You are on page 1of 21

EPSKI TEATAR

Bertolt Brecht: Majka Hrabrost i njezina djeca
Marija Rušev, prof. Poljoprivredna, prehrambena i veterinarska škola Stanka Ožanića, Zadar

Bertolt Brecht (1898.-1956.); njemački pjesnik, pripovjedač, dramatičar i redatelj; tvorac i glavni predstavnik epskog teatra
Drame:
    

Majka Hrabrost i njezina djeca Ţivot Galilejev Dobri čovjek iz Sečuana Kavkaski krug kredom Opera (libreto): Za tri groša

parolama Od gledatelja traţi razmišljanje. a ne na osjećaje gledalaca . projekcijom filmova i dijapozitiva. kritički sud i vlastiti stav prema pitanjima koje drama postavlja Drama treba djelovati na razum. niţu se scene Opširne didaskalije na početku svake scene Dramska zbivanja popraćena su songovima.Epsko kazalište .karakteristike Kavkaski krug kredom        Ţeli poučavati. transparentima. utjecati na društvenu svijest (angaţirani teatar) Odbacuje tradicionalnu dramsku strukturu i uvodi epske scene Nema činova.

a u sadašnjosti to ponavlja u svrhu pouke. potiče nas na razmišljanje i kritičko djelovanje. “Efekt začudnosti” ili “V-efekt” je sposobnost da preko poznatog dopremo do nepoznatog (novog).Karakteristike .nastavak  Brecht usporeĎuje epsko kazalište s “uličnim prizorom” u kojemu očevidac pokazuje kako se je nešto dogodilo. a time i na mijenjanje postojećih društvenih odnosa. Brechtov teatar priča o nečemu što se dogodilo u prošlosti.   .

nastavak  Brechtov teatar sukobljuje se s Aristotelovom teorijom o “dostojnoj radnji”. o 3 jedinstva. Epski teatar prikazuje zbivanja (dogaĎaje) u ljudskoj povijesti i poziva gledatelje na kritičko promišljanje kao putu spoznaje ţivota i svijeta. o katarzi.Karakteristike .  . o likovima koji “djeluju. a ne pripovijedaju”.

peripetija. guši njegov aktivitet Čovjek je nepromjenjiv. paţnja je usmjerena na rezultat radnje Scene su meĎusobno uzročno – posljedično povezane (uvod. mijenja sebe i druge.Dramska forma ------------. nije uzročno – posljedično povezana Dovodi gledaoce do racionalnog izbora . kritički prosuĎuje viĎeno Čovjek je predmet istraţivanja. radnja je skokovita. tehnika montaţe. uključuje razum. čovjek je proces Svaka scena je samostalna. zaplet. rasplet)     Dovodi gledaoce do emocionalnog pročišćenja (katarze)  Čini od gledatelja promatrača.Epska forma kazališta kazališta    Uključuje gledatelja u radnju i izaziva njegove osjećaje. kulminacija.

(Tadašnja Njemačka je u ratu izgubila dvije trećine stanovnika!!)  Kompozicija: kronološki slijed dogaĎaja.)  Tema : vjerski rat izmeĎu katolika i protestanata u 17. Njemačke i Poljske Opširne didaskalije na početku svake scene. 1939. st.Majka Courage i njezina djeca. unaprijed znamo što će se dogoditi (gledatelj je tako primoran na kritičko promišljanje viĎenog.-1636.) na prostorima Švedske. Kronika iz Tridesetogodišnjeg rata (1618.-1648. 12 slabo povezanih scena u vremenu od 12 godina (1624. a ne uključivanje osjećajima)  .

Djeca:  Eilif Nojocki. hrabar.Vrsta: antiratna drama . Glavni lik: Ana Fierling.rat razara obitelj. prikazane su emocije i sudbine “malih” ljudi te surova i nehumana priroda rata. pošten  Katrin Haupt. trgovkinja koja ima pokretnu trgovinu pri vojsci i majka je troje djece. snalaţljiv  Švicarski Sir . nijema. voli djecu (Svako dijete je od drugog oca . kronika stvarnih povijesnih zbivanja.)  .

5. ali se cjenka. Carske trupe opsjedaju evangelistički grad Halle. sin Švicarski Sir je zarobljen. Gluhonijema kći Katrin njiše seljankino djetešce. 1632. g. 4. Moguće je sklapanje mira. Katrin pogiba u ţelji da spasi djecu u opkoljenom gradu. 2. U Poljskoj Majka susreće sina Eilifa. slijedeći regimentu. Ona odbija jer bi morala ostaviti kćer Katrin. G. 1629. 12.Osnovni sadržaj svih 12 scena (prema didaskalijama): 1. G. Bavarska. i 1626.G.1625. G. Češke šume. Eilif postaje vojnik. švedska vojska kreće u napad na Poljsku.1631.) 9. ţeli otkupiti sina. G. 1634.1632. 1635. Eilif za potrebe vojske otima seljacima stoku. upregnuta u svoja kola. . (Majka to neće znati. 6. Kuhar poziva Majku da poĎe ţivjeti s njim jer je naslijedio gostionicu. g. Preminuo je carski vojskovoĎa Tilly.1624. sina joj ubiju. 3. 1636.. Majka pjeva pjesmu o velikoj kapitulaciji. God. Poslovi idu loše. g. ne ţeli odati gdje je drţavna blagajna. 8. 7. Majka i Katrin vuku se po cestama središnje Njemačke. Majka zaloţi kola. Majka Hrabrost je na vrhuncu svoje poslovne karijere. 10. Magdeburg. Bubnjem ţeli upozoriti na opasnost. OsuĎen je na smrt jer je otimao u vrijeme mira. 11. Majka Hrabrost pokapa kćer i kreće sama.

(praizvedba 1941. st. trebala bi upozoriti Nijemce na ono što ih čeka u novom ratu koji se sprema.) Drama o ratu koji se dogodio u 17. Ono već poznato gledamo na nepoznat. Svi znamo što se dogodilo u Tridesetogodišnjem ratu. a Brecht nam opisuje kako (“ulični prizor”).Brechtov didaktički teatar navodi gledatelje na razmišljanje i zauzimanje kritičkih stavova  Drama je napisana 1939. nov način (V-efekt)    .

davno tu nije bilo rata.” . Pa kako da onda bude morala. Ali kad se rascvate. Posvuda koti ljude i stoku kao da to nije ništa. pitam se ja? Mir. nitko ih nikad nije prebrojavao… Samo ondje gdje je rat ima urednih popisa i registratora…uredno se prebrojava i odvodi ljudstvo i stoka jer se zna: bez reda nema rata. i rat je isprva teško odrţavati. tek rat stvara red.scena. tada se ljudi plaše mira kao kockari prestanka igre. gledatelj mora zauzeti vlastiti kritički stav Zadatak za učenike: Prokomentiraj sljedeće citate (1. Svatko ţdere što ga je volja…Nitko ne zna koliko u ovom gradu ima mladića i dobrih konja. odlomak iz čitanke):  Narednik: “Vidi se.”  Narednik: “Kao i sve što je dobro. to je pusta zbrka. postane ţilav. jer tad moraju platiti što su izgubili.Poučnost epskog teatra . Čovječanstvo u miru buja kao zelje.

Mogući komentari citata:  Samo u izopačenome svijetu. “bez reda nema rata”. . rat “je dobro”. prema Brechtu: “društveno biće odreĎuje misao). ali svi gube.  Rat je poput kockanja – ne zna se tko će dobiti. “ljudi se plaše mira” (rat utječe na način razmišljanja. vrijednosti su ispremiješane: “rat stvara red”.

” (song)  Vojni ţupnik: “Ovo je vjerski rat. vodi se za vjeru. dakle Bogu je ugodan. Ne kakav običan nego poseban.” . scena):  Narednik (Majci): “Ti bi ţivjela od rata. ali bi sebe i svoje drţala po strani. a?” “Tko od rata ţivjeti se lati Morat će ratu ponešto i dati.Prokomentiraj citate o ratu (1.

Mogući komentari citata:  Onaj tko se ţeli okoristiti ratom. Vjerski rat se vodi u ime istoga Boga. Švicarski Sir – pogiba zbog poštenja. Katrin je poginula zbog sućuti s tuĎom djecom koja bi mogla stradati u ratu.) Eilif je snalaţljiv – nabavio je hranu vojsci. kazna za otimanje stoke je smrt. ali u vrijeme mira. (Majka Hrabrost gubi svu djecu u ratu. U ratu – junačko djelo. Je li doista taj rat Bogu ugodan? Ili pojedinci uzimaju za pravo da tumače Boga?   . i sam mora platiti. nije odao neprijatelju gdje je sakrio vojnu blagajnu (i majka ga moli da otkrije).

ne ţeli se udati za kuhara jer bi morala ostaviti kćer ).Majka Hrabrost (Courage)  Ţrtva rata. Trguje i tako preţivljava. 1936. Pogrešne procjene vode je u katastrofu: cjenka se za sinovljev ţivot jer je trgovac. Dali: Slutnja graĎanskog rata.  Štiti svoju djecu: ţeli ih zadrţati na okupu (ne ţeli da joj sinovi odu u vojsku. prodala ih i tako zaradila. prodaje kola da bi otkupila sina. Kasno je povisila ulog i zato gubi sina. Ime Majka Hrabrost je ironično – pod topovskom je paljbom “spasila” 50 pljesnivih hljebova.  S.  .

Jer su inače izgubljeni. Malo dalekovidnosti…i napravit ću dobar posao. i to u ratu! Već i to što donose djecu na svijet pokazuje da imaju kuraţe. pet godina kao ništa.” “Veselim se miru premda me to uništava… Taj će mi mir slomiti vrat.” .” “Rat se ne razvija loše…Mogao bi potrajati i četiri.” “Da. jer ona nemaju nikakvih izgleda. sirotinji treba kuraţe.Prokomentiraj riječi Majke Hrabrost:     “Ono što mene zanima jest da sebe i svoju djecu prehranim ovim tu kolima. Već da ustanu u zoru…ili da uzoru kakvu njivu.

a posebno djeca.Mogući komentari citata:  Nagon za preţivljavanjem. i nagon majke koja brine za svoju djecu .najjači su. Majka Hrabrost ţivi od rata (robu prodaje vojnicima). Ljudi.    . ali je more brige od čega će ţivjeti. Veseli se miru. nemaju budućnosti u ratu. Treba hrabrosti da bi se preţivjelo u ratu.

Majka ostaje sama. rat je besmislen. oduzima čovjeku humanost. katastrofalan je i za pobjednika i za pobijeĎenog.      .Simbolika Majke Courage simbol Njemačke i dehumaniziranog čovječanstva simbol ratnog profiterstva – ţivi od rata i bogati se simbol materijalno i moralno opustošenog svijeta na kraju 12. upregnuta u svoja prazna kola – to je prava slika rata! Pouka: gledatelj mora spoznati ono što Majka Hrabrost nije spoznala – pravi smisao okolnosti (rata) u kojima se nalazi: u ratu svi gube. scene.

piše dramu o povijesnom ratu i tako upozorava na novi rat koji Njemačka upravo započinje (“ulični prizor”. Katrin je simbol samog B. “V-efekt”).Simbolika bubnja Bubanj je ratni instrument. ali sama pogiba. tj. Brechta koji takoĎer bubnja. . Katrin bubnja i tako upozorava na opasnost (i spašava djecu u gradu kojeg napada neprijatelj).

 Je li se (i koliko/kako) promijenio odnos prema ratovima? Jesu li Majka i njezina djeca nestala s povijesne ratne pozornice? Pokušaj ih pronaći!  .Prokomentiraj i aktualiziraj!  Historia est/non magistra vitae.

zašto i kako?  .  Navedi primjer (problem) gdje bi trebalo utjecati na preodgoj svijesti pojedinca i društva! Što bi trebalo promijeniti.Razmisli!  Epsko kazalište trebalo je posluţiti preodgoju pojedinačne i društvene svijesti (traţeći od gledatelja da oblikuje vlastiti kritički sud).