You are on page 1of 47

SUMBER-SUMBER TAMADUN ISLAM

Kitab suci yang mengandungi nilai mukjizat yang tinggi dari sudut akidah dan syariah , akhlak dan moral , bahasa , persejarahan , pemikiran dan keintelektualan dan ketamadunan .

 Al-Quran telah memberi garis panduan

dalam pembinaan tamadun.
 Menjadi sumber penentu dalam nilai-

nilai dalam tamadun seperti nilai iman dan kufur, makruf dan munkar, nilai yang sangat dituntut (wajib/sunat) dan yang dikeji (haram dan makruh)

 Al-Quran juga turut membekalkan

pengetahuan asas tentang sains seperti proses kejadian manusia (surah alMukminun: 12-17), penciptaan makhluk secara berpasangan (surah alDzaariyat:49), peringkat-peringkat kehidupan manusia (surah al-Ruum: 54) dan sebagainya (Ahmad Zaki et.al, 2006)

Al-Quran hanya menggariskan prinsip-prinsip pembinaan peradaban islam secara umum yang mana dari segi teknikal dan bentuk perlaksanaan , diserahkan kepada kebijaksanaan umat islam.

Pembangunan peradaban islam hendaklah tidak tersasar daripada prinsip-prinsip al-Quran iaitu : i. Syura ii. Keadilan iii. Persamaan iv. Kebebasan v. Perlaksanaan perundangan islam vi. Amar makruf nahi mungkar.

CONTOH PENGETAHUAN ASAS TENTANG ALAM

Langit dan bumi pada asalnya satu : “Dan tidakkah ada orang-orang kafir itu memikirkan dan mempercayai bahawa sesungguhnya langit dan bumi itu pada asal mulanya bercantum (sebagai benda yang satu), lalu Kami pisahkan antara keduanya? Dan Kami jadikan dari air tiap-tiap benda yang hidup? Maka mengapa mereka tidak mahu beriman? (al-Anbiya”:30)

merupakan sumber kedua yang memberi kefahaman mengenai tamadun

Contoh dalam pembinaan tamadun
Pelaksanaan syura dalam kerajaan
Layanan terhadap keperluan rakyat termasuk golongan bukan islam Peningkatan tahap keselamatan awam

Keadilan undangundang
Menjalinkan hubungan diplomasi dengan kerajaan luar Pentadbiran kewangan dan penjanaan ekonomi Madinah

 Sunnah

juga merupakan setiap perkara yang Rasulullah lakukan sepanjang hidupnya yang meliputi tutur bicara dan praktik baginda. yang wajib diterima dan mempunyai autoriti sama seperti AlQuran dalam melihat peradaban

 Sumber

 Sunnah

bertindak sebagai pentafsir atau penjelas yang paling autentik mengenai kandungan Al-Quran. banyak nas-nas Al-Quran yang diperincikan oleh sunnah Rasulullah SAW

 Terdapat

Contoh sunnah perbuatan Rasulullah SAW yang teragung
 

Menubuhkan sebuah negara Islam Menyediakan panduan dan landasan bertindak kepada para pemimpin selepasnya. Merupakan seorang ketua negara, penggubal undang-undang Merupakan hakim yang menyelesaikan segala pertelingka

 Segala

rekod pentadbiran negara dan pentadbiran urusan awam dicatatkan oleh beberap ulama seperti Ibn Furhun, Ibn al-Qayyim dan Ala’ Furhun dalam kitab Tabsirat alHukkam cuba menyingkap bentuk pemerintahan Rasulullah SAW daripada pelbagai dimensi.

 Ibn

Contoh kepimpinan politik Rasulullah SAW
 Menahan

sekutu musuh Islam sebagai tebusan untuk membebaskan tentera Islam yang ditahan oleh musuh.
untuk membakar rumah sesiapa yang enggan menunaikan solat Isyak berjemaah di masjid.

 Berhasrat

 Mengurangkan

kadar kompaun dalam kesalahan mencuri yang tidak sampai ke tahap dikenakan hukuman potong tangan amaun kompaun ke atas orang yang menyembunyikan harta orang lain.

 Menggandakan

 Sunnah

bersifat ketamadunan memberikan panduan kepada kita untuk berinteraksi dengan proses peredaran zaman

 Contoh

: terdapat polisi membenarkan para tentera mengambil barang aksesori milik orang kafir yang dibunuhnya sewaktu perang. (al-salab)

 Kalam

Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW . dari Nabi Muhammad SAW dan maknanya dari Allah SWT
dari Al-Quran kerana lafaz dan makna Al-Quran datang dari Allah SWT sendiri

 Lafaznya

 Berbeza

Ijtihad juga bermaksud sikap bersungguhsungguh untuk mengetahui, memahami, dan menghasilkan penemuan terkini dalam pelbagai disiplin demi meningkatkan kualiti hidup.

Ijtihad juga diambil kira sebagai sumber tamadun. Umat Islam hendaklah berijtihad untuk menentukan sesuatu hukum bagi persoalan yang tidak ada hukumnya dalam al-Quran dan al-Sunnah.

Keunggulan tamadun Islam di kota-kota besar seperti Baghdad, Kufah, Kaherah, Qayrawan, Granada, Toledo, dan Kepulauan Sicily adalah hasil ijtihad yang kreatif para ilmuan Islam.
Pengaliran idea kefalsafahan Ibnu Rusyd misalnya menyumbang kepada gelombang renaissance di Eropah.

Peranan ijtihad dalam pembangunan tamadun Islam boleh dilihat sebagai contohnya dalam pemerkasaan institusi politik yang mendokong peradaban Islam. Islam bersikap fleksibel dengan memberikan ruang kepada umat Islam untuk memikirkan sendiri pendekatan yang sesuai dengan mereka.

Islam tidak pernah menetapkan secara rigid bentuk kerajaan dan sistem politik atau melarang usaha adaptasi sistem politik tamadun luar yang baik kepada umatnya.

Umat Islam dibolehkan mencari bentuk kerajaan terbaik dan sistem politik yang sesuai untuk melaksanakan segala dasar politik dan perundangan Islam dengan mengambilkira realiti politik semasa dan juga kepentingan masyarakat pada waktu ini.

Ijtihad ulama silam tidak lain hanyalah usaha murni mereka pada masa itu untuk menerapkan dasar-dasar politik Islam yang disyariatkan.
Dari segi prinsip pemilihan kepimpinan, umat Islam hendaklah memilih pemimpin yang terbaik dalam masyarakatnya.

Terdapat banyak lagi teori politik Islam seperti teori bay’ah (janji setia) kepada pemimpin, teori mentaati ulil amr (pemimpin), teori al-wizarah dan alimarah (struktur kabinet) dan sebagainya lagi, perlu ditinjau semula supaya sesuai dengan perkembangan politik moden.

Menurut Muhammad Salin al-Awwa (1991), apabila kita menganalisa prinsipprinsip politik Islam umum dan yang terperinci seterusnya melihat kepada situasi sebenar pada zaman ini, kita seharusnya dapat membezakan mana satu yang menjadi asas-asas sistem politik dan manakah pula sejarah sistem tersebut.

Kepentingan mengetahui perbezaan antara prinsip dan sejarah boleh memberikan panduan kepada umat Islam mengetahui halatuju dan objektif pelaksanaan sistem politik Islam di negara mereka.

Dalam hal-hal yang lebih terperinci dalam soal pelaksanaan dasar-dasar umum tadi, umat Islam diebrikan kuasa melalui ijtihad para ulama dan ahl al-hal wa al-aqd untuk menyesuaikannya.

MATLAMAT TAMADUN ISLAM

Menjaga hubungan dengan Allah pencipta alam

 Allah

menyuruh manusia berfikir lebih jauh ke depan dengan menumpukan pemikiran kepada Allah pencipta sekian alam.

 Hubungan

dengan pencipta merupakan matlamat terpenting dan terakhir dituju dalam kehidupan.

 Perhubungan

dengan Allah adalah setinggi-tinggi martabat perhubungan yang melahirkan satu kenikmatan tidak terhingga kepada jiwa hubungan dengan Allah mempengaruhi perhubungan dengan makhluk lain.

 Eratnya

KESAN MENJAGA HUBUNGAN DENGAN ALLAH SWT

 Pengiktirafan

bahawa Allah SWT satusatunya tuhan yang layak disembah dan dia juga tempat bergantung harap, kasih sayang, takut dan sumber keredaan. terhadap segala nikmat yang dikurniakanNya ke atas hamba yang lemah dan sentiasa mengharapkan bantuanNya

 Pengiktirafan

Menyedari tanggungjawab diri terhadap Allah SWT dalam erti kata mengutamakan segala kehendak dan tuntutan Allah SWT daripada kehendak diri sendiri.

MENJAGA HUBUNGAN BAIK SESAMA MANUSIA

 Umat

islam adalah umat yang satu .

 Tamadun

islam menyarankan semua manusia ditanamkan kesedaran mereka berasal daripada keturunan yang satu iaitu Adam a.s dan Adam pula berasal dari tanah .

 Kepentingan hubungan

antara manusia sesama manusia ditonjolkan dalam ajaran islam.

 Tamadun

islam menafikan sebarang diskriminasi, penindasan terhadap etnik tertentu , eksploitasi kudrat manusiawi, perhambaan sesama manusia .

 Golongan bukan

islam diiktiraf kemuliaan insaniahnya dan diakui haknya sebahagian masyarakat dalam tamadun islam .

 Islam

melihat kepelbagaian dan perbezaan bangsa , warna kulit, dan bahasa sebagai tanda kekuasaan allah dan dorongan untuk saling kenal mengenali.

 Tamadun

islam tidak mengenal istilah “sya „bullah al mukhtar” (bangsa tuhan terpilih) , seperti yang wujud pada bangsa yahudi dan sebagainya.

 Islam

mewajibkan kepada pemerintah islam mengaja hak bukan islam dengan sebaik baiknya .

MENJAGA HUBUNGAN ANTARA MANUSIA DENGAN ALAM SEKITAR

 Manusia

merupakan sebahagian daripada makhluk kosmos ini, dan menjadi yang teristimewa daripada makhluk lain berdasarkan kelebihan akalnya.
tersebut tidak dimiliki oleh haiwan dan tumbuh-tumbuhan.

 Keistimewaan

 Alam

adalah ciptaan Allah SWT yang bersistem, harmonis, indah dan bermanfaat. telah diamanahkan oleh Allah untuk menyelidik, membangun serta memanfaatkan alam ciptaanNya.

 Manusia

Manusia perlu ingat bahawa alam ini juga merupakan bahan renungan dan kajian untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT dan merasai keagunganNya.
Allah telah mengulang-ulangkan beberapa perkataan al-Quran berkaitan penglihatan, pemandangan, pendengaran, selain yang menunjukkan pemikiran iaitu mereka memahami, mereka berfikir, mereka mengetahui dan sebagainya.

Mereka perlu membuka mata terhadap alam sekitarnya, medalami dan memahami menggunakan akal fikiran yang sempurna.

HUBUNGAN MANUSIA DENGAN ALAM

Mencetuskan nilai spiritual Terhadap alam

Menjaga alam

Menghormati setiap benda hidup/alam