DEFINISI PENGELOLAAN

1 proses di mana dua orang atau lebih menggembleng tenaga / sumber untuk mencapai tujuan tertentu Meliputi pengagihan dan pengumpulan kerja yang patut dilakukan oleh individu tertentu & menjelaskan jenis perhubungan antara individu yang menjalankan tugas

Perencanaan (Planning) Pengorganisasian (Organising) Pengarahan (Directing)  Pengawasan

ELEMENELEMEN PENGELOL AAN

PRINSIP PENGELOLAAN (Leith, 1990)
Prinsip 1 : Mewujudkan pembahagian tugas & mendelegasikan tanggungjawab Prinsip 2 : Mengekalkan hierarki autoriti Prinsip 3 : Membentuk panduan-panduan tingkahlaku Prinsip 4 : Membentuk keputusan pentadbiran berdasarkan kebolehan, bukannya personaliti seseorang

SKOP PENGELOLAAN PENDIDIKAN JASMANI
Jangkaan keperluan kewangan Keperluan pengangkutan Keperluan pegawai perubatan Sumber kewangan

Padang atau gelanggang

Jam setiap permainan

Makanan dan minuman

Sumber penonton

Memastika n tindakan lebih berkesan

Mewujudkan 1 sistem pelaksanaan & pengawalan yang berkesan Penggunaan sumber menjadi lebih efektif & efisien

PANDANGAN MENGENAI PENGURUSAN

FALSAFAH PENGURUSAN PJ
Satu aktiviti pentadbiran dan pengelolaan dalam pendidikan jasmani bertujuan untuk menghasilkan insan yang seimbang dari segi rohani, jasmani, emosi, sosial.

Pengurusan pendidikan jasmani merupakan satu pengurusan aktiviti pendidikan yang dirancang dengan kemas dan sistematik.

PENETAPAN UNESCO
Perancangan
NME N LE ME IS E E N EL EFI ND AN US PE I UR NG N PE A

Penyusunan Kepimpinan  Kawalan

MERANCANG
satu proses yang berterusan dalam menentukan apa yang perlu dibuat pada masa hadapan iaitu matlamat organisasi Ia melibatkan perkara-perkara kritikal seperti dasar organisasi, objektif prosidur dan polisi. Mengenalpasti bagaimana mendapatkan dan menggunakan sumber Mengenalpasti aktivitiaktiviti yang perlu dilakukan Mengawal aktivitiaktiviti pengurusan dengan berkesan

Kepentingan merancang

SKOP PENTADBI RAN PENDIDIK AN JASMANI DAN SUKAN

KONSEP DAN DEFINISI PENTADBIRAN PENDIDIKAN JASMANI DAN SUKAN STRUKTUR PENTADBIRAN PENDIDIKAN JASMANI DAN SUKAN FUNGSI PENTADBIRAN PENDIDIKAN JASMANI DAN SUKAN PUSINGAN PENTADBIRAN PENDIDIKAN JASMANI DAN SUKAN TUJUAN PENTADBIRAN DAN PEMBENTUKAN ORGANISASI PENTADBIRAN ORGANISASI

JENIS-JENIS PENTADBIRAN
PROGRAM PENDIDIKAN JASMANI DI SEKOLAH

Keselarasan Arahan

Penyerahan Autoriti Dan Tanggungjawab

Kestabilan dan Fleksibiliti

Keselamatan dan Kesejahteraan

Dasar Personel

Penilaian

STRUKTUR SISTEM PENTADBIRAN BAGI INSTITUSI PENDIDIKAN

L.Gulick dan L.Urwick (1959) (KONSEP DAN FUNGSI PENTADBIR AN)

POSDCO RB

CONTOH ORGANISASI

PENAUNG (GURU BESAR)

PENASIHAT (GPK KOKURIKULUM)

PENYELARAS KELAB DAN PERSATUAN

PENYELARAS UNIT BERUNIFORM

PENYELARAS SUKAN DAN PERMAINAN

PENTADBIRAN ORGANISASI

Unsur kepimpinan ditambah oleh Newman (1963) bagi melengkapkan idea proses pentadbiran.

Sumber: Mohd Salleh Aman. Asas Pengurusan Sukan

LAISSEZ-FAIRE - Membiarkan organisasi berfungsi sendiri. - Membolehkan individu dalam organisasi melakukan apa sahaja diingini.

AUTOKRATIK - Pemerintahan kuasa mutlak. - Menggunakan kuasa dan autoriti untuk mengawal semua individu dalam organisasi.

JENIS-JENIS PENTADBIRAN

DIKTATOR - Ketua berperanan penting. - Kakitangan bergantung kepada ketua.

EKLEKTIK - Menggabungkan pendekatan laissez-faire dan autokratik. - Menggunakan jenis pentadbiran yang berlainan ikut situasi.

PROGRAM PENDIDIKAN JASMANI DI SEKOLAH

Sumber. Rosenstein, I. & Hase, G.J.,

RUJUKAN
• Ahmad Kilani. (2003). Pengurusan Pendidikan di Sekolah : Huraian Perspektif Islam.UTM • Lawrance Horine. (2003). Administration of Physical Education and Sport Programs. Macgraw-Hill Companies. • Haji Gapor Ahmad. (2001). Kejurulatihan Dan Sains Sukan. Utusan Publication. • Wee Eng Hoe.(1994).Organisasi dan Pentadbiran Sukan dan Pendidikan Jasmani. Fajar Bakti Sdn.Bhd. Shah Alam. • Wee Eng Hoe.(1998).Pengajaran Pendidikan Jasmani Dan Kesihatan. Fajar Bakti Sdn.Bhd. Shah Alam. • Zaidatol Akmaliah Lope Pihie.(2002). Fajar Bakti Sdn.Bhd, Shah Alam.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful