SGDK3013 TEORI PEDAGOGI KESUSASTERAAN MELAYU

Tajuk: Kaedah Mengalami-menghayati

1

PENGENALAN DEFINISI KAEDAH KAEDAH MENGALAMI MENGHAYATI KONSEP KAEDAH MENGALAMI MENGHAYATI CIRI-CIRI CARA-CARA PELAKSANAAN DALAM P&P KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENUTUP
2

2. boleh ditingkatkan melalui kaedah yang menarik . Minat pembelajaran sastera. Minat pelajar dapat dibentuk setelah memahami hakikat kemanusiaannya. 3. Sastera mampu mempengaruhi cara manusia berfikir tentang hidup dan kehidupan 4. 1.Kesusasteraan Melayu sebagai salah satu daripada mata pelajaran yang tergolong dalam disiplin ilmu kemanusiaan. 3 .

•Mengikut kamus dewan edisi keempat dewan bahasa dan pustaka (1990) kaedah iaitu cara atau peraturan membuat sesuatu terutamanya yang bersistem atau biasa. 4 . mengajar cara mengajar berdasarkan prinsipprinsip tertentu. kesulitan. •Manakala mengalami ialah merasai atau menempuh (kesusahan. perubahan dan lain-lain).

5 . Dalam kaedah mengalami dan menghayati pelajar dapat memperoleh pengalaman dalam mengapresiasi sesuatu pembelajaran dan pengalaman dalam bentuk apresiasi sastera. Meresapkan ke dalam jiwa.SAMBUNGAN  Menghayati pula mengalami dan merasai (dalam batin).

Watak difahami dan dilakonkan Pantun dibacakan melalui aktiviti berbalas pantun 6 . Kemampuan untuk menikmati karya sastera Kebolehan pelajar-pelajar untuk mengalami dan menghayati Karya puisi atau sajak dinikmati dengan cara mendeklamasinya.

-emosi[luaran dan dalaman].Sambungan. -penghargaan dan sebagainya. Kaedah mengalami dan menghayati begitu abstrak dalam erti kata melibatkan: -pengetahuan. 7 . -kejiwaan.

cara. proses dan prosedur pengajaran yang teratur. proses dan prosedur] yang mengandungi langkah-langkah pengajaran: 8 . Kaedah merupakan proses memindahkan kefahaman itu kepada pelajar-pelajar. susunan.KONSEP KAEDAH Merupakan jalan. susunan. kaedah ini diperhalus dalam bentuk [jalan. cara.

 Pendapat Goodman (1962) mengsyorkan supaya sesuatu pengalaman dikaji mengikut apa yang ditanggapi oleh pembaca sendiri. 9 .  Hendaklah mampu merasai sesuatu perasaan atau pandangan dan memberi pandangan atau penilaiannya sendiri.Sambungan.

tiap-tiap individu mempunyai pengalaman yang tersendiri. iaitu hasil daripada himpunan pengalaman yang dilaluinya dan nilai-nilai pengalaman itu sendiri.Sambungan.  Menurut beliau. 10 .

kaedah ini mengambil dasar daripada pengalaman. iaitu pengalaman hidup yang berbeza-beza dan setiap individu mempunyai pengalaman hidup yang unik. 11  Ini menyebabkan manusia mudah matang .  Darmawijaya (1987) berpendapat. pendapat dan pemikiran yang tersendiri.  Kaedah mengalami dan menghayati menekankan ‘penikmatan’.Sambungan. kerana mempunyai pandangan.

Sambungan. pelajar didedahkan kepada beberapa persoalan di dalam sesuatu aspek kesusasteraan yang dikaji. 12 .  Langkah ini disusuli pula dengan aktiviti menginterpretasi persoalan-persoalan itu sehingga ia benar-benar dapat dirasakan.  Dalam p&p pula.

 Soalan-soalan yang dikemukakan harus bersifat mencungkil pengalaman para pelajar. 13 .  Pengajaran tidak mementingkan sesuatu objektif tertentu tetapi lebih menumpukan kepada analisis pengalaman.Sambungan. Guru hendaklah sentiasa berusaha untuk menarik perhatian dan minat para pelajar ke arah cerita yang dipelajari.

4. Ini bermaksud sesuatu aspek kesusasteraan yang dipelajari itu dapat dirasakan dan dihayati sepenuhnya 2. Pendedahan persoalan dalam sesuatu aspek kesusasteraan. 14 . Menginterpretasi persoalan-persoalan itu sehingga ia benar-benar dapat dirasai 1. 3. Pengalaman pelajar digunakan untuk mendapatkan sesuatu pengalaman baru.Ciri-Ciri Kaedah Mengalami dan Menghayati Menekankan kepada penikmatan.

Peluang membaca karya-karya kesusasteraan bagi memperoleh kesan keseluruhan penghayatan. 15 . Menarik minat para pelajar ke arah cerita yang dipelajari 6. 7.sambungan 5. 8. Membuat simulasi sendiri dengan menggunakan episod-episod yang sesuai. Penggunaan bahan bantu mengajar dapat mewujudkan penikmatan dan penghayatan.

APLIKASI KAEDAH MENGALAMI .MENGHAYATI 16 .

Puisi Moden iii. Cerpen v.APLIKASI KAEDAH MENGALAMI-MENGHAYATI DALAM P&P SASTERA Aktiviti pengajaran dan pembelajaran sastera dalam kelas melalui kaedah mengalami-menghayati boleh diaplikasikan melalui: i. Novel iv. Puisi Tradisional ii. Drama .

Sajak : Tukang Gunting 18 .

. Masalah kemiskinan masih wujud di celah-celah kemajuan kota.SAJAK : TUKANG GUNTING TEMA Sajak ini bertemakan kehidupan dan permasalahan yang dihadapi oleh masyakarat golongan rendah di tengahtengah kesibukan dan pembangunan kota-kota besar.

NILAI DAN PENGAJARAN Kegigihan dan kerajinan. Hal ini perlu dijadikan contoh oleh generasi muda. Kejayaan tidak akan dapat dicapai tanpa sifat tekun dan rajin. Dia tetap cekal dan tabah menjalani kehidupan yang sukar demi mencari rezeki untuk meneruskan hidupnya. Usaha yang berterusan perlu diamalkan oleh setiap orang. umpamanya tukang gunting tetap berusaha walaupun sudah tua. Kecekalan dan ketabahan.sajak bebas. . Nilai ini digambarkan dalam diri tukang gunting.BENTUK 5 rangkap .

Nilai murni ini digambarkan secara tersirat dalam sajak ini. hal ini memberi pengajaran supaya melaksanakan tanggungjawab dengan baik terutama ketua keluarga. . Tukang gunting amat bertanggungjawab sebagai ketua keluarga dan amat menyayangi anak-anak dan isterinya. Oleh itu. Kasih sayang dan tanggungjawab .Sambungan….

PENGENALAN / SET INDUKSI Guru mempamerkan video kepada murid. . Guru mengaitkan dengan tajuk sajak yang hendak diajar. Guru bersoal jawab mengenai video yang dipamerkan mealui LCD.

.ISI PELAJARAN 1. Perbincangan antara guru dengan murid. Pelajar yang terpilih mendeklamasikan sajak 3. Pelajar diminta menyatakan makna/ maksud rangkai kata yang terpilih 5. 4.Pelajar mencari tema serta persoalan sajak. Pelajar berbincang dengan rakan sekumpulan dan membuat hubung kait tema dan persoalan sajak 6. Guru mengedarkan bahan puisi serta mempamerkan sajak melalui LCD 2.

PENGHAYATAN Penutup – Pelajar mendengar dan mendeklamasikan sajak Tukang Gunting serta menghayati kegigihan tukang gunting mengharungi kehidupan di kota mencabar. .

Penikmatan dan penghayatan yang mendalam dengan bantuan BBM. Menjawab persoalan dengan mengunakan daya kreatif dan imiginasi. Mempengaruhi cara berfikir 25 . Mendapatkan kepuasan dan meninggalkan kesan.KAEDAH MENGALAMI DAN MENGHAYATI BIL KELEBIHAN 1 2 3 4 5 6 7 Perasaan seni dan halus mudah menusuk hati hanya dengan cara mengalami dan menghayati. Pemikiran kritis dicungkil. Pelajar terdedah secara menyeluruh dalam sesuatu slot pembelajaran.

Guru perlu berkebolehan untuk mengaplikasi aspek-aspek kesusasteraan Bahasa Melayu.KAEDAH MENGALAMI DAN MENGHAYATI BIL 1 KELEMAHAN Pendidik haruslah berkemampuan untuk mengajar kesusasteraan dengan baik. Kekurangan bahan rujukan dan alat bantu mengajar 2 3 4 5 Kekurangan minat pelajar terhadap pembacaan bahan-bahan kesusasteraan Pengajaran yang lebih berorientasikan peperiksaan dan mengenepikan fokus pengajaran sebenar Kesusasteraan Melayu 26 .

Kesemua ini didapati oleh para pelajar selepas mereka benar-benar mengapresiasi karya sastera yang dibacanya. menghalusi nilai keindahan memperolehi nilai-nilai hidupnya bagi menyesuaikan diri dengan kehidupan bertamadun dan membentuk manusia menjadi lebih sensitif terhadap kehidupan sejagat ini. 2. 27 . mengasuh kefahaman pemikiran. Pendidikan sastera boleh membentuk personaliti.PENUTUP 1.

SAMBUNGAN 3. Penikmatan membaca hasil karya bukanlah suatu perkara yang susah dilakukan. pengajaran sastera haruslah menjuruskan pengajarannya ke arah penikmatan dan penghayatan. Bahan-bahan sastera yang sesuai dan berkesan dapat mempercepatkan proses membantu pencapaian ke arah ini. Bagi memperolehi nilai-nilai sastera yang berhubungan ini. 28 . 5. Ia memerlukan masa memupuk minat. 4. daya menghayati dan kebolehan meneroka ke akar-umbi sesebuah hasil sastera yang dibaca.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful