You are on page 1of 26

CHAPTER 6

การวางแผน (Planning)

การวางแผนเป็ นเรื่ องสมมติฐานในอนาคต โดยอาศัยข้อมูลในปัจจุบนั
กาหนดเป้ าหมาย และวิธีการไปสู่เป้ าหมาย
เป็ นเรื่ องเกี่ยวกับการกระทา หรื อกิจกรรม
เป็ นเรื่ องของการตัดสิ นใจของผูบ้ ริ หาร

ความหมายของการวางแผน
• การวางแผน คือ การกาหนดเป้ าหมาย และแนวทางปฏิบตั ิ
ไว้ล่วงหน้า โดยการศึ กษาข้อมูลต่างๆ และเลื อกแนวทาง
ปฏิบตั ิที่เกิดประโยชน์สูงสุ ดต่อองค์การ

ความสาคัญของแผน
• ช่วยลดการทางานตามยถากรรม
• ช่วยให้การทางานประสานสัมพันธ์กนั รวมทั้งลดการทางาน
ซ้ าซ้อน
• การปฏิบตั ิงานตามแผนงานย่อมก่อให้เกิดการประหยัดทั้งเงินทุน
และเวลา
• ช่วยให้การตรวจสอบ และการควบคุมงานมีประสิ ทธิ ภาพยิง่ ขึ้น
• ช่วยแบ่งเบาภาระหน้าที่การงานของผูบ้ ริ หารมากขึ้น
• แผนงานที่ดีจะสามารถระดมกาลังคน และทรัพยากรต่างๆของ
องค์การมาใช้อย่างทัว่ ถึง

การวางแผนเป็ นหน้าที่ของใคร
ระดับ
ผูบ้ ริ หารระดับสูง
ผูบ้ ริ หารระดับกลาง
ผูบ้ ริ หารระดับต้น

หน้ าทีใ่ นการบริหาร
วางแผน

จัดองค์การ

การบริ หารงานบุคคล

อานวยการ
ควบคุมงานประจาวัน

การปฏิบตั งิ านทางด้านการบริหารของผูบ้ ริหารระดับต่าง ๆ

แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับการวางแผน
• แนวความคิดเกี่ยวกับการวางแผน เกี่ยวข้องกับ 5 Wกับ1H
• What : จะวางแผนเกี่ยวกับเรื่ องอะไร
• Why : ทาไมต้องวางแผนเรื่ องนั้น
• When : แผนนี้จะเริ่ มต้นและสิ้ นสุ ดเมื่อใด
• Where : แผนหรื อโครงการนี้จะทาที่ไหน หน่วยงานใด
• Who : ใครหรื อหน่วยงานใดรับผิดชอบ
• How : มีกระบวนการวางแผนอย่างไร
6

กระบวนการวางแผน

เตรี ยมการและ
รวบรวมข้อมูล

วิเคราะห์ขอ้ มูล

กาหนดแผน

ประเมินผล

ปฏิบตั ิตามแผน

ลักษณะของแผนที่ดี

ความยืดหยุน่
ความครอบคลุม
คุม้ ค่าใช้จ่าย
ความชัดเจน
ระยะเวลาของแผน
ความเป็ นพิธีการ

• ความมีเหตุผล
• การเน้นอนาคต
• ความต่อเนื่อง

ประเภทของการวางแผน
• การจาแนกแผนตามระยะเวลา
• การจาแนกแผนตามระดับการบริ หารประเทศ
• การจาแนกแผนตามระดับขององค์การ

การจาแนกแผนตามระยะเวลา
• แผนระยะสั้น (short – range planning) เป็ นแผนงานในรู ปของ
กิจกรรมเฉพาะอย่างที่มุ่งหวังให้เกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้ และ
สอดคล้องกับแผนระยะยาว โดยมากมีระยะเวลาประมาณ 1 – 2
ปี เช่นแผนประจาปี
• แผนระยะปานกลาง (medium – range planning) เป็ นแผนที่มี
ระยะเวลาปฏิบตั ิการมากกว่า 1 ปี ประมาณ 3 – 5 ปี เช่น
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติมีระยะเวลา 5 ปี เป็ นต้น

การจาแนกแผนตามระยะเวลา
• แผนระยะยาว (long – range planning) เป็ นแผนของกิจกรรม
ขนาดใหญ่ที่มีความเกี่ยวข้องกับหน่วยงานหลายฝ่ ายสาขา ต้อง
ใช้กระบวนการวางแผน และการทางานสลับซับซ้อน ตลอดจน
ต้องใช้การศึกษาวิจยั เป็ นเวลานานมากกว่า 5 ปี ขึ้นไป เช่น แผน
ผลิตแพทย์และวิศวกร เป็ นต้น

