ΝΙΚΟ΢ ΦΡΑΓΚΙΑ΢ - ΓΑ΢ΚΑΛΟ΢

Ο Ικπξαήκ αζπάδεηαη ηνλ λεθξό
Παπαθιέζζα, ειαηνγξαθία ηνπ Α.
Γεσξγηάδε, Αζήλα, Δζληθό Ιζηνξηθό
Μνπζείν

ΓΔΝΙΚΑ
Σν ρεηκώλα ηνπ 1824 πξνο 1825, ν
Ικπξαήκ απνβηβάζηεθε ζηελ
Πεινπόλλεζν, αθνύ πξώηα (ζύκθσλα
κε ην ζρέδην ζπκκαρίαο ηνπ ζνπιηάλνπ
Μαρκνύη Β’ κε ηνλ παζά ηεο Αηγύπηνπ
Μερκέη Άιπ) θαηέζηξεςε ηελ Κάσο θαη
ηελ Κρήτη. Οη Έιιελεο όιν απηό ην
δηάζηεκα, αληί λα ηνλ αληηκεησπίζνπλ
(θάηη πνπ απέδεημαλ αξγόηεξα, όηαλ
θαηαλαπκάρεζαλ ηνλ ελσκέλν
ηνπξθναηγππηηαθό ζηόιν), βξίζθνληαλ
πάιη ζε δηακάρε ρσξηζκέλνη ζε
αληίπαια ζηξαηόπεδα (κε
απνθνξύθσκα ηε θπιάθηζε ηνπ Θ.
Κνινθνηξώλε) θαη δελ κπόξεζαλ λα
αληηκεησπίζνπλ νξγαλσκέλα ηε λέα
απεηιή.

Κάηνςε ηνπ ζπειαίνπ ζην Μειηδόλη Υαλίσλ

Η ΑΠΟΒΑ΢Η ΣΟΤ
ΙΜΠΡΑΗΜ
Ο Ικπξαήκ κεηά από ηελ
Κξήηε, θαηεπζύλζεθε ζηε
Μεζζελία θαη απνβηβάζηεθε
ζηε Μεζώλε. Μεηά, κε βάζε
ηηο θαηεπζύλζεηο πνπ ηνπ
έδσζαλ νη Γάιινη ζύκβνπινί
ηνπ, πξνζπάζεζε λα
θαηαιάβεη ηνλ όξκν
Ναβαξίλν, γηα λα ηνλ έρεη σο
νξκεηήξην ηνπ ζηόινπ ηνπ.
Σαπηόρξνλα άξρηζε λα
πνιηνξθεί ηα θάζηξα πνπ
θαηείραλ νη Έιιελεο αθνύ
είρε πνιπάξηζκν ζηξαηό. Η
Καιακάηα, πνπ είρε
απειεπζεξσζεί πξώηε,
δπζηπρώο πάιη πξώηε έπεζε
ζηα ρέξηα ησλ Αηγππηίσλ.

Ο ΠΑΠΑΦΛΔ΢΢Α΢
Μπξνζηά ζηνλ θίλδπλν λα ζβήζεη ε
Δπαλάζηαζε, ν Τπνπξγόο
Δζσηεξηθώλ Γξεγόξηνο Γηθαίνο ή
Παπαθιέζζαο, δήηεζε από ηελ
θπβέξλεζε ηελ απνθπιάθηζε όισλ
ησλ νπιαξρεγώλ θαη ν ίδηνο πήγε
κε ηνπο άληξεο ηνπ θαη νρπξώζεθε
ζην νξεηλό ρσξηό Μαληάθη, ώζηε λα
εκπνδίζεη ηνλ Ικπξαήκ λα
πξνρσξήζεη ζην εζσηεξηθό ηεο
Πεινπνλλήζνπ. Δθεί, ζηα ηέιε
Μαΐνπ ηνπ 1825, έδσζε άληζν
αγώλα κε ηνπο άληξεο ηνπ θαη
εηηήζεθε θαηά θξάηνο από ηνλ
νξγαλσκέλν ζηξαηό ηνπ Ικπξαήκ
δίλνληαο θαη ν ίδηνο ηε δσή ηνπ ζηε
κάρε πνπ έγηλε.

Μεηά ηε κάρε ζην Μαληάθη
Μεηά ηε κάρε ζην Μαληάθη δόζεθε γεληθή ακλεζηία
ζε όινπο ηνπο νπιαξρεγνύο θαη ν Κνινθνηξώλεο
έγηλε αξρηζηξάηεγνο. Πξώηε θξνληίδα ησλ Διιήλσλ
ήηαλ πώο ζα ζσζεί ε Δπαλάζηαζε θαη πώο ζα
εκπνδηζηεί ε πξνέιαζε ηνπ Ικπξαήκ ν νπνίνο
αλεκπόδηζηνο έθηαζε ζηελ Σξηπνιηηζά ηελ νπνία θαη
θαηέιαβε θαη κεηά βάδηδε πξνο ην Ναύπιην, πνπ ήηαλ
ην ζηξαηεγείν ηεο Δπαλάζηαζεο. ΢ηνπο Μύινπο, κηα
ηνπνζεζία πξηλ ην Ναύπιην, ζηηο 13 Ινπλίνπ ηνπ
1825, ζπγθξνύζηεθε κε ηηο ειιεληθέο δπλάκεηο πνπ
είραλ αξρεγνύο ηνλ Γ. Τςειάληε θαη ηνλ Γηάλλε
Σξηαληαθύιινπ (Μαθξπγηάλλε). ΢ηε κάρε απηή, νη
Έιιελεο θαηόξζσζαλ λα αλαραηηίζνπλ ηελ
πξνέιαζε ηνπ Ικπξαήκ, λα ηνπ θόςνπλ ην δξόκν
πξνο ην Ναύπιην θαη λα ηνλ αλαγθάζνπλ λα
ππνρσξήζεη ζηελ Σξίπνιε. Η λίθε ζηνπο Μύινπο
ήηαλ θαζνξηζηηθή αθνύ εθεί, αλ θαη αλνρύξσηε ε
πεξηνρή, θπιάζζνληαλ νη απνζήθεο ηξνθίκσλ ησλ
Διιήλσλ θαη ζώζεθαλ νη άκαρνη πνπ είραλ καδεπηεί
από πνιιέο πεξηνρέο ηνπ Μνξηά ζην Ναύπιην. Αλ ν
Ικπξαήκ θαηαιάκβαλε ην Ναύπιην, ε Δπαλάζηαζε
ζα είρε ραζεί.
Δδώ λα αλαθέξνπκε θαη θάπνηνλ αθξνακεξηθαλό
θηιέιιελα πνπ νλνκαδόηαλ Σδέηκο Γνπίιηακο πνπ
πνιέκεζε εξσηθά ζην Πέηα θαη ζηνπο Μύινπο.

Οξγάλσζε ηαθηηθνύ
ζηξαηνύ
Μεηά ηε λίθε ζηνπο Μύινπο ν
Κνινθνηξώλεο πξνζπαζνύζε
λα αληηκεησπίζεη ηνλ Ικπξαήκ
κε θιεθηνπόιεκν. Σνπ ήηαλ
αδύλαην λα μεθηλήζεη αλνηρηή
κάρε κε ηνλ Αηγύπηην
ζηξαηεγό. Έηζη, ε
επαλαζηαηηθή θπβέξλεζε,
απνθάζηζε λα νξγαλώζεη
ηαθηηθό ζηξαηό γηα λα
αληηκεησπίζεη ηελ θαηάζηαζε.
Η επζύλε αλαηέζεθε ζην γάιιν
ζπληαγκαηάξρε Κάξνιν
Φαβηέξν.

ΠΗΓΗ ΓΙΑ ΣΟΝ ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΔΜΦΤΛΙΟ
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82_%CE%95%CE%BC%CF%86%CF%8D%CE
%BB%CE%B9%CE%BF%CF%82_1823_-_1825

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful