PERKEMBANGAN KANAK-KANAK (EDU3102

)

PERKEMBANGAN KOGNITIF DAN BAHASA
Oleh: Muhammad Rafie Mahmud Husni Macnaughton AK Salih Wan Abdul Syakur B. Wan Abd Majid

PERKEMBANGAN KOGNITIF
PERKEMBANGAN KOGNITIF

TEORI PERKEMBANGAN KOGNITIF JEAN PIAGET Implikasi teori dalam proses PnP

TEORI PERKEMBANGAN KOGNITIF LEV VYGOTSKY Implikasi teori dalam proses PnP

Proses Perkembangan

Peringkatperingkat dalam perkembangan kognitif

Perancah dan Zon Perkembangan Proksimal

DEFINISI KEMAHIRAN KOGNITIF
• Merupakan kebolehan individu untuk berfikir, memberi pendapat, memahami, dan mengingati perkara-perkara yang berlaku di persekitaran masingmasing. Ia melibatkan aktiviti mental seperti ingatan mengkategori, merancang, menaakul, menyelesaikan masalah, mencipta, berimaginasi dan lain-lain.

TEORI PERKEMBANGAN KOGNITIF JEAN PIAGET
• Jean Piaget ( 1896-1980) telah menjelaskan tentang kaedah manusia mempersepsi ilmu dan membina hipotesis. Beliau juga menjelaskan bagaimana minda manusia membentuk skemata dan melaksanakan proses akomodasi dan asimilasi dalam membina ilmu. • Proses pemikiran manusia berubah secara menyeluruh bermula selepas lahir hingga matang (adaptasi persekitaran)

• Piaget mengenalpasti 4 faktor yang boleh mempengaruhi proses pemikiran individu:
 Kematangan Biologi: Proses pemikiran yang dipengaruhi oleh faktor baka/ genetik.  Interaksi Individu dengan Persekitaran: Salah satu proses yang dilalui oleh manusia untuk memahami perkara-perkara yang berlaku. Mereka akan meneroka, menguji, memerhati dan menyusun maklumat yang didapati.  Pengalaman Sosial: Perkembangan kognitif juga dipengaruhi oleh pergaulan individu dengan orang2 di sekelilingnya.

 Keseimbangan: Proses keseimbangan adalah merupakan salah satu cara yang digunakan oleh individu untuk mengadaptasi dengan situasi yang baru dialami.

setiap individu cenderung untuk memahami persekitaran mereka.PROSES MENCIPTA KESEIMBANGAN Menurut Piaget. mereka akan menyusun pengalaman-pengalaman tersebut dalam minda dan membentuk satu sistem yang dipanggil Skema. . Setiap kali individu memperoleh sesuatu pengalaman. Proses penyusunan dan pembentukan skema ini dipanggil Organisasi. Individu cenderung memahami sesuatu situasi dan menyelesaikan sesuatu masalah dan proses ini dikenali sebagai Proses Mencapai Keseimbangan.

hanya basikal bertayar dua. skema-skema yang dibentuk ini akan berhadapan dengan situasi yang baru. ibunya menerangkan bahawa itu adalah motosikal. • Pembentukan skema bermula sebaik sahaja individu dilahirkan. Kanak-kanak akan menjadi buntu. namun apabila terlihat kenderaan bertayar dua yang lain. • Dalam banyak situasi. – Contoh: Kanak-kanak telah mengenal bahawa kenderaan bertayar dua hanya basikal. Namun. proses ini adalah proses yang mana semua individu akan laluinya dan mereka perlu mengubahsuai skema yang lama supaya mereka dapat mengadaptasi dengan situasi yang baru. .• Skema-skema ini akan digunakan oleh individu apabila mereka berdepan dengan sesuatu situasi yang memerlukan penyelesaian. kerana skema yang asal menyatakan. – Contoh: Kanak-kanak membina skema dan mengkategori bahawa kenderaan yang mempunyai dua tayar sebagai basikal.

Adaptasi melibatkan dua proses yang saling berkait iaitu asimilasi dan akomodasi. dia akan mengasimilasikan skema yang baru ini dengan skema yang sedia ada. . kanak-kanak akan cuba memadankan pengetahuan baru dengan pengetahuan sedia ada. • Asimilasi berlaku apabila individu cuba memahami pengalaman baru dan cuba untuk menyesuaikan pengalaman-pengalaman ini dengan skema yang telah sedia ada. – Contohnya: Setelah kanak-kanak tersebut melihat bahawa motosikal juga bertayar dua.• Proses perubahan atau penukaran skema yang lama kepada skema yang baru dipanggil adaptasi. Melalui pengalaman dan bimbingan.

akomodasi pula merupakan proses yang berlaku apabila individu dapat menukar skema yang lama untuk disesuaikan dengan pengalaman baru dan seterusnya membentuk skema yang baru.• Manakala. . • Dalam contoh di atas: Kanak-kanak tadi dapat mengakomodasi di mana dapat mengkategorikan motosikal sebagai sebuah kenderaan bertayar dua.

maka keseimbangan tidak berlaku namun kita akan terus membina skema2 baru untuk disesuaikan dengan situasi yg baru tersebut. tetapi sekiranya tidak memberi penyesuaian terhadap diri kita. maka keseimbangan akan berlaku. • Secara kesimpulannya. . proses mengorganisasi.• Menurut Piaget lagi. jika kita menggunakan skema baru untuk situasi/ pengalaman yang baru dan jika ia berjaya. mengasimilasi dan mengakomodasi adalah proses yang digunakan untuk individu mencapai keseimbangan.

PERINGKAT-PERINGKAT PERKEMBANGAN KOGNITIF PERINGKAT SENSORI Motor (0-2 tahun): PERINGKAT OPERASI FORMAL (11 tahun ke atas) PERINGKATPERINGKAT PERKEMBANGAN KOGNITIF PERINGKAT PRA OPERASI (2-7 tahun) PERINGKAT OPERASI KONKRIT (7-11 tahun) .

. kanak-kanak akan melakukan imitasi (proses peniruan) terhadap tingkahlaku yang dilihat atau diperhatikan. Peringkat Sensori Motor (0-2 tahun) • Peringkat ini merupakan permulaan dalam perkembangan kognitif yang mana bayi menggunakan deria dan pergerakan fizikal untuk mempelajari tentang persekitarannya. • Peringkat sensori motor adalah peingkat yang mana kanak-kanak mengkoordinasi maklumat deria dengan kebolehan motor untuk membentuk skema bagi membolehkan mereka meneroka dan mengetahui persekitaran mereka. • Pada peringkat akhir sensori motor. – Contoh: menggunakan mulut untuk merasa objek dan mengkoordinasi mata dan tangan untuk mencapai objek. • Skema-skema yang terbentuk adalah hasil interaksi fizikal bayi dan persekitaran.1. Contohnya: meniru perlakuan melambaikan tangan.

• Mereka juga memberi kualiti atau ciri benda hidup kepada benda bukan hidup seperti hujan turun kerana menangis. power rangers. isyarat. • Antara kebolehan lain yang diperoleh pada peringkat ini ialah permainan membayangkan (pretend play). – Seperti mengambil watak kartun/ karakter popular seperti spiderman. .2. barbie serta meniru perlakuan doktor. • Pemikiran kanak-kanak pada peringkat ini bersifat intuitif (pemahaman kanak2 terhadap objek bergantung pada ciri-ciri yang nampak jelas dan nyata). Peringkat Pra Operasi (2-7 tahun) • Pada peringkat ini kanak-kanak akan cuba menggambarkan dan merancang pergerakan/ aktiviti dengan menggunakan minda mereka untuk membentuk skema baru. guru dll. Simbol yang digunakan termasuk bahasa. Cth: susunan duit syiling. gambar dsb. sponge bob. • Peringkat pra operasi adalah apabila kanak-kanak dapat mewakili sesuatu dengan simbol mental.

• Menurut Piaget. . – Contoh: Seorang kanak-kanak yang suka melihat siri kartun. beranggapan semua orang lain juga mempunyai minat yang sama dengannya. mereka melihat dan memahmi persekitaran melalui persperktif sendiri. • Pada peringkat ini. kanak-kanak pada peringkat ini menunjukkan sikap egosentrik yang bermaksud. reaksi dan perspektif yang sama dengan mereka. kanak-kanak selalu menyangka orang lain mempunyai perasaan.

kanak-kanak juga menguasai proses pengelasan. • Pada peringkat ini. Peringkat Operasi Konkrit (7-11 tahun) • Kanak-kanak dalam peringkat ini berkebolehan berfikir secara logik walaupun pemikiran masih terikat dengan situasi yang konkrit. • Pemikiran egosentrik pula telah menjadi pemikiran secara decenterd atau objektif (Slavin. kanak-kanak dapat mengklasifikasikan objek ke dalam set atau kumpulan berdasarkan sesuatu ciri. . 1977). warna. saiz dll. – Contoh: Pengelasan mengikut ciri. Pemikiran ini membolehkan kanak-kanak memahami persepsi dan pandangan orang lain yang berlainan daripada persepsi mereka. Dalam kemahiran ini.3. Mereka sudah boleh mula bersosial dan menerima pandangan rakan-rakan semasa bermain atau membuat aktiviti bersama.

Mereka susah untuk menerima pendapat orang lain dan mempunyai perasaan bahawa segala perbuatan mereka sentiasa diperhatikan oleh orang sekeliling. • Antara ciri-ciri pemikiran secara formal yang dilalui seperti berfikir secara abstrak. Peringkat Operasi Formal (11 tahun ke atas) • Pada peringkat ini. sistematik dan boleh membuat hipotesis. .4. • Selain daripada ciri-ciri di atas. kanak-kanak boleh melakukan proses mental ke atas idea-idea dan membuat jangkaan atau andaian berdasarkan fakta dan pemikiran mereka tidak lagi terikat kepada bahanbahan konkrit. egosentrik remaja muncul dan lebih tertumpu kepada idea dan pemikiran mereka sendiri.

 Gunakan contoh-contoh yang berkait dengan pengalaman kehidupan kanak-kanak  Kaitkan proses pnp dengan pengalaman mereka seperti pengalaman seharian yang mereka lalui dalam memahami perkara yang lebih kompleks. guru boleh melakukan demonstrasi dengan penerangan yang menarik. ringkas dan beserta contoh  Sebelum menjalankan sesuatu aktiviti.IMPLIKASI TERHADAP PROSES PNP:  Menggunakan bahan bantu mengajar yang konkrit  Kanak-kanak boleh di ajar dengan menggunakan bahan maujud seperti batang aiskrim. untuk belajar menambah atau menolak. . jelas dan tepat.  Arahan yang diberikan pendek.  Beri peluang kanak-kanak melakukan hands-on  Peluang ini dapat meningkatkan keyakinan kanak-kanak terhadap diri mereka dan membantu mereka berdikari dan menguasai kemahiran. jelas.

Penerbitan dan kajian beliau yang mendapat perhatian bertajuk “The Psychology of Art”.  Les vegotsky menekankan peranan sosial dan budaya dalam perkembangan kanak-kanak.PENGENALAN.. . Lev Vygotsky merupakan ahli psikologi Russia yang asalnya mendalami ilmu perubatan tetapi akhirnya mempelajari bidang undang-undang dan kesusasteraan. Menurut beliau perkembangan kognitif (mental) kanak-kanak terhad disebabkan oleh sistem biologi yang belum matang..

 Vygotsky percaya bahawa perkembangan kognitif individu berlaku dalam persekitaran sosio budaya yang mempengaruhu tingkahlaku dan pemikiran individu. . guru orang dewasa dan rakan sebaya.  Kebanyakkan kemahiran kognitif ini terhasil daripada interaksi sosial kanak-kanak dengan ibu bapa.

2) Kemahiran berbahasa.FAKTOR-FAKTOR UTAMA PERKEMBANGAN KOGNITIF… Interaksi sosial kanak-kanak dengan ibu bapa. . Tingkahlaku dan corak pemikiran mempengaruhi perkembangan kognitif kanak-kanak. 1) Interaksi sosial. guru. oragorang dewasa dan rakan sebaya.

rakan sebaya dan lain-lain.Peringkat-peringkat perkembangan individu *Terbahagi kepada 2 peringkat iaitu : 1. Peringkat sosial Maklumat individu diperoleh melalui interaksi dengan individu lain seperti ibu bapa. 2. .guru. Peringkat individu Kebolehan individu menukar maklumat dan pengetahuan yang diperoleh daripada interaksi sosial kepada kefahaman individu.

• Vygotsky menerangkan tentang kemahiran-kemahiran yang sukar dilakukan oleh kanak-kanak boleh dijayakan dengan bantuan dan bimbingan orang-orang dewasa atau rakan sebaya yang lebih mahir. . Had atas ialah Kemahiran yang boleh dicapai dengan bantuan individu yang lebih mahir manakala had bawah bermaksud Kemahiran yang telah dicapai sendiri oleh kanak-kanak.Zon Perkembangan Proksimal • Zon perkembangan proksimal merupakan idea Vygotsky yang paling dikenali. • Dalam zon perkembangan proksimal terdapat had atas dan had bawah.

HAD ATAS Peringkat kemahiran kanak-kanak yang boleh dicapai dengan bantuan individu yang lebih mahir. HAD BAWAH Kemahiran yang boleh/telah dicapai oleh kanak-kanak. Contoh : kanak-kanak sudah mahir menambah angka 1-100 . Pengetahuan sedia kanak-kanak.***Gambarajah zon perkembangan Proksimal. ZON PERKEMBANGAN PROKSIMAL Contoh : membuat penambahan angka 1 – 1000 dengan bantuan seperti bimbingan guru atau rakan sebaya. Contoh : boleh membuat penambahan angka 1-1000 dengan sendiri.

bermaksud mengubahsuai tahap sokongan yang  Semasa proses pengajaran berlaku.  Perancah diberikan. individu yang lebih akan berkemahiran mengubahsuai (ibubapa.Perancah (scaffolding)  Konsepnya berkait rapat dengan idea Zon Proksimal. .guru.atau tahap bimbingan rakan yang sebaya) diberikan mengikut keupayaan pelajar.

 Contohnya : kanak-kanak berumur 3-7 tahun suka bercakap sendirian. Perbualan dan interaksi adalah alat yang penting semasa proses Perancah. Contoh guru  Selain berkomunikasi dengan orang lain. kanak-kanak juga berkomunikasi dengan diri mereka sendiri. Ini akan membantu pelajar menyusun konsep-konsep baru secara lebih sistematik dan bermakna dengan bantuan individu lain. .

. Pada had atas tetapkan objektif untuk kanak-kanak capai.  Gunakan Zon Perkembangan Proksimal dalam pengajaran.  Guru memberi bantuan pada peringkat permulaan .Implikasi Teori Vygotsky ke atas pengajaran dan pembelajaran  Lebih berfokus kepada penilaian untuk menentukan Zon Perkembangan Proksimal kanak-kanak. kurangkan bantuan apabila kanak-kanak sudah mula menguasai kemahiran atau objektif yang hendak dicapai.  Guru perlu memberi latihan yang berbeza kesukaran untuk menentukan tahap bimbingan yang sepatutnya diberi.

. Guru juga perlu memberi galakan dan semangat untuk kanak-kanak mencuba dan mengaplikasi kemahiran supaya mencapai objektif.  Guru menggunakan strategi pengajaran koperatif dan kolaboratif serta pengajaran secara berkumpulan.  Kawal dan galakkan kanak-kanak bercakap sendiri semasa menyelesaikan masalah.  Mengalakkan bantuan daripada rakan sebaya yang sudah mahir.

bimbing pelajar mengaplikasikan pengetahuan kepada pengalaman sebenar . Bimbing kanak-kanakuntuk merealisasikan idea semasa bercakap sendiri ke dalam situasi yang memerlukan penyelesaian.  Kurangkan penghafalan.  Bagi arahan bermakna dan kaitkan pengajaran dengan kehidupan seharian.

Dibentang oleh : Macnaughton ak Salih Muhammad Rafie Husni Wan Abdul Syakur bin Wan Abdul Majid .

DEFINISI IMPLIKASI PERKEMBANGAN BAHASA TERHADAP PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PERKEMBANGAN BAHASA TEORI –TEORI DALAM PERKEMBANGAN BAHASA PERINGKAT-PERINGKAT PERKEMBANGAN BAHASA .

DEFINISI BAHASA  Alat komunikasi secara verbal dan non-verbal manusia.  Crystal (1995). dan keinginan melalui ciptaan simbol-simbol lahir secara sedar. . bahasa adalah semata-mata suatu kaedah yang bukan naluri untuk manusia menyampaikan idea. emosi.  Sapir (1921:8) mendefinisikan. mendefinisikan bahawa bahasa adalah satu penggunaan bunyi yang sistematik dan konvensional (lambang atau simbol tulisan) untuk tujuan komunikasi dan luahan perasaan.

. 2007).  Dengan meningkatkan perkembangan bahasa. Memahami perkembangan bahasa adalah penting kerana ia memudahkan proses pengajaran.  (Berk. 2001) dan ia berkait rapat dengan kemahiran membaca dan menulis. ia akan memudahkan pelajar mempelajari konsep-konsep abstrak (Santrock.

ibu bapa meneguhkan perkataan yang hampir dengan sebutan kanak-kanak .  Peringkat permulaan.  Secara berperingkat.  Skinner (1957) Ibu bapa berperanan penting meyediakan perbendaharaan kata yang betul kepada anak. . ibu bapa lebih meneguhkan kepada perkataan yang disebut dengan betul oleh kanak-kanak sehingga dapat menyebut dengan betul.PERSPEKTIF BEHAVIORIS  Aspek peneguhan penting dalam perkembangan bahasa.  Ibu bapa membantu anak-anak dengan memberi peneguhan yang sesuai setiap kali kanak-kanak menyebut perkataan atau ayat yang difahami.

 Kanak-kanak lebih suka dan kerap bercakap apabila dipuji oleh ibu bapa melalui peneguhan. Perspektif behavioris menkankan setiap respon atau tingkah laku yang menggunakan bahasa diteguhkan. .

 Vygosky (1896-1934) melihat bahasa sebagai alat untuk interaksi sosial. .  Kanak-kanak mempelajari bahasa secara berinteraksi dengan persekitaran setiap hari. akan diulangi apabila diteguhkan.PERSPEKTIF KOGNITIF  Menekankan aspek pemodelan. maklum balas dan gaya bahasa orang dewasa.  Kanak-kanak meniru percakapan.  Golongan dewasa mengubahsuai pertuturannya supaya sesuai dengan kefahaman kanak-kanak.  Penggunaan ayat-ayat mudah serta intonasi yang bervariasi.  Situasi tersebut.

orang dewasa perlu gunakan bahasanya sesuai dengan kebolehan kanak-kanak dan tahapnya akan semakin meningkat.  . Kanak-kanak guna bahasa untuk meluah kehendak dan keperluan.  Dalam konteks ini.

 Chomsky menyatakan perkembangan bahasa individu merupakan proses dalaman dan dipengaruhi oleh individu itu sendiri.  Teori Nativis dipelopori oleh Naom Chomsky menyatakan proses perkembangan bahasa seseorang lebih kompleks daripada peneguhan kepada gerak balas yang betul (Behavioris) atau melalui peniruan (Kognitif).PERSPEKTIF NATIVIS  Berasaskan teori perkembangan otak yang merujuk kepada perkembangan bahasa secara dalaman dan diwarisi.  Bermakna. individu itu dilahirkan dengan keupayaan berbahasa sendiri ( Tatabahasa Universal ) .

. Tatabahasa universal ini adalah asas kepada semua bahasa yang ada.  Kemahiran ini disifatkan oleh Chomsky sebagai satu pembelajaran bahasa yang ada pada setiap individu semenjak dilahirkan.

PERINGKAT –PERINGKAT PERKEMBANGAN BAHASA PERINGKAT BAYI PERINGKAT KANAKKANAK PERINGKAT REMAJA .

PERINGKAT BAYI  Sejak lahir.  Tujuan komunikasi ini bertujuan menarik perhatian ibu bapa dan orang sekeliling. „coo‟ dan „goo‟ 1-2 bulan . sakit Mengeluarkan bunyi seperti „oo‟.  Bunyi dan isyarat pergerakan yang dibuat oleh bayiberlaku mengikut turutan pada tahun pertama : Peringkat Perlakuan Contoh perlakuan Sejak lahir Menangis “Cooing” Tekanan terhadap pelbagai perkara seperti lapar. bayi sentiasa mengeluarkan bunyi-bunyi.

ba‟.ma‟ •Isyarat angguk kepala (ya).ba. menunding jari.ma. 8-12 bulan 13-18 bulan Isyarat Menyebut perkataan pertama 18-24 bulan Menggunakan 2 patah perkataan disertai dengan pelbagai isyarat badan dan intonasi suara. melambai tangan (bye-bye) . .Peringkat Perlakuan Babbling Contoh perlakuan Mengeluarkan bunyi berulang „ba.‟ma.mama) •Terdapat pelbagai maksud menerusi satu patah perkataan yang diujarkan. •Berinteraksi dengan ibu bapa mereka sendiri dengan bunyi mereka. •Perkataan pertama seperti (papa.

Berbual dengan bayi membantu memperkembangkan bahasa. Bercakap dengan bayi seolah-olah mereka memahami dengan apa yang dicakapkan. 5. Gunakan bahasa yang mudah dan jelas dan betul gaya bahasanya. memek muka dan emosi yang sesuai. 4. . 3. Berikan ransangan bunyi dan perkataan yang sesuai untuk bayi.PERANAN IBU BAPA MEMBANTU MENINGKATKAN PERKEMBANGAN BAHASA BAYI 1. 2. Gunakan intonasi.

4-6 tahun •Sensitif terhadap pengunaan bahasa. •Terdapat juga pemahaman kanak-kanak ke atas sesuatu situasi sebelum dia meluahkan melalui bahasa. kamu). •Mula menggunakan peraturan tatabahasa seperti kata ganti nama (saya. ibu) •Berupaya menggunakan ayat tanya. •Mula memahami lagu.PERINGKAT KANAK-KANAK Peringkat 2-3 tahun Perlakuan •Peralihan penguasaan bahasa kanak-kanak dari 2 patah perkataan ke 3-5 patah perkataan. •Kesalahan gaya bahasa kerap berlaku disebabkan sifat engosentrik kanak-kanak yang tinggi. pantun dan boleh bertepuk tangan mengiringi lagu . •Mula menguasai perbendaharaan kata untuk percakapan lisan seperti (ahli keluarga : ayah.

kanak-kanak juga mula menguasai kemahiran membaca. •Selain mahir bercakap.Peringkat Perlakuan •Mula memahami bahasa dan ayat yang kompleks. . •Menguasai gaya bahasa yang betul dan sesuai digunakan dalam keadaan tertentu mengikut budaya setempat. •Boleh mengaplikasi. mengkategori dan menganilisa perkataan. •Gaya bahasa lebih bersifat kompleks dan analitikal. 6-11 tahun •Menunjukkan pengetahuan yang lebih baik tentang nahu. •Boleh memeberi maksud perkataan yang diguna. •Metalinguistik membolehkan kanak-kanak berfikir tentang bahasa yang mereka guna. tatabahasa dan perbendaharaan kata. •Kesedaran metalinguistik juga meningkat.

•Mereka mula mengenali huruf. •Dengan sokongan daripada ibu bapa dan guru pra sekolah. 1979. kanak-kanak ini menguasai kemahiran membaca yang asas. Mereka memahami peraturan dalam membaca iaitu bermula dari kiri ke kanan. . Aras 0 Umur 0 – 4 tahun Penerangan •Kanak-kanak mula menguasai kemahirankemahiran asas untuk membaca •. Model tahap perkembangan membaca di kalangan kanak-kanak yang dicadangkan oleh Chall. boleh menulis dan membaca nama sendiri.

•Mula mengenali suku kata bunyi perkataan dan cara menyebut. 2 7 – 9 tahun •Semakin fasih dalam membaca. membaca pada peringkat ini masih hanya di peringkat pembacaan sahaja. •Walau bagaimanapun. . •Pembacaan tetapi tidak memahami apa yang dibaca. •Mula membaca perkataan mudah dengan menggabungkan suku kata. • Mengenali perkataan dan membaca ayat.Aras 1 Umur 5 – 7 tahun Penerangan •Mula belajar membaca pada peringkat ini.

. akan mengalami kesukaran untuk menguasai kemahiran akademik subjek-subjek yang lain. •Membaca dengan kefahaman tapi masih belum memahami pembacaan yang memerlukan analisa atau yang melibatkan perspektif yang berbeza.Aras 3 Umur 10-13tahun Penerangan •Mahir mendapatkan maklumat dan informasi daripada pembacaan. • Kanak-kanak yang masih belum menguasai kemahiran membaca pada peringkat ini.

Aras Umur Penerangan 4 14 tahun ke atas •Hampir keseluruhan pelajar merupakan pembaca yang mahir pada peringkat ini. . berupaya memahami pembacaan yang kompleks melibatkan pelbagai perspektif. sejarah. •Membolehkan perbincangan secara analitikal tentang kesusasteraan. •Kefahaman tentang bahan yang dibaca meningkat. ekonomi dan politik.

Elakkan mengejek kanak-kanak yang pelat. 3. 4. • Perkenal topik-topik baru berkait dengan persekitaran kanak-kanak. . 5. Luangkan masa dengar percakapan kanak-kanak • Jangan memotong percakapan mereka. Elakkan membandingkan kanak-kanak dengan rakan sebaya.PERANAN IBU BAPA MEMBANTU MENINGKATKAN PERKEMBANGAN BAHASA KANAK-KANAK 1. 2. Guna bahasa yang mudah dan senang digunakan • Guna soalan untuk menggalakkan kanak-kanak bercakap. Teruskan percakapan dengan kanak-kanak. • Sabar dan dengar serta fahami apa yang ingin disampaikan. • Membantu memperkembangkan dan memperkaakan perbendaharaan kata dan pengalaman berbahasa kanak-kanak.

 . puisi. perumpamaan. sajak. laporan dan sebagainya.  Selaras dengan perkembangan kognitif lebih abstrak.PERINGKAT REMAJA  Kemahiran bahasa meningkat dengan penggunaan ayat yang lebih kompleks.  Kebolehan memanipulasi bahasa kepada bentuk peribahasa. puisi dan sebagainya serta memahami bahasa yang ironik. mereka sekarang dapat menganalisis pelbagai bentuk makna perkataan dalam sesuatu ayat. cerpen. berbentuk kritikal dan abstrak seperti sajak.

 Mencipta dialek mereka sendiri menggunakan slanga dan jargon semasa berinteraksi sesama mereka. .  Ini juga merupakan salah satu ciri perkembangan sosial remaja yang ingin mempunyai identiti sendiri dan tergolong dalam kumpulan yang tertentu. Boleh menyusun idea sebelum menulis mengenalpasti antara pendahuluan idea-idea utama dan penutup.

(Aplikasi bahasa ibunda dan bahasa kedua.   Mengaitkan kemahiran berbahasa dengan pengalaman konkrit. Kaedah pengajaran yang berbagai.   2.) Beri peluang kepada kanak-kanak menggunakan bahasa Aktiviti berkumpulan Menggalakkan kanak-kanak membuat pembentangan dan maklumbalas . Aktiviti berpasangan.IMPLIKASI PERKEMBANGAN BAHASA DALAM PROSES PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN 1. Teknik penceritaan.  3. Menerangkan makna perkataan yang sukar untuk difahami.

TAMAT SEKIAN TERIMA KASIH .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful