You are on page 1of 10

PRINSIP PERAKAUNAN

Catatan Beregu

BERTERUSAN Organisasi Perniagaan diandaikan terus menjalankan aktiviti perniagaan untuk Seberapa lama yang boleh .

KOS SEJARAH Semua urusniaga direkod mengikut Harga sebenar/Asal/Kos .

TEMPOH PERAKAUNAN Pembahagian jangka hayat organisasi Perniagaan kepada tempoh perakaunan tertentu .

PEMADANAN Belanja yang terlibat untuk mendapat hasil ditolak daripada hasil yang diperoleh Dalam tempoh perakunan .

ENTITI BERASINGAN Urusniaga entiti perniagaan terasing daripada urusniaga peribadi pemilik dan Entiti perniagaan yang lain. .

WANG SEBAGAI UKURAN Rekod-rekod perakaunan disimpan adalah dalam Nilai Wang .

CATATAN BEREGU Merekod setiap urusniga yang sama Jumlahnya dalam dua akaun yang Berlainan (Satu didebit dan Satu lagi dikredit) .

MATERIALITI Sesuatu item atau peristiwa dianggap Material jika pengetahuan mengenainya dapat mempengaruhi pengguna kewangan .

.KETEKALAN Penggunaan Prinsip Perakunan Tidak Berubah dari satu tempoh ke satu Tempoh perakunan yang lain.