You are on page 1of 10

“Эрдэнэт үйлдвэр” ХХК–ийн

Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал,
эрүүл ахуйн сургалт

Ш.Отгонбилэгийн нэрэмжит
Технологийн сургуулийн
захирал,
доктор Ph Ж.Лхагвасүрэн

Хууль эрхзүйн акт, баримтууд

“ХАБЭА-н тухай хууль” –ийн заалтууд
2008 оны 5-р сарын 22. УИХ баталсан

 ХАБЭА-н сургалт зохион байгуулах журам
НХХ-ийн Сайдын 2008 оны 12-р сарын 2. 127 тоот тушаал

 MNS4969:2000, MNS OHSAS 18001:2012 стандартууд
Стандартчилал, хэмжил зүйн Үндэсний төвийн зөвлөлийн
2000 оны 6-р сарын 29. 105, 2012 оны 11-р сарын 23

 Сургалттай холбоотой бусад хууль тогтоомжийн заалтууд
Хөдөлмөрийн тухай хууль,
Мэргэжлийн боловсрол сургалтын тухай хууль г.м

 “Эрдэнэт үйлдвэр” ХХК-ийн Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, Эрүүл
ахуйн удирдлагын систем
Ерөнхий захирлын 2010 оны 10-р сарын 28-ны 630 тоот тушаал

“ХАБЭА-н тухай хууль”- ийн заалтууд
17-р зүйл.ХАБЭА-н болон мэргэжлийн сургалт
 17.1 Ажил, хөдөлмөр эрхэлж байгаа иргэн, ажилтан болон ажил олгогч нь ... түр
сургалтанд хамрагдаж мэдлэг, дадлагатай болсон байна.
 17.2 Энэ хуулийн 17.1д заасан түр сургалт нь дараахь төрлөөр зохион байгуулагдаж
болно.
17.2.1, 17.2.2, 17.2.3 (Сургалтын төрлүүд)
 17.3 Энэ хуулийн 17.2.3-т заасан ажлын байран дахь зохих сургалтад хамрагдаж, дадлага
хийж, шалгалтанд тэнцсэн иргэнийг ажиллуулна.
 17.4 Ажил олгогч нь ХАБЭА-н талаарх сургалтыг жилд 2-оос доошгүй удаа зохион
байгуулж, нийт ажилтныг хамруулан, шалгалт авч байна.
 17.5 ХАБЭА-н түр сургалтын хөтөлбөр, шалгалт авах журмыг хөдөлмөрийн асуудал
эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүн батална.
 17.6 ХАБЭА-н чиглэлийн мэргэжилтэн бэлтгэх, мэргэшүүлэх харилцааг Боловсролын
тухай, Дээд боловсролын тухай хуулийн дагуу зохицуулна.

26. ХАБЭА арга хэмжээний санхүүжилт
26.1. Аж ахуйн нэгж, байгууллага, үйлдвэрлэл үйлчилгээний зардлын 1.0 хувиас
доошгүй хэмжээний хөрөнгийг ХАБЭА-н болон ҮО, ХХ, МШӨ-өөс урьдичлан
сэргийлэхэд зарцуулна.0,3; /

ХАБЭА-н сургалт зохион байгуулах журам

НХХ-ийн сайдын 2008 -12- 02-ны өдрийн 127 тоот
тушаалаар батлагдсан ХАБЭА-н сургалт явуулах журам
Тушаалын заалтууд
 Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн сургалт зохион
байгуулах, шалгалт авах журмыг хавсралтын ѐсоор баталсугай.
 2. Энэхүү тушаалаар батлагдсан журам, түүний хавсралтын дагуу
Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн сургалт зохион
байгуулж, шалгалт авч байхыг бүх хэлбэрийн аж ахуйн нэгж,
байгууллагын ажил олгогч нарт үүрэг болгосугай.

ХӨДӨЛМӨРИЙН АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛ, ЭРҮҮЛ АХУЙ-н
сургалтын нэгдсэн график
“Эрдэнэт үйлдвэр” ХХК
өдөр
сар

1

2

3

4

5

6

2013 он
7

8

9

10

I

1

3

III

1

3

IY

3

14

15

3

7

1

4

3

3

X

1

1

20

21

22

23

24

1

АО, ХАБЭА-н ажилтан
(М-1)

5

5

7

4

5

АО, ХАБЭА-н ажилтан
(М-1)

1

7

1

31

4

1

1

1

5

1

7

5

5

1

1

АО, ХАБЭА-н ажилтан
(М-2)

1

30

1

АО, ХАБЭА-н ажилтан
(М-2)

4

29

1

1

1

7

28

1

АО, ХАБЭА-н ажилтан
(М-1)

АО, ХАБЭА-н ажилтан (М-2)

27

5

1

4

26

АО, ХАБЭА-н ажилтан
(М-2)

4

1

25

АО, ХАБЭА-н ажилтан
(М-1)

АО, ХАБЭА-н ажилтан
(М-2)

1

3

19

1

АО, ХАБЭА-н ажилтан
(М-2)

1

6

18

АО, ХАБЭА-н ажилтан
(М-1)

4

3

4

1

1

1

17

1

1

1

3

IX

16

7

4

YIII

XII

13

1

1

YI

XI

12

1

II

Y

11

5

5

1

1

ХАБЭА-н цогц сургалт
2012 онд
графикийн дагуу
сургалт
95 удаа зохион
байгуулагдаж,
7284
хүн суралцсан,
үүнээс гэрээт 408
НИЙТ АЖИЛТНЫ

5867 (5459+224)

ХАБЭА-н сургалтын зорилго

Хөдөлмөр эрхэлж байгаа иргэн, ажилтан,
ажил олгогчдод
 ХАБЭА-н хууль тогтоомжийн талаар мэдлэг
олгох

 Осол эндэгдэлгүй эрүүл ажиллах соѐл,
зан үйлийг төлөвшүүлэх

НЭН ТҮРҮҮНД ХӨДӨЛМӨРИЙН АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛ

Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал,
эрүүл ахуйн үндэсний
удирдлагын тогтолцоог бүрдүүлэхэд
хувь нэмрээ оруулах
ЖИШИГ СУРГАЛТ

“Эрдэнэт үйлдвэр” ХХК дээр сургалт явуулахад
анзаарагдсан зүйлүүд
 Сургалт тасралтгүй, системтэй, шаталсан зорилттой байх
 Багшлах бүрэлдэхүүний сонголт, чадваржуулалт
 Байгууллага бүхэлдээ, мөн ажилтны сэтгэхүй өдөр
тутмын үйл явдалд дарагдаж, хүлээсэнд орсон байдал
ажиглагддаг
 Насанд хүрсэн хүнд таарч тохирох аргаар явуулахад
анхаарах
(Удирдлага, инженер техникийн ажилчин, ажилчид гэх
зэрэг бүх түвшинд)
Хуулийн зарим заалтыг боловсронгуй болгох,
амьдралд нийцүүлэх

mail:surgalt1@erdenetmc.mn