PERKEMBANGAN KANAK-KANAK (EDU3102

)

PERKEMBANGAN KOGNITIF DAN BAHASA
Oleh: Muhammad Rafie Mahmud Husni Macnaughton AK Salih Wan Abdul Syakur B. Wan Abd Majid

PERKEMBANGAN KOGNITIF
PERKEMBANGAN KOGNITIF

TEORI PERKEMBANGAN KOGNITIF JEAN PIAGET Implikasi teori dalam proses PnP

TEORI PERKEMBANGAN KOGNITIF LEV VYGOTSKY Implikasi teori dalam proses PnP

Proses Perkembangan

Peringkatperingkat dalam perkembangan kognitif

Perancah dan Zon Perkembangan Proksimal

DEFINISI KEMAHIRAN KOGNITIF
• Merupakan kebolehan individu untuk berfikir, memberi pendapat, memahami, dan mengingati perkara-perkara yang berlaku di persekitaran masingmasing. Ia melibatkan aktiviti mental seperti ingatan mengkategori, merancang, menaakul, menyelesaikan masalah, mencipta, berimaginasi dan lain-lain.

TEORI PERKEMBANGAN KOGNITIF JEAN PIAGET
• Jean Piaget ( 1896-1980) telah menjelaskan tentang kaedah manusia mempersepsi ilmu dan membina hipotesis. Beliau juga menjelaskan bagaimana minda manusia membentuk skemata dan melaksanakan proses akomodasi dan asimilasi dalam membina ilmu. • Proses pemikiran manusia berubah secara menyeluruh bermula selepas lahir hingga matang (adaptasi persekitaran)

• Piaget mengenalpasti 4 faktor yang boleh mempengaruhi proses pemikiran individu:
 Kematangan Biologi: Proses pemikiran yang dipengaruhi oleh faktor baka/ genetik.  Interaksi Individu dengan Persekitaran: Salah satu proses yang dilalui oleh manusia untuk memahami perkara-perkara yang berlaku. Mereka akan meneroka, menguji, memerhati dan menyusun maklumat yang didapati.  Pengalaman Sosial: Perkembangan kognitif juga dipengaruhi oleh pergaulan individu dengan orang2 di sekelilingnya.

 Keseimbangan: Proses keseimbangan adalah merupakan salah satu cara yang digunakan oleh individu untuk mengadaptasi dengan situasi yang baru dialami.

PROSES MENCIPTA KESEIMBANGAN Menurut Piaget. mereka akan menyusun pengalaman-pengalaman tersebut dalam minda dan membentuk satu sistem yang dipanggil Skema. Individu cenderung memahami sesuatu situasi dan menyelesaikan sesuatu masalah dan proses ini dikenali sebagai Proses Mencapai Keseimbangan. Proses penyusunan dan pembentukan skema ini dipanggil Organisasi. setiap individu cenderung untuk memahami persekitaran mereka. Setiap kali individu memperoleh sesuatu pengalaman. .

ibunya menerangkan bahawa itu adalah motosikal. .• Skema-skema ini akan digunakan oleh individu apabila mereka berdepan dengan sesuatu situasi yang memerlukan penyelesaian. • Dalam banyak situasi. Namun. kerana skema yang asal menyatakan. – Contoh: Kanak-kanak membina skema dan mengkategori bahawa kenderaan yang mempunyai dua tayar sebagai basikal. proses ini adalah proses yang mana semua individu akan laluinya dan mereka perlu mengubahsuai skema yang lama supaya mereka dapat mengadaptasi dengan situasi yang baru. namun apabila terlihat kenderaan bertayar dua yang lain. skema-skema yang dibentuk ini akan berhadapan dengan situasi yang baru. • Pembentukan skema bermula sebaik sahaja individu dilahirkan. Kanak-kanak akan menjadi buntu. – Contoh: Kanak-kanak telah mengenal bahawa kenderaan bertayar dua hanya basikal. hanya basikal bertayar dua.

– Contohnya: Setelah kanak-kanak tersebut melihat bahawa motosikal juga bertayar dua. Adaptasi melibatkan dua proses yang saling berkait iaitu asimilasi dan akomodasi. • Asimilasi berlaku apabila individu cuba memahami pengalaman baru dan cuba untuk menyesuaikan pengalaman-pengalaman ini dengan skema yang telah sedia ada. . Melalui pengalaman dan bimbingan. dia akan mengasimilasikan skema yang baru ini dengan skema yang sedia ada. kanak-kanak akan cuba memadankan pengetahuan baru dengan pengetahuan sedia ada.• Proses perubahan atau penukaran skema yang lama kepada skema yang baru dipanggil adaptasi.

• Manakala. . • Dalam contoh di atas: Kanak-kanak tadi dapat mengakomodasi di mana dapat mengkategorikan motosikal sebagai sebuah kenderaan bertayar dua. akomodasi pula merupakan proses yang berlaku apabila individu dapat menukar skema yang lama untuk disesuaikan dengan pengalaman baru dan seterusnya membentuk skema yang baru.

.• Menurut Piaget lagi. mengasimilasi dan mengakomodasi adalah proses yang digunakan untuk individu mencapai keseimbangan. • Secara kesimpulannya. jika kita menggunakan skema baru untuk situasi/ pengalaman yang baru dan jika ia berjaya. proses mengorganisasi. maka keseimbangan akan berlaku. tetapi sekiranya tidak memberi penyesuaian terhadap diri kita. maka keseimbangan tidak berlaku namun kita akan terus membina skema2 baru untuk disesuaikan dengan situasi yg baru tersebut.

PERINGKAT-PERINGKAT PERKEMBANGAN KOGNITIF PERINGKAT SENSORI Motor (0-2 tahun): PERINGKAT OPERASI FORMAL (11 tahun ke atas) PERINGKATPERINGKAT PERKEMBANGAN KOGNITIF PERINGKAT PRA OPERASI (2-7 tahun) PERINGKAT OPERASI KONKRIT (7-11 tahun) .

Contohnya: meniru perlakuan melambaikan tangan. kanak-kanak akan melakukan imitasi (proses peniruan) terhadap tingkahlaku yang dilihat atau diperhatikan.1. Peringkat Sensori Motor (0-2 tahun) • Peringkat ini merupakan permulaan dalam perkembangan kognitif yang mana bayi menggunakan deria dan pergerakan fizikal untuk mempelajari tentang persekitarannya. – Contoh: menggunakan mulut untuk merasa objek dan mengkoordinasi mata dan tangan untuk mencapai objek. • Skema-skema yang terbentuk adalah hasil interaksi fizikal bayi dan persekitaran. • Pada peringkat akhir sensori motor. . • Peringkat sensori motor adalah peingkat yang mana kanak-kanak mengkoordinasi maklumat deria dengan kebolehan motor untuk membentuk skema bagi membolehkan mereka meneroka dan mengetahui persekitaran mereka.

guru dll. isyarat. Simbol yang digunakan termasuk bahasa. barbie serta meniru perlakuan doktor. • Peringkat pra operasi adalah apabila kanak-kanak dapat mewakili sesuatu dengan simbol mental. sponge bob. • Antara kebolehan lain yang diperoleh pada peringkat ini ialah permainan membayangkan (pretend play). gambar dsb. – Seperti mengambil watak kartun/ karakter popular seperti spiderman. Peringkat Pra Operasi (2-7 tahun) • Pada peringkat ini kanak-kanak akan cuba menggambarkan dan merancang pergerakan/ aktiviti dengan menggunakan minda mereka untuk membentuk skema baru.2. . • Mereka juga memberi kualiti atau ciri benda hidup kepada benda bukan hidup seperti hujan turun kerana menangis. • Pemikiran kanak-kanak pada peringkat ini bersifat intuitif (pemahaman kanak2 terhadap objek bergantung pada ciri-ciri yang nampak jelas dan nyata). power rangers. Cth: susunan duit syiling.

beranggapan semua orang lain juga mempunyai minat yang sama dengannya. – Contoh: Seorang kanak-kanak yang suka melihat siri kartun. mereka melihat dan memahmi persekitaran melalui persperktif sendiri. . reaksi dan perspektif yang sama dengan mereka. • Pada peringkat ini. kanak-kanak pada peringkat ini menunjukkan sikap egosentrik yang bermaksud. kanak-kanak selalu menyangka orang lain mempunyai perasaan.• Menurut Piaget.

kanak-kanak juga menguasai proses pengelasan. Dalam kemahiran ini. • Pada peringkat ini. 1977). Peringkat Operasi Konkrit (7-11 tahun) • Kanak-kanak dalam peringkat ini berkebolehan berfikir secara logik walaupun pemikiran masih terikat dengan situasi yang konkrit. kanak-kanak dapat mengklasifikasikan objek ke dalam set atau kumpulan berdasarkan sesuatu ciri.3. Pemikiran ini membolehkan kanak-kanak memahami persepsi dan pandangan orang lain yang berlainan daripada persepsi mereka. – Contoh: Pengelasan mengikut ciri. saiz dll. warna. • Pemikiran egosentrik pula telah menjadi pemikiran secara decenterd atau objektif (Slavin. . Mereka sudah boleh mula bersosial dan menerima pandangan rakan-rakan semasa bermain atau membuat aktiviti bersama.

Mereka susah untuk menerima pendapat orang lain dan mempunyai perasaan bahawa segala perbuatan mereka sentiasa diperhatikan oleh orang sekeliling.4. • Antara ciri-ciri pemikiran secara formal yang dilalui seperti berfikir secara abstrak. kanak-kanak boleh melakukan proses mental ke atas idea-idea dan membuat jangkaan atau andaian berdasarkan fakta dan pemikiran mereka tidak lagi terikat kepada bahanbahan konkrit. Peringkat Operasi Formal (11 tahun ke atas) • Pada peringkat ini. . sistematik dan boleh membuat hipotesis. egosentrik remaja muncul dan lebih tertumpu kepada idea dan pemikiran mereka sendiri. • Selain daripada ciri-ciri di atas.

jelas dan tepat.IMPLIKASI TERHADAP PROSES PNP:  Menggunakan bahan bantu mengajar yang konkrit  Kanak-kanak boleh di ajar dengan menggunakan bahan maujud seperti batang aiskrim.  Beri peluang kanak-kanak melakukan hands-on  Peluang ini dapat meningkatkan keyakinan kanak-kanak terhadap diri mereka dan membantu mereka berdikari dan menguasai kemahiran.  Arahan yang diberikan pendek. ringkas dan beserta contoh  Sebelum menjalankan sesuatu aktiviti. untuk belajar menambah atau menolak. jelas. .  Gunakan contoh-contoh yang berkait dengan pengalaman kehidupan kanak-kanak  Kaitkan proses pnp dengan pengalaman mereka seperti pengalaman seharian yang mereka lalui dalam memahami perkara yang lebih kompleks. guru boleh melakukan demonstrasi dengan penerangan yang menarik.

Lev Vygotsky merupakan ahli psikologi Russia yang asalnya mendalami ilmu perubatan tetapi akhirnya mempelajari bidang undang-undang dan kesusasteraan. Penerbitan dan kajian beliau yang mendapat perhatian bertajuk “The Psychology of Art”..PENGENALAN. .  Les vegotsky menekankan peranan sosial dan budaya dalam perkembangan kanak-kanak.. Menurut beliau perkembangan kognitif (mental) kanak-kanak terhad disebabkan oleh sistem biologi yang belum matang.

 Vygotsky percaya bahawa perkembangan kognitif individu berlaku dalam persekitaran sosio budaya yang mempengaruhu tingkahlaku dan pemikiran individu.  Kebanyakkan kemahiran kognitif ini terhasil daripada interaksi sosial kanak-kanak dengan ibu bapa. . guru orang dewasa dan rakan sebaya.

oragorang dewasa dan rakan sebaya. .FAKTOR-FAKTOR UTAMA PERKEMBANGAN KOGNITIF… Interaksi sosial kanak-kanak dengan ibu bapa. 2) Kemahiran berbahasa. Tingkahlaku dan corak pemikiran mempengaruhi perkembangan kognitif kanak-kanak. guru. 1) Interaksi sosial.

. Peringkat individu Kebolehan individu menukar maklumat dan pengetahuan yang diperoleh daripada interaksi sosial kepada kefahaman individu. 2. rakan sebaya dan lain-lain.guru.Peringkat-peringkat perkembangan individu *Terbahagi kepada 2 peringkat iaitu : 1. Peringkat sosial Maklumat individu diperoleh melalui interaksi dengan individu lain seperti ibu bapa.

• Dalam zon perkembangan proksimal terdapat had atas dan had bawah. • Vygotsky menerangkan tentang kemahiran-kemahiran yang sukar dilakukan oleh kanak-kanak boleh dijayakan dengan bantuan dan bimbingan orang-orang dewasa atau rakan sebaya yang lebih mahir.Zon Perkembangan Proksimal • Zon perkembangan proksimal merupakan idea Vygotsky yang paling dikenali. Had atas ialah Kemahiran yang boleh dicapai dengan bantuan individu yang lebih mahir manakala had bawah bermaksud Kemahiran yang telah dicapai sendiri oleh kanak-kanak. .

Pengetahuan sedia kanak-kanak. HAD BAWAH Kemahiran yang boleh/telah dicapai oleh kanak-kanak. ZON PERKEMBANGAN PROKSIMAL Contoh : membuat penambahan angka 1 – 1000 dengan bantuan seperti bimbingan guru atau rakan sebaya. Contoh : boleh membuat penambahan angka 1-1000 dengan sendiri.***Gambarajah zon perkembangan Proksimal. Contoh : kanak-kanak sudah mahir menambah angka 1-100 . HAD ATAS Peringkat kemahiran kanak-kanak yang boleh dicapai dengan bantuan individu yang lebih mahir.

bermaksud mengubahsuai tahap sokongan yang  Semasa proses pengajaran berlaku.  Perancah diberikan.Perancah (scaffolding)  Konsepnya berkait rapat dengan idea Zon Proksimal.atau tahap bimbingan rakan yang sebaya) diberikan mengikut keupayaan pelajar. individu yang lebih akan berkemahiran mengubahsuai (ibubapa.guru. .

Contoh guru  Selain berkomunikasi dengan orang lain. kanak-kanak juga berkomunikasi dengan diri mereka sendiri.  Contohnya : kanak-kanak berumur 3-7 tahun suka bercakap sendirian. Ini akan membantu pelajar menyusun konsep-konsep baru secara lebih sistematik dan bermakna dengan bantuan individu lain. . Perbualan dan interaksi adalah alat yang penting semasa proses Perancah.

Implikasi Teori Vygotsky ke atas pengajaran dan pembelajaran  Lebih berfokus kepada penilaian untuk menentukan Zon Perkembangan Proksimal kanak-kanak.  Gunakan Zon Perkembangan Proksimal dalam pengajaran. Pada had atas tetapkan objektif untuk kanak-kanak capai. . kurangkan bantuan apabila kanak-kanak sudah mula menguasai kemahiran atau objektif yang hendak dicapai.  Guru memberi bantuan pada peringkat permulaan .  Guru perlu memberi latihan yang berbeza kesukaran untuk menentukan tahap bimbingan yang sepatutnya diberi.

 Kawal dan galakkan kanak-kanak bercakap sendiri semasa menyelesaikan masalah. Guru juga perlu memberi galakan dan semangat untuk kanak-kanak mencuba dan mengaplikasi kemahiran supaya mencapai objektif.  Guru menggunakan strategi pengajaran koperatif dan kolaboratif serta pengajaran secara berkumpulan. .  Mengalakkan bantuan daripada rakan sebaya yang sudah mahir.

 Bagi arahan bermakna dan kaitkan pengajaran dengan kehidupan seharian. Bimbing kanak-kanakuntuk merealisasikan idea semasa bercakap sendiri ke dalam situasi yang memerlukan penyelesaian.  Kurangkan penghafalan. bimbing pelajar mengaplikasikan pengetahuan kepada pengalaman sebenar .

Dibentang oleh : Macnaughton ak Salih Muhammad Rafie Husni Wan Abdul Syakur bin Wan Abdul Majid .

DEFINISI IMPLIKASI PERKEMBANGAN BAHASA TERHADAP PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PERKEMBANGAN BAHASA TEORI –TEORI DALAM PERKEMBANGAN BAHASA PERINGKAT-PERINGKAT PERKEMBANGAN BAHASA .

emosi. mendefinisikan bahawa bahasa adalah satu penggunaan bunyi yang sistematik dan konvensional (lambang atau simbol tulisan) untuk tujuan komunikasi dan luahan perasaan. bahasa adalah semata-mata suatu kaedah yang bukan naluri untuk manusia menyampaikan idea. dan keinginan melalui ciptaan simbol-simbol lahir secara sedar.DEFINISI BAHASA  Alat komunikasi secara verbal dan non-verbal manusia. .  Sapir (1921:8) mendefinisikan.  Crystal (1995).

. 2007). ia akan memudahkan pelajar mempelajari konsep-konsep abstrak (Santrock. 2001) dan ia berkait rapat dengan kemahiran membaca dan menulis.  Dengan meningkatkan perkembangan bahasa. Memahami perkembangan bahasa adalah penting kerana ia memudahkan proses pengajaran.  (Berk.

PERSPEKTIF BEHAVIORIS  Aspek peneguhan penting dalam perkembangan bahasa.  Skinner (1957) Ibu bapa berperanan penting meyediakan perbendaharaan kata yang betul kepada anak.  Peringkat permulaan. ibu bapa lebih meneguhkan kepada perkataan yang disebut dengan betul oleh kanak-kanak sehingga dapat menyebut dengan betul. .  Secara berperingkat.  Ibu bapa membantu anak-anak dengan memberi peneguhan yang sesuai setiap kali kanak-kanak menyebut perkataan atau ayat yang difahami. ibu bapa meneguhkan perkataan yang hampir dengan sebutan kanak-kanak .

. Perspektif behavioris menkankan setiap respon atau tingkah laku yang menggunakan bahasa diteguhkan.  Kanak-kanak lebih suka dan kerap bercakap apabila dipuji oleh ibu bapa melalui peneguhan.

PERSPEKTIF KOGNITIF  Menekankan aspek pemodelan.  Golongan dewasa mengubahsuai pertuturannya supaya sesuai dengan kefahaman kanak-kanak.  Kanak-kanak mempelajari bahasa secara berinteraksi dengan persekitaran setiap hari. akan diulangi apabila diteguhkan.  Kanak-kanak meniru percakapan.  Penggunaan ayat-ayat mudah serta intonasi yang bervariasi.  Situasi tersebut. .  Vygosky (1896-1934) melihat bahasa sebagai alat untuk interaksi sosial. maklum balas dan gaya bahasa orang dewasa.

 . Kanak-kanak guna bahasa untuk meluah kehendak dan keperluan.  Dalam konteks ini. orang dewasa perlu gunakan bahasanya sesuai dengan kebolehan kanak-kanak dan tahapnya akan semakin meningkat.

individu itu dilahirkan dengan keupayaan berbahasa sendiri ( Tatabahasa Universal ) .  Chomsky menyatakan perkembangan bahasa individu merupakan proses dalaman dan dipengaruhi oleh individu itu sendiri.  Bermakna.PERSPEKTIF NATIVIS  Berasaskan teori perkembangan otak yang merujuk kepada perkembangan bahasa secara dalaman dan diwarisi.  Teori Nativis dipelopori oleh Naom Chomsky menyatakan proses perkembangan bahasa seseorang lebih kompleks daripada peneguhan kepada gerak balas yang betul (Behavioris) atau melalui peniruan (Kognitif).

 Kemahiran ini disifatkan oleh Chomsky sebagai satu pembelajaran bahasa yang ada pada setiap individu semenjak dilahirkan. . Tatabahasa universal ini adalah asas kepada semua bahasa yang ada.

PERINGKAT –PERINGKAT PERKEMBANGAN BAHASA PERINGKAT BAYI PERINGKAT KANAKKANAK PERINGKAT REMAJA .

„coo‟ dan „goo‟ 1-2 bulan .  Bunyi dan isyarat pergerakan yang dibuat oleh bayiberlaku mengikut turutan pada tahun pertama : Peringkat Perlakuan Contoh perlakuan Sejak lahir Menangis “Cooing” Tekanan terhadap pelbagai perkara seperti lapar. bayi sentiasa mengeluarkan bunyi-bunyi.  Tujuan komunikasi ini bertujuan menarik perhatian ibu bapa dan orang sekeliling.PERINGKAT BAYI  Sejak lahir. sakit Mengeluarkan bunyi seperti „oo‟.

ma‟ •Isyarat angguk kepala (ya).mama) •Terdapat pelbagai maksud menerusi satu patah perkataan yang diujarkan. •Berinteraksi dengan ibu bapa mereka sendiri dengan bunyi mereka. melambai tangan (bye-bye) .ba‟. . •Perkataan pertama seperti (papa. menunding jari.Peringkat Perlakuan Babbling Contoh perlakuan Mengeluarkan bunyi berulang „ba. 8-12 bulan 13-18 bulan Isyarat Menyebut perkataan pertama 18-24 bulan Menggunakan 2 patah perkataan disertai dengan pelbagai isyarat badan dan intonasi suara.ba.‟ma.ma.

Bercakap dengan bayi seolah-olah mereka memahami dengan apa yang dicakapkan. Berikan ransangan bunyi dan perkataan yang sesuai untuk bayi.PERANAN IBU BAPA MEMBANTU MENINGKATKAN PERKEMBANGAN BAHASA BAYI 1. 5. Gunakan bahasa yang mudah dan jelas dan betul gaya bahasanya. . Gunakan intonasi. memek muka dan emosi yang sesuai. 2. 4. Berbual dengan bayi membantu memperkembangkan bahasa. 3.

ibu) •Berupaya menggunakan ayat tanya. •Mula memahami lagu. 4-6 tahun •Sensitif terhadap pengunaan bahasa.PERINGKAT KANAK-KANAK Peringkat 2-3 tahun Perlakuan •Peralihan penguasaan bahasa kanak-kanak dari 2 patah perkataan ke 3-5 patah perkataan. kamu). pantun dan boleh bertepuk tangan mengiringi lagu . •Mula menggunakan peraturan tatabahasa seperti kata ganti nama (saya. •Mula menguasai perbendaharaan kata untuk percakapan lisan seperti (ahli keluarga : ayah. •Kesalahan gaya bahasa kerap berlaku disebabkan sifat engosentrik kanak-kanak yang tinggi. •Terdapat juga pemahaman kanak-kanak ke atas sesuatu situasi sebelum dia meluahkan melalui bahasa.

•Gaya bahasa lebih bersifat kompleks dan analitikal. •Selain mahir bercakap. 6-11 tahun •Menunjukkan pengetahuan yang lebih baik tentang nahu. •Kesedaran metalinguistik juga meningkat. •Menguasai gaya bahasa yang betul dan sesuai digunakan dalam keadaan tertentu mengikut budaya setempat. •Boleh memeberi maksud perkataan yang diguna. . •Boleh mengaplikasi. tatabahasa dan perbendaharaan kata. •Metalinguistik membolehkan kanak-kanak berfikir tentang bahasa yang mereka guna. kanak-kanak juga mula menguasai kemahiran membaca. mengkategori dan menganilisa perkataan.Peringkat Perlakuan •Mula memahami bahasa dan ayat yang kompleks.

kanak-kanak ini menguasai kemahiran membaca yang asas. Mereka memahami peraturan dalam membaca iaitu bermula dari kiri ke kanan. boleh menulis dan membaca nama sendiri. 1979. •Mereka mula mengenali huruf. . Model tahap perkembangan membaca di kalangan kanak-kanak yang dicadangkan oleh Chall. •Dengan sokongan daripada ibu bapa dan guru pra sekolah. Aras 0 Umur 0 – 4 tahun Penerangan •Kanak-kanak mula menguasai kemahirankemahiran asas untuk membaca •.

•Mula mengenali suku kata bunyi perkataan dan cara menyebut. membaca pada peringkat ini masih hanya di peringkat pembacaan sahaja. 2 7 – 9 tahun •Semakin fasih dalam membaca. . •Pembacaan tetapi tidak memahami apa yang dibaca. •Walau bagaimanapun. •Mula membaca perkataan mudah dengan menggabungkan suku kata. • Mengenali perkataan dan membaca ayat.Aras 1 Umur 5 – 7 tahun Penerangan •Mula belajar membaca pada peringkat ini.

. • Kanak-kanak yang masih belum menguasai kemahiran membaca pada peringkat ini. •Membaca dengan kefahaman tapi masih belum memahami pembacaan yang memerlukan analisa atau yang melibatkan perspektif yang berbeza.Aras 3 Umur 10-13tahun Penerangan •Mahir mendapatkan maklumat dan informasi daripada pembacaan. akan mengalami kesukaran untuk menguasai kemahiran akademik subjek-subjek yang lain.

berupaya memahami pembacaan yang kompleks melibatkan pelbagai perspektif. •Membolehkan perbincangan secara analitikal tentang kesusasteraan. •Kefahaman tentang bahan yang dibaca meningkat. sejarah. .Aras Umur Penerangan 4 14 tahun ke atas •Hampir keseluruhan pelajar merupakan pembaca yang mahir pada peringkat ini. ekonomi dan politik.

Luangkan masa dengar percakapan kanak-kanak • Jangan memotong percakapan mereka. 3. Elakkan membandingkan kanak-kanak dengan rakan sebaya. 2. Guna bahasa yang mudah dan senang digunakan • Guna soalan untuk menggalakkan kanak-kanak bercakap. 4. Teruskan percakapan dengan kanak-kanak. 5. Elakkan mengejek kanak-kanak yang pelat. • Membantu memperkembangkan dan memperkaakan perbendaharaan kata dan pengalaman berbahasa kanak-kanak.PERANAN IBU BAPA MEMBANTU MENINGKATKAN PERKEMBANGAN BAHASA KANAK-KANAK 1. • Sabar dan dengar serta fahami apa yang ingin disampaikan. • Perkenal topik-topik baru berkait dengan persekitaran kanak-kanak. .

 Kebolehan memanipulasi bahasa kepada bentuk peribahasa. puisi. puisi dan sebagainya serta memahami bahasa yang ironik. perumpamaan.  . laporan dan sebagainya. cerpen. mereka sekarang dapat menganalisis pelbagai bentuk makna perkataan dalam sesuatu ayat.PERINGKAT REMAJA  Kemahiran bahasa meningkat dengan penggunaan ayat yang lebih kompleks.  Selaras dengan perkembangan kognitif lebih abstrak. sajak. berbentuk kritikal dan abstrak seperti sajak.

 Ini juga merupakan salah satu ciri perkembangan sosial remaja yang ingin mempunyai identiti sendiri dan tergolong dalam kumpulan yang tertentu. . Boleh menyusun idea sebelum menulis mengenalpasti antara pendahuluan idea-idea utama dan penutup.  Mencipta dialek mereka sendiri menggunakan slanga dan jargon semasa berinteraksi sesama mereka.

(Aplikasi bahasa ibunda dan bahasa kedua.) Beri peluang kepada kanak-kanak menggunakan bahasa Aktiviti berkumpulan Menggalakkan kanak-kanak membuat pembentangan dan maklumbalas .   Mengaitkan kemahiran berbahasa dengan pengalaman konkrit. Teknik penceritaan. Kaedah pengajaran yang berbagai. Aktiviti berpasangan.   2.IMPLIKASI PERKEMBANGAN BAHASA DALAM PROSES PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN 1.  3. Menerangkan makna perkataan yang sukar untuk difahami.

TAMAT SEKIAN TERIMA KASIH .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful