You are on page 1of 23

• 2009 оны 5-р сарын 04-нд “ДЦС-4” ТӨХК”-д ХАБЭА-н

менежментийн системийг нэвтрүүлэх тухай Гүйцэтгэх
захирлын 52 тоот тушаал батлагдсан.
• Хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагаа, эрүүл ахуйн үндэсний
хорооны 2004 оны 4-дүгээр сарын 6-ны өдрийн хурлаар
хэлэлцэж сайшаагдсан аж ахуйн нэгж, байгууллагад
хөдөлмөрийн
аюулгүй
ажиллагаа,
эрүүл
ахуйн
менежментийн систем нэвтрүүлэх удирдамж
• МАОЭНХ-ны ХАБЭА-н менежментийн системийн багаас
гаргасан ILO-2001-OSHMS нэвтрүүлэх удирдамж
• Олон улсын хөдөлмөрийн байгууллагаас гаргасан ILOOSH-2001 удирдамж болон MNS ILO-OSH 1:2003, MNS
OHSAS 18001:2012 стандарт зэргийг үндэслэн “ДЦС-4”
ТӨХК-ий ХАБЭА-н удирдлагын тогтолцооны үндсэн
баримт бичгийг боловсруулсан.

Нүүрэн тал

Мэдээлэл дамжих хүрээ

• Аюулыг шалгах
жагсаалт

4 хувь
бичигдэнэ

Өөртөө эх хувь
1% (цагаан)

АМХ-г хайрцагт хийнэ
3%
(ягаан, шар, цэнхэр)

ТХХ-н инж
Цехийн дарга
эсвэл тухайн
нэгжийн
ах/инж

Мэдээлэл
өгөх
Гүйцэтгэлийн
тухай мэдээлэх

"АМХ"-ыг цехүүдээр нь ангилбал
2010 он

2011 он

2012 он
53155426

3270
23862468
1168

1300

1519
936

659 611
145

ТДЦ

ЗЦ

ТЦ

788
315 245 313

ЦЦ

101 91

ДХХА

78

140

130

МЦ

111 210 297

ХЦ

нийт

Хөтлөлт жигдэрч, картанд заагдсан үйлдлийг
сайжирснаар ажилчдын хандлага ЭЕРЭГ болж байна.

ойлгох

ойлголт

Цоож пайз
Цахилгаан тоноглолыг
цоожилсон байдал

Хаалт арматурыг
цоожилсон байдал

4. Эрсдэлийн үнэлгээ
• Эрсдлийг үнэлэх журмын дагуу 335 ажилд үнэлгээ
хийгдсэн.
Үнэлгээ хийснээр гарч байгаа үр дүн
1. Шинээр ажилд орсон болон дадлага туршлага
суугаагүй ажилчдыг зөв ажиллуулах арга барилд
сургахад дөхөм болж байна.
2. Өдөр бүрийн аюулгүй ажиллагааны зааварчилгыг
хийгдэх ажилтай нь уялдуулж өгөх боломж
бүрдсэн.
3. Эрсдэлд суурилсан сайжруулалтын төлөвлөлтийг
хийх боломжтой болж байгаа.
4. Цаашид аюулгүй ажиллах “Горим”-ыг бий болгох
нөхцөл бүрдэж байна.

Ажилчид

ХАБЭА-н
талаарх асуудал

Зөвлөлийн
гишүүн

Зөвлөл
Техник
хяналтын
хэлтэс

Шийдвэрлэгдсэн
асуудал

Зөвлөл 13 хүний
бүрэлдэхүүнтэй ажилладаг

НАССР гэдэг нь “Нazard analysis critical control point” буюу “Эгзэгтэй цэгийн аюултай байдлыг хянах
тогтолцоо” гэсэн үгийн товчлол бөгөөд олон улсад хүнсний аюулгүй байдлын баталгаа хэмээн хүлээн
зөвшөөрөгддөг тогтолцоо юм.

1500 ажилчдыг илчлэг өндөртэй, амт чанар сайтай, эрүүл, аюулгүй хүнсээр хангаж байх нь тэдний ажлын
бүтээмжийг сайн байлгах сэтгэл ханамжийг өндөр байлгахад онцгой нөлөөлдөг. Үүн дотроос онцлоод
аюулгүй хоол хүнсээр хангах, ажилчдыг хурц хордлогоос сэргийлэх асуудал нэн чухал зүйл юм.
Манай компаний “Эрчим” зоогийн газарт “HACCP” хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд доорхи ажлуудыг хийж
гүйцэтгэлээ.
Нийтийн хоолны газарт мөрдөгдөх ариун цэврийн дүрмийн дагуу 2012 оны 3, 9-р сард 50 ажилтныг
“Халдварт өвчин судлалын үндэсний төв”-тэй хамтран эрүүл мэндийн урьдчилан сэргийлэх үзлэг
шинжилгээнд хамруулсан.
НМХГ-аас боловсруулсан “Хоол үйлдвэрлэл үйлчилгээ эрхлэгчдийг эрсдэлийн ангилалд хамруулах,
шалгуурыг тогоох үзүүлэлт” эрсдэлийн үнэлгээгээр 6 сар тутам 1 удаа, байгууллагын дотоодын
хяналтын хуудас (check list)- аар сар бүр үнэлгээ хийж, гарсан зөрчлийг тухай бүр нь арилгадаг.
НМХГ–ын төв лабораторит дараах микробиологийн шинжилгээнүүдийг хийлгэдэг.
• Ундны ус
• Агаарын бохирдол
• Хоол, бэлэн бүтээгдэхүүн
• Тоног төхөөрөмж, сав суулганы арчдас
Ариутгал, цэвэрлэгээ, үйлчилгээг сайжруулах үүднээс аяга, таваг угаалгын автомат машин, халбага сэрээ,
дээжний шил ариутгагч автоклов, өрөө тасалгааг кварцын гэрлээр тогтмол ариутган, угаалга цэвэрлэгээг
хүнсний зориулалтын ариутгал цэвэрлэгээний бодис хэрэглэн графикийн дагуу тогтмол хийж, бүртгэл
хөтлөн хяналт тавьдаг.

Ажилчин хүний ажилдаа хандах хандлага нь осол гарахад нөлөөлдөг үндсэн
хүчин зүйл болдог. Бид бүтээмж дээшлүүлэх хөтөлбөрийг цогцоор нь
хэрэгжүүлснээр ажилчдын хандлагыг эерэг болгоно гэж үзэж байна.
• Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуй менежментийн дэд хэсэгт нийт 181 санал
• Нийгэм эдийн засгийн дэд хэсэгт нийт 198 санал
• Техникийн ажлын дэд хэсэгт нийт 177 санал тус тус ирсэн байна.
Бүтээмж дээшлүүлэх “Өөрчлөлтийн баг”-ийн ажил
•Балансалсан үнэлгээний ажлын хэсэг
•Ажлын байрны таатай орчин-” 5S” ажлын хэсэг
•Чанарын дугуйлангийн ажлын хэсэг
•Сайн саналын ажлын хэсэг
•Хүний нөөцийг хөгжүүлэх ажлын хэсэг

2012 онд компаний хэмжээнд чанарын дугуйланд 444 ажилчид буюу нийт
ажилчдын 29% нь хамрагдаж, 60 чанарын дугуйлан байгуулагдсанаас 37
чанарын дугуйлан 340 ажил хийж гүйцэтгээд байна.
2012 онд давхардсан тоогоор нийт 556 сайн санал хүлээн авсан.

Чанарын дугуйлангуудын хийсэн ажлууд

Тоног төхөөрөмжийн
автоматжуулалтыг
сайжруулах
3%
0%

Хүний хөгжил. /сургалт
сурталчилгаа/
5%

Ажлын байрны
эрсдэл бууруулах
/ХАБЭА/
18%

Ажил хөнгөвчлөх,
ажлын арга барилыг
сайжруулах,
бүтээмжийг
дээшлүүлэх
Сул зогсолтыг
26%
бууруулах
0%

Тоосжилтыг бууруулах
1%

Эрчим хүч,
материалын
хэмнэлт
4%

Ажлын байрны гоо зүй
болон 5S-ийг
хэвшүүлэх
33%

Тоног төхөөрөмжийн
найдвартай
ажиллагааг хангах,
ашиглалтын хугацааг
уртасгах
10%

Хөдөлмөр аюулгүй байдал, эрүүл ахуй
менежментийн хэсэгт дэмжигдсэн санал
(цехүүдээр)
25
16
11
6

3
ТДЦ

ЗЦ

0
ЦЦ

ДХХАЦ

ТЦ

3
МЦ

ХЦ

Дэвшүүлэх асуудал
• ХАБЭА-н сургалт явуулах, зөвлөх үйлчилгээ үзүүлдэг
байгууллагууд олширсон. Сургалтын агуулга чиглэл нь
бараг ялгарахгүй мөртлөө үйлчилгээний үнэ нь
харилцан адилгүй байна.
• ХАБ-н дүрмүүд нь салбарын яам, мэргэжлийн хяналт,
хууль зүйн яам зэрэг байгууллагуудаар хянагдсан
байдаг ба өнөөдөр ХАБ-ын чиглэлээр сургалт явуулж
байгаа байгууллагуудын сургалтын агуулга чанарыг
ямар байгууллага шалгаж тогтоож байгаа нь
тодорхойгүй байна. Иймээс цаашид сургалт явуулдаг,
зөвлөх үйлчилгээ үзүүлдэг байгууллагад тавих
шаардлагыг өндөрсгөх хэрэгтэй байна.