Hardware

Hardware
• Hardver (Hardware) – skup fizičkih komponenti računara (tastatura, miš, monitor,...) • Softver (Software) – skup programa za obavljanje određenih poslova
– Operativni sistem – omogućuje komunikaciju softvera i hardvera tj. omogućuje funkcionisanje računara

Hardware

Hardware
• Ulaz podrazumeva prenošenje podataka iz spoljašnjeg sveta ka računaru (centralnom procesoru) • Kompjuter obrađuje podatke izvršavajući nad njima aritmetičke i logičke operacije • Izlaz predstavlja povratnu informaciju iz kompjutera u pogodnom obliku : slika, zvuk, tekst.

Sastavni delovi računara
• Unos
– – – – – Tastatura Miš Skener Mikrofon CD-ROM

• Izlaz
– – – – Štampač Monitor Zvučnik Ploter

• Obrada
– CPU
• • • • Procesor Matična ploča Skup čipova Memorija

• Ulaz-izlaz
– – – – – – Disketni uređaj Disk uređaj Modem Mrežna kartica CD RW Uređaj za traku

Računar

Kompjuter – računar
• Uređaj koji prima, obrađuje i prikazuje podatke, i izvršava matematičke i logičke operacije nad njima.

Kućište

Deo računara u obliku kutije u kojem se nalaze sve osnovne komponente računara.

Monitor

Uređaj povezan za kompjuter koji prikazuje informacije na ekranu.

Tastatura
• Uređaj sa tasterima koje korisnik pritiska da bi uneo karaktere i komande u kompjuter.

Izvor napajanja

Izvor napajanja

Konektori

Serijski konektor USB konektor

Paralelni konektor

Procesor

Procesor
• CPU Central Processing Unit • Deo računara koji sadrži kola potrebna za interpretiranje i izvršavanje instrukcija. Izvršava aritmetičke i logičke operacije nad podacima

Procesor

Procesor
Centralna procesna jedinica
Kontrolna jedinica Aritmetičkologička jedinica

engl. CPU – Central Processing Unit

• Kontrola rada celog kompjuterskog sistema • Čita instrukcije iz primarne memorije, jednu po jednu, i daje naloge drugim delovima kompjutera da ih izvrše…

• Izvršava aritmetičke operacije nad brojevima iz primarne memorije (+, -, *, /) • Upoređuje brojeve

Matična ploča

Matična ploča

• Ploča preko koje se prenose informacije izmedju hardverskih elemenata kompjutera. • Na nju se priključuju sve komponente neophodne za rad računara.

BIOS

BIOS
• Basic Input/Output System smešten u ROM memoriju omogućava transfer informacija između elemenata računara (memorija, diskovi...) • ROM – BIOS (Basic Input/Output System ) :
– Sadrži podatke koji specificiraju karakteristike hardverskih uređaja kao što su HD, memorija itd. Tako da sistem može korektno da im pristupi – U biosu se čuva bios softver neophodan pri podizanju sistema(boot process)

RAM memorija

Memorija
• Memorija se koristi za čuvanje binarnih podataka • Može biti privremena (RAM) i trajna (ROM) • Kod privremene memorije podaci se brišu nestankom električnog napajanja • Kod trajne memorije podaci ostaju i posle isključivanja napajanja

Memorija

Centralni procesor

Primarna memorija

Kapacitet 128-512 MB 512MB +

Koristi se PC serveri i radne stanice

Memorija
• ROM memorija – Read Only Memory predstavlja trajnu memoriju koju ugrađuje proizvođač kompjuterske opreme • RAM memorija (Random Access Memory ) predstavlja privremenu memoriju i sadrži privremene podatke i instrukcije neophodne za rad CPU. Memorija sa neposrednim pristupom. U nju korisnik može da unosi i sa nje da čita podatke.

Diskete
Floppy Disk Savitljivi plastični disk, obično oko 13cm u prečniku (5,25”, 3,5”) služi za skladištenje podataka. Kapacitet može biti 1,44MB, 1,2 MB, 720 KB, 360 KB

Diskete

Diskovi

Diskovi
• Hard Disk • Magnetni disk od čvrstih ploča na koje se snimaju podaci. Ima kapacitet od nekoliko miliona karaktera (10MB... 500MB... 1GB... 10GB... 40GB... 150GB) i omogućava brz pristup podacima.

Diskovi

USB disk

USB disk

• Prenosiva memorija veličine priveska za ključeve različitog kapaciteta (16MB, 32MB, ..., 256MB, ..., 2GB, ..., 8GB).

Kartice

Grafička kartica

Grafička kartica

• Komponenta koja služi kao podrška radu monitora. Ona odredjuje da li će monitor imati manju ili veću rezoluciju, da li će biti crno-beli ili sa manje ili više boja.

Grafička kartica
• Monohromatska (crno-bela) retko • CGA- kartica, rez. 320 x 200 4boje • EGA kartica, rez. 640 x 350 16 • VGA kartica, rez. 640 x 480 16 • SVGA kartica, rez. 800 x 600 256 • XGA kartica. rez. 800 x 600 65536 • XGA kartica. rez. 1024 x 768 256Mi

Modem

Modem
• Uredjaj koji pretvara digitalne signale sa kompjutera u analogne koji se mogu prenositi putem telefonskih linija, i obrnuto. On omogućava komunikaciju izmedju dva kompjutera putem telefona.

Modem

modem
Telefonska mreža

modem

telefax

Modem
DIGITALNI SIGNAL DIGITALNI SIGNAL

MODEM

MODEM

TELEFONSKA VEZA RAčUNAR RAčUNAR ANALOGNI SIGNAL

Mrežna kartica

Mrežna kartica
• Omogućava povezivanje više računara u mrežu.

Miš / Track Ball

Miš / Track Ball
• Uredjaj za pomeranje kursora ili drugih objekata po ekranu. Pomera se rukom po ravnoj podlozi, na površini ima jedan ili više tastera, a sa donje strane kontrolnu kuglicu (optički miševi nemaju kuglicu). • Kod track balla ne pomera se ceo uredjaj već samo kuglica koja se nalazi sa gornje strane.

Štampač

Štampač

• Uredjaj koji proizvodi trajni zapis podataka na papiru. Postoje matrični, linijski, laserski, ink-jet štampači i ploteri.

Skener

Uredjaj koji omogućuje prebacivanje podataka sa papira u memoriju kompjutera.

Kompakt diskovi

Kompakt diskovi
• Plastičan disk kapaciteta do 700MB služi smeštanje i čuvanje informacija. • CD ROM • CD RW • DVD

Kompakt diskovi

Zvučna kartica
Uređaj koji uz pomoć zvučnika omogućava reprodukciju zvuka.

TV kartica
Uredjaj koji omogućava prijem TV signala i reprodukciju TV slike na monitoru.

Kamere

Zapiši u svesci. . .

Hardware - delovi računara
Ulaz podrazumeva prenošenje podataka iz spoljašnjeg sveta ka računaru (procesoru). Kompjuter obrađuje podatke izvršavajući nad njima aritmetičke i logičke operacije. Izlaz predstavlja povratnu informaciju iz kompjutera u pogodnom obliku : slika, zvuk, tekst.

1. Ulazni uređaji:
– – – – – Tastatura Miš Skener Mikrofon CD-ROM

Izlazni uređaji:
– – – Štampač Monitor Zvučnik

4. Ulaz-izlaz
– – – – – Hard disk Floppy Modem Mrežna kartica CD RW

2. Obrada
– – – Procesor Matična ploča Memorija

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful