Maksud dan makna fonologi adalah seperti yang berikut menurut kamus dewan, fonologi merupakan kajian tentang

bunyi sebutan dalam sesuatu bahasa.(1996:354) Dalam Merriam Webster’s Collegaite Dictionanry tenth edition (1996:874) fonologi dihuraikan sebagai “the science of speech sounds including, especially the history and theory of sound changes in a language or in two or more related languages.Mengikut Kamus Linguistik (Harimurti Kridalaksana,1984:51) memberikan definisi fonologi se bagai bidang dalam linguistic yang menyelidiki bunyi-bunyi bahasa mengikut fungsinya.Kamus oxford Advanced Learner’s Dictionanry of Current English (1992:671) memberi pengertian fonologi sebagai “the study of the systems of speech sounds,especially in a particular language.Manakala kamus Chamber Family Dictionary (1990:572) menghuraikan fonologi sebagai “ the study of system of sounds in language and of the history of their changes

1

kita dapat mengenal pasti bunyi-bunyi vokal dan konsonan dalam bahasa Melayu.2.0 Bunyi-bunyi Bahasa Melayu • Berdasarkan vokal kardinal dan bunyi-bunyi dibuat oleh Daniel Jones. 2 .Dalam mendeskripsi bunyibunyi bahasa Melayu ini juga diklasifikasi kepada bunyi vokal dan konsonan.

tiga vokal belakang. Vokal Melayu Ada empat vokal depan dalam bahasa Melayu.Memang vokal-vokal ini tidak betul-betul menyerupai vikal kardinal sepenuhnya.[u].Ini diterapkan dalam rajah berikut. terdapat lapan buah vokal dalam bahasa Melayu.[i].Walau bagaimanapun.[ ] dan [a].[o] dan[] dan satu vokal tengah.Bunyi-bunyi Vokal Melayu Menurut Mohamad Yunus Maris (1964).[e]. 3 . iaitu [ ]. vokal Melayu ini dapat dijelaskan menurut persamaannya dengan vokal-vokal kardinal.

Bunyi vokal itu bermula dengan vokal [a] dan sebutannya diteruskan menggeluncurkan kepada vokal [i]. 4 . Dalam bahasa Melayu ada tiga buah diftong.[au] dan [oi]. 2) Maksudya. sebutan sebuah vokal itu digabungkan dengan sebuah vokal lain. tetapi rentetan vokal membentuk suku kata yang berlainan seperti dalam perkataan sukai [su-ka-i]. menyebabkan vokal [a] dan [i] bergabung menjadi [ai] sebagai satu bunyi. 3) Ini dapat dilihat dalam contoh diftong [ai]. 5) Diftong ini adalah berbeza daripada rentetan vokal. Diftong membentuk satu suku kata sperti dalam perkataan pandai [pan-dai]. iaitu [ai].1) Diftong sebenarnya terbentuk daripada bunyi vokal yang menggeluncur. 4) Ini ialah diftong. 6) Dengan memberikan contoh-contoh yang sesuai bunyi-bunyi vokal dan konsonan Bahasa Melayu.

Bunyi-bunyi vokal Bunyi-bunyi vokal ialah bunyi-bunyi bahasa yang bersuara yang ketika udara dari paru-paru keluar berterusan melaui rongga tekak dan rongga mulut tanpa mendapatkan sebarang sekatan atau geseran. 5 . bunyi-bunyi vokal mempunyai ciri-ciri seperti bersuara. Dengan menghasilkannya kata lain. udara keluar dari paru-paru berterusan dan udara keluar tanpa sekatan atau geseran.

dinaikkan sedikit atau diturunkan. keadaan lelangit lembut. bahagian lidaah yang terlibat > sama ada depan lidah atau belakang lidah. Selain vokal terdapat juga separuh vokal. turun naik lidah > sama ada dinaikkan setinggi-tingginya.Manakala penghasilan bunyi-bunyi vokal pula ditentukan oleh beberapa ciri tertentu iaitu keadaan bibir > sama ada dihmparkan atau dibundarkan. 6 . diftong dan vokal rangkap.> sama ada dinaikkan dan udara dari paru-paru keluar melaui rongga mulut sahaja ( menghasilkan bunyi-bunyi vokal atau oral) atau dinaikkan tetapi tidak rapat sehingga udara dari paru-paru keluar melaui rongga mulut dan juga rongga hidung ( menghasilkan bunyi-bunyi vokal yang disengaujan) dan keadaan glotis > glotis dirapaatkan dan semasa udara keluar dari pru-paru pita suara bergetar.

Depan Tengah Belakang sempit i o ə ɛ ‫כ‬ u Separuh sempit e Separuh luas Luas a 7 .

alat-alat artikulasi. Contoh separuh vokal ialah /w/ dan /y/. Sewaktu menghasilkan bunyi-bunyi separuh vokal. Oleh sebab itu. tetapi tidak merupakan vokal sepenuhnya. berada pada suatu kedudukan. iaitu lidah dan bibir. 8 . separuh vokal tidak digolongkan ke dalam golongan vokal tetapi sebagai konsonan.Separuh vokal Bunyi separuh Vokal mempunyai ciri-ciri bunyi vokal . kemudian dengan segera beubah kepada kedudukan vokal lain yang berlaku secara geluncuran.

Diftong Diftong ialah urutan yang salah satunya terdiri daripada vokal penuh dan lainya geluncuran. Bunyi diftong dilambangkan dengan dua lambang vokal misalnya /ai/. 9 . /ou/ dan /au/. Penghasilan urutan vokal ini merupakan satu hembusan nafas sahaja dan mempunyai satu puncak kelantangan. Vokal pertama menunjukkan keadaan lidah pasa masa mula-mula hendak menyebut diftong dan Vokal kedua menunjukkan keadaan lidah pada ahkir sebutan diftong.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful