You are on page 1of 20

www. alfavita.

gr
ΣΤΟΙΦΕΙΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΩΝ
ΤΟΥ ΑΣΕΠ
Φξήζηνο Κάηζηθαο
Κώζηαο Θεξηαλόο
Ειέλε Νηθνιαΐδνπ

Από ην βηβιίν
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ &
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΟ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΤΩΝ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
(ΑΣΕΠ)

Σύγρξνλε αληίιεςε γηα ηε δηδαζθαιία Μαζεηήο από παζεηηθόο απνδέθηεο πιεξνθνξηώλ  ελεξγό ππνθείκελν γηα έξεπλα / θαηάθηεζε ηεο γλώζεο «Δθκάζεζε ηεο κάζεζεο». «καζαίλσ πώο λα καζαίλσ» .

• άγραθος πίμακας (tabula rasa. Λοκ). .Ο μαθηηής ως: •δοτείο ποσ θα ηο γεμίζει ο εκπαιδεσηικός με γμώζη. •Ο μαθηηής ως ασηόμομος ερεσμηηής ηης γμώζης. •πελάηης ηοσ ζτολείοσ (εκδοτή ηοσ μεοθιλελεσθεριζμού) •Ο μαθηηής ως ζσμεργάηης ηοσ εκπαιδεσηικού.

Δελ είλαη κόλν αηνκηθή ππόζεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνύ Σε κεγάιν βαζκό θαζνξίδεηαη από πνιινύο παξάγνληεο όπωο: . εμειίζζεηαη θαη βειηηώλεηαη.Δηδαζθαιία = ηέρλε. Δελ κπνξνύκε λα εμαθξηβώζνπκε αλ ππάξρεη «γελλεκέλνο» δάζθαινο. Αλ δερζνύκε όηη ε δηδαζθαιία είλαη ηέρλε ηόηε:  Τν θξάηνο δελ έρεη ππνρξέωζε λα επηκνξθώλεη εθπαηδεπηηθνύο  Η δηδαζθαιία είλαη εξγαζηαθή δξαζηεξηόηεηα πνπ καζαίλεηαη.

Χαπακηηπιζηικά μαθήμαηορ Φύζε καζήκαηνο. βαζκόο δπζθνιίαο. πνιηηηθή πεηζαξρίαο. νηθνλνκηθή θαηάζηαζε. Χαπακηηπιζηικά ηος ζσολείος Μέγεζνο θηηξίνπ. ηθαλόηεηεο. πξνζσπηθόηεηα. κάζεκα. θαηξόο. Κοινόηηηα Γεσγξαθηθή ηνπνζεζία. . επίπεδν ησλ καζεηώλ. πιεζπζκόο.Μεηαβληηέρ πλαιζίος Χαπακηηπιζηικά μαθηηή Ηιηθία. Χαπακηηπιζηικά ζσολικήρ ηάξηρ Μέγεζνο. κέζνο όξνο ηεο θνηλσληθήο ηάμεο ησλ καζεηώλ. πεξίνδνο ηνπ αθαδεκατθνύ έηνπο. γεληθό ελδηαθέξνλ. Χαπακηηπιζηικά ηηρ πεπίζηαζηρ Ώξα εκέξαο. εμνπιηζκόο. δνκή ησλ επαγγεικάησλ. αμίεο. κέζνο όξνο ηθαλνηήησλ καζεηώλ. θιίκα. θνηλσληθή ηάμε.

ζηπαηηγικέρ και ζςμπεπιθοπά  Χαρακηηριζηικά ηης διαδικαζίας μάθηζης και ηων διδακηικών δραζηηριοηήηων. ζηπαηηγικέρ και ζςμπεπιθοπά Ανηιλήτειρ  μαθηηών. .Μεηαβληηέρ διαδικαζίαρ Ανηιλήτειρ δαζκάλος.

Μεηαβληηέρ αποηελέζμαηορ Βξαρππξόζεζκεο/ Μαθξνπξόζεζκεο .βειηίσζε ηεο επίδνζεο .αιιαγέο ζηηο ζηάζεηο ησλ καζεηώλ απέλαληη ζην ζρνιείν θαη ζην γλσζηηθό αληηθείκελν -απμαλόκελν επίπεδν απηνζπλείδεζεο -κεγαιύηεξε καζεηηθή απηνλνκία. .

νκαδηθέο / αηνκηθέο) .Μνξθέο θαη κέζνδνη δηδαζθαιίαο παξνπζίαζε καζήκαηνο / εξσηήζεηο/ δηάινγνο δξαζηεξηόηεηεο ζηηο νπνίεο εκπιέθεη ν εθπαηδεπηηθόο ηνπο καζεηέο (κέζα / έμσ από ηελ ηάμε.

.Πάνηυρ είναι κπίζιμο ζε κάθε ενέπγεια ηος ο εκπαιδεςηικόρ να διεπυηάηαι: Τη ηύπνπο δηαλνεηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ πξνθαιεί ε θάζε εξγαζία. •Δίλαη θαηάιιειε γηα ηνπο δηδαθηηθνύο ζηόρνπο πνπ έρνπλ ηεζεί.

ιπ.Γεληθό ζρέδην καζήκαηνο Γηαηύπσζε ζηόρσλ: ηη ζέισ λα δηδάμσ Πνην είλαη ην επίπεδν ησλ καζεηώλ: ζε πνηνπο ζα ην δηδάμσ Δπηινγή κεζνδνινγίαο: παξνπζίαζε καζήκαηνο. νκαδνζπλεξγαηηθή. θ. project. Σε πνην ρώξν ζα δηδάμσ Οξγάλσζε ηνπ πιηθνύ πνπ ζα ρξεηαζηεί Αλαδήηεζε άιισλ πεγώλ πνπ λα έρνπλ πξόζβαζε νη καζεηέο Με πνην ηξόπν ζα αμηνινγεζεί ε δξαζηεξηόηεηα πνπ ζα αλαπηπρζεί .

Παποςζίαζη ηος μαθήμαηορ από ηον εκπαιδεςηικό Ο εθπαηδεπηηθόο πξέπεη θαηά ηελ παξνπζίαζε ηνπ καζήκαηνο: λα έρεη μεθαζαξίζεη ηε δνκή θαη ηνπο ζηόρνπο ηνπ καζήκαηνο. . λα ρξεζηκνπνηεί εξσηήζεηο θαη δηάινγν ώζηε λα δηεπθνιύλεη ηε κάζεζε. λα εμεγεί ηα βαζηθά ζεκεία ηνπ καζήκαηνο όζν κπνξεί θαιύηεξα.

λα επηηξέςνπλ ηελ έθθξαζε εληππώζεσλ ζην κάζεκα.Λόγοι τρήζης ερωηήζεων από ηοσς εκπαιδεσηικούς λα ηξνθνδνηήζνπλ ηε ζθέςε ησλ καζεηώλ. λα δώζνπλ ζηνλ θάζε καζεηή κηα επθαηξία ζπκκεηνρήο ζην κάζεκα. λα ζπλδέζνπλ ην κάζεκα κε πξνεγνύκελε γλώζε. λα θεληξίζνπλ ην ελδηαθέξνλ ησλ καζεηώλ. λα ειέγμνπλ αλ νη καζεηέο παξαθνινπζνύλ ην κάζεκα. λα ειέγμνπλ ην βαζκό θαηαλόεζεο ηνπ καζήκαηνο. λα αμηνινγήζνπλ ην καζεηή. .

ιπ. •Σπλνπηηθή παξνπζίαζε ηνπ καζήκαηνο. θπζηθή.Παποςζίαζη νέος μαθήμαηορ •Πξνεηνηκαζία ηεο δηδαζθαιίαο κέζα από ηελ αλάθιεζε ηεο γλώζεο πνπ έρνπλ ήδε νη καζεηέο ή κε ηε ρξήζε πξννξγαλσηώλ πνπ ζα εηζάγνπλ ζην ζέκα. θ. •Δξσηήζεηο πξνο ηνπο καζεηέο ή απάληεζε εξσηήζεσλ ησλ καζεηώλ. •Δξσηήζεηο ζε πεξίπησζε εθαξκνγήο ηεο λέαο γλώζεο (θπξίσο ζηα καζεκαηηθά.) .

πηλαθνζήθεο θ.ιπ. .Δπαζηηπιόηηηερ πος διεςκολύνοςν ηη μάθηζη Δξγαζίεο γξαθήο θαη κειέηεο Project ή ζρέδην δξάζεο Γηαζεκαηηθή δηδαζθαιία Πείξακα Γξακαηνπνίεζε Παίμηκν ξόισλ Παξαθνινύζεζε θηικ / επηζθέπηεο ζην ζρνιείν Δπηζθέςεηο ζε κνπζεία.

• Υπόδεημε πηζαλώλ πεγώλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ γηα ηε ιύζε ηνπ. νκαδηθή εξγαζία ησλ καζεηώλ είηε κόλνη ηνπο είηε ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ θαζεγεηή γηα ηε δηαηύπσζε πηζαλώλ ππνζέζεσλ πνπ ζα βνεζήζνπλ ζηε ιύζε.Διδαζκαλία για επίλςζη πποβλήμαηορ • Γηαηύπσζε ηνπ πξνβιήκαηνο. . • Αηνκηθή. • Παξνπζίαζε / ζπδήηεζε ησλ ιύζεσλ πνπ ζα πξνθύςνπλ.

θ.) •Έξεπλα θαη ζπιινγή πιεξνθνξηώλ. internet. •Ταμηλόκεζε θαη αλάιπζε πιεξνθνξηώλ •Σπγγξαθή κηαο αλαθνξάο από ηελ θάζε νκάδα ή ελόο ζπλνιηθνύ θεηκέλνπ •Παξνπζίαζε ηνπ project .Project •Επηινγή ηνπ ζέκαηνο από ηνπο καζεηέο θαη ηνλ εθπαηδεπηηθό •Σρεδηαζκόο. ρξνλνδηάγξακκα •Καζνξηζκόο νκάδωλ εξγαζίαο θαη θαηαλνκή εξγαζηώλ ζηηο νκάδεο •Πξνζδηνξηζκόο ηωλ πεγώλ ζπιινγήο ζηνηρείωλ θαη πιεξνθνξηώλ (εηδηθνί. πεξηνδηθά εθεκεξίδεο. ηνπηθνί θνξείο.ιπ.

Σσέδιο ομαδοζςνεπγαηικήρ διδαζκαλίαρ • Ο εθπαηδεπηηθόο πξνεηνηκάδεη ην ζέκα ηεο δηδαζθαιίαο μεθαζαξίδνληαο πξώηα ν ίδηνο ηη ζέιεη λα δηδάμεη κέζα από απηό. θ. •Γίλεηαη παξνπζίαζε ησλ αλαθνξώλ ησλ νκάδσλ θαη ζπδήηεζε πάλσ ζηα επξήκαηα ηνπο. δεμηνηήησλ. •Αθήλεη ηνπο καζεηέο λα ρσξηζζνύλ ζε νκάδεο ή παξεκβαίλεη ν ίδηνο αλ δηαπηζηώζεη όηη ν ηξόπνο ζπγθξόηεζεο ησλ νκάδσλ νδεγεί ζε πνιώζεηο (αδύλακνη / θαινί καζεηέο) πνπ δελ ππεξεηνύλ ηνπο δηδαθηηθνύο ηνπ ζθνπνύο.ιπ. • Αλ ε θύζε ηνπ ζέκαηνο ην επηηξέπεη κπνξνύλ λα γίλνπλ θαη απόπεηξεο εθαξκνγήο ηεο λέαο γλώζεο ή ησλ ζπκπεξαζκάησλ ζε παξόκνηεο πεξηπηώζεηο ή θαηαζηάζεηο. . λα θάλεη κηα νκαδνζπλεξγαηηθή δηδαζθαιία κε ζέκα ηηο ακβιώζεηο όρη κόλν γηα λα εξεπλήζνπλ νη καζεηέο ηα ππέξ θαη ηα θαηά. •Οη νκάδεο ζπιιέγνπλ θαη νξγαλώλνπλ ην πιηθό ηνπο γξάθνληαο κηα ηειηθή αλαθνξά γηα απηό.ρ. ηηο αληηθξνπόκελεο απόςεηο θαη ινγηθέο αιιά θαη γηα λα ηνπο κάζεη λα ζπδεηάλε ηέηνηα νξηαθά ζέκαηα πνπ ζίγνπλ αμίεο κε λεθαιηόηεηα θαη δηαινγηθόηεηα. κπνξεί ι. •Ο εθπαηδεπηηθόο νξγαλώλεη ηηο πεγέο κέζα από ηηο νπνίεο νη καζεηέο ζα αλαδεηήζνπλ πιεξνθνξίεο ή ηνπο αθήλεη λα ηηο αλαδεηήζνπλ κόλνη ηνπο βνεζώληαο ηνπο ζε πεξηπηώζεηο πνπ έρνπλ θνιιήζεη. γηαηί επηιέγεη ζπγθεθξηκέλεο δξαζηεξηόηεηεο. πνπ απνζθνπεί ζε επίπεδν γλώζεσλ.

πνιηηηζκόο) Κξπθό πξόγξακκα (δηδάζθνπκε όρη κε απηό πνπ ηνπο ιέκε αιιά κε απηό πνπ πξάηηνπκε) . θύιν.Τι ππέπει να έσει ςπότη ηος ο εκπαιδεςηικόρ Ο καζεηηθόο πιεζπζκόο είλαη αλνκνηνγελήο (ηάμε.