You are on page 1of 114

INSTRUMEN DAN TEKNIK MENGANALISIS DATA

Nor Raihana Mamat Noor Bashirah Mohd Noor Ella Yusliana Mohd Yatim Juliana Md Tahir

HB 110316 HB110290 HB110357 GB110163

INSTRUMEN UNTUK PENGUMPULAN DATA

INSTRUMEN
Soalselidik (questionnaire) Temubual (interview) Pemerhatian (observation)
Alat-alat statistik (statistical tools)

Penyelidikan Kualitatif
TEMUBUAL PEMERHATIAN

Penyelidikan Kuantitatif

SOALSELIDIK

TUJUAN PENGGUNAAN INSTRUMEN PENGUMPULAN DATA


1. Untuk memastikan data yang diperoleh adalah sah dan boleh dipercayai. 2. Untuk mendapatkan hasil kajian sesebuah kajian sains sosial melalui pengumpulan data yang bersistematik. 3. Untuk memastikan penyelidik dapat menyelesaikan persoalan masalah yang tidak dapat diselesaikan di makmal atau melalui penyelesaian saintifik. 4. Untuk memastikan permasalahan kajian dapat diselesaikan mengikut kaedah atau instrumen yang bersesuaian dengan permasalahan tersebut. 5. Untuk memastikan data-data yang diperoleh dan dianalisis dapat menunjukkan samada ia berada dalam jangkaan yang boleh dipercayai ataupun tidak.

SOALSELIDIK

A questionnaire is a research instrument consisting of a series of questions and other prompts for the purpose of gathering information from respondents.

Soal selidik merupakan satu set soalan atau item dalam bentuk tulisan.

KELEBIHAN SOALSELIDIK
Memberi masa kepada responden untuk menjawab soalan yang diberi. Merupakan proses memungut data yang cepat, digemari dan mudah dianalisa. Penyelidik boleh memilih sampel besar. Keupayaan untuk generalisasi terhadap saiz populasi yang lebih besar.

Rekabentuk soal selidik biasanya akan mempunyai sekurang-kurangnya dua bahagian iaitu:

1. Bahagian data demografi (umur, jantina dsb) 2. Bahagian topik yang dikaji.

TUJUAN KAJIAN
Tujuan kajian perlu dinyatakan untuk memberi gambaran awal kepada responden dan juga untuk menyatakan mengapa kajian dijalankan.

Data demografi: Latar belakang sampel


Soalan latar belakang responden perlulah sesuai agar responden berminat untuk meneruskan proses menjawab soalan yang berikutnya. Hanya soalan yang penting sahaja perlu dibina. Elakkan membina soalan yang sukar untuk dijawab oleh responden. Contohnya, soalan berkaitan gaji atau masa lampau responden kecuali sekiranya berkaitan dengan tajuk kajian.

CONTOH

Topik: Kandungan Soal selidik


Kandungan soal selidik perlulah meliputi isu kajian secara khusus.
1. Pengkaji mesti jelas maklumat yang dikehendaki dan boleh mengelaskan soalan dengan tepat. 2. Responden boleh mentafsir soalan yang dibina seperti yang diharap oleh penyelidik. 3. Responden boleh membina jawapan sama seperti yang penyelidik mahukan. 4. Penyelidik boleh mentafsir jawapan yang diberi responden. (Foddy, 1993)

JENIS-JENIS MAKLUMAT
Pengetahuan-apa yang mereka tahu Pendapat, sikap, kepercayaan, nilai-nilai- apa pendapat mereka ttg sesuatu isu Kelakuan- apa yang mereka lakukan Attributes - what are peoples characteristics Ingatan - berdasarkan memori sendiri

Rekabentuk soalan yang baik haruslah:


Soalan mudah difahami, tajuk yang pendek dan bermakna. Tepat, mengandungi arahan untuk menjawab dengan jelas. Tidak mengandungi dua soalan yang digabungkan. Menggunakan bahasa yg mudah difahami

Jika boleh, dapat dijawab dalam jangka masa yang singkat Menerangkan definisi atau takrifan teknikal, contohnya bandwidth Menggunakan masa yang optima untuk menjawabnya. Lebih pendek, lebih bagus.

JENIS-JENIS SOALAN
Soalan terbuka Merupakan soalan dimana pilihan jawapannya tidak diberikan terlebih dahulu. Biasanya melibatkan soalan berbentuk pendapat. Contohnya: What do you think is the most important educational issue facing our nation in the year 2020?

Soalan tertutup
Pilihan jawapannya diberi. Contohnya:

JENIS-JENIS SOALAN TERTUTUP


1. Soalan-soalan senarai Menyediakan kepada responden dengan senarai jawapan atau maklum balas.

Senarai jawapan akan mempengaruhi responden untuk memberikan jawapan.Ini akan menyebabkan pendekatan ini kurang berkesan. Jika soal selidik mengenai isu-isu yang memerlukan mengingat kembali maklumat, senarai jawapan mungkin sebagai bantuan sahaja.

2. Soalan-soalan kategori Soalan-soalan direka untuk satu maklum balas sahaja. Berapa kali purata dalam seminggu anda menggunakan kemudahan di perpustakaan UTHM? Tolong tandakan / untuk maklum balas. Tidak pernah Sekali 2-3 kali 4-5 kali 6 kali atau lebih ( ( ( ( ( ) ) ) ) )

3. soalan-soalan aras Soalan-soalan aras memerlukan responden untuk membuat petanda aras untuk maklum balas. Tolong nyatakan dalam kurungan ( ) yang disediakan di mana kamu percaya perkara yang paling penting untuk datang ke kedai kami.1 menunjukkan paling penting, 2 untuk kedua penting dan lain-lain. Tolong tinggalkan kotak kosong yang tidak penting.
Mudah meletak kereta Harga murah Pekerja yang ramah Barang yang pelbagai Lain-lain ( ( ( ( ( ) ) ) ) )

4. Soalan -soalan berskala

Soalan-soalan berskala digunakan untuk mengukur pelbagai dan mempunyai empat jenis skala iaitu nominal, ordinal, interval dan nisbah.

MENDEFINISIKAN SOALAN-SOALAN (VARIABLES)


Setiap soalan yang ditanya adalah satu petunjuk tentang variasi di dalam populasi yang di kaji.
Variable-variable ini boleh dibahagikan kepada 4 skala utama:
I. II. III. IV. Skala nominal Skala ordinal Skala interval Skala nisbah

SKALA NOMINAL
Ia merupakan variable yang mana kategorinya tidak mengikut ranking. Contoh:
Jenis pembolehubah Warna Negara jantina Biru, merah, hijau Malaysia, Indonesia, Thailand Lelaki, wanita kategori

SKALA ORDINAL
Variable yang boleh disusun mengikut ranking adalah termasuk dalam kategori ini. Perbezaan antara kategori tidak boleh diukur secara matematik. Contoh:
JENIS VARIABLE KATEGORI

Jenis perumahan Kelas pengijazahan


Pendapat

Kos tinggi, kos sederhana, kos rendah Kelas pertama, kelas kedua tinggi, ketiga
Sangat setuju, setuju, tidak tahu, kurang setuju

SKALA INTERVAL
Variable yang boleh disusun mengikut ranking dan perbezaan antara setiap kategori tersebut adalah sama dan boleh diukur secara matematik. contoh
Jenis variable Pendapatan Umur Markah peperiksaan Kategori 1 ribu, 2 ribu, 3 ribu, dsb 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, dsb 36, 44, 57, 69, 99 dsb

SKALA NISBAH
mempunyai semua ciri skala interval dan juga nilai mutlak.

Contoh ukuran berskala nisbah ialah wang, jarak dan tinggi.

SKALA UKURAN
SKALA NOMINAL CIRI_CIRI Mempunyai nilai pengkelasan sahaja.

ORDINAL
INTERVAL

Mempunyai nilai pengkelasan dan pemeringkatan


Mempunyai nilai pemeringkatan dan perbezaan ukuran. Mempunyai nilai pemeringkatan, perbezaan ukuran dan mutlak.

NISBAH

PROSES MENJALANKAN SOAL SELIDIK


Sebelum sesebuah kajian soal selidik dijalankan, adalah amat penting untuk membuat survey rintis / pilot test.

Survey rintis merupakan satu survey kecil yang dijalankan untuk menguji, mengesan dan mengatasi masaalah perancangan soal selidik.

Pilot test
Fungsi pilot test: Menguji kelengkapan rangka sampel. Memastikan semua soalan dapat difahami dengan tepat dan tiada kekeliruan. Memastikan susunan layout soal selidik yang baik.

Pilot test-samb
Menguji kod-kod jawapan yang di berikan, iaitu lengkap dan saling ekslusif. Memastikan masa yang diambil oleh responden untuk menjawab borang soal selidik adalah seperti yang dijangkakan. Mengangarkan kos yang terlibat.

Berikut merupakan perkara yang perlu dititiberatkan dalam membina soal selidik : Membina soalan peribadi Klasifikasi soalan Kandungan soalan Merangka jawapan

Ordering questions
Sequence should be logical to the respondents and flow smoothly from one question to the next Questions tend to flow from: general to specific impersonal to personal easy to difficult

LAYOUT
Just as important as wording Aim for a professional look Tips: cover letter/introductory page giving study title, organisation, aims of the survey enough space for open-ended questions font large enough to read without strain consistent and clear instructions dont split questions or answers across pages enough white space

example
Good layout Bad layout

MEREKABENTUK TEMUBUAL

OBJEKTIF
Menghurai dan memilih antara temubual berstruktur, separa struktur, dan tidak berstruktur berdasarkan objektif-objektif penyelidikan. Membuat pemilihan antara penggunaan temubual dan soal selidik. Menghasilkan jadual temubual yang sahih dan boleh dipercayai. Menjalankan temubual dengan mahir, bijaksana, selamat dan beretika.

FAKTA-FAKTA TEMUBUAL
Merupakan perbualan diantara penemubual (penyelidik) dan responden. Penemubual mempunyai satu set soalan bertulis, berstruktur dan teratur. Soalan-soalan yang dikemukakan format berstruktur, separa berstruktur dan tidak berstruktur. Matlamat dan persoalan mempengaruhi temubual Respon berbentuk verbal dan juga gerak badan. Temubual yang dikawal dengan baik cara berkesan untuk mendapatkan data.

TUJUAN TEMUBUAL
1. Membolehkan penyelidik mengkaji respon-respon dengan lebih terperinci

(pendekatan fenomenologis). melibatkan percakapan, perasaan dan sikapmenghasilkan satu kadar gerak balas yang lebih besar. 2. Kaedah pengumpulan maklumat tentang pengetahuan seseorang, nilai dan kesukaan. 3. Digunakan untuk menguji hipotesis atau untuk mengenalpasti pembolehubah serta kaitan antaranya. 4. Digunakan untuk menghubungkaitkan teknik-teknik penyelidikan lain; cth: pemerhatian untuk memantau isu-isu. 5. Lebih mudah berbanding soal-selidik; di mana soalan berbentuk terbuka-tertutup atau kompleks atau mengikut urutan logik sukar ditentukan pada peringkat awal.

PENDEKATAN TEMUBUAL
Tidak berstruktur
tidak berpandukan kepada skrip. Fleksibel dan meluas, tetapi tidak boleh direplika

Berstruktur
berdasarkan kepada skrip tertentu, mirip soalselidik. Boleh direplika tetapi tidka feksibel dan meluas

Separa-berstruktur
berpandukan kepada skrip tetapi idea/isu menarik boleh dibincang lebih dalam.

KESAHIHAN
Bagi jenis temubual berstruktur dan separa berstruktur, kesahihan isu boleh dikemukakan secara langsung dengan memastikan kandungan soalan tertumpu secara

langsung kepada objektif penyelidikan.


Bagi temubual jenis tidak berstruktur, kesahihan itu

lebih diragui bergantung terhadap respon-respon yang


diberikan oleh orang yang ditemuramah.

KESAHAN LUARAN
Sejauh manakah penemuan-penemuan daripada satu kajian boleh dikaji secara

umum?
Arksey & Knight (1999) menegaskan bahawa 2 prinsip praktikal yang boleh diterima:

Cuba untuk memilih satu sampel yang membenarkan satu subjek dilihat daripada semua perspektif berkaitan;

Tingkatkan saiz sampel sehingga tiada pendapat-pendapat baru timbul daripada data.

Dalam satu praktikal, data temubual perlu dikaji dan dianalisis sebagaimana ianya dikumpulkan sehingga perspektifnya jelas.

KEMAHIRAN-KEMAHIRAN
Arksey & Knight (1999) mengatakan bahawa temubual mungkin bergantung kepada:
Status anda sejauh manakah kedudukan anda dalam organisasi? Projek adakah projek memberikan kepentingan kepada responden? Diri anda adakah anda boleh dipercayai, baik dan profesional?

PERMULAAN TEMUBUAL
Temubual tidak boleh dijalankan secara terburu-buru. Wengraf (2001) mencadangkan anda seharusnya sampai 30 minit lebih awal sebelum jadual temubual persiapan. Yakinkan diri bahawa temubual tersebut akan dikendalikan di dalam keadaan yang tidak tertekan. Dapatkan responden- untuk menyiapkan satu soal selidik awalan isu demografi (3 minggu lebih sebelumnya.) Anda perlu menghubungi responden 7 -10 hari lebih awal- pastikan mereka masih ingin ditemubual lokasi, dan sebarang pertanyaan oleh responden. Periksa bahan-bahan (kelengkapan) pita rakam, bateri, pita kosong, wayar sambungan,dan air mineral.

PERSIAPAN SEBELUM TEMUBUAL


Tugas pertama penemubual terangkan tujuan temubual, hala tuju maklumat, cara maklumat dikendalikan, kenapa maklumat dikumpulkan dan bagaimana ia digunakan. Tempat duduk penemubual dan responden haruslah ditentukan jaraknya yang sesuai. Permulaan temubual tidak memerlukan ucapan yang

panjang.

MEMBINA HUBUNGAN YANG BAIK


Hubungan yang baik bermaksud satu pemahaman, satu penubuhan dalam asas hormat-menghormati dan juga saling percaya di antara penemubual dengan responden. Contohnya:
menerangkan bagaimana temubual akan dikendalikan. mendapatkan kebenaran untuk merakamkan audio sesi temubual. bertanya sekiranya responden mempunyai sebarang pertanyaan.

MENGENDALIKAN TEMUBUAL

Pengurusan tekanan:
Responden yang berbezabeza akan diberikan cara yang pelbagai dan tidak terdapat peraturan yang tegas dalam perkara ini. Penemubual harus berhatihati dengan proses pengurusan tekanan dan elakkan daripada menunjukkan ekspresi yang dimiliknya sendiri.

Penggunaan bahasa:
Perkataan-perkataan boleh memberi makna yang berbeza-beza terhadap orang yang berlainan. Gunakan bahasa yang mudah difahami untuk pendengar-pendengar.

Mengekalkan kawalan:
Penemubual perlu mengawal sesi temubual memendekkan maklumbalas yang panjang dan menyimpang sedikit. Mengetahui perkara yang harus dikemukakan. Bertanya soalan-soalan yang betul. Memberikan maklumbalas secara lisan atau bukan lisan dengan sesuai.

MENGENDALIKAN TEMUBUAL

Teknik-teknik menyoal :
Mengandungi bahasa kejuruteraan. Kemukakan dua persoalan serentak. Mengandungi pernyataan yang diramal. Menimbulkan isu peribadi atau isu yang sensitif. Memori lepas dan pengalaman yang tidak dijangka oleh responden.

Kemahiran Mendengar Yang Aktif


Pendengaran yang penuh perhatian bukan sahaja mendengar perkataan yang disebutkan, malah kepada nada dan ketegasannya. Melibatkan pengenalpastian maklumbalas yang tidak lengkap dan terus mendengar. Mengintepretasikan maksud apa yang telah disebut.

Pemerhatian
Membantu mengesan maklumat terhadap bagaimana perkembangan proses temubual. Sekiranya tanda-tanda negatif dikesan, maka tukarlah soalansoalan yang berturut-turut, dan berikan yang lebih mudah atau kurangkan kontroversi terhadap orang lain.

MENGENDALIKAN TEMUBUAL

Menguji Dan Menyimpulkan Pemahaman


Tekankan kepada orang yang ditemubual bahawa anda percaya kepada apa yang telah mereka beritahu kepada anda. Ini amat penting sekiranya terdapat pernyataan atau isu-isu yang tidak sepenuhnya difahami.

Menutup Temubual
Pastikan anda telah bertanya semua soalan yang ingin dikemukakan. Ucapkan terima kasih kepada responden atas kerjasama dan perhatian yang diberikan. Terangkan apa yang berlaku seterusnya terhadap maklumat yang diperolehi dan minta responden periksa semula ketepatan transkripsi.

BERURUSAN DENGAN RESPONDEN YANG BERMASALAH

Di tempat kerja, penjawat awam akan berasa enggan menjawab soalan kerana merasakan mereka sangat terdedah. Penemubual tidak boleh memberikan sebarang kata kunci yang membolehkan responden menemui jawapannya. Lihat juga kepada bahasa badan responden sama ada dia berasa kurang senang dan beralihlah kepada soalan lain.

MENGGUNAKAN PANDANGAN PELBAGAI BUDAYA


Pertimbangkan kesan-kesan terhadap pengendalian proses temubual bersama orang yang berlainan etnik, kumpulan sosial atau budaya. Untuk menambahkan ketepatan, penemubual harus mengetahui menyedari akan bahasa asas yang digunakan oleh responden. Bina pengetahuan mengenai masyarakat, memadankan perbualan responden dan gaya interaksi.

JENIS-JENIS TEMUBUAL
Temubual Berkumpulan
Terdiri daripada pelbagai format yang berbeza bilangan penemubual lebih dari satu, temubual bersama dan juga kumpulan fokus. Kelebihan pengurangan kos, menambahkan peluang responden memberi reaksi. Menggunakan pelbagai soalan akan mewujudkan tingkah laku seperti mengambil ujian.

Penemubual BeramaiRamai

Sangat berguna jika mempunyai lebih daripada satu penemubual kerana watak dan perilaku yang berbeza dapat ditonjolkan. Seorang penemubual bertindak sebagai ketua mengawal kecepatan dan arah sesuatu temubual, dan yang lain bertindak sebagai pencatat. Di akhir temubual, penemubual dapat membuat perbandingan pemikiran dan penilaian.

Temubual Bersama

Melibatkan seorang penemubual berinteraksi dengan dua orang sekaligus tentang satu fenomena. Kedua-dua responden yang dapat melibatkan diri dalam perbincangan membolehkan mereka memperoleh segala perincian yang diberikan kepada responden lain. Mewujudkan keadaan yang bahaya jika penemubual mengalihkan tumpuan responden; atau seseorang responden mungkin menguasai temubual tersebut.

JENIS-JENIS TEMUBUAL
Kumpulan fokus digunakan ketika sesuatu kumpulan manusia dijadikan kumpulan fokus bagi mengenalpasti tahap pengetahuan mereka terhadap sesuatu perkara. Cara pengumpulan data yang rendah kosnya; tetapi perlukan kerjasama dan kejujuran yang tinggi dari responden. Pita rakaman yang berkualiti sangat diperlukan dan diletakkan di tempat yang strategik untuk kumpulan fokus itu lebih dari 20 orang.

Kumpulan Fokus

Temubual Melalui Telefon

Kos yang rendah; media komunikasi paling pantas. Kekurangan risiko kadar penolakan akan menjadi tinggi- responden tidak melihat penemuduga. Kesemua soalan yang dikemukakan sama ada terlalu kompleks juga boleh ditanya melalui telefon. Kadar respon dapat ditingkatkan jika penemubual mempunyai kebijaksanaan untuk meyakinkan dan memberi dorongan.

ISU KESELAMATAN
Responden biasanya mengenali seseorang penemubual tersebut, atau temubual tersebut akan dilakukan melalui perbualan telefon ataupun di tempat awam. Adakalanya penyelidikan dilakukan di rumah seseorang atau pun sesuatu keadaa kawasan kerja yang terpencil di mana responden tidak mengenali penemubual tersebut. Kebanyakan penemubual tidak menghadapi masalah yang signifikan dalam melakukan penyelidikan mereka.

PANDUAN: KAEDAH TERBAIK UNTUK KESELAMATAN PENGKAJI

Peralatan Sikap Peribadi

bawa telefon bimbituntuk menyemak input dan output; kad identitipengesahan keanggotaan.
bahasa badan; jujur, jangan terlalu mesra, pemakaian pakaian yang bersesuaian.

PANDUAN: KAEDAH TERBAIK UNTUK KESELAMATAN PENGKAJI

Pengetahuan dan Tanggungjawab

mempunyai pengetahuan tentang tempat temubual; nasihat.

Strategi pencegahan

waktu siang untuk melakukan temubual- elakkan memasuki kawasan berbahaya; tangga gelap, lif dan bangunan kosong.

ISU ETIKA

Isu utama responden sepatutnya tidak diprovokasi dalam apa jua cara sekalipun oleh penemubual. Tahap keyakinan diberikan kepada responden apabila selesai menjawab sesuatu soalan. Penghormatan selesai menjalani temubual. Responden mempunyai hak untuk tidak menjawab soalan berbentuk peribadi, juga berhak membataskan penemubual sebelum selesai menanyakan soalan. Temubual yang bagus adalah tidak berbelit-belit. Patton (1990:353) menyatakan Temubual yang baik adalah bersifat terbuka, pantas, perasaan, ilmu dan maklumat serta pengalaman bukan sahaja dirasai oleh penemuduga tetapi juga oleh responden. Kajian dibuat untuk mengumpulkan data, bukan untuk mengubah seseorang atau pendapat. Responden boleh meminta nasihat dan panduan yang praktikal dalam membuat perundingan yang melibatkan topik yang sukar dan sensitif.

MEREKOD KEJADIAN DAN CORAK

TINGKAHLAKU MANUSIA TANPA MENYOAL ATAU BERKOMUNIKASI. SATU AKTIVITI LUMRAH DALAM PROSES PENGAJARAN PEMBELAJARAN. GURU SENTIASA MEMERHATI REAKSI MURIDNYA UNTUK MEMASTIKAN KOMUNIKASI BERLAKU ANTARA GURU DAN MURID DAN MURID DENGAN MURID.

PEMERHATIAN JUGA MEMBANTU GURU MENENTUKAN KESEDIAAN DAN PENERIMAAN MURID TERHADAP PENGAJARANNYA APA YANG PENTING DALAM PROSES

PEMERHATIAN IALAH GURU /PENSYARAH PENYELIDIK HENDAKLAH BERUSAHA MELAKUKAN PEMERHATIAN TANPA DIGANGGU OLEH PRASANGKA TERHADAP SASARAN YANG DIKAJI. MELALUI PEMERHATIAN YANG TERANCANG DAN SISTEMATIK BANYAK DATA YANG PELBAGAI DAN BERGUNA DIPEROLEHI.

TERDAPAT 4 CARA MEMBUAT PEMERHATIAN :


1. PEMERHATIAN SECARA

LANGSUNG 2. PENGGUNAAN ALAT PERAKAM 3. GAMBAR FOTO 4. RAKAMAN VIDEO

1.PEMERHATIAN SECARA LANGSUNG

Boleh dilakukan setiap masa dengan meneliti segala perlakuan dan kejadian dlm sesuatu yg di kaji.Teknik ini tidak memerlukan apa-apa peralatan khas melainkan pen dan kertas sahaja. Guru/pensyarah penyelidik perlulah membuat beberapa pertimbangan sebelum melakukan pemerhatian. Apa yang hendak di perhatikan? Mengapakah pemerhatian tersebut dilakukan? Bilakah pemerhatian hendak di jalankan dan berapakah tempoh masa yang diperlukan?

2)PENGGUNAAN ALAT PERAKAM SUARA

Penggunaan perakam audio dapat

membantu merekodkan interaksi lisan yang berlaku antara kumpulan sasaran. Perkataan, sebutan dan perbualan yang sebenar dapat dirakam dengan tepat. Data-data penting boleh diperolehi drp rakaman audio melalui proses 3 fasa berikut ;
1. Dengar kembali seluruh rakaman tersebut utk mendapatkan gambaran umum 2. Dengar semula untuk mencari data penting 3. Dengar sekali lagi untuk membuat transkripsi

tentang data-data penting.

3) GAMBAR FOTO

Satu media yang amat berkesan untuk

merekodkan perlakuan atau keadaan fizikal secara holistik. Foto juga dapat menonjolkan Body Language oleh sasaran yang di kaji tetapi terabai oleh pemerhati kerana pada ketika itu dianggap tidak signifikan.

4) RAKAMAN VIDEO
Rakaman video melanjutkan kelebihan foto

dan rakaman audio dengan menunjukkan juga pergerakan sasaran di kaji serta turutan dan tempoh masa peristiwa.

KEBOLEHPERCAYAAN INSTRUMEN PEMERHATIAN(KUALITATIF)


Kebolehpercayaan bagi teknik pengumpulan data

melalui pemerhatian dilihat drp cara dan proses pemerhatian. Satu lagi cara utk mengukur kebolehpercayaan pemerhatian ialah;
1.

Tandem Interview iaitu pengulangan pemerhatian dgn selang masa yg singkat terhadap informan yang sama iaitu pemerhatian dibuat secara pertentangan peristiwa dengan item yg sama. Melakukan ke dua-dua jenis pemerhatian iaitu pemerhatian berstruktur(variable ditentukan terlebih dahulu) dan pemerhatian turut serta(participant observation).

2.

TERDAPAT 6 JENIS PEMERHATIAN;


Structured observation : Jika sampel di beri sesuatu dan di tempatkan di sebuah bilik dan penyelidik pula menggunakan senarai semak item.
Participant Observation : Penyelidik turut serta melakukan aktiviti bersama-sama sampel.

Unstructured Observation : Memerhatikan sampel di

satu tempat Semi-structured observation : Jika penyelidik menggunakan senarai semak utk membuat rating tingkahlaku sampel, ia sesuai di jalankan di satu tempat yang tertutup. Direct Observation : Penyelidik memerhatikan secara langsung sampel. Indirect observation : Penyelidik memerhatikan dari jauh tanpa di sedari sampel

Kebolehpercayaan dapatan kajian kualitatif juga akan di capai apabila kedua-dua intensif interview disediakan terlebih dahulu dan participant observation atau structured observation di lakukan serentak dengan membuat perbandingan dapatan data melalui rating antara dua independent observers.

ALAT-ALAT STATISTIK DALAM PENYELIDIKAN

JENIS-JENIS INSTRUMEN
1. SKALA PENGKADA RAN KELAKUAN
REKOD ANEKDOT

2.

TEMUBUAL

3.

BORANG PEMANTAU AN

4.

SENARAI SEMAK PENCAPAIA N


SENARAI SEMAK KENDIRI

5.

6.

LOG MASA 7. DAN PERLAKUAN

SOAL SELIDIK

8.

9.

SKALA SIKAP

10.

INVENTORI KARAKTER

11.

UJIAN PENCAPAIA N

12.

UJIAN KEBOLEHA N

1.Skala Pengkadaran Kelakuan


Skala yang digunakan untuk memberi rating Masalah-setiap individu mempunyai pendapat sendiri

1.1Skala pemeringkatan grafik


Skala untuk mengemaskini skala pengkadaran. Menghuraikan setiap ciri yang terbabit dan meletakkan ciri-ciri itu di atas satu garisan.

2.Senarai soalan Temu bual


Temu bual dan soal selidik pada dasar nya merupakan instrumen yang sama iaitu, set soalan yang perlu di jawab oleh subjek penyelidikan. Temubual-dilakukan secara lisan, dan jawapan yang diperolehi direkod oleh penyelidik. Kelebihan-membernarkan penyelidik menjelaskan soalan yang kabur(jika ada) Kekurangan-memakan lebih banyak masa berbanding soal selidik.
Contoh soalan temu bual untuk menilai pembelajaran dan penyelesaian masalah matematik. Adakah anda seronok belajar matematik? Adakah anda suka menyelesaikan masalah matematik yang mencabar?mengapa? Adakah anda suka menyelesaikan masalah tidak rutin?mengapa?

3.Senarai pemerhatian
Harus dicuba dalam keadaan mirip keadaan sebenar supaya kekurangan yang mungkin ada dalam borang itu dapat diperbaiki terlebih dahulu.
1. Arahan; Tandakan setiap kali guru;
a. b. c. d. e. f. Menanya seorang pelajar satu soalan Menunjukkan soalan kepada kelas Mendisiplinkan pelajar Meminta supaya pelajar senyap Menanya sama ada pelajar mempunyai sebarang soalan Meminta pelajar tulis di papan tanda.

Helaian Semakan
Alat yang digunakan oleh penyelidik untuk merakam kan frekuensi kelakuan pelajar, aktiviti atau perkataan. Setiap kali responden menunjukkan aktiviti atau kelakuan yang tertera dalaam helaian semakan, penyelidik akan meletakkan tanda pada kategori yang berkenaan. Jenis pernyataan yang dibuat oleh pelajar dalam kelas boleh menunjukkan tahap pemahaman mereka akan sesuatu konsep atau idea.

Contoh; Berapa ramai pelajar sekolah menengah mengikuti arahan semasa latihan kebakaran.

4.Senarai Semak Pencapaian


Instrumen yang kerap digunakan dalam penyelidikan untuk melihat sama ada seseorang individu memperlihat kan kelakuan sepatut nya dikehendaki menjalankan sesuatu tugas. Lazim nya mengandungi satu senarai perlakuan yang merangkumi pencapain dan setiap kali perlakuan di pamerkan, penyelidik akan menurun kan tanda di tepi perlakuan tersebut dalam senarai semak.

5.Rekod Anekdot
Merupakan satu cara untuk merakam kan perlakuan individu. Pemerhati bebas merakam kan perlakuan yang di anggap penting dan tidak perlu memberi sebarang fokus kepada perlakuan yang sama untuk semua subjek.

6.Log Masa-danPerlakuan
Log masa-dan-perlakuan ialah pemerhatian dan rakaman terperinci ke atas seseorang atau lebih dalam satu tempoh masa.
Ini terjadi apabila, penyelidik ingin mengenal pasti sebab kesulitan atau masalah yang dihadapi oleh seseorang individu atau sesebuah kelas. Contoh;- tidak menyelesaikan tugasan.

7.Soal Selidik
Subjek memberi jawapan atau respons kepada soalan dengan menulis atau menandakan kertas jawapan. Kelebihan- instrumen ini boleh dihantar melalui pos kepada ramai responden pada masa yang sama. Masalah- penyelidik tidak berpeluang untuk menjelaskan soalan yang kabur. Penyelesaian- penyelidik harus menyediakan ruang khas untuk responden menulis pendapat tentang jawapan yang diberi.

8.Senarai Semak Kendiri


Beberapa ciri atau aktiviti yang di beri kepada subjek penyelidikan dan kemudian diminta untuk menandakan ciri yang ada pada diri nya atau aktiviti yang dilakukan nya. Ianya biasa digunakan apabila penyelidik ingin pelajar menilai sendiri pencapaian nya.

9.Skala Sikap
Merangkumi siri pernyataan yang memerlukan responden membuat pilihan mereka. Diasaskan berdasarkan bahawa sesuatu sikap itu boleh diketahui dengan memberi peluang kepada individu untuk memberi respons kepada satu siri pernyataan berhubung dengan kecenderungan mereka. Contoh skala yang biasa di gunakan ialah skala likert.

Contoh skala likert

Arahan:Bulatkan pilihan anda. 1. Semua guru yang hendak bertugas di sekolah perlu ada lesen pengajaran.
Sangat setuju tidak setuju (5) Setuju Tidak pasti Tidak setuju Sangat

(4)

(3)

(2)

(1)

10.Inventori Karakter atau Personaliti


Direka khas untuk mengukur ciri individu atau menilai perasaan mereka berkenaan diri sendiri. Contoh inventori; Minnesota Multiphasic Personality Inventory.

11.Ujian Pencapaian
Mengukur pengetahuan atau kemahiran individu dalam sesuatu bidang atau subjek. Digunakan di sekolah untuk menilai keberkesanan pengajaran.

Contoh item inventori personaliti.


Arahan; Tandakan kenyataan yang paling tepat menggambarkan diri anda. Harga kendiri Selalu 1.adakah anda bijak menganggap rakan anda lebih bijak daripada anda? 2.adakah anda selesa dengan keterampilan anda? kadangkala hampir tidak pernah

_______

_________

_______

________

_______

_________ _________

_______ _______

________ ________

3.adakah anda mengelak pertemuan dengan orang baru? _______ Tekanan 1.adakah anda susah hendak tidur? 2.adakah anda berkeupayaan membuat segala aktiviti yang anda sepatutnya lakukan?

_______

_________

_______

________

_______

_________

_______

________

3.adakah anda berasa dibebankan dengan terlalu banyak tugasan? _______

_________

_______

________

Ujian pencapaian dikategorikan seperti yang berikut: 1. Ujian keseluruhan pencapaian yang merupakan rangkaian ujian yang mengukur perkara seperti perbendaharaan kata, kemahiran mebaca. ujian keseluruhan yang kerap digunakan ialah Graduate Record Examaniatioan (GRE) yang perlu diambil oleh pelajar-pelajar di antarabangsa sebelum memasuki program pasca ijazah. 2. Ujian pencapaian yang khusus iaitu ujian yang menilai kemahiran individudalam mata pelajaran spesifik seperti Bahasa Inggeris.

14. Ujian Kebolehan


Ujian kebolehan menguji intelektual subjek yang biasa tidak di ajar di sekolah. Ujian ini bertujuan untuk mengukur kemahiran individu Ujian kebolehan boleh dijalankan sama ada ke atas individu ataupun kumpulan.

TERIMA KASIH