HUBUNGAN

INTERNASIONAL

Oleh : Bahtiar Rifa’I, S.Pd

Mengapa to kita
perlu mengadakan
hubungan
internasional??
Karena sifat dasar manusia
makhluk sosial
Setiap negara tidak mampu
memenuhi kebutuhan sendiri

KERJASAMA INTERNASIONAL
BERTUJUAN (MOH. HATTA)
a. Menjaga keselamatan Bangsa
dan Negara

b. Memperoleh barang2 yang
belum bisa dibuat/dihasilkan
c. Menjamin perdamaian
dunia&memperoleh syarat2
untuk meningkatkan
kesejahteraan rakyat
d. Meningkatkan persaudaraan
antar bangsa

Asas-asas dalam hubungan
Internasional
1. Asas Kebangsaan (ekstrateritorial) warga
neg. tetap mendapat perlakuan hukum dari
negaranya dimana dia berada

2. Asas Teritorialberlaku bagi semua
orang&barang yg berada diwilayahnya
baik warga neg. atau orang asing
3. Asas Kepentingan umumwewenang
neg. melindungi&mengatur kepentingan
masyarakat

SUBJEK HUKUM
INTERNASIONAL
a. Negara
b. organisasi
internasionalPBB
c. Tahta suciVatikan
d. Individu
e. Palang merah
internasional
f. Pihak dalam sengketa
PLO,GAM, Hamas

TAHAP&PERSYARATAN
PERJANJIAN INTERNASIONAL


Perundingan
Penandatanganan
Pengesahan
(ratifikasi)
Lembaga
Persyaratan (ada
neg. yg tidak puas )

Bisa damai kok pilih perang!!!

SEBAB-SEBAB PERJANJIAN
DAPAT DIBATALKAN
Ada kesalahan dengan suatu fakta pada waktu
perjanjian dibuat
Ada unsur penipuan
Ada kelicikan langsung atau tidak langsung
Ada unsur paksaan
Terjadi pelanggaran hukum nasional negara
peserta
Terjadi ketentuan yg bertentangan kaidah
dasar masy. Internasional

PERJANJIAN INTERNASIONAL
BERAKHIR/HAPUS DENGAN
ALASAN ???


Habis masa berlakunya
Telah tercapai tujuanya
Salah satu neg. peserta hancur (pakta
Bagdad)
Ada perjanjian baru yg meniadakan
perjanjian terdahulu
Persetujuan dari negara. peserta untuk
mengkhiri perjanjian

BENTUK&NAMA PERJANJIAN
INTERNASIONALa.Traktatperjanjian 2 neg. atau lebih yg sifatnya
formal&sangat mengikat
b.Konvensi perjanjian yg lebih khusus namun bersifat
multilateral, tidak menyangkut kebijakan tingkat tinggi.
c.Pakta traktat dalam arti sempit& memerlukan ratifikasi
d.Persetujuan (agreement)perjanjian bersifat
teknis/adminitratif
e.Protokolpersetujuan yg melengkapi konvensi
f. Perikatanpersetujuan bagi trasaksi2 bersifat sementara

KEBIJAKAN POLITIK INDONESIA
Bebas Aktif
 Bebasmenentukan
sikap&kehendak
sendiri tidak memihak

Aktifberperan
dalam kancah
internasional

HAKIKAT POLITIK LUAR
NEGERI INDONESIA

Menghormati
kedaulatan Negara
lain
Lepas dari ikatan
blok ideologi,
militer&bebas
menentukan masalah
sendiri
Menentang segala
bentuk penjajahan
Kerjasama
internasional yg
saling
menguntungkan
Hidup berdampingan
secara damai

Bendera manakah ini anakanak??

Ya, betul itu bendera
PBB..!!

Perserikatan
Bangsa-Bangsa (PBB)
Tujuan PBB:
 a. Memelihara perdamaian&keamanan dunia
 b. Mengembangkan persahabatan antarbangsa
berdasar azas persamaan Hak
 c. Mewujudkan kerjasama internasional dalam
memecahkan masalah internasional
 d. Menjadi pusat penyerasian tindakan bangsa2
dalam mencapai tujuan bersama

SEBUAH SIDANG PBB

Asas PBB
a. Asas persamaan kedaulatan bagi semua
anggota
b. anggota wajibmemenuhikewajiban sesuai
dengan piagam PBB
c. anggota menyelesaikan sengketa dengan damai
d. Dalam hub internasional menghindari
anacaman& kekerasan
e. Memberi bantuan kepada PBB sesuai dengan
piagam PBB
f. PBB tidak berkuasa mencampuri urusan dalam
negeri suatau negara

BADAN-BADAN POKOK PBB
1.
2.
3.

4.
5.

6.

Majelis umum (General Assembly)
Dewan keamanan (Security council)
Dewan Ekonomi dan sosial (Economic and
Sosial Council)
Dewan Perwalian (Trusteeship Council)
Mahkamah Internasional (International
Court of Justice)
Sekretaris Jendral (Secretaris General)

Organisasi-organisasi
dibawah PBBUNESCO
pengetahuan&budaya
UNICEF
kesejahteraan anakanak
FAO makanan
WHO  Kesehatan
ILOperburuhan

Bendera manakah ini anakanak??

Ya, betul itu bendera
ASEAN

NEGARA-NEGARA ASEAN

TUJUAN ASEAN
1.

2.

3.

Menjalin kerjasama negara-negara Asia
Tenggara dibidang Ekonomi, sosial dan
budaya
Menjaga stabilitas keamanan Asia
Tenggara
Meningkatkan peran negara-negara ASEAN
dalam kancah internasional

Perwakilan konsuler dan
perwakilan diplomatik
1. Perwakilan Diplomatik
 perwakilan resmi
dari negara merdeka
yang mempunyai posisi
khusus
2. Dipimpin oleh seorang
duta besar
3. Bertempat hanya diIbu
Kota negara sahabat

1. Perwakilan konsuler
merupakan perwakilan
dalam melakukan
hubungan konsuler
dibidang ekonomi,
dagang, kebudayaan
dan IPTEK
2. Dipimpin oleh seorang
Konsul
3. Bertempat dikota2
besar

Fungsi Perwakilan Diplomatik
1.
2.

3.

4.

5.

Mewakili negara pengirim
Melidungi kepentingan
negara pengirim
Mengadakan persetujuan
dengan negara penerima
Memberikan keterangan
kondisi dan perkembangan
negara penerima
Memelihara hubungan
persahabatan antara
kedua negara

Fungsi Perwakilan Konsuler
1.

2.

3.

4.

Melaksanakan
peningkatan hubungan
negara penerima dibidang
ekonomi, dagang, IPTEK
dan budaya
Melindungi kepentingan
nasional negara pengirim
Membimbig warga negara
pengirim
Mengeluarkan paspor dan
dokumen perjalanan

Sebelum saya akhiri ada
yang ditanyakan???

Malu bertanya sesat dijalan
Banyak bertanya Memalukan

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful