perintah sampingan:  Mengarahkan ibu bapa atau penjaga membuat apa-apa sumbangan atau sumbangan bulanan setelah 1/19/13 mengambil kira keadaan kemampuan ibu bapa atau penjaga. . sekolah yang diluluskan.

 Sesuatu perintah sumbangan yang telah dibuat oleh Mahkamah Bagi Kanak-Kanak adalah berkuatkuasa selama kanak-kanak itu berada di bawah pemeliharaan seseorang yang layak. sekolah diluluskan. .Sumbangan oleh Ibu bapa atau Penjaga  Perintah sumbangan ini juga boleh dihapuskan.  Bagi kanak-kanak yang berada di institusi yang diluluskan atau Sekolah Henry Gurney. asrama akhlak. Pelindung atau pegawai akhlak. diperbaharui atau diubah jika permohonan telah dibuat oleh ibu bapa atau penjaga kanak-kanak berkenaan. perintah sumbangan ini akan terus berkuatkuasa sehingga kanak-kanak itu tidak lagi berada di bawah 1/19/13 pemeliharaan orang yang sedang menjaga tempat perlindungan.

tempoh pemenjaraan berkenaan akan tamat apabila amaun sumbangan yang kena dibayar itu telah dijelaskan. hukuman penjara sebagai alternatif. iaitu satu bulan penjara bagi satu bulan sumbangan yang masih belum dibayar. Walau bagaimanapun.  Mahkamah Bagi Kanak-Kanak juga boleh menjatuhkan 1/19/13 .Sumbangan oleh Ibu bapa atau Penjaga  Sekiranya ibu bapa atau penjaga dengan sengaja mengengkari perintah sumbangan:  Mahkamah Bagi Kanak-Kanak boleh dengan waran mengarahkan supaya amaun yang tertunggak itu dilevi dengan cara yang diperuntukkan oleh undang-undang.

Pembayaran Pampasan oleh Ibu bapa atau Penjaga 93(1) memperuntukkan Seksyen bahawa: Jika Mahkamah Bagi Kanak-Kanak mendapati kesalahan terhadap kanak-kanak berkenaan telah terbukti atau kanak-kanak itu mengakui fakta yang mewujudkan kesalahan. maka mahkamah boleh membuat perintah yang 1/19/13 mengehendaki ibu bapa atau .

commonlii.org/my/jo 1/19/13 www.URL: http:// www.slideshare.net/hayie .