Pengajaran dan Pembelajaran Bentuk dan Ruang Dr Shafia Abdul Rahman

Corak Geometri

Bentuk-bentuk geometri

.

Pada akhir bab. . peserta diharapkan dapat:  Menjelaskan perkembangan pembelajaran bentuk dan ruang.  Membincangkan model pemikiran van Hiele dan aplikasinya dalam pengajaran dan pembelajaran bentuk dan ruang.  Membincangkan teori-teori/model pembelajaran bentuk dan ruang.

 KRM 3033 Perancangan Pengajaran .

Sukatan Pelajaran Malaysia .

.

.

.

.

.

.

.

.

 Huraian Sukatan Pelajaran Tahun 5  Huraian Sukatan Pelajaran Tahun 6 .

.

.

.

.

Teori-teori Pembelajaran Bentuk dan Ruang • Jean Piaget • van Hiele 23 .

Model Pemikiran Geometri van Hiele 24 .

Perihalkan … 25 .

Peringkat Pemikiran Geometri  Peringkat Visual  Peringkat Deskriptif  Peringkat Relasional  Peringkat Deduktif  Peringkat Rigor 26 .

Ciri-ciri Peringkat Pemikiran Geometri  Setiap peringkat mempunyai bahasa.  Peringkat bersifat sequential (berturut) dan hierarchical. Kanak-kanak perlu menguasai satu peringkat dahulu sebelum ke peringkat seterusnya. simbol dan hubungan/kaitannya sendiri.  27 . ia bergantung kepada pengajaran dan bukan sangat kepada kematangan. Kemajuan dari satu peringkat ke peringkat seterusnyabukanlah natural.

 . Intrinsic and extrinsic Konsep geometri yang difahami secara dalaman (implicit) pada satu peringkat akan difahami secara luaran (explicit) pada peringkat seterusnya. Mismatch (ketidakserasian) Jika murid berada pada satu peringkat dan guru. maka murid tidak akan berupaya mengikuti pelajaran dan seterusnya tidak memahami apa yang diajar. bahan pengajaran. konten pengajaran dan kosa kata yang digunakan berada pada peringkat yang lebih tinggi daripada murid.

overlaying.  bahasa informal.  menyelesaikan masalah menggunakan ciri umum dan teknik (e. membanding dan mengelaskan bentuk berdasarkan visual tanpa menumpu kepada ciri-ciri bentuk.  TIDAK menganalisis dari segi komponen-komponen. mengukur).Ciri Peringkat Visual Murid:  mengenalpasti.g. 29 .

30 .Contoh Peringkat Visual Ia berputar.

31 .  mengenal ciri-ciri secara experimental dengan memerhati. parallelogram) dari segi ciri-cirinya. melukis dan modeling.  TIDAK menggunakan definisi.  TIDAK menyedari keperluan untuk membukti. mengukur.  menggunakan bahasa formal dan simbol. Menyenarai banyak ciri.Ciri Peringkat Deskriptif Murid  murid mula menyedari dan mengenal pasti tentang sifat-sifat sesuatu gambar rajah dan membina konsep tentang sesuatu bentuk secara informal..g.  mengenalpasti dan menerangkan bentuk (e.

Contoh Peringkat Deskriptif Putaran. 32 .

 berhujah secara informal dan menemui ciri baru secara deduktif  TIDAK memahami maksud sistem axiom.Ciri Peringkat Relasional Murid  dapat mengenalpasti ciri-ciri bagi sesuatu objek/bentuk dan menyedari bahawa bentuk tersebut dibina daripada ciri-ciri tersebut. 33 .  dapat mengelaskan/menerangkan bentuk menggunakan ciri yang minimum (secukupnya).

Contoh Peringkat Relasional Jika saya dapat mengetahui luas segiempat tepat. saya dapat mengetahui luas segitiga! h 1 2 h b 1 Area of triangle = bh 2 34 .

35 . TIDAK membanding sistem axiom. mencipta. mengenali dan menggunakan komponen-komponen sistem axiom.Ciri Peringkat Deduktif Murid  menunjukkan kebolehan memilih ciri-ciri tertentu dan     membuat perhubungan antara sifat-sifat dengan bentuk-bentuk sesuatu objek menyedari bahawa sifat-sifat sesuatu objek ada kaitan dengan sifat-sifat lain bagi objek berkenaan. membandingbeza bukti-bukti yang berbeza.

Contoh Peringkat Deduktif Dalam ∆ABC. Saya dapat buktikan bahawa Luas ∆ABM = Luas ∆MBC A M B C 36 . BM adalah median.

Geometri Euclid dan bukan Euclid).  membina teorem dalam sistem axiom tanpa objek (secara rigor) 37 ..Peringkat Rigor Murid  menunjukkan kebolehan untuk berhujah secara abstrak dan menggunakan logik untuk membina dan memberikan bukti.  membanding sistem axiom (e.g.

Fasa Pengajaran  Maklumat  Orientasi Berbimbing  Explisitasi  Orientasi Bebas  Integrasi 38 .

Fasa Maklumat Guru berinteraksi (berbual) dengan murid mengenai topik yang akan dipelajari. belajar mengintepretasi bahasa yang digunakan dan memberi gambaran tentang apa yang akan dipelajari. 39 . menilai respons murid.

” 40 .Fasa Maklumat Bentuk ini dipanggil “rombus.

Fasa Orientasi Berbimbing  Murid meneroka (explore) topik secara aktif dengan membuat tugasan ringkas bagi mendapatkan respons murid (membiasakan murid dengan idea tentang bentuk geometri).  Aktiviti membimbing murid ke arah hubungan peringkat seterusnya. 41 .

Fasa Orientasi Berbimbing Lipat rombus pada paksi simetri. Apa yang anda lihat? 42 .

diikuti dengan kosa kata yang relevan.  Guru menunjuk arah perbincangan tentang apa yang dipelajari dalam bahasa guru. 43 . murid mengekspresi pendapat mereka mengenai hubungan dan konsep yang diperhatikan semasa perbincangan/aktiviti kelas.Fasa Explisitasi  Di bawah pengawasan guru.

 Diagonal berada pada paksi simetri.Fasa Explisitasi Bincangkan idea anda dengan kumpulan dan kemudian dengan kelas.  Terdapat 2 paksi simetri.  Diagonal memotong dua sudut pada vertex. … 44 .  Sudut yang bertentangan adalah kongruen (sama).

Fasa Orientasi Bebas  Hubungan antara konsep diketahui.  Guru menggalakkan murid menyelesaikan masalah dan menerangkan cara penyelesaian.  Guru mengajak murid meneroka tugasan yang lebih mencabar secara sendiri yang dapat diselesaikan dengan pelbagai cara. 45 .

Bina bentuk yang sempurna. 46 .Fasa Orientasi Bebas Rombus berikut tidak sempurna.

murid sepatutnya mencapai peringkat pemikiran baru tentang apa yang dipelajari. .Setelah selesai peringkat ini. .Guru membimbing murid menggunakan kosa kata yang standard tetapi tidak mengenalkan idea baru.Murid merumuskan apa yang dipelajari bertujuan mendapatkan idea keseluruhan.Fasa Integrasi . .Simbol tanpa konten. 47 .

Fasa Integrasi Rumuskan ciri-ciri sebuah rombus. 48 .

 Jika contoh tidak mencukupi. 49 . maka bahasa/kosa kata tersebut tidak mencukupi/difahami.  Fasa ketiga biasanya diabaikan – explisitasi. Perbincangan perlu untuk mengatasi miskoncepsi dan mengukuhkan kefahaman.Apa yang perlu dan tidak perlu buat …  Kebiasaan – bahasa/kosa kata teknikal yang baru diperkenalkan melalui beberapa contoh.

50 . bukan penerangan semata-mata. Menerang kadang-kadang kurang berkesan – murid sepatutnya belajar melalui perbuatan (doing). aktiviti hands-on.  Guru membantu dan membimbing murid dalam proses pembelajaran dan membenarkan murid berbincang dan belajar berfikir.

 Bahasa diselaraskan untuk memudahkan komunikasi mengenai ciri yang diperhatikan.  Seterusnya.Pertimbangan Pengajaran  Visual ke Deskriptif  Bahasa diperkenalkan untuk menerangkan bentuk yang diperhatikan. bahasa berkembang untuk menjadi asas pembelajaran baru.  Berkemungkinan dapat melihat bentuk yang kongruen (sama) tetapi tidak tahu kenapa. 51 .

52 .Pertimbangan Pengajaran  Deskriptif ke Relasional  Sebab. logik atau hubungan lain menjadi sebahagian daripada bahasa yang digunakan.  Penjelasan dan bukannya penerangan.  Berkebolehan membina bentuk daripada ciri-cirinya tetapi tidak dapat membuktikan.

53 . dapat menyusun penghujahan supaya hujah terbukti.  Tidak dapat menerangkan penghujahan kepada seseorang yang tidak mempunyai kosa kata yang sesuai.Pertimbangan Pengajaran  Relasional ke Deduktif  Berhujah mengenai hubungan logikal antara teorem dalam geometri.  Pada peringkat Deduktif.

Pertimbangan Pengajaran  Rigor  Membanding sistem axiom.  Meneroka peraturan logik. “Logical Mathematical Thinking” 54 .

 Guru tidak menyedari maklumat ini tidak dapat difahami oleh murid.Hakikatnya …  Buku teks banyak menekankan fasa Integrasi.  Guru memulakan pengajaran pada fasa Integrasi (“direct teaching”).  Fasa Integrasi selalunya bertepatan dengan objektif pembelajaran. 55 .

Kanak-kanak yang dibimbing pemikiran geometrinya secara berkesan akan lebih berupaya untuk mempelajari matematik (geometri) dengan jayanya. Pierre van Hiele 56 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful