You are on page 1of 16

FAKULTET INŽENJERSKIH NAUKA UNIVERZITETA U KRAGUJEVCU

Katedra za energetiku i procesnu tehniku Master akademske studije

Uređaji i postrojenja za grejanje i klimatizaciju CENTRALNO GREJANJE

Predmetni nastavnik: Prof.dr Milorad Bojić

Student: Milan Pavlović 346/2011

sistemi centralnih grejanja se dele na:  Vodeno grejanje.  Uređaji za prenos i razvođenje toplote i  Uređaje za odavanje toplote. Prema fluidu koji se koristi. dok se razvijena tolplota razvodi do grejnih tela Osnovnu grupu uređaja i oprerne sistema centralnih grejanja čine:  Uređaji za transformaciju energije goriva u toplotnu.  Parno grejanje i  Vazdušno .CENTRALNO GREJANJE Za centralno grejanje je karakteristično postojanje jednog mesta za loženje.

Vodeno grejanje Toplovodno do 110 °C Vrelovodno preko 110 °C U odnosu na zagrevanje lokalnim uređajima centralno grejanje ima niz prednosti:       Bolje tehničko izvođenje. . Ekonomičnije grejanje po jedinici zapremine prostorije Nedostaci centralnog grejanja:  Veći investicioni troškovi  Neekonomično u prelaznim periodima  Opasnost od smrzavanja kod nižih temperatura. Bolja regulacija i iskorišćenje toplote. Bolja tehnička rešenja od pojedinačnih ložišta Grejna tela zauzimaju manje mesta Ravnomerno zagrevanje prostorija.

OSNOVNE PODELE  Prema sili koja obezbeđuje cirkulaciju vode razlikujemo:  Gravitaciono toplovodno grejanje i  Pumpno toplovodno grejanje  Prema dovođenju vode u cevni sistem razlikujemo:  Jednocevni sistem  Dvocevni sistem  Prema položaju glavnih razvodnih cevi razlikujemo:  Gornji razvod  Donji razvod  Prema vezi sa atmosferom toplovodna grejanja se dele na:  Otvoreno toplovodno grejanje  Zatvoreno toplovodno grejanje .

nezavisno od motorne energije. Sila kojom treba da se obezbedi cirkulacija vode U sistemu naziva se napor 𝒑𝒉 = 𝑯 ∙ 𝒈 ∙ (𝝆𝒑 − 𝝆𝒈 ) Gravitacioni sistem grejanja se upotrebljava za postrojenja manjih razmera Prednosti gravitacionog grejanja su bešumnost u radu. odnosno razlike specifičnih težina. dok im je glavna mana sigurnost u radu .GRAVITACIONI SISTEM GREJANJA Postizanje cirkulacije se vrši na osnovu temperaturske razlike vode u odvodu i dovodu.

 Brže postizanje grejanja Donji razvod Glavni horizontalni vodovi se nalaze ispod najnižeg radijatora Evakuisanje vazduha se obezbeđuje produženjem vazdušne cevi Voditi računa o padovima .Gornji razvod Prednosti:  Veći napor.  Manji prečnik cevi.

 Sprečavanje nastajanja suvog kotla. Sistemi koji su hermetički zatvoreni od atmosfere.Otvoreni i zatvoreni sistem grejanja Sistemi vodenog grejanja moraju imati odgovarajuće uređaje za obezebeđenje njihove funkcionalnosti i sigurnosti:  Moraju omogućiti širenje vode usled promene temperature.  Održavanje pritiska i temperature u određenim granicama Sistemi kod kojih instalacija ima vezu sa atmosferom pri temperaturama do 100 °C nazivaju se otvoreni sistemi grejanja. i koji rade sa temperaturama preko 110°C i višim pritiscima nazivaju se zatvorenim sistemima grejanja. .

SIGURNOSNI UREĐAJI Uloga ekspanzionih sudova:  Kompenzacija širenja vode  Održavanje radnog pritiska Ekspanzioni sud otvorenog sistema Ekspanzioni sud otvorenog tipa mora se nalaziti na najvišoj tački njegove instalacije gde je ostvarena veza sa atmosferom.2-1.5) 𝑒 1000 [l] . Povećanje zapremine vode 4.3% pri zagrevanju od 4-100 °C 𝑄 𝑉 =(1.

Ekspanzioni sud zatvorenog sistema Pritisak dostiže do 0.5 bara (110 °C) Radi lakšeg izbacivanja vazduha mora da vlada nadpritisak od 14 kPa 𝑃𝑚𝑎𝑥 𝑉 = 𝑉𝑙 ∙ 𝑝 𝑃𝑚𝑎𝑥 − 𝑃𝑝 .

za sve ostale otvorene sisteme obavezno je predvideti po dva voda Prečnik sigurnosne cevi na razvodnoj liniji Prečnik sigurnosne cevi na povratnoj liniji Q – snaga kotla .Sigurnosne cevi Sigurnosne cevi predstavljaju direktne vodove od kotla do ekspanzionog suda Za postrojenja do 23 kW dovoljno je izvesti jedan sigurnosni vod.

Lakše regulisanje.  Zavisnost od energije pogona pumpe. Lakše izvodnjenje.Pumpno grejanje Primenjuje se kod sistema kod kojih gravitacioni napor nije u mogućnosti da obezbedi cirkulaciju Prednosti:     Cevi manjeg prečnika. Mogućnost proizvoljnog postavljanja radijatora Nedostaci:  Povećani troškovi usled potrošnje energije za pogon pumpe.  Povećani šumovi i buka .

u slučaju otkaza pumpe. . Uvodi se i dopunski gravitacioni vod sa ubačenim ventilom. Preporučljivo je da druga pumpa ne bude na isti pogon (električni) nego pomoću benzinskog motora ili turbine. Zato ne treba preći brzinu tečnosti od 2 m/s.Da bi se obezbedila sigurnost rada. Takođe treba voditi računa o izolaciji zvuka i birati bešumnu pumpu. često se ugrađuju dve pumpe u paralelnim vodovima. Velike brzine cirkulacije mogu takođe proizvesti neprijatne zvuke. koji bi se inače morao gasiti. čime se sprečava pregrevanje kotla. koje se mogu uvek isključiti postavljenim ventilima spreda i pozadi pumpe. da se omogući bar i mali tok ako pumpa prestane da radi.

kroz neka mesta koja potpuno ne zaptivaju . određuje se iz pravila da se ne sme dozvoliti ni u jednom delu mreže stvaranje potpritiska. Znači. Oba sigurnosna voda ne smeju imati nikakvih sužavanja. U koji vod će se ubaciti pumpa. a to znači da se u njih ne sme staviti nijedna vrsta pumpi. pumpa se može ubaciti izvan ovih tačaka u razvodnu ili povratnu cev.Priključak od pumpe do ekspanzionog suda Kod pumpnog grejanja se dosta potencira na propisima sigurnosti. jer i one predstavljaju sužavanje u vodovima. jer bi to omogućilo ulaženje vazduha u cevi. odvodni ili dovodni.

prečnici cevi kao i broj i vrsta pojedinačnih otpora. Zatim dat je i protok fluida koji struji kroz mrežu. Treba se odrediti pad pritiska (𝑝1 − 𝑝2 ) (𝒑𝟏 −𝒑𝟐) 𝑳 𝝆𝑽𝟐 𝝆𝑽𝟐 𝝆𝑽𝟐 Ʃ𝑳 = Ʃ𝑳𝑹 + Ʃ𝑹 = Ʃ𝝀 + Ʃ𝝃 = 𝝀 + Ʃ𝝃 𝑫 𝟐 𝟐 𝟐 𝑫 [𝑷𝒂] .Proračun cevne mreže Postoje dva načina postavljanja zadataka kod proracuna cevnih mreža: Prvi način: Data je mreža sa trasom svih deonica a s tim i pravi delovi mreže.

Ovaj odnos se menja u zavisnosti od mreže cevi. Pored ovog je dat protok fluida u jedinici vremena i dozvoljen pad pritiska (𝑝1 − 𝑝2 ). Ʃ 𝑍 = 𝑎 ∙ (𝑝1 −𝑝2) 2 𝐺𝑠 = 0.. Treba naći prečnik cevi. načina granjanja.Drugi način: Data je šema cevovoda sa vrstom i brojem pojedinačnih otpora..81 ∙ ∙ Ʃ𝜉 𝜌 ∙ 𝐷4 Izračunavanje pojedinačnih otpora . Proračun se deli na predhodni i naknadni. dužine voda. Predhodni proračun polazi od predpostavke da se približno oceni u kom se odnosu pritisak kojim raspolažemo iskorišćava za prave cevovode a koji za pojedinačne otpore.

Zadatak naknadnog proračuna je da utvrdi ili promenom prečnika smanji udeo pojedinačnih otpora .Za prave cevovode Ʃ 𝑳𝑹 = (𝟏 − 𝒂)(𝒑𝟏 −𝒑𝟐) 𝑮𝟐 Ʃ𝑳 𝒔 = 𝟎. 𝟖𝟏 ∙ 𝝀 𝝆 ∙ 𝑫𝟒 𝑫 Pomoću ove jednačine sprovodi se većina predhodnih proračuna. Naknadni proračun često je potreban iz razloga što se ne uzima prečnik cevi računskim putem već se vrši usvajanje standardnog prečnika.