BUDAYA DAN PEMBELAJARAN (EDU 3106

)
Disediakan oleh : 1 ) NUR SYUHADA BT MOHD DIN 2 ) SITI NOR AISHAH BT MUKHTAR PISMP Kajian Sosial Semester 5 2013

PENGERTIAN DAN KONSEP BUDAYA SERTA KEPELBAGAIAN KELOMPOK

Pengertian Budaya
-Sanskrit (buddhayah) : hal yang berkaitan dengan budi dan akal manusia - BI (culture) : berasal dari perkataan Latin Colere yang bermaksud mengolah/mengerjakan

Kamus Dewan (2007) : Budaya : Tamadun,peradaban, kemajuan fikiran & akal budi
Kebudayaan : Keseluruhan cara hidup yang merangkumi cara bertindak, berkelakuan & berfikir

Koentjaraningrat (2002) : Budaya : Keseluruhan pemikiran & hasil karya manusia yang berasaskan proses pembelajaran

Edwart B. Taylor(Primitive Culture)

• Kebudayaan: satu keseluruhan kompleks yang merangkumi pengetahuan, kepercayaan, seni, sikap, undang-undang, adat resam dan kebolehan-kebolehan lain dan tingkah laku yang diperolehi oleh manusia sebagai ahli masyarakat
Ralph Linton (The Cultural Background of Personality,1947).
• Kebudayaan: satu susunan perlakuan yang dipelajari dan hasil daripada perlakuan ini pula digunakan bersama dalam masyarakat dipanjangkan kepada anggota masyarakat yang berkenaan. • Susunan perlakuan bermakna perlakuan yang dikaitkan dengan kehendak atau fungsi yang kekal dalam masyarakat. Contohnya ialah pendidikan anak-anak dalam satu masyarakat mengikut pola kebudayaan yang tertentu.

Ruth Benedict(1947)
• Kebudayaan tidak terlepas daripada kehidupan berkelompok, iaitu kebudayaan merupakan unsur pengorganisasian antara individu dan membentuknya menjadi satu kelompok yang berkebudayaan.

Unsur Utama Budaya
Agama & upacara keagamaan Sistem & organisasi kemasyarakatan

Sistem pengetahuan
Bahasa Kesenian Sistem ekonomi Teknologi & peralatan

Koentjaraningrat (2002)

KONSEP BUDAYA
1 cara hidup manusia merangkumi cara bertindak, berkelakuan dan berfikir Berbeza dari 1 masyarakat ke masyarakat yg lain, namun beberapa aspek yang sama wujud dalam kalangan semua masyarakat Merupakan warisan sosial manusia, cara pemikiran, perasaan & tingkah laku yang boleh diwarisi

Dikaitkan dengan pengalaman interaksi sosial individu dengan masyarakat sekelilingnya

Hak mayarakat yang akan menentukan bentuk tingkah laku mereka

Budaya perlu dipelajari Adanya pandangan semester Dikongsi

Mempunyai unsur simbolik

CIRI-CIRI BUDAYA

Bersifat sejagat

Berubahubah

Boleh diwarisi

Komponen Budaya
Budaya material
• Ciptaan masyarakat yang nyata & konkrit • Cth : Peralatan & kelengkapan hidup (rumah,barangan,pakaian)

Budaya bukan material

• Ciptaan-ciptaan abstrak yang diwariskan dari generasi • CTh : Ilmu pengetahuan,

kepercayaan, adat,nilai-nilai

Nilai dan
Kepercayaan

Bahasa

Norma

Simbol atau

UNSUR-UNSUR UTAMA BUDAYA Teknologi

Lambang

Simbol/Lambang

• Perwakilan kebudayaan yang bermakna & menjadi tanda dalam masyarakat • Cth:Keris adalah simbol keberanian bagi masyarakt Melayu
• Alat komunikasi, berhubung secara lisan /bukan lisan • Amalan bahasa yang bersopan santun akan mewujudkan semangat kekitaan • Mewujudkan suasana aman, harmoni dalam kehidupan

Bahasa

Nilai & Kepercayaan

• Bersifat sejagat/universal • Setiap masyarakat mempunyai nilai baik & buruk yang mesti dipatuhi • Nilai & kepercayaan yang berbeza tetapi matlamatnya adalah sama

Nilai bersama

• Nilai yang dikongsi bersama atau diterima oleh anggota masyarakat • Cth : nilai semangat kejiranan, gotong-royong

Nilai individu

• Nilai yang ada pada individu tersebut apabila ia dilahirkan • Dipengaruhi oleh faktor keturunan, pemerhatian, pengaruh kawan dan masyarakat • Wujud hasil daripada percantuman nilai individu yang berkahwin dengan individu lain • Setiap tindakan dan tingkahlaku dipengaruhi oleh keputusan bersama • Satu bentuk nilai yang lebih luas dan kompleks • Nilai masyarakat adalah pelbagai disebabkan oleh nilai individu yang berbeza

Nilai keluarga

Nilai masyarakat

Norma

• Peraturan yang menjadi kebiasaan & dijangka akan dipatuhi oleh ahli masyarakat • Norma proskiptif (apa yang tidak boleh dilakukan) & Norma preskriptif (apa yang perlu dilakukan) • Biasanya dipindahkan dari 1 generasi ke generasi yang lain secara tidak formal

Teknologi

• Pengetahuan praktik+peralatan • Meningkatkan keberkesanan penggunaan tenaga • Mengubah persekitaran untuk kegunaan manusia

KONSEP ETNIK

Berasal daripada perkataan Greek ‘ethnos’ yang bermaksud manusia atau negara.

Merujuk kepada kumpulan manusia yang mengindentifikasikan antara satu sama lain berlandaskan keturunan atau budaya yang sama.

Di Malaysia, orang Melayu, Cina, India, Kadazan, Melanau, dan pelbagai kaum lain boleh dianggap sebagai etnik.

Etnik ialah berkenaan bangsa manusia: ia juga tidak memaksa perubahan terhadap kepercayaan agama atau membuang unsur sesuatu kaum. (Kamus Dewan)

Kumpulan etnik lazimnya bermula daripada satu konsep keturunan, iaitu sesuatu generasi kumpulan etnik hari ini mempunyai nenek moyang yang sama, dan turun-temurun daripada nenek moyang itu.

Membentuk konsep-konsep lain seperti etnisiti, etnosentrisme dan diskriminasi.

KONSEP BERKAITAN ETNIK

ETNISITI

ETNOSENTRISME

DISKRIMINASI

Rasa kekitaan sesuatu kumpulan etnik tertentu

ETNISITI
Wujudnya satu kebudayaan atau sub budaya yang jelas yang menyatukan anggotanya dengan satu sejarah, nilai, sikap dan tingkah laku yang sama

Pandangan, pemikiran dan kepercayaan negatif oleh seseorang atau sekelompok etnik terhadap anggota atau kelompok etnik lain yang mempengaruhi perilaku pihak yang berpandangan negatif

DISKRIMINASI
Perbuatan membandingkan seseorang individu atau sesuatu kelompok etnik lain berasaskan ciri-ciri etnik semata-mata

‚ … Etnosentrisme cenderung memandang rendah orang-orang yang dianggap asing, etnosentrisme memandang dan mengukur budaya asing dengan budayanya sendiri. ‚ ( The Random House Dictionary )

ETNOSENTRISME

 Kepercayaan atau rasa bangga yang wujud dalam kalangan anggota sesebuah kelompok etnik bahawa budaya mereka adalah jauh lebih baik dan hebat daripada kelompok lain  Membawa makna suatu perspektif yang melihat kelompok etnik lain menerusi lensa dan kaca mata etnik sendiri

KONSEP RAS

Sebuah kelompok sosial yang mempunyai tanda pengenalan kolektif berasaskan ciri-ciri fizikal biologikal nyata, seperti warna kulit, warna mata, warna rambut dsb

Rasisme : Pandangan, pemikiran, atau kepercayaan negatif oleh sesuatu kelompok sosial atau para anggotanya terhadap sesuatu kelompok lain berdasarkan perbezaan wajah fizikal-biologikal atau ras semata-mata

Ras adalah berasaskan faktor biologi manakala etnik adalah berasaskan faktor budaya

TAHAP RASISME

Individu: Berlaku dalam bentuk kepercayaan bahawa wujudnya ras tertentu yang berstatus lebih tinggi dan ada ras yang berstatus lebih rendah

Institusi : Melibatkan dasar dan pelaksanaan yang bersifat diskriminasi, seterusnya membentuk ketidaksamaan bagi masyarakat daripada ras yang berbeza

KONSEP MINORITI

Tidak merujuk kepada bilangan penduduk atau statitiknya

Merujuk kepada penduduk yang lebih rendah statusnya dan sering didiskriminasikan

Kriteria yang digunakan untuk mengkategorikan penduduk sebagai minoriti ialah ras dan etnik

KONSEP MASYARAKAT

Rohana Yusuf,Asas Sains Sosial dari Perspektif Sosiologi(1996)

• Sekumpulan individu yang dikatakan mempunyai persamaan dalam beberapa perkara • Sebuah pola yang sangat kompleks tentang satu organisasi sosial • Masyarakat boleh dikelaskan berdasarkan sumber ekonomi, agama dan juga bahasa.

De Fleur dan De Fleur

• Masyarakat ialah sebuah pola yang sangat kompleks mengenai sistem sosial, di mana ahli-ahlinya saling bergantung dan terdapat garis panduan bagi semua tingkah laku sosial

Sekumpulan manusia yang hidup bersama di sesuatu tempat dengan aturan dan cara tertentu (Kamus Dewan, 2005)

Jaringan erat wujud dalam kalangan anggota tersebut, khususnya melalui hubungan bersemuka

Mesyarakat merupakan satu kumpulan manusia yang berhubung secara tetap dan tersusun dalam menjalankan aktiviti secara kolektifserta merasakan bahawa mereka hidup bersama (Roureck dan Warren, 1979)

Berbudaya

Berkelompok

CIRI-CIRI MASYARAKAT

Mengalami perubahan

Berinteraksi

KONSEP KELOMPOK

Sekumpulan manusia yang kesedaran yang sama akan keanggotaan ahlinya, sering berinteraksi dan dibentuk oleh masyarakat

Ada dua jenis kelompok; kelompok asas dan kelompok sekunder

Jarak interaksi antara kelompok adalah berbeza-beza

KELOMPOK ASAS
Interaksi bersemuka yang berterusan Identifikasi peribadi yang kuat dengan kelompok

Hubungan kemesraan yang erat di antara ahli Hubungan yang pelbagai bentuk
Hubungan yang lebih berkekalan

KELOMPOK SEKUNDER
Interaksi bersemuka yang terhad Identifikasi peribadi yang lemah dengan kelompok Pertalian antara ahli kelompok lemah Hubungan antara ahli renggang dan terhad Hubungan kebiasaannya tidak berkekalan

RUJUKAN

Noriati A.Rashid, Boon Pong Ying, Sharifah Fakhriah Syed Ahmad, Zuraidah A.Majid. 2011. Budaya dan Pembelajaran. Selangor: Oxford Fajar Sdn Bhd. A.Aziz Deraman. 1975. Masyarakat dan Kebudayaan Malaysia. Kuala Lumpur: Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan. Noran Fauziah Yaakub. Pengantar Sosiologi : Siri Kemasyarakatan Fajar Bakti. Dr Zahyan Hanafi. Open Universiti : Pengenalan Sosiologi : Penerbitan Meteor Doc Sdn Bhd, Selangor Darul Ehsan.

Joseph S.Roucek & Rouland L. (1979) .Warren. Sosiologi Suatu Pengenalan. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful