Ezoterija i Rozenkrojceri

Ezoterija Predstavlja ukupnost postupaka i sastava verovanja kao dela onoga što se obično naziva okultizmom Okultisti stiču ovozemaljska dobra i znanja radi moći u materijalnom svetu. dok ezoteristi teže za znanjem koji će ga uputiti na stazu prema Bogu i dovesti do spasenja Sinonimski je najbliži zapadnim tajanstvenim verovanjima .

Elementi ezoterizma:  “gnoza” – iskupiteljska spoznaja dostupna ljudima koji imaju pravi ključ. ima sakralnu prirodu.omogućuje pristup samo dostojnima  Ona je u svom biću nepromenljiva  Iznad prostora i vremena.zahteva posebnu obuku da bi se mogla razumeti. postoji samo jedna sveprožimajuća nauka  S puno ljubavi se prilagoĎava datim okolnostima i traži uvek nove puteve i načine da uspostavi kontakt sa svima koji žele da slede svoj večni. uključujuči i iskustveno prapočelo – prosvetljenje  gnoza ima transcedentalnu prirodu spoznaje . unutrašnji zov .

Teozofija (Theosophia – Božja mudrost)-oblik gnoze koja se ne bavi samo iskupljenjem nego i prirodom Boga i stvorenog svemira Duboko je ukorenjena u hinduizmu i budizmu Teozofijom se. u ovom smislu. prvi bavio Jacob Boehme .

Pripisuju se Hermesu Trismegistosu. Hermetizam (gr.povezuje ezoteričke doktrine i obrede helenističkog doba sa onima iz vremena renesanse i kasnijih razodblja  Corpus hermeticum – zbirka inicijacijskih tekstova koji pružaju uvid u hermetička učenja i postupke. Hermespratilac duša). u kojima su sadržani i helenistički i staroegipatski elementi iz prvog stoleća Hrišćanstva Hermes Trismegistos .

Elementi ezoterizma se ne bi smeli mešati sa misticizmom Sledbenici vide svoju ulogu u traženju puteva koji vode ka preporodu i ponovnom ujedninjenju sa Bogom. kako za sebe tako i za druge .

Rozenkrojceri  Spadaju u sinkretističke religijske pokrete (one koji obuhvataju više religijskih tradicija u sebi)  Drugačije se zovu “Bratsvo ružinog krsta”  Antiklerikalistički karakter .

još uvek neoformljena grupa ljudi koji su sebe nazivali “Rozenkrojceri” nude jednu alternativu koja nije povezana ni sa Islamom ni sa Rimokatoličanstvom . Prvi pomeni o Rozenkrojcerima datiraju iz XIV veka. kada je Nikolo Barno tragao za “kamenom mudrosti” i nastojao da okupi kaluĎere i dovede ih sa Istoka u Evropu  U XV veku javlja se nezadovoljstvo usmereno protiv Rimokatoličke crkve  Već u XVI veku.

god. prepravlja knjigu “Hemijsko venčanje” (iz 1459.)” sa podnaslovom “Otkriće bratstva uzvišenog reda ruže i krsta”  1616. Johan Valentin Andrea (protestantski teolog) posle boravka u arapskim i bliskoistočnim zemljama okuplja “tajna znanja” u knjigu pod imenom “Priče o bratstvu – Fama Fraternatis (1614. god.) u podnaslovu “Gozba Kristijana Rozenkrojcera”  Kristijan Rozenkrojcer postaje njegov pseudonim pod kojim osniva bratstvo i propoveda učenje bazirano na navedenim knjigama .god.

Fama Fraternatis Hemijsko venčanje .

patnje i ljubavi  Ne vezuju ga za Hrišćanstvo jer je od njega stariji 2000 god. a ruža ljubav . Zlato simbolizuje istinu i svetlo.  Predstavlja izmenjen oblik staroegipatskog zlatnog krsta sa ružom na sredini. svetinje. Krst – znak raĎanja.

stilizovanoj tako da predstavlja grobnicu Kristijana Rozenkrojcera  Sedmougaona soba sa kružnim oltarom ispod koga se nalazio kovčeg  Inicijacija se sastojala od obredne smrti pojedinca. sahrane. nevidljivog obrednog prolaska pokojnika kroz telo Kristijana Rozenkrojcera posle čega on vaskrsava čist . a svetovno uzdizanje je stepenovano  Inicijacija je izvoĎena u jednoj prostoriji. U bratstvo se stupa inicijacijom.

Isusa. u kraljevstvo duševnog čovečanstva . katari. povratak u otadžbinu. Lao-cea. eseni kao i mnogi drugi  Cilj – izdizanje iz prirode smrti. Platona. Zaratustre. tragalac se nalazi pred mnoštvom izbora okarakterisanih ljubavlju  Pred njim se nižu imena poput svetih karika jednog univerzalnog lanca koji se proteže od pravremena do današnjeg dana  Lanac čine velika imena poput Krišne. ali se pominju i manihejci. Bude. U potrazi za tajnom istine koja donosi izbavljenje.

Austriji i Švajcarskoj. Reda mistične ruže.Rozenkrojceri. bazirane na rozenkrojcerskom učenju poput Zlatne zore. Upravu čini dvanaest magova . delovaće kroz nove alternativne grupe. čiji je glavni centar u Holandiji i ima važnije centre u Nemačkoj. Kabalističkog reda ružinog krsta i najzad Internacionalne škole ružinog krsta Danas se najverodostojnim nastavljačima rozenkrojcerskog učenja smatraju pripadnici Internacionalne škole ružinog krsta. što je isprva bilo funkcionalno osnažujuće a kasnije je dovelo do toga da budu potpuno potisnuti Oni preostali. vremenom će kao iluminati ući u piramidalnu strukturu masona.

Internaconalna škola ružinog krsta (Lectorium Rosicrucianum) .

stepenovano  U Beogradu se nalaze u Ulici Ruža 2A u Kumodražu . Članstvo je. rituala transfiguracije. Kod nas ova škola okuplja više stotina članova  Učenja se stiču iščitavanjem brojne literature i kroz predavanja okultnomagijskih seansi prosvetljenja tj. kao i po starim učenjima.

.

 Danas u svetu ima izmeĎu 500. a mnogi drugi pravci (prvenstveno Satanizam) koriste neke delove učenja i rozenkrojcerske doktrine u svojim ideologijama  “Rosycross press”.holandska izdavačka kuća štampa veliki broj knjiga najnovijih autora ove misli kao što su Jan van Rijckenborgh i Catharose de Petri.000 i jednog miliona pobornika rozenkrojcerskog učenja  Imaju ogranke širom sveta. Pri širenju tajnjih znanja Rozenkrojcera prevod drevnih i ostalih knjiga danas se može naći na 15 jezika .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful