You are on page 1of 22

SITI NAJWA BT MUHAMMAD (2011159949)

NUR SYAZA BT ADZHAR (2011756865)

NURUL FASIHA BT KHAIRUL UMAR (2011121321)

NUR ATIQAH BT HARIS (2011923083)

NOR SYAZWANI BT SULAIMAN (2011797619)

TUNKU INTAN SHAFINAZ BT TUNKU NAJMI (2011784063)

FATHIAH BT FATHIL .CTU 231 AMALAN PERAKAUNAN ISLAM DALAM BIDANG MUAMALAT DI MALAYSIA PN.

.

. • Muamalat : semua hukum syariat yang bersangkutan dengan urusan dunia. dengan memandang kepada aktiviti hidup seseorang seperti jual-beli.menukar.T yang melibatkan bidang ekonomi dan sosial islam.W. rakaman perbelanjaan(penerimaan) wang pada ruang debit dan kredit buku kira-kira. : tatacara atau peraturan dalam perhubungan manusia sesama manusia untuk memenuhi keperluan masing-masing yang berlandaskan syariat Allah S. tukar. pinjam-meminjam dan sebagainya.PENDAHULUAN • Perakaunan islam : rakaman berupa catatan atau keterangan ringkas mengenai urusan melibatkan pembayaran (penerimaan) wang.

. MURABAHAH (JUALAN PENAMBAHAN UNTUNG)  Perkataan al-murabaha terbitan daripada kata kerja rabaha yang bermaksud saling memberi keuntungan di antara pembeli dan penjual. Bay’ al-murabahah dapat digambarkan sebagai satu bentuk muamalat melalui konsep jualan tambah keuntungan.PERKARA YANG BERHUBUNG MUAMALAT 1.   Dengan menggunakan kaedah bay’ al-murabahah. pemilik barang (iaitu pihak bank) membuat perjanjian jual beli dengan pelanggan.

sekarang berilah aku keuntungan 10%" lalu diterima oleh orang yang akan membeli. aset ataupun peralatan yang diminta oleh penghutang dan seterusnya pemiutang menjual barangan tersebut kepada penghutang pada harga yang lebih tinggi daripada harga pertama dan ianya dipersetujui oleh kedua-dua pihak. Konsep murabahah ini dalam konteks perkembangan sistem perbankan islam. -Maka penjual diatas mendapat untung RM10 dari modal belian beharga RM100. sebenarnya telah mentransformasikan aktiviti pinjaman berbentuk konvensional kepada perjanjian kontrak jual beli yang bebas dari elemen riba. . Contoh : Umpamanya seseorang berkata : "Barangku ini aku beli berharga RM100. dimana pemiutang membeli bahan mentah.

atas budi bicara bank.2.WADI‟AH (SIMPANAN)  Ertinya barang yang diserahkan (diamanatkan) kepada seseorang supaya barang itu dijaga dengan baik. Pendeposit mungkin akan diberikan “hibah” (hadiah). .  Dalam konsep wadi‟ah.  Contoh : seseorang pendeposit akan mendepositkan dana ke dalam bank dan bank akan menjamin pembayaran balik kesemua amaun deposit berkenaan atau sebahagian daripada amaun belum jelas apabila pendeposit memintanya. Jadi barang wadi‟ah itu bererti barang amanat yang harus dikembalikan kepada orang yang empunya. bank dianggap sebagai penjaga dan pemegang amanah dana. .  Wadi‟ah atau simpanan adalah konsep perbankkan islam yang hampir sama dengan konsep akaun simpanan dalam perbankan konvesional. sebagai satu bentuk perhargaan kerana membenarkan penggunaan dana pendeposit oleh bank. bila ia datang meminta.

kocek belakang satu dan sebagainya dengan harga RM100”. ukurannya 105cm panjang.3. 43cm lebar pinggul.5cm besar kaki. . maksudnya disini iatu menjual sesuatu barang yang disifatkan kepada tanggungan seseorang yakni jual secara pesanan atau memesan barang. 70 cm pinggang. 25. BAI‟USSALAM (PENANGGUHAN PENYERAHAN BARANG)  Perkataan Salam itu asal maknanya serah atau tangguh.  Contoh: umpamanya Zaid berkata kepada si Ali : “buatkanlah saya satu seluar dari kain wool (kain yang diperbuat daripada bulu biri-biri) yang berwarna kuning muda.

Pihak yang menyewa disebut sebagai mustajir. manakala pihak yang memberi sewa disebut sebagai „jir/muajir dan biaya sewa disebut sebagai ujrah. iatu : i. kalimah ijarah merujuk kepada bayaran yang diberikan kepada orang yang melakukan sesuatu kerja sebagai ganjaran kepada apa yang dilakukannya. .4. AL-IJARAH (UPAHAN)  Menurut istilah Bahasa Arab. ii. Ijarah yang berkaitan dengan sewa jasa : membalas jasa seseorang dengan upah sebagai imbalan jasa yang disewa.  Dalam islam terdapat dua jenis ijarah. Ijarah yang berhubung dengan sewa aset atau harta : memindahkan hak atau aset tertentu kepada orang lain dengan imbalan biaya sewa.

bahawa seluar tersebut akan selesai tempoh 3 hari. . Setelah sampai waktunya si Ahmad datang mengambil seluarnya dan menyerahkan wang sebanyak RM50 kepada tukang jahit itu. Contoh: Ahmad datang membawa sepotong kain kepada seorang tukang jahit untuk dibuat seluar. tukang jahit itu menjamin dalam pengakuannya.

 Firman Allah S.5. Misalnya.AR-RAHNU (PAJAK GADAI)  Menjadikan harta benda sebagai jaminan atas hutang iaitu maksudnya menjadikan sesuatu barang sebagai cagaran bagi sesuatu hutang dan menjadi bayaran sekiranya tidak terdaya membayar hutang itu nanti.W.T : maksudnya: „Dan jika kamu sedang dalam perjalanan (lalu kamu berhutang) dan tidak kamu peroleh orang yang akan menuliskannya maka boleh diserahkan saja jaminan yang dapat dipegang‟ (surah Al-Baqarah ayat 283) .  Ar-Rahnu dari sudut bahasa bermakna mantap dan berkekalan. keadaan yang mantap ataupun ia bermakna tahanan.

w: maksudnya : “dari Aisyah r.a bahawa nabi s.w pernah membeli makanan dari seorang yahudi dengan cara berjanji dan dirungguhnya (digadaikannya) sehelai baju besi” (Riwayat Al-Bukhari & Muslim) .a.• Sabda Rasulullah s.a.

AL-WAKALAH (BERWAKIL) Ertinya seseorang yang menyerahkan sesuatu urusannya kepada orang lain pada apa yang boleh diwakilkan menurut syarak. agar orang yang diwakilkan itu dapat melakukan sesuatu yang diserahkan kepadanya selagi yang menyerahkan itu masih hidup.6. . Tidak sah mewakilkan sembahyang. Al-Wakalah ini lebih berhubung dengan muamalat & munakahat seperti bab jual beli dan bab perkahwinan dan lain-lain. sebab ibadah itu adalah perhubungan manusia dengan Tuhannya. puasa dan lain-lain hal yang bersangkut-paut dengan ibadah haji & umrah (kedua-duanya boleh diwakilkan).

jenis barang. Istilah : Kontrak dimana pemodal melaburkan hartanya untuk diusahakan oleh pihak lain dengan perkongsian untung manakala rugi ditanggung olehnya.7. bentuk perusahaan. iaitu : i. Mudharabah mutlaqah : penyerahan modal oleh Shahib Al-Mal secara mutlak tanpa syarat. Mudharabah juga dikenali dengan nama qiradh iaitu potong. kerana orang yang memiliki harta memotong sebahagian hartanya untuk diniagakan melalui harta itu. pelanggan atau pembekal asalkan mendatangkan keuntungan. . waktu. : Mudharib bebas mengusahakannya tidak kira tempat. Kategori mudharabah terbahagi kepada dua jenis. AL-MUDHARABAH (BERKONGSI UNTUNG) Bahasa : Musafir untuk berniaga.

Mudharabah juga dikenali sebagai Mu'amalah yang dimaksudkan disini ialah aqad perjanjian yang dibuat oleh dua pihak : . jenis dan bentuknya. Jumhur ulama membenarkan syarat ditentukan berkenaan tempat perusahaan. : Contohnya Mudharib hanya menjalankan perusahaan di tempat-tempat tertentu sahaja dan membeli barang daripada pembekal tertentu.Mudharabah muqaiyadah : Penyerahan modal oleh Sahib Al-Mal dengan syarat.

.Pihak pertama: Memberi sejumlah wang kepada pihak kedua supaya berniaga. Pihak kedua : Berusaha atau berniaga dengan modal yang diberikan oleh pihak pertama mengikut segala syarat yang dipersetujui kedua pihak.1/3 dan seterusnya.dengan syarat keuntungan dibahagikan antara keduanya mengikut persetujuan sebagaimana yang dijanjikan seperti 1/2.

bukan kerana syarat atau janji. Dari sudut bahasa al-qardh dalam bahasa arab maknanya al-Qat‟u yang membawa maksud potongan. . Tujuan diberi pinjaman ini adalah untuk menolong menyelesaikan masalah kewangan atau keperluan peminjam itu. AL-QARDH AL-HASAN (HUTANG TANPA SYARAT/JANJI) Ialah hutang tanpa syarat atau janji untuk membayar balik lebih daripada hutang tetapi memberi saguhati kepada tuan punya hutang semasa membayar. Justeru.8. al-Qardh al-Hasan membawa maksud potongan yang baik. Digunakan pada pinjaman kerana pinjaman itu adalah potongan ke atas harta pemiutang yang diberikan kepada peminjam.

.9. Contohnya : Umpamanya kerusi antik. harga tunai RM2000. AL-BAI BITHAMAN AJIL (JUALAN DENGAN HARGA TANGGUH) Menjual sesuatu dengan disegerakan penyerahan barang yang dijual kepada pembeli dan di tangguhkan bayaran harganya sehingga ke satu masa yang di tetapkan atau dengan bayaran beransur-ansur. Ianya juga dikenali sebagai BBA. jika tangguh RM2200. Pembiayaan BBA yang ditawarkan di bank Islam terbahagi kepada dua bentuk kemudahan iaitu pembiayaan runcit dan pembiayaan korporat.

.

TERIMA KASIH… .