You are on page 1of 57

TEMA 2.

Keli TP technin eksploatacija, darb sauga

TURINYS
2.1. Elektros altiniai ir imtuvai; 2.2. Transmisijos bendroji sandara.

2.1. ELEKTROS ALTINIAI IR IMTUVAI


AUKTOS TAMPOS LAIDAI

STARTERIS

GENERATORIUS VAKS

AKUMULIATORIN BATERIJA

VIESOS PRIETAISAI

TP ELEKTROS RANGA

Elektros rangai priklauso:

paleidimo sistema
udegimo sistema; apvietimo sistema;

signalizacijos sistema;
valdymo ir reguliavimo sistemos degal purkimo, ABS, radijo, galinio lango ildymo, signalizacijos ir t.t.

Pagrindiniai srovs altiniai


b) akumuliatorin baterija

a) generatorius

a) GENERATORIUS

PASKIRTIS: dirbant varikliui jungtus imtuvus aprpinti elektros energija ir; krauti akumuliatorin baterij.

Generatoriaus rotorius (inkaras) sukasi nuolatiniame magnetiniame lauke, angliniai epetliai paeiliui prisilieia vis prie kitos rits, kuri kerta magnetin lauk ten, kur jis stipriausias, gal. Taip gaunama nedaug pulsuojanti elektros srov.

b) AKUMULIATORIAUS BATERIJA (AB)

PASKIRTIS: tiekti varikliui paleisti reikaling elektros energij; neveikiant varikliui energija aprpinti jungtus elektros imtuvus; kaupti akumuliatori baterijai krauti teikiam (i generatoriaus) elektros energij.
AB tipo ymjimas (pvz.: 12V 36Ah) AB talp - Ah (ampervalanda) rodo kok elektros kiek gali sukaupti AB.

AB SUDARO:

teigiami elektrodai vinas (Pb) (teigiamas gnybtas,teigiamos ploktels); neigiami elektrodai (neigiamas gnybtas, neigiamos ploktels); elektrolitas tai vandeniu (H2O) atskiesta sieros rgtis (H2SO4); indas. AB tipai:
aptarnaujama; visikai neaptarnaujama (Pb+kalcio) savaiminis isikrovimas ir H2O snaudos MIN; didels starterins srovs (dyzeliniams varikliams). PASTABA: AB galima krauti, taiau krovimo metu susisdaro sprogstamosios dujos (H2 + O2). DRAUDIAMA: alia naudoti atvir ugn!

TEST KLAUSIMAI

Variklio paleidimo, udegimo sistemos, apvietimo, signalizacijos ir kontrols prietaisai, veikimo principas

PASKIRTIS: Sukti vidaus degimo variklio alknin velen reikalingu maiausiu paleidimo ski daniu (Otto 60-100 min-1, dyzelinio 80-200 min-1.

VARIKLIO PALEIDIMO SISTEMA

VARIKLIO PALEIDIMO SISTEMA SANDARA:

akumuliatorin baterija; variklio uvedimo jungiklis; rel;

elektrinis starteris (pagrindinis konstrukcinis elementas).

STARTERIO PASKIRTIS

Skirtas variklio paleidimui

PASTABA : Paleidimui reikaling elektros energij tiekia akumuliatori baterija. Starteri maitinimo tampa 12 V.

STARTERIO SANDARA
Starterio jungimo rel

Starterio pavara (krumpliaratis)

Starterio nuolatins srovs elektros variklis

STARTERIO VEIKIMO PRINCIPAS


Starteris valdomas udegimo jungikliu (rakteliu) i vairuotojo darbo vietos. Paleidimo metu krumpliaratis (2) sujungiamas su variklio alkninio veleno smagraiu ir j suka.

Pavaroje rengta laisvosios eigos mova (3) automatikai atjungia starter nuo paleisto variklio.

Paleidimo sistemos gedimo poymiai


1.
2.

3.

4.

Nesiveda/prastai vedasi TP; siiebusi akumuliatoriaus signalin lemput, cypia generatoriaus direlis; Bandant uvesti starteris nesisuka arba sukasi labai ltai; Udegimo jungikliu jungus starter gsta lemputs prietais skydelyje;

Paleidimo sistemos prieira


1. Akumuliatoriaus prieira: krovimas, elektrolito skysio papildymas, kontakt valymas (jei akomuliatoriuje trksta skysio, pilame distiliuoto vandens) 2. Saugikli pakeitimas (perdegus); 3. Elektros instaliacijos saugojimas nuo drgms. 4. Retkariais sutepti starterio krumpliarat ir krumpliuotj vainik;

Variklio paleidimo, udegimo sistemos, apvietimo, signalizacijos ir kontrols prietaisai, veikimo principas

VARIKLIO UDEGIMO SISTEMA PASKIRTIS: Darbiniam miiniui (oro, kuro) variklio cilindruose udegti. Miinys udegamas elektros UDEGIMO VAK kibirktimi , kuri sukuria udegimo vak:

generuoti udegimo tamp, reikaling, kad visuose variklio darbo reimuose galt susidaryti udegimo kibirktis; udegimo tampa reikiamu (udegimo) momentu tiekti udegimo vakei.

VARIKLIO UDEGIMO SISTEMOS SANDARA


(velenas)

Variklio udegimo sistemos veikimo principas

Udegimo vak udegimo rits sukuriam udegimo tamp (kibirkt) perduoti cilindr

Udegimo rit generuoja kibirktiniam pramuimui reikaling tamp.

Srovs skirstytuvas nustatyt eilikumu, atitinkaniu variklio darbo tvark, udegimo vakms tiekia udegimo tamp.

Srovs skirstytuvas
2 1 3 4

Skirstytuvo dangtelyje lizdai auktosios tampos laidams. Pertraukiklis (skriejikas) jungti (ijungti) udegimo moment.

Udegimo sistemos prieira


(udegimo vaks tarpelio tikrinimas/koregavimas)
Briaunos sumaina galimyb okti kibirkiai

i aliuminio oksido (keraminis)

Gaminamas i nikelio,chromo,magnio ir silicio legiruoto lydinio

bti tarp elektrod 0,6 0,9 mm.

KAITINIMO VAK
Elektra ildoma, rengiama kiekviename dyzelinio variklio cilindre, kad palengvint variklio paleidim ir sumaint dminim po variklio paleidimo.

jungtos dyzelinio variklio kaitinimo vaks.

Udegimo sistemos gedimo poymiai

1. Variklis prastai vedasi, usisiurbinja 2. Udegimo vaks izoliatoriaus spalva ne viesiai rusva.

Variklio paleidimo, udegimo sistemos, apvietimo, signalizacijos ir kontrols prietaisai, veikimo principas

VIESOS PRIETAISU TINKAMAS DARBAS IR J NAUDOJIMAS

posukyje

kalnje

APVIETIMO TAISAI
1. tolimojo ir artimojo apvietimo ibintai; 2. gabaritiniai ibintai;

3. upakaliniai, numerio enklo apvietimo ibintai (20 m) ir atvaitai; 4. priekiniai ir upakaliniai rko ibintai;

5. atbulins eigos ibintas.

PRIEKABOS ATVAITAI
1. viesos atvaitai (priekiniai, oniniai, galiniai) (107 psl.) .Atspindinti spalva turi bti: a) Priekyje balta; b) Galini raudona; c) onini geltona (arba raudona jeigu suderinta su galiniais ibintais).

2. Priekabos gale turi bti du raudonos spalvos galiniai trikampiai atvaitai. J virns turi bti nukreiptos vir.

Apvietimo sistemos gedimo poymiai


1. Nedega priekinis/galinis/stabdi ibintai 2. Neveikia poskio signalas 3. Per tankiai mirksi poskio signalo kontrolin lemput

Apvietimo sistemos prieira


1. Perdegusi lempui keitimas 2. Perdegusi saugikli keitimas 3. ibint skaidrumo prieira (valymas)

APVIETIMO SISTEMOS GEDIMAI DRAUDIANTYS EKSPLOATUOTI TP

Jei vaiuojant tamsoje (esant blogam matomumui) nedega joks (artimj, rko, tolimj vies) priekinis kairysis (vairuotojo) ibintas. Sugdus bent vienai galinei gabaritinei viesai neveikia avarin viesos signalizacija arba TP gale nra pritvirtinto avarinio sustojimo enklo.

Variklio paleidimo, udegimo sistemos, apvietimo, signalizacijos ir kontrols prietaisai, veikimo principas

SIGNALINIAI TAISAI
Paskirtis: spti kitus eismo dalyvius, parodyti vaiavimo krypties keitim ir parodyti, kad TP yra stabdoma.
stabdymo signaliniai ibintai;
poskio rodiklis;
Poskio signalo atkartojimas

spjamosios viesos signalizacijos sistema; garso signalas - tai elektromagnetinis prietaisas, virpinantis
membran 200-400 kart per sekund daniu. Jos sukelti oro virpesiai skleidia gars.

PRIEKINIS IBINTAS

Prierkiniai ibintai

GALINIS IBINTAS

Variklio paleidimo, udegimo sistemos, apvietimo, signalizacijos ir kontrols prietaisai, veikimo principas

Kontrols prietaisai, veikimo principas (1)

Kontrols prietaisai informuoja vairuotoj, kaip veikia variklio sistemos ir mechanizmai.

Kontrols prietaisai, veikimo principas (2)


11 13 10 14 12

10 Oro pagalvs kontrols lemput;


11 Stabdymo kontrol; 12 Nepakankamas oro slgis padangose; 13 Nusidevj stabdi trinkeli frikciniai antdklai;

14 jungtos dyzelinio variklio kaitinimo vaks.

VALDYMO IR REGULIAVIMO SISTEMOS

2.2. TRANSMISIJOS BENDROJI SANDARA

PAGRINDINS AUTOMOBILI DALYS

1.

Variklis;

2.
3.
4.

Transmisija;
Vaiuokl; Valdymo ir darbo renginiai.

TRANSMISIJOS PASKIRTIS, SANDARA


Transmisija variklio sukimo moment perduoda varantiesiems ratams. Ji sudaryta i: Sankabos (tik automobiliuose su mechanine pavar de); mechanins arba automatins pavar ds; pagrindins pavaros ir diferencialo; pusai; kardanins pavara* (rengiama, jeigu varantieji ratai galiniai).

Transmisijos bendroji sandara:


TP judjimo kryptis

SANKABOS PASKIRTIS

Trumpam laikui atjungti transmisij nuo veikianio variklio ir po to sklandiai juos sujungti. Transmisija atjungiama sustabdant TP arba perjungiant pavaras. Pradedant vaiuoti sankaba velniai sujungia varikl su transmisija.

b) Sankaba sujungta

b) Sankaba atjungta

SANKABOS DISLOKACIJA

SANKABOS SANDARA
Frikcin mediaga

b) Sankaba sujungta

b) Sankaba atjungta

SANKABA TURI BTI PAKEISTA BE IIMI


1. Klausyk girdisi neaikus triukmas, perjungiant pavaras arba kai nuspaudiamas sankabos pedalas;

2.

Jausk: silpnas pagreitjimas; galios praradimas; blogas pavaros perjungimas; sunkiai spaudiasi sankabos pedalas; kbulo vibracija, kai dar ne visai atleistas sankabos pedalas 3. Skaiiuok didels kuro snaudos

SANKABOS GEDIM POYMIAI, NAUDOJAMOS EKSPLOATACINS MEDIAGOS, J KEITIMO PERIODIKUMAS. Gedimo poymiai: 1. Sankabos praslydimas 2. Specifinis degsi kvapas 3. Sunkiai besijungianios/nesijungianios pavaros 4. Per didel sankabos paminos laisvoji eiga 5. Tuia sankabos paminos eiga Eksploatacija: 1. Frikcini andkl keitimas 2. Hidraulinio skysio lygio palaikymas (hidraulinms sankaboms)

PAVAR DS
PASKIRTIS, TECHNINS EKSPLOATACIJOS GEDIM POYMIAI, NAUDOJAMOS EKSPLOATACINS MEDIAGOS, J KEITIMO PERIODIKUMAS.

PAVAR DS PASKIRTIS
sukimo momento perdavimas i variklio varaniuosius ratus keiiant perdavimo skaii
a) Rankinio pavar perjungimo d leidia vairuotojui pasirinkti pageidaujam vaiavimo pavar ir TP judjimo greit, atsivelgiant kelio slygas. Ji keiia TP traukos jg. a) b) TP rengiamos automatins pavar ds, kurios tiesiai vaiuojant pavaras perjungia automatikai: hidrotransformatorius ir krumpliaratin; tolygiai kintamo perdavimo (variatorius). b)

PAVAR DS DISLOKACIJA

MECHANIN PAVAR D
Pavar perjungimas i emesns auktesn: I I II - 20 km/h;

I II III 35-40 km/h;


I III IV 50-60 km/h; I IV V 80-90 km/h.

Pavar perjungimas i auktesns emesn : I IV III - 50 km/h; I III II 30 km/h; I II I 10 km/h;

AUTOMATIN PAVAR D

P - PARKING (stovjimas) R - REVERS (atbulin eiga) N - NEUTRAL (laisva pavara) D - DRIVE (vaiavimas)

Pavar ds technins eksploatacijos gedim poymiai, naudojamos eksploatacins mediagos, j keitimo periodikumas.

Gedim poymiai:

1. 2. 3. 4.

Sunkiai besijungianios/nesijungianios pavaros Pavar ds triukmingumas Atrus garsas perjungiant pavaras Alyvos nuotkis

Eksploatacija:

Alyvos lygio prieira

Alyvos keitimas * R tip ir eksploatacijos period nurodo gamintojas