BAB 6 - MATEMATI K KEWANGAN

RBT 3119 – PERNIAGAAN & KEUSAHAWANAN
TOPIK MATEMATIK KEWANGAN
• Nilai Masa Wang
• Konsep Kadar Faedah Dan Dividen
• Konsep Nilai Masa Depan (FV)
• Konsep Nilai Masa Kini (PV)
• Aliran Tunai Anuiti
• Konsep Nilai Masa Depan Anuiti (FVA)
• Konsep Nilai Masa Kini Anuiti (PVA)
• Nilai Kini Bagi Perpetuiti
• Aliran Tunai Tidak Sama
• Pelunasan Pinjaman

NILAI MASA WANG
3
6.1 Konsep nilai masa wang

6.2 Alat-alat bantuan pengiraan nilai masa wang

6.3 Bentuk-bentuk nilai masa wang
NILAI MASA WANG

 Nilai wang berubah mengikut masa.

 Pengurus Kewangan perlu membuat keputusan yang
melibatkan nilai wang pada masa akan datang (future)
dan juga nilai wang pada masa kini (present).


Pengertian Nilai Masa Wang
 Wang yang ada dalam tangan hari ini adalah lebih bernilai
daripada wang yang dijangka diterima pada masa depan

 Contoh 1 : RM100 disimpan sekarang untuk tempoh 1 tahun
pada kadar 10% akan menjadi RM110 setahun akan datang
 Andaian:
 Kadar faedah positif
 Wang dalam tangan boleh dilabur untuk dapat pulangan
Contoh 2
 sekiranya pelaburan berjumlah RM100,000 dalam suatu projek
dilakukan dengan dijanjikan pulangan RM25,000 setahun selama
tujuh tahun.
 Pengurus perlu mengetahui jumlah wang yang terkumpul pada
penghujung tahun ketujuh.
 Nilai tersebut adalah nilai masa hadapan.
 Selepas itu amuan tersebut perlu ditolak dengan kos pelaburan asal
supaya mengetahui tahap keuntungan atau kerugian dijangka bagi
projek berkenaan.
 Oleh yang demikian, konsep dan aplikasi nilai masa wang
memainkan peranan penting dalam membuat keputusan dalam
perakaunan, kewangan dan pelaburan.

Nilai Masa Wang
 Nilai masa wang dapat menyelesaikan perkara-perkara
yang tidak diketahui seperti:
 Kadar Faedah,
 Bayaran Berkala,
 Bilangan Tempoh Masa,
 Nilai Sekarang (Present Value)
 Nilai Masa Depan (Future Value).

Kepentingan Nilai Masa Wang Dalam Kewangan
Perniagaan
8
1. Membantu pengurus membuat perbandingan ke atas aliran tunai yang berlaku pada
masa berlainan

2. Membantu pengurus membuat analisis terhadap aliran tunai masuk dan keluar
melibatkan kadar faedah tertentu bagi tujuan membuat keputusan pelaburan

3. Membantu pengurus mengaplikasikan konsep bagi tujuan penyediaan jadual
pelunasan pinjaman, membuat keputusan belanjawan modal dan membuat penilaian aset.

4. Membantu pengurus membuat keputusan berkaitan kadar pulangan yang diperlukan
hasil dari aktiviti pelaburan dengan tepat

ALAT-ALAT BANTU
PENGIRAAN NILAI MASA WANG

 GARIS MASA

 RUMUS

 JADUAL FAKTOR NILAI
MASA WANG (INTEREST
FACTOR)
Alat-alat Bantuan Pengiraan Nilai Masa Wang
 Penggunaan jadual faktor nilai masa wang
 Menyenaraikan faktor nilai masa kini dan depan bagi
tempoh (n) tertentu dan kadar faedah (i) tertentu
berdasarkan rumus pengiraan tertentu

 Terdapat 4 jenis jadual faktor
 Jadual Faktor Nilai Kini Amaun Sekali Gus
 Jadual Faktor Nilai Depan Amaun Sekali Gus
 Jadual Faktor Nilai Depan Anuiti
 Jadual Faktor Nilai Kini Anuiti
Alat-alat bantuan pengiraan nilai masa wang
11
Tempoh (n)
Kadar faedah (i)
1% 2% 3% 6% 7% 8%
1
2
3 XXX
4
Jadual Faktor Nilai Masa Wang
Konsep Kadar Faedah Dan Dividen
 Para pengurus kewangan perlu berupaya menentukan kadar faedah atau
kadar pulangan efektif masa kini yang tepat supaya dapat digunakan sebagai
asas pendiskaunan aliran tunai masa hadapan.

 Konsep kadar faedah dan dividen adalah dua elemen penting yang perlu
difahami sebelum konsep nilai masa wang dapat dijelaskan.

 Kedua-dua elemen adalah
.


Konsep Kadar Faedah Dan Dividen

 Walau bagaimanapun, sekiranya firma kita yang meminjam atau
menjual saham kepada orang lain maka eleman tersebut akan
dikelasifikasikan sebagai kos kepada firma.

 Begitu juga dengan dividen bergantung kepada keadaan ia juga
boleh menjadi pendapatan atau kos bagi firma atau individu.

Pulangan ke atas Pelaburan atau Wang Simpanan
Simpanan /
Pelaburan
Pulangan
FIRMA /
ORANG
AWAM
BANK
Kos Tambahan ke atas Pinjaman
Pinjaman
FIRMA /
ORANG
AWAM
BANK
Kos Tambahan
Bentuk-bentuk Nilai Masa Wang
16
 Nilai Masa Depan (Kompaun)
 Amaun Sekaligus
 Amaun Bersiri
 Anuiti
 Anuiti biasa
 Anuiti matang
 Amaun Berubah
 Nilai Masa Kini (Diskaun)
 Amaun Sekaligus
 Amaun Bersiri
 Anuiti
 Amaun Berubah
Konsep Kompaun dan Diskaun
17
Konsep Kompaun
 Nilai pada masa hadapan bagi sejumlah wang selepas
dikenakan pada kadar & dalam tempoh tertentu akan
datang

Konsep Diskaun
 Nilai pada masa ini bagi seringgit akan datang yang
didiskaunkan dari tarikh tertentu pada masa akan
datang kepada tarikh sekarang
Konsep Nilai Masa Depan (Future value/FV)
 Nilai masa depan wang tidak akan sama dengan nilai masa kini akibat
inflasi.

 Pampasan kepada kesan inflasi dibayar kepada pelabur dalam bentuk
kadar faedah tertentu.

 Contoh sekiranya seseorang melabur sebanyak RM10 dengan kadar faedah
15% setahun, maka pada penghujung tahun beliau akan menerima bayaran
balik berjumlah RM11.50 (Pokok = RM10.00 ; Faedah = RM1.50)


Contoh Konsep Nilai Masa Depan (FV)
 Ali melabur RM100 dengan kadar 6% setahun. Beliau
melabur selama 3 tahun

 PENYELESAIAN:
KAEDAH 1 – FORMULA/RUMUS
KAEDAH 2 – JADUAL NILAI MASA HADAPANContoh Konsep Nilai Masa Depan (FV)
 Kaedah Pertama : Guna rumus (formula)

 Dimana i = 0.06 (Kadar faedah) ; n = 3 tahun (Tempoh)
FV = PV (1 + i)
n

FV = 100 (1 + 6%)
3

FV = 100 (1 + 0.06)
3

FV = 100 (1.1910)
FV = 119.10

Dimana
i = 0.06 (Kadar faedah)
n = 3 tahun (Tempoh)

 Kaedah Kedua : Guna Faktor Jadual Nilai Masa Depan (Dalam
bentuk Jadual)

 Nilai 1.1910 diperolehi daripada jadual. Lihat lajur masa (3) dan
baris kadar faedah (6).
FV = PV (FVIF i,n)
= PV (FVIF
6,3
)
= 100 (1.1910)
= 119.10

Contoh Konsep Nilai Masa Depan (FV)
Nilai 1.1910 diperolehi drp jadual.
Lihat lajur masa (3) dan baris kadar
faedah (6).

 Ada kalanya pihak bank akan memberi pembayaran
faedah lebih daripada sekali setahun.

 Keadaan ini dikenali sebagai Pembayaran Kadar
Kompaun Bukan Tahunan.

Konsep Nilai Masa Depan (FV)
Contoh 2 Nilai Masa Depan (FV)
 Ali melabur RM100 selama 3 tahun. Pihak bank memberikan kadar faedah
6% setahun, dengan pembayaran faedah dibuat 2 kali setahun.

 Kirakan jumlah wang pelaburan terkumpul pada penghujung tahun ketiga

Penyelesaian
Kaedah Pertama : Mengguna rumus (formula)
Kaedah Kedua : Mengguna Faktor Jadual Nilai Masa Depan

Penyelesaian Nilai Masa Depan (FV)
• Kaedah Pertama : Mengguna rumus (formula)

FV = PV (1 +
i
/
m
)
nm

• Nilai 1.1941 diperolehi drp jadual masa depan. Lihat lajur tempoh (6) dan
baris kadar faedah (3).
= 100 (1 +
6
/
2
)
3x2

= 100 (1 + 3%)
6

= 100 (1 + 0.03)
6

= 100 (1.1941)
= 119.41

Penyelesaian Nilai Masa Depan (FV)
 Kaedah Kedua : Mengguna Faktor Jadual Nilai Masa
Depan (Dalam bentuk Jadual)

FV = PV (FVIF
i/m,nm
)
= PV (FVIF
6/2, 3x2
)
= PV (FVIF
3, 6
)
= 100 (1.1941)
= 119.41


MARI MENCUBA!

Pada 1.1.2008 Salmah menyimpan wang sebanyak RM300
di dalam sebuah bank yang membayar kadar keuntungan
sebanyak 8% setahun. Berapakah jumlah wang yang
terkumpul di dalam akaunnya pada 31.12.2012?

Konsep Nilai Masa Kini (Present Value/PV)
 Nila masa kini adalah nilai sekarang yang perlu
digunakan dalam sesuatu pelaburan.

 Sekiranya diketahui nilai masa depan wang terkumpul
serta kadar faedah dan tempoh, maka nilai masa kini
boleh dikirakan.
Konsep Nilai Masa Kini (Present value/PV)
 Anda berpeluang memperolehi RM30,000, empat
tahun dari sekarang. Anda perolehi kadar faedah 12
peratus terhadap pelaburan anda. Berapakah wang
pelaburan yang perlu anda sediakan pada masa kini?

Penyelesaian Nilai Masa Kini
(Present value/PV)
Penyelesaian Nilai Masa Kini
(Present value/PV)
 Kaedah Kedua : Mengguna Faktor Jadual Nilai Masa Kini
(Dalam bentuk Jadual)

 PV = FV (PVIF
i,n
)
= 30 000 (PVIF
12, 4
)
= 30 000 (0.6355)
= 19065

Nilai 0.6355 diperolehi drp
jadual masa kini. Lihat lajur
masa (4) dan baris kadar
faedah (12).
Contoh 2 Nilai Masa Kini
(Present Value/PV)
 Bagaimana keadaannya sekiranya faedah dibayar empat kali
setahun dengan nilai masa depan wang adalah RM30,000 dalam
masa empat tahun dengan kadar faedah 12 peratus.

 Pengiraan : Mengguna Faktor Jadual Nilai Masa Kini (Dalam
bentuk Jadual)

 Dimana

PV = FV (PVIF
i/m,nm
)
= 30 000 (FVIF
12/4, 4x4
)
= 30 000 (FVIF
3, 16
)
= 30 000 (0.6232)
= 18 696

Dimana
i = 12 (Kadar faedah)
n = 4 tahun (Tempoh)
m = 4 kali (Kekerapan)
Rumusan

Semakin tinggi kekerapan pembayaran
faedah berlaku, maka semakin rendah nilai
masa kini yang diperolehi bagi sejumlah
aliran tunai yang masuk

Latihan 1

1. Ahmad melabur wang berjumlah RM1,000 selama empat
tahun dengan kadar faedah 7% setahun.
Kirakan wang yang terkumpul pada penghujung tahun ke
empat.

Latihan 1

2. Anda ingin memperolehi RM1,000,000 dalam tempoh 30
tahun. Kadar faedahnya adalah 9%. setahun
Berapakah jumlah wang yang anda perlukan sebagai
permulaan untuk mencapai objektif anda?.

Latihan 1

3. Pada 1/1/2009, anda menyimpan RM10,000 dengan kadar
faedah 10% dibayar dua kali setahun.
Pada 1/1/2013, kadar faedah dinaikkan kepada 12%. Pada
ketika itu anda mengambil keputusan untuk
menggandakan baki yang diperolehi.
Tentukan berapakah jumlah wang yang akan terkumpul
dalam akaun anda pada 1/1/2019

Aliran Tunai Anuiti

 Konsep anuiti merujuk kepada suatu siri pembayaran
atau penerimaan tunai secara berkala dalam jumlah dan
jeda masa yang sama.

 Contoh anuiti adalah bayaran sewa bangunan, cukai
tanah dan cukai pintu.


Anuiti yang berlaku di awal
tempoh Bayaran sewa
bulan yang dibayar
sebelum menduduki
premis.
Contoh : Sewa bangunan

Anuiti yang berlaku di
penghujung tempoh
pembayaran atau
penerimaan tunai yang
berlaku pada setiap akhir
tempoh
Contoh : Cukai pintu

Jenis Anuiti
 Anuiti dibahagikan kepada dua (2) jenis seperti dalam rajah di
bawah.

ANUITI
ANUITI
BIASA
ANUITI
MATANG
Konsep Nilai Masa Depan Anuiti (FVA)
 Konsep nilai masa depan anuiti digunakan bagi
mendapatkan nilai wang masa depan apabila sesuatu
amaun pelaburan atau simpanan yang sama dilakukan
secara berulang-ulang dalam tempoh tertentu.

 Peningkatan amaun terkumpul berlaku akibat
pengkompaunan pada satu kadar pulangan tertentu.


Contoh 1 Konsep Nilai Masa Depan Anuiti (FVA)

Sebuah syarikat pengurusan dana saham amanah membuat
pelaburan dalam bil perbendaharaan Malaysia dengan
amaun sebanyak RM100,000 setiap tahun selama lima
tahun.
Berapakah amaun terkumpul di akhir tempoh tersebut
sekiranya faedah dibayar adalah 6 % setahun.

Penyelesaian
 Pengiraan : Mengguna Faktor Jadual Nilai Masa Depan
Anuiti (FVIFA dalam bentuk Jadual)

 Nilai 5.6371 diperolehi drp jadual masa depan anuiti.
Lihat lajur masa (5) dan baris kadar faedah (6).
FVA = PMT (FVIFA
i,n
)
= PMT (FVIF
6,5
)
= 100 000 (5.6371)
= RM563,710.00


Nilai 5.6371 diperolehi drp
jadual masa depan anuiti.
Lihat lajur masa (5) dan baris
kadar faedah (6).
Contoh 2
 Sekiranya pihak kerajaan mengisytiharkan pembayaran faedah
akan dibayar dua kali setahun, amaun terkumpul boleh
ditentukan mengguna kaedah berikut :-

 FVA = PMT (FVIFA
i/m,nm
)
= PMT (FVIF
6/2, 5 x 2
)
= 100 000 (FVIF
3, 10
)
= 100 000 (11.4640)
= RM1,1460,400.00


Nilai 11.4640 diperolehi drp
jadual masa depan anuiti.
Lihat lajur masa (10) dan
baris kadar faedah (3).
Contoh Nilai Masa Depan Anuiti Matang
 Bagi konsep Nilai Masa Depan Anuiti Matang, kita boleh
mengambil contoh dimana:

seorang pengusaha dikehendaki membayar sewa kedainya
pada setiap awal bulan kepada pemilik bangunan.
Amaun bayaran sewa adalah RM500 sebulan selama 12
bulan. Sekiranya kadar kompaun ditetapkan pada kadar
8% setahun, berapakah nilai masa depan bagi anuiti
matang.

Penyelesaian


FVA = PMT (FVIFA
i,n
) (1 + i)
= 500 (FVIF
8,1
)(1 + 0.08)
= 500 (18.977) (1.08)
= RM 10,247.58
Konsep Nilai Masa Kini Anuiti (FVA)

 Proses pendiskaunan alir tunai anuiti bertujuan
menentukan nilai wang pada masa kini.

 Ianya penting dalam mendapatkan kos pelaburan asal
atau modal asas yang dikeluarkan ketika pelaburan
dibuat.


Konsep Nilai Masa Kini Anuiti (FVA)

Sebuah syarikat berpeluang melabur RM20,000 hari ini dan
akan menerima hasil tahunan sebanyak RM4,000 selama
6 tahun. Tentukan sama ada projek ini menguntungkan
syarikat sekiranya kadar diskaun adalah 12% setahun.


Penyelesaian
 PVA = PMT (PVIFA
i,n
)
= 4 000 (PVIF
12, 6
)
= 4 000 (4.1114)
= RM16,445.60

 Berdasarkan jawapan di atas, kita dapati bahawa projek
ini tidak menguntungkan kerana nilai masa kini anuiti
adalah RM16,445.60 sedangkan pelaburan asal yang
dibuat adalah RM20,000.


Nilai 4.1114 diperolehi
drp jadual masa kini
anuiti. Lihat lajur masa
(6) dan baris kadar
faedah (12).
Nilai Masa Kini Anuiti Bagi Anuiti Matang.
 Firma XYZ mendapat bayaran sewa sebanyak RM8,000 setiap
awal tahun selama 5 tahun. Peratusan pulangan yang
diperolehi daripada pelaburan hartanah tersebut adalah 10%
setahun. Nilai kini anuiti matang boleh dikira seperti berikut :-

 PVA = PMT (PVIFA
i,n
) (1 + i)
= 8 000 (PVIFA
10, 5
) (1 + 0.10)
= 8 000 (3.7908) (1.10)
= RM 33,359.04
Latihan
1. En Ali yang berumur 50 tahun ingin membeli anuiti yang akan
membayarnya RM 5,000 setahun bagi tempoh 10 tahun. Bayaran
pertama akan dibayar apabila dia berumur 61 tahun (Bayaran
pertama akhir tahun pertama). Kadar faedah ialah 8 % setahun.
Berapakah jumlah yang perlu dibayar untuk membeli anuiti
tersebut?

2. Sebuah syarikat hartanah membuat pelaburan dalam bil
perbendaharaan dengan amaun pelaburan sebanyak RM 20,000
setiap tahun, selama lima tahun. Berapakah nilai terkumpul pada
akhir tempoh tersebut sekiranya faedah ialah 8% setahun dibayar
dua kali setahun ?

Perpetuiti

 Bayaran anuiti berterusan selama-lamanya atau bayaran
bersiri yang tidak mempunyai tempoh matang.

 Seperti bayaran dividen tetap.
49
Contoh 1 Soalan Perpetuiti

 Kirakan nilai kini RM500 yang dibayar pada setiap tahun untuk
selama-lamanya. Kadar faedah yang dikenakan adalah
sebanyak 8% setahun

Rumus: PVA
perpetuiti
= PMT
i
= RM500
0.08
= RM6250
50
Adakah cara lain yang boleh digunakan
untuk mencari nilai faktor?
NILAI FAKTOR RUMUS JADUAL
Nilai hadapan sekaligus (FV) (FVIF i,n)
Nilai hadapan anuiti biasa
(FVA)
(FVIFA i,n)
Nilai hadapan anuiti matang
(FVA)
(FVIFA i,n)(1+i)
Nilai kini sekaligus (PV) (PVIF i,n)
Nilai hadapan anuiti biasa
(PVA)
(PVIFA i,n)
Nilai hadapan anuiti matang
(PVA)
(PVIFA i,n)(1+i)
n
i) 1 ( +
i
i
n
1 ) 1 ( ÷ +
) 1 (
1 ) 1 (
i
i
i
n
+
(
¸
(

¸
÷ +
(
¸
(

¸

+
n
i) 1 (
1
n
n
i i
i
) 1 (
1 ) 1 (
+
÷ +
) 1 (
) 1 (
1 ) 1 (
i
i i
i
n
n
+
(
¸
(

¸

+
÷ +
Bentuk-bentuk Nilai Masa Wang
A. Kepekaan nilai masa wang
 Perubahan kadar faedah
 Perubahan tempoh (termasuk perpetuiti)
 Perubahan alir tunai

B. Aplikasi (r, n, m, PV, FV)
 Simpanan/tabungan
 Inflasi
 Bayaran balik pinjaman berpenggal (pelunasan)
 Kadar bunga efektif
52
Perubahan Kadar Faedah

 Kadar faedah yang dikenakan ke atas pelaburan pada tempoh
(n) yang tertentu tidak tetap

 Contoh:
Ali membuat simpanan RM500 setahun selama 7 tahun.
Berapakah nilainya selepas tahun akhir sekiranya kadar faedah
adalah 5% bagi 5 tahun pertama dan 8% bagi tahun ke 6 & ke 7?


53
Perubahan kadar faedah
Contoh kiraan:

A. FV = PV (FVIFA i,n)
= RM500 (FVIFA 5%,5)
= RM500 (1.2763)
= RM2,762.80

B. FV = PV (FVIF i,n)
= RM2,762.80 (FVIF 8%,2)
= RM2,762.80 (1.1664)
= RM3,221.70
54
Perubahan kadar faedah
C. FV = PV (FVIFA i,n)
= RM500 (FVIFA 8%,2)
= RM500 (2.08)
= RM1,040.00

Jumlah yang diterima oleh Ali
RM3,221.70
+ RM1,040.00
RM4,261.70
55
Perubahan tempoh

 Perubahan tempoh (n) bagi pengkompaunan yang
tidak tetap seperti setiap pertengahan tahun, suku
tahun dan sebagainya

 Contoh:
Abu mempunyai simpanan sebanyak RM7500 pada
kadar 16% setahun dikompaunkan setiap suku tahun.
Berapa jumlah simpanan Abu selepas 5 tahun.

56
Perubahan tempoh

Contoh kiraan: (kaedah jadual nilai masa)

FV = PV (FVIF i,n)
= RM7500 (FVIF 16%/4, 5x4)
= RM7500 (FVIF 4%,20)
= RM7500 (2.1911)
= RM16433.25
57
Perpetuiti
 Bayaran anuiti berterusan selama-lamanya atau bayaran bersiri
yang tidak mempunyai tempoh matang. Seperti bayaran dividen
tetap.

 Contoh soalan: Kirakan nilai kini RM500 yang dibayar pada setiap
tahun untuk selama-lamanya. Kadar faedah yang dikenakan adalah
sebanyak 8% setahun

 Rumus: PVA
perpetuiti
= PMT
i
= RM500
0.08
= RM6250
58
Perubahan alir tunai
 Jumlah pelaburan (penerimaan & pembayaran) bagi
sepanjang tempoh (n) adalah tidak sekata

 Contoh:
Aminah akan menerima RM3000 untuk 3 tahun pertama,
RM4000 untuk tahun ke 4 dan RM5000 untuk tahun ke 5.
Berapakah nilai kini jika didiskaunkan pada kadar 4% setahun.
59
Perubahan alir tunai (rumus)
A. PVAn = PMT (1 + i)ⁿ - 1
i(1 + i)ⁿ
= RM3000 (1.04)³ - 1
0.04(1.04)³
= RM3000 (2.7756)
= RM8326.80

B. PV = FV/(1 + i)ⁿ
= RM4000/(1.04)
= RM3419.10
60

C. PV = FV/(1 + i)ⁿ
= RM5000/(1.04)⁵
= RM4109.48


Jumlah 8326.80
3419.10
+ 4109.48
15855.38
Perubahan alir tunai (jadual)

A. PVAn = PMT (PVIFA i,n)
= RM3000 (PVIFA 4%,3)
= RM3000 (2.7751)
= RM8325.30

B. PV = FV (PVIF i,n)
= RM4000 (PVIF 4%,4)
= RM4000 (0.8548)
= RM3419.20
61

C. PV = FV (PVIF i,n)
= RM5000 (PVIF 4%,5)
= RM5000 (0.8219)
= RM4109.50


Jumlah 8325.30
3419.20
+ 4109.50
15854.00
Simpanan/tabungan
Aplikasi (r, n, PV, FV)
 Hasan akan menerima RM12000 setelah 4 tahun membuat simpanan. Kirakan
jumlah asal simpanan Hasan jika kadar faedah 10%.

 Penyelesaian:
PV = FV (PVIF i,n)
= RM12000 (PVIF 10%,4)
= RM12000 (0.6830)
= RM8196.00

 Berapakah nilai hadapan RM1000 pada kadar 4% selepas 10 tahun?
 Penyelesaian:
FV = PV (FVIF i,n)
= RM1000 (FVIF 4%,10)
= RM1000 (1.4802)
= RM1480.20
62
Inflasi
Aplikasi (r, n, PV, FV)
 Keadaan inflasi akan menyebabkan kadar faedah mengalami penurunan (i)
bergantung kepada keadaan ekonomi

 Kirakan nilai RM11000 pada akhir tahun ke 12 pada kadar 4.25%
 Pengiraan:
FVIF 4%,12 = 1.6010
FVIF 5%,12 = 1.7959
0.1949 @1%
FVIF 4.25%,12 = 1.6010 + 0.25 (0.1949)
= 1.6497
FV = PV (FVIF i,n)
= RM11000 (FVIF 4.25%,12)
= RM11000 (1.6497)
= RM18146.70
63
Aplikasi (r, n, PV, FV)
 Asiah akan menerima RM75000, 10 tahun kemudian. Kadar faedah
adalah 7.2%. Berapakah nilai yang perlu Asiah laburkan dalam
akaunnya

 Pengiraan:
PVIF 7%,10 = 0.5083
PVIF 8%,10 = 0.4632
0.0451 @ 1%
PVIF 7.2%,10 = 0.5083 – 0.2 (0.0451)
= 0.4993
PV = FV (PVIF i,n)
= RM75000 (PVIF 7.2%,10)
= RM75000 (0.4993)
= RM37447.50
64
APLIKASI NILAI MASA WANG – Pelunasan pinjaman
Langkah menyediakan jadual pelunasan
pinjaman:
Mengira bayaran ansuran
Mengira faedah setiap tempoh
Mengira bayaran prinsipal (pokok)
APLIKASI NILAI MASA WANG – Pelunasan pinjaman
Rosli membeli kereta berharga RM25,000 daripada syarikat
kereta terpakai dan membayar secara tunai sebanyak
RM15,000. Selebihnya akan dibayar secara ansuran tahunan
selama 5 tahun. Bayaran pertama akan dibuat pada akhir
tahun ini. Kadar faedah atas pinjaman tersebut adalah
sebanyak 7% setahun. Sediakan Jadual pelunasan pinjaman.
Langkah 1 : mengira bayaran ansuran
Di mana PVA = RM10,000 , i = 7% , n = 5 , PMT = ?
) (
,n i
PVIFA PMT PVA =
) ( 000 , 10
5 %, 7
PVIFA PMT =
) 1002 . 4 ( 000 , 10 PMT =
91 . 438 , 2 RM PMT =
APLIKASI NILAI MASA WANG – Pelunasan pinjaman
Langkah 2 : menyediakan jadual pelunasan pinjaman
TAHUN BAKI
AWAL
ANSURAN
(PMT)
FAEDAH PRINSI-
PAL
BAKI
AKHIR
0 10,000
1
2
3
4
5
2,438.91
2,438.91
2,438.91
2,438.91
2,438.91
10,000 700 1,738.91 8,261.09
8,261.09 578.28 1,860.63 6,400.46
6,400.46 448.03 1,990.88 4409.58
4,409.58 308.67 2,130.24 2,279.34
2,279.34 159.55 2,279.36 0
Daripada jadual di atas cuba perhatikan corak bayaran faedah
dan prinsipal yang dibayar bagi setiap tahun. Apakah yang boleh
anda simpulkan ?
Tawaran hebat!!

M E S I N B A S U H

JENAMA : SHRAP
HARGA : RM480
BAYARAN : BULANAN (SELAMA 3 BULAN)
KADAR FAEDAH : 5% SEBULAN

Hitung bayaran yang perlu dibayar setiap bulan
dan sediakan jadual pelunasan pinjaman
) (
3 %, 5
PVIFA PMT PVA =
) 7232 . 2 ( 480 PMT =
26 . 176 RM PMT =
JADUAL PELUNASAN PINJAMAN
BULAN BAKI
AWAL
ANSURAN
(PMT)
FAEDAH PRINSI-
PAL
BAKI
AKHIR
0 480
1
2
3
176.26
176.26
176.26
480 24.00 152.26 327.74
327.74 16.39 159.87 167.87
167.87 8.39 167.87 0
Pelunasan pinjaman
Aplikasi (r, n, PV, FV)
 Pinjaman RM50000 pada kadar 8% setahun dan
dibayar balik dalam masa 10 tahun untuk amaun
yang sama setiap tahun.

PVAn = PMT (PVIFA i,n)
50000 = PMT (PVIFA 8%,10)
50000 = PMT (6.7101)
PMT = 50000
6.7101
= 7541.45
70
Pembayaran balik pinjaman secara ansuran
Aplikasi (r, n, PV, FV)
 Contoh: Encik Kamarudin telah membuat pinjaman kereta
berjumlah RM15,000. Kadar faedah 4 peratus setahun
dikenakan untuk tempoh 4 tahun. Berapakah bayaran
ansuran tahunan?

PVA = PMT (PVIFA i,n)
RM15,000 = PMT (PVIFA 4%,4)
RM15,000 = PMT (3.6299)
PMT = RM15,000
3.6299
= RM4,132.35
71
Aplikasi (r, n, PV, FV)
Tahun Baki awal Bayaran ansuran Faedah 4% Bayaran balik Baki akhir
1 RM15,000.00 RM4,132.35 RM600.00 RM3532.35 RM11,467.65
2 RM11,467.65 RM4,132.35 RM458.71 RM3673.64 RM7,794.01
3 RM7,794.01 RM4,132.35 RM311.76 RM3820.59 RM3,937.42
4 RM3,973.42 RM4,132.35 RM158.94 RM3973.42 -
72
Aplikasi (r, n, PV, FV)
 Faedah tahunan berdasarkan baki awal tahun berkenaan
eg. 4% x RM7794.01 = RM311.76

 Bayaran balik pinjaman pokok tahunan didapati dengan
menolak faedah tahunan daripada bayaran ansuran
tahunan. Eg. RM4,132.35 – RM458.71 = RM3673.64

 Baki akhir sesuatu tahun itu ialah baki awal tahun
berkenaan tolak bayaran balik pokok tahun tersebut eg.
RM15,000 – RM3,532.35 = RM11,467.65
73
Kadar faedah efektif
Aplikasi (r, n, PV, FV)
 Kadar faedah yang sebenarnya

 Contoh: Nilai kini RM3,000.00, kadar faedah 4% setahun dan dikompaunkan
setengah tahun.

FV = PV (PVIF i,n)
= RM3000 (PVIF 2%,2)
= RM3121.20
RM3,000 (1 + k) = RM3,121.20
(1 + k) = RM3,121.20
RM3,000.00
k = RM3,121.20 - 1
RM3,000.00
= 1.0404 – 1
= 0.0404 @ 4.04%
74
Kadar Faedah Efektif
Kadar faedah efektif = 1 + knom/m - 1.0

Di mana : knom = Kadar faedah nominal

m = bilangan faedah dikira
setahun
75
2
CONTOH
 Bank A menawarkan kadar faedah 5% dengan pengkompaunan setengah
tahunan. Bank B menawarkan kadar faedah 4.5% dengan pengkompaunan
suku tahunan. Tawaran manakah yang lebih baik ?

Bank A :
Kadar faedah efektif = 1 + 0.05/2 - 1.0

= 1 + 0.025/2 - 1.0

= 1.025 - 1.0

= 1.051 – 1.0
= 0.051
= 5.1%


76
2
2
2

Bank A :
Kadar faedah efektif = 1 + 0.045/4 - 1.0

= 1 + 0.0112/4 - 1.0

= 1.0112 - 1.0

= 1.0456 – 1.0
= 0.0456
= 4.56%

Tawaran Bank A lebih menarik kerana kadar faedah efektif bank tersebut lebiih tinggi
daripada kadar faedah efektif Bank B.

77
4
4
4
Contoh 2 Soalan Perpetuiti
PV
perpetuiti

=
PMT
i
=
1.50
0.12
= RM12.50

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful