You are on page 1of 19

Ezoterija i Rozenkrojceri

Ezoterija
Predstavlja ukupnost postupaka i sastava verovanja kao dela onoga to se obino naziva okultizmom Okultisti stiu ovozemaljska dobra i znanja radi moi u materijalnom svetu, dok ezoteristi tee za znanjem koji e ga uputiti na stazu prema Bogu i dovesti do spasenja Sinonimski je najblii zapadnim tajanstvenim verovanjima

Elementi ezoterizma:
gnoza iskupiteljska spoznaja dostupna ljudima koji imaju pravi klju, ukljuujui i iskustveno prapoelo prosvetljenje gnoza ima transcedentalnu prirodu spoznaje - zahteva posebnu obuku da bi se mogla razumeti; ima sakralnu prirodu- omoguuje pristup samo dostojnima Ona je u svom biu nepromenljiva Iznad prostora i vremena, postoji samo jedna sveproimajua nauka S puno ljubavi se prilagoava datim okolnostima i trai uvek nove puteve i naine da uspostavi kontakt sa svima koji ele da slede svoj veni, unutranji zov

Teozofija (Theosophia Boja mudrost)-oblik gnoze koja se ne bavi samo iskupljenjem nego i prirodom Boga i stvorenog svemira Duboko je ukorenjena u hinduizmu i budizmu Teozofijom se, u ovom smislu, prvi bavio Jacob Boehme

Hermetizam (gr. Hermespratilac dua)- povezuje ezoterike doktrine i obrede helenistikog doba sa onima iz vremena renesanse i kasnijih razodblja Corpus hermeticum zbirka inicijacijskih tekstova koji pruaju uvid u hermetika uenja i postupke. Pripisuju se Hermesu Trismegistosu, u kojima su sadrani i helenistiki i staroegipatski elementi iz prvog stolea Hrianstva

Hermes Trismegistos

Elementi ezoterizma se ne bi smeli meati sa misticizmom Sledbenici vide svoju ulogu u traenju puteva koji vode ka preporodu i ponovnom ujedninjenju sa Bogom, kako za sebe tako i za druge

Rozenkrojceri
Spadaju u sinkretistike religijske pokrete (one koji obuhvataju vie religijskih tradicija u sebi) Drugaije se zovu Bratsvo ruinog krsta Antiklerikalistiki karakter

Prvi pomeni o Rozenkrojcerima datiraju iz XIV veka, kada je Nikolo Barno tragao za kamenom mudrosti i nastojao da okupi kaluere i dovede ih sa Istoka u Evropu U XV veku javlja se nezadovoljstvo usmereno protiv Rimokatolike crkve Ve u XVI veku, jo uvek neoformljena grupa ljudi koji su sebe nazivali Rozenkrojceri nude jednu alternativu koja nije povezana ni sa Islamom ni sa Rimokatolianstvom

Johan Valentin Andrea (protestantski teolog) posle boravka u arapskim i bliskoistonim zemljama okuplja tajna znanja u knjigu pod imenom Prie o bratstvu Fama Fraternatis (1614.god.) sa podnaslovom Otkrie bratstva uzvienog reda rue i krsta 1616. god. prepravlja knjigu Hemijsko venanje (iz 1459. god.) u podnaslovu Gozba Kristijana Rozenkrojcera Kristijan Rozenkrojcer postaje njegov pseudonim pod kojim osniva bratstvo i propoveda uenje bazirano na navedenim knjigama

Fama Fraternatis

Hemijsko venanje

Krst znak raanja, svetinje, patnje i ljubavi Ne vezuju ga za Hrianstvo jer je od njega stariji 2000 god. Predstavlja izmenjen oblik staroegipatskog zlatnog krsta sa ruom na sredini. Zlato simbolizuje istinu i svetlo, a rua ljubav

U bratstvo se stupa inicijacijom, a svetovno uzdizanje je stepenovano Inicijacija je izvoena u jednoj prostoriji, stilizovanoj tako da predstavlja grobnicu Kristijana Rozenkrojcera Sedmougaona soba sa krunim oltarom ispod koga se nalazio koveg Inicijacija se sastojala od obredne smrti pojedinca, sahrane, nevidljivog obrednog prolaska pokojnika kroz telo Kristijana Rozenkrojcera posle ega on vaskrsava ist

U potrazi za tajnom istine koja donosi izbavljenje, tragalac se nalazi pred mnotvom izbora okarakterisanih ljubavlju Pred njim se niu imena poput svetih karika jednog univerzalnog lanca koji se protee od pravremena do dananjeg dana Lanac ine velika imena poput Krine, Bude, Lao-cea, Zaratustre, Platona, Isusa, ali se pominju i manihejci, katari, eseni kao i mnogi drugi Cilj izdizanje iz prirode smrti, povratak u otadbinu, u kraljevstvo duevnog oveanstva

Rozenkrojceri, vremenom e kao iluminati ui u piramidalnu strukturu masona, to je isprva bilo funkcionalno osnaujue a kasnije je dovelo do toga da budu potpuno potisnuti Oni preostali, delovae kroz nove alternativne grupe, bazirane na rozenkrojcerskom uenju poput Zlatne zore, Reda mistine rue, Kabalistikog reda ruinog krsta i najzad Internacionalne kole ruinog krsta Danas se najverodostojnim nastavljaima rozenkrojcerskog uenja smatraju pripadnici Internacionalne kole ruinog krsta, iji je glavni centar u Holandiji i ima vanije centre u Nemakoj, Austriji i vajcarskoj. Upravu ini dvanaest magova

Internaconalna kola ruinog krsta (Lectorium Rosicrucianum)

Kod nas ova kola okuplja vie stotina lanova Uenja se stiu iitavanjem brojne literature i kroz predavanja okultnomagijskih seansi prosvetljenja tj. rituala transfiguracije. lanstvo je, kao i po starim uenjima, stepenovano U Beogradu se nalaze u Ulici Rua 2A u Kumodrau

Danas u svetu ima izmeu 500.000 i jednog miliona pobornika rozenkrojcerskog uenja Imaju ogranke irom sveta, a mnogi drugi pravci (prvenstveno Satanizam) koriste neke delove uenja i rozenkrojcerske doktrine u svojim ideologijama Rosycross press- holandska izdavaka kua tampa veliki broj knjiga najnovijih autora ove misli kao to su Jan van Rijckenborgh i Catharose de Petri. Pri irenju tajnjih znanja Rozenkrojcera prevod drevnih i ostalih knjiga danas se moe nai na 15 jezika