KBKK DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PRASEKOLAH

ZULKIPLY BIN HJ YAAKOB JURULATIH UTAMA PRASEKOLAH BAHAGIAN PENDIDIKAN GURU

PENGENALAN
• “Satu lagi elemen baru yang diperkenalkan dalam Reformasi Pendidikan ialah kemahiran berfikir. Berfikir adalah satu kemahiran dan bukan kebolehan semula jadi. Kepintaran akal atau intelligent tidak bererti mempunyai kemahiran berfikir sekiranya ia tidak menguasai kemahiran itu.” (Wan Mohd Zahid Mohd Noordin:1993, Wawasan Pendidikan Agenda Pengisian)

OBJEKTIF KURSUS
Peserta dapat: • pengetahuan mengenai KBKK dengan lebih mantap • mengaplikasi pelbagai alat berfikir (kemahiran menyoal, peta minda, pengurusan grafik, CoRT 1) dalam P & P • mengaplikasi KBKK dalam pelaksanaan komponen kurikulum prasekolah bagi menghasilkan P & P yang lebih berkesan

Konsep dan Definisi Pemikiran
• Manusia dikurniakan akal (mind) dan hati (Qalbu) • Akal merupakan sumber intelek yang menghasilkan pengetahuan. • Dengan ujudnya akal dan hati dapat membuat penaakulan, memahami sesuatu dan membentuk konsep

PETA KONSEP
KBKK KBKK Secara Am Alat-alat Berfikir Pemikiran Kritis Pemikiran Kreatif Membuat Keputusan & Menyelesaikan Masalah

PETA KONSEP
KBKK Secara Am Definisi dan Tujuan mengajarKBKK Jenis Kemahiran Berfikir Cara Meningkatkan KB

Mengaplikasi KBKK dalam P & P

Definisi & Tujuan Kemahiran Berfikir
• George (1970) melihat pemikiran sebagai suatu proses penyelesaian masalah dan pelakuan semula jadi yang kompleks. • Edward de Bono (1976) pula mengaitkan kemahiran berfikir dengan pemikiran lateral yang membawa maksud bukan sahaja

Definisi & Tujuan KemahiranBerfikir
• Meyer (1977) pula melihat pemikiran sebagai melibatkan pengelolaan operasi-operasi mental tertentu yang berlaku dalam minda atau sistem kognitif seseorang yang bertujuan menyelesaikan masalah. • Chaffee (1988) pula, pemikiran merupakan proses luar biasa yang digunakan dalam proses membuat

• Vincent Ryan Ruggiero (1991) pula menyatakan berfikir ialah apa sahaja aktiviti mental yang membantu untuk memformulasi atau menyelesaikan masalah, membuat keputusan dan menyempurnakan sesuatu kemahuan untuk memahami sesuatu (mencari jawapan dan mendapatkan makna) • Fraenkel (1980) pula berpendapat bahawa pemikiran merupakan proses menggunakan minda sama ada untuk

Definisi & Tujuan KemahiranBerfikir

• Costa (1985) mengatakan pemikiran sebagai proses penerimaan rangsangan luar oleh minda melalui deria-deria yang kemudiannya diproses dan digunakan. • Dewey (1933) menganggap pemikiran sebagai usaha memeriksa dan menimbang sesuatu butir maklumat dengan teliti berdasarkan kriteria tertentu.

Definisi & Tujuan KemahiranBerfikir

Definisi & Tujuan KemahiranBerfikir
• Sigel (1984) mengatakan yang pemkiran meliputi aktiviti seperti refleksi pengkonsepan dan penyelesaian masalah. • Pressiesen (1987) mengatakan pemikiran sebagai aktiviti mental dimana pengetahuan diperolehi dan diolah melalui proses penaakulan.

Definisi & Tujuan KemahiranBerfikir
• Beyer (1992) menerusi “Functional Thinking Model” melebelkan berfikir dalam domain kognitif yang pelbagai aras. • Aras 1: aras terendah merupakan kebolehan mengingat dan menyimpan data. • Aras 2: Kebolehan memproses dan penaakulan • Aras 3: menerangkan kebolehan kemahiran kritis dan kreatif. • Aras 4: Aras tertinggi, menentukan kebolehan seseorang menyelesaikan masalah dan membuat keputusan.

• John Barell(1991) “…. I define thinking as a search for meaning and understanding that can involve the adventurous generation of options, the attempt to arrive at logical, reasonable judgements and reflection on the proses.” • merupakan kecekapan proses menggunakan minda untuk mencari makna dan pemahaman terhadap sesuatu, menjelajahi pelbagai kemungkinan idea, membuat keputusan, menyelesaikan masalah, membuat pertimbangan secara logik serta membuat refleksi atau tinjauan

Definisi & Tujuan KemahiranBerfikir

Rumusan Definisi & Tujuan
• “Pemikiran ialah proses menggunakan minda untuk mencari makna dan pemahaman terhadap sesuatu, menerokai pelbagai kemungkinan idea atau ciptaan dan membuat pertimbangan yang wajar, bagi membuat keputusan dan menyelesaikan masalah dan seterusnya membuat refleksi dan metakognitif terhadap proses yang dialami”

• Som Hj Nor dan Dahalan Mohd Ramli (1998) - Merumuskan pemikiran sebagai proses menggunakan minda untuk mencari makna dan pemahaman terhadap sesuatu, menerokai pelbagai kemungkinan idea atau ciptaan dan membuat pertimbangan yang wajar bagi membuat keputusan dan penyelesaian masalah dan seterusnya membuat refleksi dan metakognisi terhadap proses yang dialami.

Definisi & Tujuan KemahiranBerfikir

Istilah Metakognisi
• Metacognition is thinking about thinking. • Merupakan ilmu pengetahuan dan kesedaran yang membolehkannya mengawal proses berfikir dan aktiviti yang sedang dijalankan.

Proses Metakognisi
• Perancangan : Kebolehan menyatakan matlamat, memilih operasi yang hendak dilakukan, mengatur operasi dan mengenalpasti halangan yang mungkin berlaku. • Pengkonsepan: Kebolehan diri untuk sentiasa sedar tentang matlamat, kedudukan perkara yang dikerjakan, sentiasa mengenalpasti matlamat yang telah tercapai, menentukan pergerakan aktiviti, mengesan halangan atau kesilapan dan tahu cara mengatasinya.

• Penaksiran: Kebolehan untuk menilai pencapaian matlamat mengadili ketepatan keputusan, mengadili keberkesanan perancangan dan pelaksanaan.

Domain Kemahiran Berfikir
• Otak (domain kognitif) • Perasaan ( domain afektif)

Domain Kognitif
• Berfikir menggunakan otak :Benjamin Bloom • Taksonomi Bloom: 6. Penilaian 5. Sintesis 4. Analisis 3. Aplikasi 2. Pemahaman 1. Pengetahuan

Domain afektif
• Dipelopori : oleh Krathwohl dan rakan (1964) • Menitikberatkan : tentang perasaan, emosi dalaman, sikap dan sistem moral. • Mengkategorikan domain afektif kpd lima tahap: Tahap 5: mengamalkan nilai Tahap 4: menyelaras sistem nilai Tahap 3 : menilai Tahap 2: tindak balas Tahap 1: Penerimaan

Budaya Berfikir dapat dipupuk jika:
• KBKK diajar secara eksplisit; diaplikasikan oleh murid • KBKK disepadukan dan disebatikan dalam aktiviti P & P • KBKK diajar bersama isi pelajaran • KKKK digunakan untuk memikirkan tentang apa yang dipelajari

Tujuan Penyebatian Strategi KBKK Dalam Pengajaran dan Pembelajaran: untuk membolehkan pelajar: • mendapat latihan berfikir secara kritis dan kreatif untuk membuat keputusan dan menyelesaikan masalah dengan bijak, • mengaplikasikan pengetahuan, pengalaman, dan kemahiran berfikir secara

Tujuan Penyebatian Strategi KBKK Dalam Pengajaran dan Pembelajaran: • mengatasi kesilapan-kesilapan berfikir yang terburu-buru, bercelaru, kabur, dan sempit, • meningkatkan aspek kognitif dan afektif, dan seterusnya perkembangan intelek mereka, • bersikap terbuka dalam menerima dan memberi pendapat, • membina keyakinan diri untuk

MENINGKATKAN KUALITI BERFIKIR
Elakkan berfikir secara: 1. terburu-buru 2. sempit 3. kabur 4. bercelaru Beri peluang latihan dan aktiviti:
1. Perbincangan dan menjana idea 2. Membuat keputusan secara teliti, bijak dan bertanggungjawab 3. Penyusunan grafik idea berpusat; peta minda 4. Penyusunan grafik idea berurutan; carta aliran

Jenis-Jenis Kemahiran Berfikir
KBKK
BERFIKIR SECARA KRITIS BERFIKIR SECARA KREATIF

MEMBUAT KEPUTUSAN DAN MENYELESAIKAN MASALAH

BERFIKIR SECARA KRITIS
• Kemahiran Berfikir Secara Kritis merupakan kecekapan dan keupayaan menggunakan minda untuk menilai kemunasabahan atau kewajaran sesuatu idea berdasarkan alasan dan bukti yang munasabah

Pemikiran kritis
• melibatkan penjelasan idea bagi mempertingkatkan pemahaman dan keupayaan untuk menggunakan maklumat dengan berkesan • melibatkan proses menganalisis dan menilai idea, data atau maklumat untuk

CONTOH BERFIKIR SECARA KRITIS
a) membanding dan membeza b) membuat kategori / klasifikasi c) menerangkan sebab d) menentukan sumber yang dipercayai e) membuat ramalan f) meneliti bahagian kecil dan keseluruhan g) mengusul periksa andaian h) membuat inferens

Berfikir Secara Kreatif
• Kemahiran Berfikir Secara Kreatif ialah kecekapan atau keupayaan menggunakan minda untuk menjana dan menghasilkan idea yang tidak terhad, pelbagai, baru, asli, luar biasa, provokatif, mencabar, mudah ubah, dan dapat dikembangkan kepada

PEMIKIRAN KREATIF
• pemikiran kreatif berfungsi memperluas dan memperkembang daya imaginasi inovasi dan kreativiti untuk mendapatkan idea yang banyak, pelbagai dan baru

CONTOH BERFIKIR SECARA KREATIF
a) menjana dan menghasilkan idea yang pelbagai (baru, asli, luar biasa, provokatif, mencabar ) b) mencipta analogi c) mencipta metafora d) membuat definisi e) membuat hipotesis f) membuat peta konsep

CARA MENGEMBANGKAN DAN MELUASKAN IDEA (Alex Osborn:1963)

• • • • • • •

1. Ubahkan (modify) 2. Kecilkan (minify) 3. Besarkan (magnify) 4. Gantikan (substitute) 5. Atur Semula (rearrange) 6.Terbalikkan (reverse) 7. Gabungkan (combine)

Kemahiran Membuat Keputusan dan Kemahiran Menyelesaikan Masalah.
• Kedua-dua kemahiran ini sebenarnya terkandung dalam kedua-dua domain KBKK (pemikiran kritis dan kreatif)

Kepentingan Kemahiran Berfikir
• Pepatah Cina, “ Beri kanak-kanak seekor

HEMISFERA OTAK
FUNGSI HOKI: • • • • • • Logik Analitis Urutan Bahasa Matematik Linear • • • • • FUNGSI HOKA Kreatif Sintesis Global Bentuk,corak pola, ruang • Lukisan, rentak, muzik • Imej, visual, gambar, imaginasi

ALAT-ALAT BERFIKIR KBKK

• • • •

SOALAN PETA MINDA PENGURUSAN GRAFIK CoRT 1

SOALAN
• • • • • Bertumpu & bercapah Lingkaran soalan Kata tanya Kreatif kritis Taksonomi Bloom

SOALAN BERTUMPU BERCAPAH
• SOALAN BERTUMPU - Mempunyai satu jawapan - Tersurat - Mengingat kembali - Lebih objektif – “Ya”/ “Tidak” • SOALAN BERCAPAH - Pelbagai jawapan - Terbuka - Tersirat - Taakulan - Lebih subjektif

LINGKARAN SOALAN
SEKITAR PERKARA

SEKITAR PENGALAMAN MURID

LUAR DARI PERSEKITARAN MURID

KATA TANYA
WHAT? HOW? WHO?

5W+H

WHEN?

WHERE?

WHY?

PETA MINDA
• • • • Konsep Tujuan Cara Bentuk

MEMBUAT PETA KONSEP / PETA MINDA CONTOH: Mengenal huruf A
ayam atap akbar

ayah

Aa
awan

akar

adik

BAGAIMANA?

APA?

PENGURUSAN GRAFIK
MENGAPA? BILA?

APAKAH PG?
• Sejenis Alat Berfikir • Membantu mengurus fikiran • Tidak akan berfungsi tanpa kemahiran berfikir • Bentuk dan corak PG boleh diubahsuai

PENGURUSAN GRAFIK
• • • • MEMBANDING DAN MEMBEZA MENGKATEGORI / KLASIFIKASI MENERANGKAN SEBAB MENELITI BAHAGIAN KECIL DAN KESELURUHAN • MEMBUAT RAMALAN • MEMBUAT INFERENS

PENGURUSAN GRAFIK
• • • • • • MENJANA IDEA MEMBUAT SEKUENS MENCIPTA ANALOGI MENCIPTA METAFORA MEMBUAT KEPUTUSAN MENGESAHKAN SUMBER MAKLUMAT • MENYELESAIKAN MASALAH

Alat Berfikir CoRT 1
COGNITIVE RESEARCH TRUST – CoRT 1 – Menggalakkan individu berfikir secara meluas

• • • • • • •

PMI – Plus, Minus, Intersting CAF – Consider All Factors C & S – Consequence & sequel OPV – Other people’s view FIP – First Important Priorities AGO – Aim, Goals & Objectives APC – Alternatives, Possibilities & Choices

Mengaplikasi KBKK dalam P & P PRASEKOLAH

• • • • •

WHAT? WHO? WHEN? WHERE? HOW?

KBKK DALAM P & P
PENYEBATIAN : - Dalam pengenalan - Dalam bahan dan aktiviti - Dalam refleksi dan metakognitif - Dalam pengukuhan - Dalam aplikasi - Dalam beberapa langkah P & P

CARA PENYEBATIAN
CARA 1
• KENAL PASTI KOMPONEN • TAJUK PELAJARAN/ TEMA • BAHAN • KBKK

CARA 2
• KENAL PASTI KBKK • KOMPONEN,TEMA & TAJUK PELAJARAN • BAHAN

KOMPONEN FIZIKAL

KOMPONEN BAHASA & KOMUNIKASI

TEMA
KOMPONEN SOSIOEMOSI KOMPONEN KEROHANIAN & MORAL KOMPONEN SENI & ESTETIKA

KOMPONEN KOGNITIF

KOM. FIZIKAL -Pergerakan kreatif -Permainan “Tok Harimau” KOM. SOSIOEMOSI -Lakonan -Permainan KOM. KEROHANIAN & MORAL - Bercerita Arnab & Kura-kura - Mengenal pasti andaian

KOM. BAHASA & KOMUNIKASI - Circle-time: refleksi - Menyusun perkataan & gambar - Banding beza pergerakan

HAIWAN

KOM. SENI & ESTETIKA -Bentuk haiwan dgn doh -Nyanyian dan pergerakan Lagu “Oh Bangau”

KOM. KOGNITIF - Seriasi/Mengkategori - Menjana idea – Fungsi haiwan ( CAF )

Tugasan Kumpulan
• Pilih satu tema dan dan janakan idea dalam peta minda untuk menyebatikan KBKK dalam pengajaran dan pembelajaran komponen kurikulum prasekolah • Cadangkan aktiviti / bahan / alat berfikir yang sesuai untuk melaksanakan pengajaran tersebut

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful