Rrethina

dhe kultura menaxheriale

Menaxhimi me rrethinën
Rrethina e jashtme - të gjitha elementet jashtë organizatës që kanë ndikim në organizatë. Për përcaktimin e rrethinës duhet studiuar:  Shkalla e ndryshimeve – parashikimi?  Shkalla e ndëlikueshmërisë – faktorët?

Përcaktimi i rrethinës:
Rrethina e përgjithshme Rrethina e veçantë (afariste) Rrethina interne

Faktorët që e përcaktojnë

rrethinën e përgjithshme
 Faktorët ndërkombëtar  Faktorët teknologjik  Faktorët socio-kulturor  Faktorët ekonomik  Faktorët politiko- ligjor

Faktorët ndërkombëtar
Ndikojnë në biznesin kombëtar Globalizimi Ndikojnë në: paraqitjen e konkurrencës së re, blerës të ri, furnitor, trendet teknologjike

Faktorët teknologjik
Era e komunikimit dhe tele komunikimit Robotika Interneti, intraneti

Faktorët ekonomik
Rritja ekonomike, fuqia blerëse niveli i papunësisë, kamatat bankare, inflacioni, siguria e bankave, investimet e huaja etj (IDH)

Faktorët politiko- ligjor
Sistemi politik, qeveria, proceset politike etj. Shkalla e stabilitetit politik.

Faktorët socio-kulturor
Paraqesin kulturën e një vendi. Zakonet, qëndrimet, sjelljet, pritjet, stilet e jetës, tradita etj.

Politik
·         Gjyqësia ·         Stabiliteti i qeverisë ·         Sistemi politik ·         Klima e përgjithshme politike ·         Stabiliteti politik ·         Marrdhëniet epunës ·         Norma e participipimit të votuesve ·         Zgjedhjet ·         Kushtet politike në vendet fqinje ·         Numri i protestave politike ·         Grevat ·         Legjislacioni zgjedhor ·         Mbrojtja e ambientit ·         Marrdhëniet me fqinjët ·         Ndikimi I ndërkombëtarëve

Ekonomik
·         Bruto prodhimi kombëtar – GNP ·         Norma kamatore ·         Oferta e parave ·         Norma e influacionit ·         Norma e papunësisë ·         Të hyrat e popullatës ·         Politika kreditore ·         Konsumi ·         Eksporti – Importi ·         Paqëndrueshmëria e çmimeve ·         Politika fiskale ·         Politika ndaj UE- së ·         Trendet e rritjes ·         Defiçiti buxhetor ·         Defiçiti – sufiçiti tregtar

Socio - kulturorë
·         Traditat ·         Qëndrimet ndaj stilit të jetës ·         Femrat në punë ·         Institucionet socile ·         Liria në të shprehur ·         Qëndrimi ndaj punës ·         Besimi në qeveri ·         Shprehje në blerje ·         Qëndrim ndaj kursimit ·         Qëndrimet ndaj të huajve ·         Qëndrimet për derregulacion

Teknologjik
·         Robotët ·         Automatika ·         Patentat dhe licencat ·         Teknologjitë e reja ·         Laserët ·         Inovacionet e materialeve ·         Rrjeti satelitor ·         Fijet optike ·         Kompjuterët që mendojnë ·         Telematika ·         Bioenergjia

Rrethina e veçantë (afariste)
 Konsumatorët  Konkurrentët  Furnitorët  Oferta e fuqisë punëtore

Furnitorët

Konsumatorët

Organizata e biznesit

Oferta e fuqisë punëtore

Konkurrentët

Rethinë e veçantë e qëndrueshme/e paqëndrueshme
Rethinë e veçantë e qëndrueshme:
-Prodhimet/shërbimet nuk ndryshojnë. -mungojnë inovacionet -grup i qëndrueshëm i konkurrentëve dhe klientëve me vetëm disa konkurrent të ri. -kushte të qëndrueshme ekonomike, politike dhe sociale -politikë qeveritare konzistente me ligjet dhe tatimet.

Rethinë e veçantë e paqëndrueshme
-Prodhimet/shërbimet ndryshojnë -mjedis me shume inovacione. -aksionet e ndryshme të konkurrentëve dhe klientëve. -aksionet të ndryshme qeveritare të paparashikueshme. -ndryshim i shpejt i vlerave të shumë individëve

Rrethina interne :
Të gjithë elementet në organizatë nga aspektet:
    

Organizativ Kadrovike Pozicioni ndaj tregut Prodhimi Financat

Aspektet Organizative
Kanalet e komunikimit Struktura organizative (hierarkia e vendosjes) Politikat, procedurat dhe rregullat Aftësitë menaxheriale

Kadrovike
Marrëdhëniet në mes të punëtorëve Politika e rekrutimit Programet për trajnim (formim) Performansat për vlerësim Ndryshim i fuqisë punëtore

Pozicioni ndaj tregut
Segmentimi i tregut Strategjia e prodhimit Strategjia caktimit të çmimit Strategjia e promovimit Strategjia e shpërndarjes

Prodhimi
Vendosja dhe radhitja e kapaciteteve Hulumtimi dhe zhvillimi Shfrytëzimi i lëndëve të para Kontrollimi i stoqeve

Financat
Likuiditeti Profabiliteti Akumulimi Fondet për zhvillim

Organizata dhe rrethina?
Analiza duhet të fillojë me: Sa i sigurt është mjedisi ku veprohet? Cilat janë arsyet e kësaj pasigurie? Si mund të kontrollohet kjo pasiguri? Prandaj paraqiten dy mundësi:  strategjia e përshtatjes ndajë rrethinës  strategjia e ndikimii ndajë rrethinës

Strategjitë për përshtatje ndaj rrethinës
Tejkalimi i kufijve merr informata dhe paraqet interesin e organizatës. Parashikimi dhe planifikimi -bëhet proaktive –parashikon ndodhitë e ardhshme Struktura fleksibile- struktura organike!! Shembull Fuzionimi dhe Joint venture dy firma në një mënyrë bashkohen ??

Strategjia e ndikimit mbi rrethinën
Reklamimi - i prodhimeve për të ndikuar në rrethinë Raportet publike –ndikim në mendimin e publikut për kompaninë Aktiviteti politik – organizatat të ndikojnë në qeveri Asociacionet tregtare -bashkim për realizimin e interesave të përbashkëta