FALSAFAH DAN PENDIDIKAN MALAYSIA Perspektif Falsafah Pendidikan (IDEALISME

)

Profesor Madya Dr. Zulkifli B. Mohamed Sekolah Pendidikan & Pembangunan Sosial Unviersiti Malaysia Sabah

IDEALISME
• Falsafah yang tertua, sejak zaman India purba di Timur dan zaman Plato di Barat. • Plato, Rene Descartes, Barush Spinoza. • Merupakan aliran seni yang bersifat impian / khayalan. • Ia menekankan bahawa jiwa atau kerohanian manusia adalah penting sekali dalam kehidupan / alam semesta

“Idealisme

mempercayai bahawa semua perkara yang dialami oleh fikiran adalah hasil pemikiran mutlak”. (Daley, 1996)
“Fungsi

akal manusia ialah fikiran mengenai sesuatu perkara. Ia merupakan proses konseptual daripada pecahan akal mutakhir dalam usaha mencari kewujudan, pengetahuan dan nilai”. (Johnson, 1969)

“Oleh

kerana idealisme mempercayai tentang kepentingan akal dan idea, maka tumpuan dalam bidang pendidikan ialah melatih akal, menyuburkan roh dan menguasai idea”.

“ Idealisme juga menganggap manusia mempunyai sama ada jasad & akal atau jasad, akal & roh. (Van Scottes.et.al 1979)

PERSOALAN IDEALISME

AKSIOLOGI METAFIZIK

EPISTEMOLOGI

METAFIZIK (Kebendaan / Realiti) • Falsafah idealisme menetapkan bahawa asas kewujudan sesuatu itu adalah dalam bentuk rohani (pemikiran). • Bukan dalam bentuk fizikal atau material. • Kerohanian unsur terpenting dalam kehidupan. • Walaupun sesuatu benda itu didapati wujud secara fizikal tetapi kewujudannya adalah tidak muktamad secara nyata.

sambungan..
“Pendidikan

mestilah berusaha memupuk ikatan antara pelajar dan unsur-unsur kerohanian tabii serta memberi penekanan kepada kerohanian antara manusia dan alam”. (Kneller, 1971) • Konsep kebebasan & rasionaliti juga ditekankan dlm fahaman idealisme ini. • Kebebasan - individu mempunyai kebebasan dan mengamalkannya dalam membuat keputusan sendiri.

sambungan.. • Manusia bertanggungjawab terhadap akibat bagi setiap tindakan yang mereka lakukan. • Rasionaliti - proses mencari dan mengeluarkan idea daripada seseorang individu.
kebebasan konsep Rasionaliti

Keadaan pengajaran Socrates

Balik

EPISTEMOLOGI (Pengetahuan / ilmu) • Idealis percaya seseorang itu boleh memperolehi pengetahuan selain daripada kaedah saintifik. • Kaedah yang digunakan juga tidak terhad & terkonkong kepada ujian emprikal sahaja. • Keimanan, taakulan dan instuisi juga boleh diterima untuk mendapatkan pengetahuan.

sambungan.. Plato berpendapat, • bahawa pengetahuan sebenar adalah hasil dari proses taakulan semata-mata. • Ini kerana kaedah taakulan dapat diperlihatkan bentuk kerohanian sesuatu benda / perkara. • Suatu idea adalah saripati dan wujud dalam keadaan bebas.

sambungan.. Kant & Socrates berpendapat, • Dalam proses pendidikan, pengetahuan adalah lebih baik dikeluarkan daripada pelajar & bukannya diberikan oleh guru. Berkeley menyatakan, • Manusia hanya dapat mengetahui perkaraperkara yang dilihat, dirasai dan diertikan oleh manusia itu sendiri.

sambungan.. Hagel menyatakan, • Pengetahuan adalah sah dan benar apabila ia terbentuk menjadi satu sistem sahaja. • Sesuatu ilmu pengetahuan tertentu akan menjadi penting apabila dilihat dalam konteks menyeluruh. Kant menegaskan, • Pengajaran sebenarnya bertujuan untuk menyampaikan maklumat dan membantu pelajar memberi makna atau susunan terhadap maklumat itu.

Balik

AKSIOLOGI (Nilai) • Idealis berpendapat nilai & etika adalah mutlak. • Nilai & etika adalah sentiasa kekal kerana ia bukanlah ciptaan manusia sebaliknya adalah sebahagian daripada tabii alam ciptaan tuhan.

sambungan.. “Nilai adalah hakiki. Tuhan pula adalah sumber bagi segala nilai. Kesemua nilai yang wujud dalam dunia ini adalah tetap dan merupakan idea hakiki tuhan”.
KEBAIKAN KEBENARAN KECANTIKAN

“Nilai-nilai yang tidak berubah bagi tuhan dan ia wujud dalam realiti”. (Daley, 1996)

sambungan.. “Nilai ialah idea-idea yang dikongsi oleh masyarakat tentang apa yang baik, betul dan dikehendaki”. (Sharifah Alwiah,1985) “Nilai ialah idea-idea yang dikongsi oleh masyarakat tentang apa yang baik, meliputi tanggapan apa yang baik atau buruk dalam sesebuah kebudayaan”. (Mohd. Salleh Lebar,1998)

sambungan.. Kneller berpendapat • Dengan mengajar nilai yang tetap ini manusia dapat hidup dalam keadaan yang lebih harmoni. • Ini kerana kelakuan yang jahat akan mendatangkan keburukan kepada diri, masyarakat dan keseluruhan umat manusia dibumi.

sambungan.. “Kejahatan - sesuatu yang bersifat tidak baik atau tidak positif. Ianya juga adalah hasil dari penyusunan tidak baik terhadap sistem yang wujud dalam alam ini”. “Maka, aspek kerohanian perlu diberi perhatian lebih dan dunia akan lebih harmoni dan sempurna. Manakala kejahatan akan hilang sedikit demi sedikit”. (Butler,1957)

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful