s z e m i o t i k a

SZEMIOTIKA
A JEL TUDOMÁNYA
2013 tavaszi félév

TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR KÖZLÉSTUDOMÁNY ÉS KÖZKAPCSOLATOK

alapvető tudnivalók
• • • • • • • • előadás: szerda, 12:00 - 14:00, 2-es terem szeminárium: csüt. 14:00 – 16:00, 2-es terem előadó: dr. Hubbes László Attila adjunktus elérhetőség: I. emelet, 104 szoba Társadalomtudományi Tanszék fogadóórák: szerda, csütörtök, 09:00 - 10:00 e-mail semeistos@gmail.com hivatali telefonszám: 8 5 2366119 tantárgy blogja: http://jelkepesseg.wordpress.com

A kultúra. A jel fogalma. mellérendeléses gondolkodás. Szemiózis. Retorika – Politika A gesztus. ikonográfia. mint kultúrahordozó. fogalmi nyelv. kapcsolata más tudományágakkal. 4. szimbólumok 3. Ikonológia.. A kép. mint jelrendszer – archetípusok. képnyelv. ikonika. A mítosz. konnotáció – gondolkodási minták. szintagmatikus és paradigmatikus analízis Jelentés: denotáció. A jel. A kommunikáció modellje. kép. mint jel. mint jelvilág. mint nyelv. Paradigmák és szintagmák. 5. jelek szerveződése. jel. Poétika. filmnyelv. multimédiás kommunikáció.az előadások felépítése 1. A jel. A vallásos szimbolika. A szemioszféra értelmezése. mint kód – nyelvi jelrendszer. a kampány: szó – kép – hang – film – intermedialitás 3. Trópusok és alakzatok. . jelkép A szó. mitológia 7. Az őselemek jelképeinek ismertetése és elemzése. A film – kommunikáció. Jel és információ. gesztusnyelv. A jeltudomány meghatározása. Jelhasználat – nyelvi kommunikáció. Geometrikus jelek. A kozmikus szimbólumok ismertetése és elemzése. Népi szimbolika – Kulturális szimbolika. fantasztikus bestiárium. Jel és kommunikáció. 1. A jeltudomány történeti kialakulása. vizsgálati köre. összetevői. A viselkedés mintái. 6. 2. képi kommunikáció. manipuláció. 5. mint jel. A szemiotika gyakorlati alkalmazásai – a reklám. Proxemika. 6.. A színek szimbolikus jelentése. Alárendeléses gondolkodás. mint jel. állatszimbolika. Nooszféra. 7. 2. Jeltipológia és osztályozás. Növényszimbolika. 4. behaviorizmus. A szöveg.

I. irányzatai • A jelelmélet válfajai. ELŐADÁS • A jeltudomány meghatározása. vizsgálati köre • A jeltudomány történeti kialakulása. kapcsolata más tudományágakkal .

Régi és új megnevezései 1.2.MEGHATÁROZÁSA.3. Mi a szemiotika? 1. Mivel foglalkozik? . TÁRGYA 1. MEGNEVEZÉSEI.1.

valamit megJELENít o a jelek vizsgálata o a jelek világának értelmezése o jelteremtés. jelfejtés . jelhasználat. valamit KÉPvisel.1.1. Mi a szemiotika? – jeltan / jeltudomány / jelelmélet – JEL – valami más helyett áll.

(régi és új) megnevezése(i) • • Σημειωτική ςημα – ςημειων – ςημειωτικός Χρύσιππος • • szémeiotiké széma – szémeion – szémeiótikosz tünettan ► a jelek tudománya John Locke .1.2.

… Szemiológiának fogjuk nevezni (a görög szémeion ‘jel’ nyomán).” .semiologie Ferdinand de Saussure (1916) Cours de linguistique generale: szémeion ► szemiológia „… elképzelhető egy olyan tudomány. amely a jeleknek a társadalom életében betöltött szerepét vizsgálja.

semiotics • Ch. Peirce (~1890) semiotics / semeotics • Ch. S. Morris (1938) Foundations of the Theory of Signs semantics / semiotics • Margaret Mead (1962) – Bloomington Conference : „semiotics” . W.

semiotica Umberto Eco (1932-) egyesíti az európai és az amerikai szempontokat „A szemiotika a kommunikáció egy dimenziója” .

szemantika • szemeiotika – orvosi szimptomatológia • szemiotiké – jelek vizsgálata • szemiológia – nyelvészeti hagyományban (EU) • szemiotika – általános jelelméleti hagy. nyelvészet . (AM) • szemantika – jelentéstan.szemiotika. szemiológia.

1. a jelölés tanulmányozása 1.3.3.3. a jelek használata a társadalomban .2.3. jelrendszerek tanulmányozása 1.3. a jelek.1. Mivel foglalkozik? 1.

logikai jelölés – szemiózis 2. szemantikai jelölés – szemiózis 4.1. nyelvi jelölés – szemiózis 3. a jelölés tanulmányozása • • • • 1.1. kulturális jelölés – szemiózis • példa: Sajó kutya (Voigt: Bevezetés…) .3.

2.3. mi nem? . jelrendszerek tanulmányozása • hol a határ? »mi jelszerű.1. jelek.

