You are on page 1of 17

PENGENALAN

KEPADA
PENDIDIKAN JASMANI

TNI/IPTS
PENGENALAN
PENDIDIKAN JASMANI
Satu proses peningkatan prestasi
manusia
melalui aktiviti-aktiviti fizikal
terpilih
bagi mencapai keputusan
dikehendaki
PJ juga ditakrif sebagai proses PnP
yang terkawal
TNI/IPTS
PENGENALAN
PENDIDIKAN JASMANI

Oleh itu, PJ berkait rapat dengan :
Pemilikan dan penghalusan kemahiran
motor
Pembangunan dan pemeliharaan
kecergasan untuk kesihatan optima
Memperolehi input dan pengetahuan
Membangunkan sikap positif terhadap
aktiviti fizikal

TNI/IPTS
DEFINISI
PENDIDIKAN JASMANI
Walaupun PJ memberi pendidikan
melalui aktiviti fizikal, ia sebenarnya
terlibat dengan hasil-hasil pendidikan
yang jua tidak bercorak fizikal iaitu
perkembangan mental dan sosial

JENNY (
1961 )
LUMPKIN (
1964 )
TNI/IPTS WILLIAM (
DEFINISI
PENDIDIKAN JASMANI

PJ adalah pengalaman pendidikan
seluruhan (the total education
experience) dan pengalaman PJ
berkaitrapat dengan proses pendidikan
seluruhan dan hal seumur hidup setiap
individu.
BARROW
( 1971 )

TNI/IPTS
DEFINISI
PENDIDIKAN JASMANI

PJ adalah satu proses pengubahsuaian
dan pembelajaran tentang organik,
neumaskular, intelektual, sosial,
budaya, emosional dan estetika.
BALEY & FIELD
( 1976 )

TNI/IPTS
DEFINISI
PENDIDIKAN JASMANI

PJ meluangkan sebahagian daripada
hari persekolahan untuk aktiviti-
aktiviti otot besar yang mendorong
dan membangun
“ belajar untuk bergerak ” dan “
belajar melalui pergerakan. ”

MODEL THOMAS,LEE & THOMAS
( 1988 )
MODEL SIEDENTOP (
TNI/IPTS
DEFINISI
PENDIDIKAN JASMANI

PJ merupakan aktiviti fizikal yang
bermatlamat pendidikan. Ia
menumpukan kepada pembangunan
keseluruhan individu dan memberi
perhatian kepada kualiti fizikal, mental
dan emosi.

FREEMAN
( 1997 )

TNI/IPTS
DEFINISI
PENDIDIKAN JASMANI
PJ menyediakan kanak-kanak yang mantap
secara keseluruhan ( Whole child ).
Mengamalkan hidup aktif dan sihat dengan
menyediakan skop pengalaman yang rapi dan
berurutan. Pengalaman seharusnya
meningkatkan pembangunan kemahiran
motor, kecergasan dan pengetahuan
berasaskan kesihatan, yakin dalam menjadi
aktif dan dapat mengapresiasikan faedah
aktiviti fizikal.
PETTIFOR (
1999 )
TNI/IPTS
DEFINISI
PENDIDIKAN JASMANI

PJ adalah suatu proses pembelajaran
yang bertujuan untuk
membangunkan pengetahuan
tertentu, kemahiran dan kefahaman
serta untuk menggalakkan
kecekapan fizikal.
CAPEL
( 2000 )

TNI/IPTS
MATLAMAT
PENDIDIKAN JASMANI

Untuk membantu mencapai
pembangunan individu yang optimum
Membangunkan kemahiran motor
yang sesuai dari kemahiran asas
hingga kemahiran sukan khusus dan
akhirnya menitik beratkan sukan
seumur hidup.

TNI/IPTS
MATLAMAT
PENDIDIKAN JASMANI

Membangunkan dan mengekalkan
tahap kecergasan fizikal yang sesuai
untuk kesihatan dan;
mengajar akan kepentingan
kecergasan serta bagaimana ianya
mempengaruhi senaman

TNI/IPTS
OBJEKTIF
PENDIDIKAN JASMANI

Pembangunan fizikal
Melibatkan pembangunan kuasa
fizikal dengan membangunkan
pelbagai sistem organan dalam
tubuh badan individu.

TNI/IPTS
OBJEKTIF
PENDIDIKAN JASMANI

Pembangunan kognitif
Menjana tahap keupayaan berfikir
dengan pengumpulan pengetahuan
atau maklumat serta
menginterpretasikan pengetahuan
itu.

TNI/IPTS
OBJEKTIF
PENDIDIKAN JASMANI

Pembangunan sosial, emosi &
afektif
Membantu individu dalam
menyesuaikan diri dengan keadaan
sebagai ahli masyarakat serta
memberi kepuasan dan keseronokan
semasa menyertai gerakerja untuk
melahirkan perasaan sendiri.

TNI/IPTS
OBJEKTIF
PENDIDIKAN JASMANI

Pembangunan Neuromaskular &
Organik
Melibatkan pembangunan kesedaran
tubuh badan, perlakuan pergerakan
fizikal dengan sedikit tenaga dan
bergerak dengan cekap dan indah.

TNI/IPTS
SEKIAN DAN TERIMA KASIH
JUMPA LAGI

TNI/IPTS