KUMPULAN 1

PENGERTIAN Pengujian Didefinisikan sebagai prosedur bersistem yang menggunakan instrumen untuk mencerap dan memperlihatkan ciri pelajar dengan menggunakan skala numerikal atau skema pengelasan (Nitko, 2004) Penilaian Penilaian ditakrifkan sebagai suatu proses dalam membuat pertimbangan tentang nilai sesuatu hasil kerja atau prestasi pelajar (Nitko, 2004)

Menurut

Kamarudin Hj. Husin (1988) dalam “Sri Pendidikan Longman Pedagogi Bahasa”, membaca ialah memindahkan tulisan kepada suara. Membaca juga bermaksud  menyuarakan  tulisan, mengambil isi dan fikiran yang tertulis dan memahamkan kandungannya

.KEMAHIRAN MEMBACA #Merupakan salah satu kemahiran yang terletak di bawah kemahiran bahasa #Satu proses yang kompleks yang melibatkan proses komunikasi antara pembaca dengan penulis melalui tulisan yang dibaca.

majalah. Bacaan rekreasi . ensiklopedia. buku teks. Bacaan lisan / nyaring Bertujuan untuk menyampaikan atau menyalurkan komunikasi . Bacaan senyap Senyap-untuk terima komunikasi Mengikut Frank Smith (1980) terdapat dua jenis bacaan senyap :  Bacaan fungsian. dan lainlain. cerpen.JENIS PENGUJIAN KEMAHIRAN MEMBACA Terdapat 2 jenis bacaan: 1. cth: novel.untuk mengisi masa lapang dan tujuannya untuk mendapatkan keseronokan. surat khabar 2. cth: kamus.untuk tujuan khusus atau tertentu mendapatkan maklumat apabila seseorang itu merujuk dan membaca.

Barnett (1972) 3.Taksonomi Kefahaman Bacaan Oleh kerana Taksonomi Bloom tidak begitu mengkhususkan kepada pembelajaran melalui pembacaan semata-mata kerana ia jarang digunakan dalam pengujian bacaan senyap. Smith (1969): 2.beberapa pengubahsuaian telah dilakukan terhadap Taksonomi Bloom oleh ahli bahasa seperti : 1. Lamberg & Lamb (1980) .

Smith (1969): Frank Smith membahagikan kefahaman bacaan kepada empat:  Literal  Pentafsiran  Penilaian kritis  Kreativiti .1.

2. Barnett (1972) Barnett pula membahagikan kefahaman bacaan kepada lima iaitu:  Literal  Penyimpulan  Pentafsiran  Penilaian  Penikmatan .

Lamberg & Lamb (1980) Membahagikan kefahaman bacaan hanya kepada tiga tahap iaitu:  Literal  Tafsiran  Kritis dan kreatif .3.

Kefahaman Jenis Literal Iaitu kebolehan memahami maksud tersurat Penyoalan bermula dengan perkataan apakah. ceritakan dll. bilakah. di manakah.Siapakah. .

bagaimanakah.Kefahaman Jenis Tafsiran Iaitu kebolehan membuat interpretasi. Penyoalan bermula dengan perkataan mengapakah. jelaskan. . bandingkan atau bezakan. terangkan.

.Kefahaman Jenis kritis/ Kreatif Kebolehan menghakimi dan menilai sesuatu(maklumat. idea. apakah kesimpulan. pandangan. apakah kemungkinan dan lain-lain. dan lainlain). bahaskan. nilaikan. Penyoalan biasanya bermula dengan perkataan buatkan satu kritis. pendapat.

Aspek kefahaman pula bermaksud: memahami pemikiran penulis memahami bahan bertulis menerima komunikasi menyedut maklumat daripada teks .Tujuan menguji kemahiran membaca secara senyap Aspek paling penting dalam bacaan senyap ialah kefahaman.

guru telah mengiktiraf idea pelajar dalam proses penulisan.) Soalan Padanan Soalan menerangkan semula Membuat ringkasan karangan Mengubah petikan Menyusun semula . Secara tidak langsung.JENIS-JENIS PENGUJIAN KEFAHAMAN BACAAN SENYAP Penyoalan secara terbuka Soalan aneka pilihan Soalan pilihan benar / tidak benar Teknik kloz(Teknik ini merupakan hasil gabungan idea pelajar dan guru.

Jenis Pengujian 1. Pelajar perlu menggubal ayat menggunakan bahasa sendiri. Teknik yang mencabar daya luahan pelajar.Merupakan teknik penyoalan kefahaman bacaan - yang paling lama. Memerlukan masa yang lebih lama berbanding dengan teknik yang bersifat objektif. Perlu kepada satu skim pemarkahan yang standard. Penyoalan secara terbuka . . Biasanya digunakan semasa menjawab soalan kefahaman bacaan dan ujian formal dan diagnotik.

Menggalakkan pelajar meneka dalam usaha mencari jawapan betul. keobjektifannya dari segi pemarkahan dan pengukuran. .2.Senang ditadbir. . . Soalan Aneka Pilihan .Tidak menggalakkan daya luahan dan penggubalan bahasa dari pelajar .Merupakan satu teknik baru jika dibandingkan dengan teknik penyoalan secara terbuka.

. jelas .Aras kesukaran setiap soalan perlu setara. elak pelajar meneka.tidak berbungabunga elak pelajar buang masa. .Arahan perlu jelas-pilih jawapan yang paling tepat. . .Soalan dan jawapan padat .Jawapan pilihan boleh disusun ikut abjad .Prinsip Penyediaan Soalan Aneka Pilihan . .Taburan jawapan betul perlu dibuat secara rawak .Setiap jawapan pilihan ditulis dengan menarik dan jawapan adalah munasabah.

Stimulus (jika ada) ii. Pilihan Benar atau Tidak Benar  Terdiri dari 3 bahagian iaitu: i.3.  Bertujuan untuk menentukan sama ada pernyataan yang diberikan betul atau salah. . Jawapan pilihan  Amat sesuai untuk menguji fakta yang dipelajari. Pernyataan iii.

pendek hampir sama.elak meneka.Prinsip-prinsip pembinaan Item Betul / Salah : . sama ada perlu tanda ( / ) atau - (X) Pernyataan hendaklah padat. jelas. Sediakan bilangan pernyataan betul hampir sama dengan pernyataan salah. Taburan jawapan betul / salah tidak ikut sistem tertentu. tidak berbunga-bunga.Arahan jelas . Aras kesukaran perlu setara –panjang . .

 Pelajar juga perlu menggunakan isyarat linguistik dari segi sintaksis dan semantik menurut makna perkataan dalam kontek dan struktus sesuatu ayat.4.  Memerlukan seseorang pelajar memahami teks secara am dahulu sebelum memahami secara terperinci. Teknik Kloz Mula digunakan tahun 1950an di Amerika Syarikat.Sebagai alat untuk menguji kefahaman bacaan  .  .  Pelajar terpaksa mengisi tempat kosong dengan perkataan yang sesuai mengikut maksud.  Dikenali sebagai Prosedur Kloz dan diperkenalkan oleh Wilson Taylor (1953).

Arahan hendaklah jelas sama ada perlu isi - - jawapan dalam kertas soalan atau kertas jawapan. padat. tidak berbunga-bunga. Pernyataan jelas.Prinsip Pembinaan Item Kloz. . Perkataan yang dikosongkan terdiri daripada perkataan penting sahaja. Elakkan daripada meninggalkan terlalu banyak ruang kosong dalam sesuatu pernyataan. Aras kesukaran setiap soalan perlu setara. Ruang kosong hendaklah ditempatkan di penghujung pernyataan .

Terdapat pelbagai pokok yang dijadikan ubat-ubatan antaranya ialah ____________________. misalnya _________________. Walaupun kerajaan telah ____________________. Oleh itu. Negara kita dikurnai dengan ___________________________ yang cukup menarik. Khazanah hutan perlu dijaga kerana __________________________________. Di samping itu. Sebagai contohnya. Bukan itu sahaja. Semakin banyak ________________. Terdapat pelbagai ____________________. Pokok-pokok ini juga mempunyai _____________________ memandangkan ada di antaranya yang sukar ditemui ketika ini. hutan juga menjadi salah satu ________________________. kerajaan perlu __________________________________. negara kita mempunyai __________________. hutan ___________________________. Keindahan hutan kita telah berjaya ______________________________. Natijahnya. . hutan dapat ___________________. hutan juga ______________________. maka semakin ______________________. Selain itu. namun tindakan ini sebagai sia-sia belaka.Contoh teknik kloz  Dewasa ini. terlalu banyak _________________. Ringkasnya. Disebabkan kepentingan inilah kerajaan telah __________________ sebagai kawasan hutan simpan negara. hutan juga menjadi __________________. Kepanasan yang _____________________ selain pembebasan gas beracun yang lebih dikenali sebagai kluoroflorokarbon (CFC). Antaranya ialah hutan _______________________.

5.”  . Soalan Padanan Terdiri daripada 2 set maklumat yang perlu dipadankan oleh pelajar. konsep.  Mungkin terdiri daripada perkataan . prinsip atau pernyataan.  Ada perkaitan maklumat antara set 1 dan set 2  Padanan yang mengandungi 2 set maklumat menjadikan padanan sebagai “banyak soalan dalam satu soalan.

TEKNIK PEMARKAHAN Teknik pemarkahan menggunakan ujian kloz boleh digunakan sebagai alat bagi menguji kefahaman bacaan pelajar-pelajar sekolah rendah dan menengah guru-guru bahasa Melayu. tidak sukar dilakukan dan boleh diuruskan oleh Dalam ujian kloz pelajar diminta mengisi tempat kosong yang telah sengaja dikosongkan oleh guru/ penguji dalam sesuatu keratan bacaan ujian kloz pelajar diminta mengisi tempat kosong yang telah sengaja dikosongkan oleh guru/ penguji dalam sesuatu keratan bacaan Dalam .

Langkah 1: Pelajar diminta melihat dan membaca keratan itu secara keseluruhannya. Ciri-ciri • Pilih petikan lebih kurang 250 pp • Guru guna nisbah 1:5 bermakna 50 item (tempat kosong) • Perkatan kelima dikeluarkan (dikosongkan) • Sek. Langkah 2: Berasaskan kefahaman mereka ke atas teks itu keseluruhannya.sek. Men (250-300pp) . Rendah (100-160pp). mereka akan mencuba mengisi tempat yang dikosongkan dengan perkataan yang paling sesuai menurut makna keseluruhan teks.

CONTOH SOALAN UNTUK PEMARKAHAN MEMBACA Pendidikan Jasmani dan Kesihatan kepada merupakan salah di satu mata…………… penting murid-murid sekolah. Pendidikan Jasmani dan Kesihatan dapat…………badan mereka. Mereka akan sihat setelah melakukan………………Badan mereka pun akan menjadi cergas. . Ini kerana murid-murid banyak menghabiskan masa dengan………… di sekolah. mereka boleh belajar dengan………………Pendidikan Jasmani juga turut merehatkan otak mereka. Oleh itu.

3% Davis & Vincent (1977) .150 markah (50 item x 3 markah). .Jadikan ianya dalam bentuk % iaitu: 80/150 x 100 = 53.Cara memarkah menggunakan teknik kloz Cara memarkah 3 markah untuk jawapan tepat (spt petikan asal) 2 markah jika perkataan sendiri 1 markah jika makna logik 0 markah jika makna tak logik/tak jawab Cara mentafsir markaz kloz:~ .

bacaan merasa kecewa dengan Pelajar & pemahaman situasi .Murid telah mencapai tahap bacaan & pemahaman yang baik. .Pelajar menghadapi banyak .50 % -Pelajar Peringkat bimbingan masalahmenghadapi masalah dalam dalam bacaan & pemahaman .Skala % Markat Pelajar 75 % ke atas Peringkat Bacaan Pelajar Peringkat bersendirian Perincian Penerangan .Menunjukkan kebolehan membaca .Memerlukan pertolongan & yang dihadapi bimbingan .Memahami bahan bacaan dengan bersendirian tanpa memerlukan bantuan 0%-49% 25 % .

com/2010/10/pengujia http://www.rujukan http://ilmutokguru.blogspot.com/2010/09/teknik- http://www.scribd.scribd.com/doc/50264557/15/Peringka .blogspot.com/doc/47018001/Taksonomi-B http://tinta-kencana.

SEKIAN TERIMA KASIH .