3.jelölés szemiotikája .3.kommunikáció szemiotikája • módszertani kérdés • kommunikáció <> hermeneutika • szemiotika <> hermeneutika . természettudomány? (bioszemiotika.1. zooszemiotika…) • Eco: . A jelek használata a társadalomban • a társadalomban használt jelrendszerek (Ivanov) • társadalomtudomány v.

1. irányzatai • 2. A jeltudomány történeti kialakulása.3.2. előtörténete • 2. kortárs körkép .2. önálló tudományként való kialakulása • 2.

a.1.) jeltudomány előtörténete • • • • Lényeg – Jelenség görögség – orvostudomány sztoikusok. epikureusok ismeretelmélet .2.

) jeltudomány előtörténete Szókratész Platón (Kratülosz) IDEÁK K valós léttel bírnak Ö gondolkodás eszközei Arisztotelész (Az értelmezésről) realisták Z É P K O R CONCEPTUS Abélard .2.nem szavak .nem tárgyak JELENTÉSEK! reáliák az igaziak nevek (universalia ante rem) UNIVERZÁLIÁK nominalisták fogalmak csak (universalia post rem) Occam . b.1.

c.Cesare Ripa – Vico: Új todomány • Felvilágosodás: – Descartes – Jansen .) jeltudomány előtörténete • Reneszánsz – ikonológia .1.2.

praktika 3.2. jelölet . fizika 2. szemiotika • Leibniz: characteristica universalis • Hegel: A szellem fenomenológiája • Frege: Jel. jelentés. a jeltudomány önállósodása • Locke: Értekezés az emberi értelemről szellemtudományok: 1.2.

2.2. a szemiotika klasszikusai • Saussure • Peirce • Morris • Hjelmslev • Jakobson .

Richards Charles K. a) modern szemiotika körképe két hagyomány SZEMIOLÓGIA európai – strukturalista nyelvészet-központú SZEMIOTIKA amerikai – pragmatista • • • • • • • • • • • Louis Hjelmslev Algirdas Greimas Jurij Lotman Roman Jakobson Roland Barthes Claude Lévi-Strauss Julia Kristeva Christian Metz Jean Baudrillard Jacques Lacan Jakob von Uexküll • • • • • Charles W. Sebeok John Deely EGYSÉGESÍTŐ TÖREKVÉSEK: • Umberto Eco • Eero Tarasti . Morris Ivor A. Ogden Thomas A.2.3.

2.b) fontosabb szemiotikai iskolák • párizsi iskola (strukturalisták. posztstrukturalisták) • orosz formalizmus (moszkvai-pétervári iskola) • moszkvai-tartui iskola • prágai iskola • olasz iskola • amerikai szemiotika .3.

c) magyar és hazai szemiotika • • • • • • Hoppál Mihály Voigt Vilmos Józsa Péter Petőfi S.2.3. János Horányi Özséb Balázs Géza • Solomon Marcus • Aurel Codoban • Daniela Frumusani .

a szemiotika tudományos állása 3.2. a jelvizsgálat módja szerint .4. a szemiotika szakterületei • 3. a szemiotika forrásai és származékai 3.3.1.3. Mivel foglalkozik a szemiotika? • • • 3.

a szemiotika tudományos helye • ma is vita tárgya még • projekt vagy doktrína? • egyéb: diszciplína.3. elmélet. módszer. (Algirdas Budrevicius…) . megközelítés. stb.1.

2.3. a szemiotika forrásai és származékai • • • • • • • Szemantika (és nyelvfilozófia) Logika Retorika Hermeneutika Kommunikációtudomány Ikonográfia Kognitív tudományok .

poétika.3. szemiobiológia. exegetika. fitoszemiotika. endoszemiotika.3. szemiogenezis 3) orvosi szemiotika 4) kinezika és proxemika 5) szövegszemiotika. textológia 6) retorika és stilisztika. kultúra-szemiotika 10) Interdiszciplináris / szinkretikus (nyelvi-képi-geszturális…) 11) hermeneutika. szöveg-pragmatika. narratológia 7) irodalom. esztétikai szemiotika 8) vizuális és filmszemiotika 9) mítosz-szemiotika.és művészetszemiotika. teológiai szemiotika 12) … . bioszemiotika. kibernetikai szemiotika 2) zooszemiotika. matematikai. a szemiotika szakterületei 1) logikai. ideológiák szemiotikája.

• Alkalmazott szemiotika: a jelekről szerzett tudást/használatot elemzi.3. a jelvizsgálat módja szerint • Tiszta szemiotika: kidolgoz egy jelrendszert. . • Leíró szemiotika: a tényleges létező jeleket tanulmányozza.4.

nyomtatott és elektronikus források • • Horányi Özséb: A jel tudománya. 1975 – Bevezető Veress Károly: Filozófiai szemiotika.a. Gondolat Kiadó. – Semiotica contemporana • Fülöp Géza: Az információ http://mek. Daniel: Semiotics for Beginners http://www. 1999 – Mi a szemiotika Daniela Frumusani: Introducere în semiotică.oszk. s. Universitatea din Bucureşti.htm#37 • Pete Krisztián: Szemiotika – (A Kommunikációtudományi Nyitott Enciklopédia wikiből) – http://ktnye.hu/03100/0311 8/html/index.hu/index.ac. Kolozsvár. Stúdium könyvkiadó.uk/media/D ocuments/S4B/ • .aber.php/S zemiotika • Chandler.akti.