You are on page 1of 33

 FALSAFAH PENDIDIKAN BARAT

DEFINISI FALSAFAH PENDIDIKAN BARAT

Pendidikan adalah bertujuan mencapai kehidupan yang lurus, suci dan mulia FROEBEL
Pendidikan sebagai suatu proses yang memberikan bantuan kepada setiap individu supaya hidup dengan penuh kegembiraan – JOHN STUART MILL

DEFINISI FALSAFAH PENDIDIKAN BARAT
Orang berpendidikan sempurna akan bersedia untuk berkhidmat demi kemajuan diri dan masyarakatnya, serta ikhlas dalam pekerjaan dan patuh kepada segala undang-undang - T.H HUXLEY

Pendidikan sebagai proses membentuk dan mengembangkan intelek, jasmani, rohani dan sosial kanak-kanak - MARIA MOTESSORI

.DEFINISI FALSAFAH PENDIDIKAN BARAT Pendidikan merupakan suatu proses perkembangan individu dan usaha mengatur ilmu pengetahuan untuk menambahkan lagi pengetahuan semulajadi yang ada padanya. supaya hidup dengan lebih berguna.JOHN DEWEY  .

Tradisional  Perenialisme Essensialisme FALSAFAH PENDIDIKAN BARAT Progresivisme Rekonstruktivisme Eksistensialisme Moden .

Rickover Diasaskan oleh William C. Semakin diberi penekanan dalam inovasi kurikulum sekolah setelah Rusia berjaya menghantar satelit Sputnik 1 ke angkasa pada tahun 1957. Banyak dipengaruhi oleh falsafah idealisme dan realisme. Bagley James B. Russian Sputnikl . antara pendukung ialah James B. William C. Bagley (1874-1946). Conant (1893-1978) & Hyman George Rickover (1900-1986). Conant Hyman G.

Menggalakkan perkembangan intelektual pelajar. Mengekalkan tradisi dan tamadun sesuatu masyarakat. 2.(selari dengan pendapat ahli-ahli realisme) . Menyerap perkara-perkara yang telah ditetapkan.Tujuan Pendidikan:  1. 3.

Berpendapat fitrah manusia kekurangan nilai murni.  Ianya dapat dibaiki dengan baik bergantung kepada kebudayaan masyarakat yang melatih menjadi personaliti yang harmoni dan intelek yang sempurna. . Pembelajaran ilmu secara amnya berkesan jika pelajar menumpukan perhatian dan adanya kerajinan. Guru berperanan penting membekalkan kualiti kehidupan orang dewasa kepada murid supaya dapat bersosialisasi.

ahli essensialisme berpendapat kurikulum hendaklah mengikut situasi semasa. geometri. subjek seni & muzik adalah subjek tambahan. algebra subjek utama. aktiviti pengajaran sistematik & kenaikan darjah hendaklah ditetapkan secara rapi. bahan pembelajaran hendaklah rapi. Di sekolah menengah : membaca/menulis lebih khusus. sains. subjek arithmetik. subjek pendidikan seni. subjek bahasa.Dari sudut kurikulum. . geografi merupakan subjek utama.  Di sekolah rendah : 3M harus dipupuk. jasmani dan muzik subjek tambahan. sejarah.

cendekiawan dan penulisan hendaklah diajar sepanjang tempoh persekolahan. politik. kebudayaan. ilmu tentang nilai sosial.Ahli essensialisme juga berpendapat.  Masyarakat hendaklah mempunyai kelayakan dan kemahiran dalam bidang nilai masyarakat tradisi & moden. .

Hutchins Mortimer J. Mortimer J.M. pragmatisme & sains menyebabkan nilai moral & rasional manusia merosot. . Hutchins (1899-1977). Adler Diasaskan oleh R. Menerangkan akibat pengaruh materialistik. Adler (1902-2001) dan Jacques Maritain (1882-1973) Perenialisme banyak dipengaruhi oleh fahaman falsafah Plato dan Aristotle. Jacques Maritain Robert M.

Mereka berpendapat.Pendidikan harus mengutamakan perkembangan potensi rasional individu.  Tugas utama pendidikan ialah mendisiplinkan mental dan jiwa murid-murid. mengembang potensi menaakul. pendidikan teologi keagamaan harus dipelajari dahulu sebelum belajar ilmu sains. Ahli perenialisme berpendapat. dapat membentuk pemikiran. . dengan membaca karya cendekiawan lama. bagi mereka menemui pinsip mutlak dan seterusnya memahami dunia sebenar.

. Rousseau (1712-1778). manusia dilahirkan bagai kain putih dan persekitaran yang akan mempengaruhinya. Menurut Rousseau. konsep ini dipengaruhi oleh konsep naturalisme. Roussea u Heinrich Pestaloz zi Freidric h Froebel Diasaskan oleh Jean J. Heinrich Pestalozzi (17461827) & Freidrich Froebel (1782-1852) Banyak dipengaruhi oleh falsafah naturalisme dan pragmatisme. Jean J.

Boyd H. Bode dan Harold V. Konsep pragmatisme menerangkan ilmu pengetahun diperoleh akibat interaksi dengan manusia dan persekitaran.Rousseau mewujudkan Teori Pembelajaran Semula Jadi yang menerangkan pembelajaran individu ditentukan oleh persekitaran. Rugg. .  Teori ini menekankan pembelajaran haruslah berlaku apabila adanya kesediaan individu itu untuk belajar. William H. Pengaruh konsep pragmatisme dalam falsafah progresivisme dipelopori oleh John Dewey. Kilpatrik.

Pierce Konsep Penyelesaian Masalah akan berkesan sekiranya ada minat dan keperluan untuk menyelesaikan masalah itu.  Charles S. Pierce & John Dewey berpendapat kaedah paling berkesan untuk mendapatkan ilmu ialah menggunakan Kaedah Penyelesaian Masalah. . Charles S. prinsip atau fakta haruslah diuji secara saintifik serta objektif dan membawa kepada hasil yang memuaskan.Konsep pragmatisme menerangkan idea.

Guru juga harus menggalakkan pelajar mengambil inisiatif sendiri dan menggunakan pengalaman sedia ada untuk memperoleh ilmu. iaitu pembelajaran kaku (hanya mengingat) dan mengamalkan autoriti guru yang tegas.  Teori ini mengatakan murid mempunyai naluri ingin tahu dan guru harus menjadi pembimbing kepada mereka.Teori progresivisme 1930-an lahir untuk menentang fahaman perenialisme. . Ahli pragmatisme progresivisme menyokong kaedah strategi kolaboratif dan koperatif dalam pendidikan.

Harold O. Counts (1899-1974) dan Harold O. Counts Merupakan satu falsafah serpihan dari fahaman progresivisme.Diasaskan oleh George S. Rugg Ahli rekonstruktivisme mengatakan falsafah progresivisme hanya sesuai kepada masyarakat yang stabil. Rugg (1886-1960)  George S. justeru satu falsafah yang kritikal harus wujud untuk menyelamatkan kebudayaan masyarakat yang diancam keruntuhan .

mengabaikan objektif dam hasil pendidikan  Berpendapat.Mereka berpendapat. pendidikan harus mempunyai objektif eksplisit bagi membentuk Order Baru Masyarakat. Rekonstruktivisme menjadi perhatian apabila Theodore Burghard Hurt Brameld (1904-1987) menggabungkan teori progresivisme dengan behaviorial science sebagai asas rekonstruktivisme Theodore Burghard Hurt Brameld . progresivisme terlalu mementingkan pendekatan/proses pendidikan.

 Sekolah haruslah mengamalkan rekonstruktivisme kerana bagi menjamin murid mengikut peraturan dalam mempertingkatkan kualiti pembelajaran. rekonstruktivisme menekankan teknik perbincangan dan pemikiran kreatif dan kritis dalam menyelesaikan masalah. . tetapi lebih pentingnya membawa isu sosial yang penting untuk diselesaikan secara usahasama. Peranan guru bukan sahaja mendidik. Ringkasnya.Theodore Burghard Hurt Brameld berpendapat hasil interaksi manusia dengan elemen alam sekitar merupakan tempat utama proses pendidikan.

cara belajar. kuantiti pembelajaran dan nilai hendaklah ditentukan oleh murid. Berpendapat bahan pembelajaran. Carl Rogers Berpendapat murid tidak patut mengorbankan individualiti mereka untuk memperoleh ilmu.Diasaskan oleh Carl Rogers (1902-1987)  berasaskan fahaman Falsafah yang naturalisme Rousseau dan mazhab humanis. Guru hendaklah menghormati pandangan & pemilihan murid dan tidak memaksa murid menerima nilai diajar oleh guru. .

Berpendapat permainan yang ada unsur kreatif.  Sekolah hendaklah memberikan peluang kepada pelajar berfikir secara reflektif untuk menilai keupayaan diri. Amalan eksistensialisme ini banyak diamalkan di sekolah terbuka di US. . seni dan nilai estetika tinggi akan mengembangkan potensi murid. Taiwan. Jepun dan UK.

 .

 Definisi Pendidikan Islam. Skop dan bidang Pendidikan Islam. . Dasar-dasar pendidikan Islam. Pembentukan kurikulum pendidikan Islam. Matlamat pendidikan Islam.

–Hassan Langgulung(1986)  Falsafah pendidikan Islam ialah falsafah yang merancangkan dengan hikmah untuk menjadikan proses pendidikan dan usaha pendidikan bagi suatu bangsa. nilai dan cita-cita yang telah ditentukan terlebih dahulu oleh falsafah hidup Islam dan dilaksanakan dalam proses pendidikan.Falsafah pendidikan Islam ialah falsafah yang menentukan tujuan akhir. -Al-Syaibani . maksud. objektif.

 Kepercayaan kepada pesuruh-pesuruh yang diangkat oleh Tuhan di antara bangsa-bangsa di dunia ini.Keesaan Tuhan(Tauhid). . Kepercayaan kepada wahyu-wahyu Tuhan kepada Nabi-nabi.

.  Setiap orang bertanggungjawab terhadap tindakannya sendiri. Kehidupan sudah mati. Persamaan dan persaudaraan sejagat antara semua umat Islam.Manusia semula jadi tidak berdosa dan mempunyai potensi yang tidak terbatas dalam perkembangan moral dan kerohanian.

3 • Melahirkan manusia yang bercita-cita tinggi dengan menjadi al-falah sebagai tujuan hidup.1 2 • Melahirkan manusia bertakwa.w.  • Melahirkan manusia ta’abbudi. iaitu manusia yang meletakkan segenap hidupnya kepada mencari keredaan Allah s. .t.

berakhlak tinggi. .Skop/ Bidang Pembinaan otak.  + Menekankan aspek alam sekeliling dan rangsangan sahaja. Mampu melahirkan individu muslim yang menyeluruh dan seimbang untuk hidup di dunia dan di akhirat. berpengetahuan dan beramal salih. + Berusaha membentuk individu manusia yang beriman.

biologi.botani dan lain-lain yang berkaitan. Hadis dan juga Bahasa Arab dan Islam cabang-cabangnya. yang meliputi bidangAlam bidang seperti astronomi.  Bidang ilmu yang meliputi kajian tentang manusia Manusia sebagai individu dan juga sebagai anggota masyarakat. .Agama Pengajaran al-Quran. Bidang ilmu yang mengenai alam PEMBENTUKAN tabii atau sains KURIKULUM natural.

 .

Usaha ini adalah bagi melahirkan akhlak mulia.  DEFINISI: Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha yang berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek. bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran masyarakat dan negara. kemahiran dan penghayatan Islam berdasarkan Al-Quran dan AsSunnah bagi membentuk sikap. emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan kepada tuhan. kemahiran.FALSAFAH PENDIDIKAN ISLAM FALSAFAH PENDIDIKAN NEGARA DEFINISI: Pendidikan Islam adalah suatu usaha berterusan untuk menyampaikan ilmu. masyarakat. keperibadian dan pandangan hidup sebagai hamba Allah yang mempunyai tanggungjawab untuk membangun diri. rohani. . alam sekitar dan negara ke arah mencapai kebaikan di dunia dan kesejahteraan abadi di akhirat.

Penggubalan pemimpin bidang pendidikan negara mengikut keadaan dan masa. Rukun Negara dan dasardasar pendidikan yang telah digubal. . Sunnah  FALSAFAH PENDIDIKAN NEGARA SUMBER: 1. Semua agama diutamakan. Agama Islam diutamakan. Al-Quran 2.FALSAFAH PENDIDIKAN ISLAM SUMBER: 1. Prinsip dan ideologi selaras dengan Islam dengan menghormati penganut agama lain. 2. Semua prinsip dan ideologi hendaklah selaras dengan Islam.

Penerbitan Multimedia Sdn. Bhd. (2010). Selangor . Falsafah dan Pendidikan Di Malaysia. Mok Soon Sang.