การจาแนกแผนตามระดับการบริหารประเทศ
• แผนระดับชาติ
• แผนระดับภาค
• แผนระดับท้องถิ่น

การจาแนกแผนตามระดับขององค์การ
• แผนส่ วนรวม หรื อแผนแม่บท เป็ นการวางแผนในระดับมหภาค
ขององค์การ เป็ นการกาหนดทิศทางขององค์การในระยะยาว หรื อ
ระยะปานกลาง เช่น แผนพัฒนาบริ ษทั เป็ นต้น
• แผนสาขา เป็ นการวางแผนเฉพาะกลุ่มงานใหญ่ๆ หรื อสาขา
ใหญ่ๆของงาน เช่นแผนพัฒนาพื้นที่ชายฝั่ง แผนการเงิน
การตลาดเป็ นต้น
• แผนงานโครงการ หรื อแผนปฏิบตั ิ เป็ นแผนระดับปฏิบตั ิการ
กาหนดกิจกรรมลงไปชัดเจนว่าทาอะไร ที่ไหน เมื่อไร ใครเป็ น
ผูท้ าใช้เงินเท่าไร

การจาแนกแผนตามระดับขององค์การ
• แผนกลยุทธ์ มีลกั ษณะเป็ นแผนแม่บท เป็ นแผนซึ่งกาหนด
ทิศทาง และเป้ าหมายแนวทางปฏิบตั ิงานของบริ ษทั หรื อ
องค์การในระยะยาว
• แผนปฏิบัติการ เป็ นแผนสาหรับปฏิบตั ิให้เกิดผลตามเป้ าหมาย
ของแผนกลยุทธ์ที่กาหนดไว้ ซึ่งเป็ นแผนปฏิบตั ิงานเฉพาะเป็ น
เรื่ องๆไปให้สาเร็ จในระยะเวลาอันสั้น

การเปรียบเทียบแผนกลย ุทธ์ กับ แผนปฏิบตั ิการ
(Strategic plan VS Operation plan)

แผนกลยุทธ์

-แผนการตลาด

-แผนการผลิต
-แผนการขยายสาขา

แผนปฏิบัติการ
-โครงการฝึ กอบรมพนักงานขาย
-โครงการเปิ ดสาขาเพิ่ม
-โครงการเปิ ดตัวแทนจาหน่าย
-โครงการผลิตสิ นค้าใหม่

ผูร้ บั ผิดชอบในการวางแผน
• ผูบ้ ริ หารระดับสูงสุ ดกาหนดขึ้นเองทั้งหมด
• ผูบ้ ริ หารระดับสูงสุ ดเป็ นผูว้ างแผนแม่บท แล้วมอบให้ผบู ้ ริ หาร
ระดับกลางเป็ นผูก้ าหนดแผนย่อย
• หรื อจัดหน่วยงาน หรื อคณะกรรมการวางแผนงานโดยเฉพาะ
• ผูบ้ ริ หารวางแผนตามข้อเสนอแนะของผูป้ ฏิบตั ิงาน

การวางแผนในการจัดการ
• วิสัยทัศน์ (Vision) หมายถึง การที่บุคคลจะคาดการณ์เหตุการณ์
ในอนาคตอย่างมีหลักเกณฑ์
Ex บริ ษทั ฟาสต์ฟู้ด McDonald’s :
ความโดดเด่นใน
อุตสาหกรรมการให้บริ การด้านอาหารระดับโลก
ความโดดเด่นระดับโลก

ภารกิจของบริษทั (Mission)
• คื อ สิ่ ง ที่ อ งค์ ก ารประกาศต่ อ ตนเอง และต่ อ สั ง คมในสิ่ ง ที่
องค์การจะดาเนินการ
Ex โรงแรมRitzเป็ นสถานที่ ซ่ ึ งให้ความสะดวกสบายแก่ ผูม้ าพัก
โดยจัดหาบริ การที่ ประณี ต และสิ่ งอานวยความสะดวกต่ างๆ
ตลอดจนการพักผ่อนหย่อนใจที่สมารถตอบสนองความต้องการ
ของผูม้ าเยือนทุกรู ปแบบ

เป้าหมาย (Goal)
• หมายถึ ง สิ่ งที่ องค์การคาดหวังว่าจะได้รับจากการปฏิ บตั ิ ตาม
ภารกิ จ ที่ ไ ด้ ก าหนดขึ้ น หรื อสิ่ ง ที่ ต้อ งการท าให้ ส าเร็ จ ต้อ ง
กาหนดให้เป็ นทั้งในรู ปของปริ มาณ เวลา คุณภาพ
Ex บริ ษทั ฟาสต์ฟดู้ McDonald’s : เพื่อให้ลูกค้าเกิดความพอใจ
โดยรวม 100 % ทุกวันและทุกสาขาทัว่ โลกสาหรับลูกค้าทุกคน
หรื อเพิ่มยอดขายให้สูงขึ้น 10 %ภายใน 6 เดือน

วัตถ ุประสงค์ (Objective)
• จุดหมายปลายทางของการทางานอย่างใดอย่างหนึ่งให้สาเร็ จ
EX ร้านค้าสะดวกซื้ อแฟรนไชส์ที่เปิ ด 24 ชัว่ โมง จัดตั้งขึ้น
- เพื่อให้บริ การสิ นค้าที่สะดวกต่อผูบ้ ริ โภค
- และเพื่อเป็ นผูน้ าด้านร้านคอนวีเนียนสโตร์ในประเทศ
ไทย

นโยบาย (Policy)
• เป็ นสิ่ งที่องค์การใช้กาหนดกรอบแนวปฏิบตั ิอย่างกว้างๆ
Ex ข้อเสนอแนะอย่างกว้างขวางที่กาหนดขึ้น เพื่อช่วยเหลือ
ผูบ้ ริ หารพิจารณา
- จะเป็ นผูน้ าธุรกิจเครื่ องเขียนแบบพิมพ์ได้จะต้องทาอย่างไร
กิจการอาจกาหนดการเผยแพร่ เครื่ องหมายการค้า การผลิตสิ นค้า
ที่มีคุณภาพดี

การวางแผน
(Planning)
นโยบาย

Policy

แผน

Plan

แผนงาน

Program

โครงการ

Project

กิจกรรม

Activity

ส่วนประกอบของโครงการทัว่ ไป
1. ชือ
่ โครงการ
2. ชือ
่ หน่วยงานที่
เป็ นเจ้าของ
โครงการ
3. หลักการและ
เหตุผล
4. วัตถุประสงคของ

โครงการ

6.

ระยะเวลา
7.
สถานที่
8.
ผูเข

้ วม
้ าร
โครงการ
9.
วิธก
ี าร
ดาเนินการ
10.
แผนภูมก
ิ าร

งานมอบหมายกลุม

คาสั่ ง:

ให้นักศึ กษาวางแผนงานและเขียน
โครงการระยะสั้ นในประเด็ น หั ว ข้ อตามที่
มอบหมาย
และด าเนิ น การให้ แล้ วเสร็ จ
ต า ม ร ะ ย ะ เ ว ล า ที่ ก า ห น ด
พ ร้ อ ม ทั้ ง
ประเมินผล สรุปโครงการ และนาเสนอ
1. ส่งรายละเอียดโครงการ (24 ม.ค. 56)
2. ส่งแผนการจัดองคกร
และรางแบบ


ประเมิน (31 ม.ค. 56)
3. นาเสนอ (7 ก.พ. 56)
หมายเหตุ : เก็บคะแนน 20 คะแนน

• ค าสั่ ง
ให้ นั ก ศึ กษาแบ่งกลุ่มๆ ละไม่ เกิน
20 คน วางแผนและเขียนแผนโครงการระยะ
สั้ น กลุมละ
1 โครงการ ในหัวข้อเกีย
่ วกับ

ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม ก า ร อ นุ รั ก ษ์ ธ ร ร ม ช า ติ , ก า ร
ประหยัดพลังงาน, การอนุ รก
ั ษสิ
การ
์ ่ งแวดลอม,

ท านุ บ ารุ ง ศิ ล ปะและวัฒ นธรรม, การส่ งเสริม
พุทธศาสนา, การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
โดยระบุ ร ายละเอี ย ดตามองค ์ประกอบของ
โครงการ
• หมายเหตุ : ดาเนินโครงการให้เสร็จสิ้ นกอน

งานกลุม

• วัดผลและประเมินผลจาก:
– ความถูกตองของเอกสาร

5
– การส่งงานตามกาหนดเวลา
5
– การบรรลุผลของโครงการ
5
– ความสมบูรณของรายงาน

10
– การประเมินตนเอง (นักศึ กษาประเมิน)
5