PROSES PEMBENTUKAN MASYARAKAT PLURALISTIK ALAM MELAYU

Syaza Yasmin binti Ismail Huzaini bin Amir

Pengenalan
 Pluralisme:

ideologi yang menyama-ratakan kepercayaan dan pegangan yang berbeza dalam masyarakat  Pluraliti: wujudnya kepelbagaian bangsa, agama di suatu tempat pada satu masa secara semulajadi – masyarakat Melaka  Pluralistik: wujudnya kepelbagaian bangsa, agama di suatu tempat pada satu masa secara dirancang dipaksakan oleh pihak-pihak tertentu yang berkepentingan – era penjajah British

Garis Masa

Zaman Sebelum Singapura (Sebelum 1399 / 1400M)
 Sang

Nila Utama ke Temasik lalu membuka Singapura

Zaman Singapura dan Pasai/Samudera (Sebelum 1399/1400M)  Sang Nila Utama (bergelar Sri Tri Buana), Raja
Singapura yang pertama  Manusia berpindah untuk memenuhi keperluan hidup dan pelbagai tujuan lain  Masyarakat yang menetap di Kepulauan Melayu berpindah dari satu pulau ke satu pulau lain atau ke tanah besar untuk mencari rezeki, berniaga, berperang, berkahwin dsb seterusnya menjalin hubungan etnik yang baik dengan komuniti pedagang dan bukan pedagang

Zaman Melaka (1399/1400M – 1511M)
 Melaka

muncul sebagai empayar yang kuat dan telah mewarisi tradisi sosio politik yang dimainkan oleh Srivijaya dan Majapahit  Mempunyai sebuah pelabuhan entrepot yang maju dan memainkan peranan penting sebagai pusat penyebaran agama Islam yang penting

Zaman Melaka (1399/1400M – 1511M)
 Negeri

Melaka menjadi pusat kemasyarakatan dan perkembangan ajaran agama Islam yang termasyhur di rantau Alam Melayu  Institusi istana telah dijadikan pusat pengajian dan penyebaran Islam  Penyebaran agama Islam telah dijalankan secara giat melalui perdagangan dan peluasan wilayah  Para pendakwah dihantar ke negeri-negeri jajahan Melaka untuk menyebarkan Islam  Hubungan etnik telah diwujudkan dengan masyarakat China, India, Arab dan Eropah melalui aktiviti perdagangan

Zaman Melaka (1399/1400M – 1511M)
 Perhubungan

rapat antara masyarakat asing dan penduduk tempatan sehingga mewujudkan proses asimilasi antara kehidupan kedua-dua masyarakat  Proses asimilasi (perdagangan dan perkahwinan) serta penyerapan budaya masyarakat tempatan sangat penting untuk membentuk satu kelompok baharu yang mempunyai kebudayaan dan identiti yang sama.

Zaman Johor (1511M – 1612M)
 Peranan

kerajaan Johor dimulakan selepas kejatuhan Melaka  Peranan yang dimainkan oleh kerajaan Johor adalah kesinambungan daripada pemerintahan kerajaan Melaka

Kesan Pembentukan Masyarakat Pluralistik Alam Melayu
 Bahasa,

kesusasteraan dan kesenian  Pendidikan  Budaya

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful