Struktur Linguistik

Disediakan oleh : Muhammad Zikri Bin Yussof Muhammad Syuhail Azmin Bin Omar Mohamad Faisal Bin Karim

Spanyol “lengua”dan Inggeris“language”. Italia “lingua”. sebagaimana istilah economics. physics dan lain-lain. . yang bererti ilmu tentang bahasa. • Akhiran “ics” dalam linguistics berfungsi untuk menunjukkan nama sebuah ilmu.Definisi Linguistik • Kata linguistik (linguistics-Inggris) berasal dari bahasa Latin“lingua” yang bererti bahasa. Dalam bahasa Perancis“langage-langue”.

• Linguistik dikatakan saintifik kerana kaedah yang digunakan empirikal berdasarkan sesuatu yang dilihat. didengar. dirasa. 1984: 2) • Linguistik ialah pengkajian sains mengenai bahasa kerana linguistik memenuhi syarat yang diperlukan seperti pengkajian sains yang lain.• Linguistik ialah suatu sains yang mengkaji bahasa (Abdullah Hassan. .

morfologi. . • Istilah struktur dan sistem lebih tepat digunakan kerana istilah ini dapat diterapkan dalam semua elemen bahasa. iaitu terdiri atas unsurunsur hingga perubahan terjadi pada salah satu di antara unsur-unsur itu membawa perubahan bagi semua unsur lain. iaitu fonetik.Struktur Bahasa • Menurut Levi Strauss (1963: 279). (1) struktur memiliki ciri sistem. dan sintaksis.

morfologi. sintaksis. . • Mengkaji struktur dalaman bahasa seperti fonologi. alomof. semantik dan leksikologi.• Struktur dapat dibezakan mengikut bentuk sistematik sesuatu bahasa. morfem. atau sintaksis. iaitu mengikut susunan fonetik. atau gabungan subdisiplin itu seperti morfosintaksis dan leksikosemantik.

. • Fonologi bersinonim dengan fonemik.Fonologi • Ciri bunyi bahasa. cara terjadi dan fungsinya dalam sistem kebahasaan.

bahagiannya dan cara pembentukannya.Morfologi • Struktur kata. .

Sintaksis • Hubungan antara satu dengan lain. . dan cara penyusunannya hingga menjadi satuan ujaran.

Semantik • Makna bahasa sama ada yang bersifat leksikal. . gramatikal ataupun konteks.

Sekian. . Terima Kasih.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful