Menurut Ahmad Mohd Salleh (2011), pengujian ialah satu teknik untuk

mendapatkan matlamat tentang
perubahan tingkah laku seseorang individu. Ujian terdiri daripada satu set soalan yang

memerlukan maklum balas daripada murid
untuk dinilai oleh guru terhadap pencapaian mereka.

Konsep pengukuran menurut Ahmad Mohd Salleh (2011) ,
ialah proses atau sistem yang digunakan untuk menentukan nilai kuantitatif sesuatu benda, perkara atau keadaan. Nilai

kuantitatif ini biasanya dinyatakan dalam sesuatu unit angka
yang tetap dengan menggunakan alat pengukuran yang berkaitan.

Pengukuran ialah tindakan atau proses untuk menentukan
sejauh mana sesuatu perkara itu wujud khususnya apabila perkara itu dibandingkan dengan satu standard.

 Penilaian boleh didefinisikan secara ringkas sebagai satu proses sistematik untuk menentukan sejauh mana objektif pengajaran dan pembelajaran di dewan kuliah dan makmal dicapai (Gay & Airasian. 2003) .

(Lembaga Peperiksaan Malaysia. mengumpul. pentaksiran merupakan satu episod dalam proses pembelajaran yang merangkumi aktiviti menghurai. merekod. Dalam konteks pendidikan. 2000) . memberi skor dan menginterpretasi maklumat tentang hasil pembelajaran seseorang pelajar bagi tujuan tertentu.

. Maklumat yang diperolehi daripadanya akan dijadikan dasar untuk membuat penilaian atau pengadilan. Bagi mengukur perubahan tingkah laku pelajar. Ianya dikukuhkan oleh Milagros (1981) yang menegaskan bahawa ujian adalah suatu cara untuk mendapatkan contoh perlakuan yang diperlihatkan oleh murid di dalam keadaan yang dikawal atau ditentukan.

.

memahami dan boleh mengamalkan dengan cara yang betul dan sempurna sebagaimana yang ditetapkan oleh Syara’  Dapat mencapai kefahaman yang betul dan boleh mengamalkannya sekira-kira ’sah’ pada tahap yang paling asas dan minimum. Supaya tiap-tiap murid/pelajar benar-benar mengetahui. .

 PAFA ialah beberapa perkara yang terpenting dari Fardhu Ain yang berkaitan dengannya yang terkandung dalam sukatan pelajaran Pendidikan Islam. memahami dan boleh mengamalkannya dengan cara yang betul dan sempurna sebagaimana yang ditetapkan oleh syarak. .PAFA hendak dipastikan supaya tiap-tiap murid/pelajar benar-benar mengetahui.

. masyarakat. keperibadian dan pandangan hidup sebagai hamba Allah SWT yang mempunyai tanggungjawab untuk membangun diri. Suatu usaha berterusan untuk menyampaikan ilmu. kemahiran dan penghayatan Islam berdasarkan al-Quran dan as-Sunnah bagi membentuk sikap. kemahiran. . alam sekitar dan negara ke arah mencapai kebaikan di dunia dan kesejahteraan abadi di akhirat.

 Mempastikan tidak terdapat sebarang keciciran dalam PAFA. Mengenalpasti murid/pelajar yang lemah dalam kefahaman dan amalan Perkara Asas Fardhu Ain (PAFA).Dengan perkataan lain.menentukan kejayaan 100% . kemudian membimbing sehingga mereka dengan sendirinya faham dan dapat mengamalkan dengan betul dan sempurna.

 Menimbulkan dan menyuburkan keinsafan dan kerelaan yang positif untuk menghayati amalan kehidupan sehari-hari. .

  a) Lisan-untuk menentukan murid dapat mencapai . Tempoh-sepanjang tahun peperiksaan. Pafa dilaksanakan melalui sistem Penilaian Kemajuan Sekolah Rendah (PKSR). Penilaian akan dilaksanakan menurut dua cara iaitu : pemahaman yang sebenarnya.Proses penilaian akan diselesaikan sebulan sebelum tarikh peperiksaan bertulis dijalankan.

.b) Amali-untuk menentukan murid dapat melakukan ibadah yang ditentukan dengan betul dan sempurna.  Kandungan penilaian PAFA untuk sekolah rendah meliputi 10 tajuk yang terdiri daripada 17 soalan.

.

 Guru menggunakan strategi atau kaedah atau teknik yang sama setiap kali waktu Penilaian Perkara Asas Fardhu Ain.  Contohnye teknik hafalan .

IBN KHALDUN NANA S. SUKMADINATA KOGNITIF GHAZALI DARUSSALAM .

.-Menurut Teori pendidikan Ibnu Khaldun :  Pelajar tidak boleh dipaksa untuk menghafal di mana ini akan menghilangkan kreativiti dan mengakibatkan kejumudan fikiran.

. Ghazali Darussalam ( 2001) pula mengatakan bahawa: Kaedah pengajaran hendaklah sesuai dengan perkembangan jiwa murid.

. Pengajaran dan pembelajaran perlu menegaskan hubungan dan strategi.Penekanan lebih diberikan kepada pembelajaran bermakna berbanding dengan hafalan. Oleh itu. pengajaran dan pembelajaran bertujuan membantu murid-murid belajar cara belajar dan bukannya memperoleh maklumat secara terasing. .

Teknologi Pendidikan: * Isi-isi pendidikan disusun dalam bentuk rekabentuk program atau rekabentuk pengajaran dan disampaikan dengan menggunakan bantuan media elektronik dan para peserta dididik belajar secara individual. .

 Pelajar tidak menghayati dan tidak mengaplikasikan perkara yang telah dipelajari di dalam Pafa dalam kehidupan seharian mereka. .

Konstruktivis Humanis .

. Guru menentukan pengetahuan sedia ada murid-murid dalam kelas yang berkenaan agar dapat mencapai matlamat pengajaran.

 Model Pengajaran 5E oleh Roger Bybee. Penglibatan (Engagement) Penerokaan (Exploration) Keterangan (Explanation) Huraian (Extension) Penilaian (Evaluation) .

 Menekankan sifat semulajadi individu untuk belajar. Oleh itu. amat penting murid-murid mempunyai kawalan atas pembelajaran masing-masing dan guru hanya menjadi fasilitator dalam proses pengajaran dan pembelajaran. .

 Menurut Carl Rogers : perubahan dan pertumbuhan kendiri. . membekalkan sumber pembelajaran yang sesuai. -Pembelajaran eksperiental bersamaan dengan -Guru perlu menjelaskan objektif pembelajaran. mengimbangkan komponen intelektual dan emosi berkaitan dengan pembelajaran dan berkongsi perasaaan dan idea dengan murid.

 Murid yang lemah tidak dapat menghafaz bacaan.  Murid yang lemah menyebabkan ujian PAFA tidak dapat disempurnakan mengikut masa yang ditetapkan .

Multiple Intelligence Pembelajaran Gagne .

Mencadangkan 8 jenis kecerdasan yang mungkin dimiliki oleh setiap individu yang boleh membantu pembelajaran mereka iaitu : .  Diperkenalkan oleh Howard Gardner.

Linguistik Naturalist Logikal Intrape rsonal Bodily/ Kinesth etic Interpe rsonal Visual/ spatial Muzik .

.  Teori pemprosesan maklumat Pembelajaran dan penyampaian isi pengajaran mesti bergerak daripada aras paling mudah kepada yang lebih kompleks.

 Pembelajaran Masteri -Merupakan satu pendekatan pengajaran dan pembelajaran yang berfokuskan penguasaan murid dalam sesuatu perkara yang diajar. 1968)  Suatu pendekatan pengajaran dan pembelajaran bagi memastikan semua murid menguasai hasil pembelajaran yang dihasratkan dalam suatu unit pembelajaran sebelum berpindah ke unit pembelajaran seterusnya. . (Bloom. Pendekatan ini memerlukan peruntukan masa yang mencukupi dan proses pengajaran dan pembelajaran yang berkualiti.

Murid mesti menguasai pengetahuan. kemahiran dan sikap yang diajarkan. 1) Wajar dilaksanakan kerana : Murid mempunyai kebolehan dan keperluan yang berbeza. Murid memerlukan pendekatan pengajaran dan pembelajaran yang sesuai dan berkesan. 2) 3) .

kaedah serta teknik yang betul supaya murid dapat menguasai dan memahami serta menghayati PAFA dan dapat mempraktikkannya dalam kehidupan seharian mereka. Isu-Isu serta permasalahan yang dihadapi dalam melaksanakan PAFA dapat diatasi sekiranya guru menggunakan strategi. .

 Choong Lean Keow PhD.Bhd. Ahmad Mohd Salleh (2011).scribd. Subang Jaya. Bhd.com/doc/45270906/Kekuatan-Dan-Kelemahan-Perlaksanaan- Pafa dilayari pada 20. Murid dan Alam Belajar Edisi Kedua.  http://www.2013  http://fadzilmahasiswa.Selangor.pdf dilayari pada 20.2013 . (2011).03.03.html dilayari pada 20.html dilayari pada 20. Oxford Fajar Sdn.blogspot.usm. Shah Alam. Kurikulum.com/p/epafa.blogspot.2013  http://eprints. Kumpulan Budiman Sdn.03.my/9979/1/KONSEP_PENDIDIKAN_ISLAM. Metodologi dan Pedagogi Pengajian Islam Edisi Kedua.2013  http://portalpendidikanislam.03.com/2012/01/bab-5-kurikulum.

SEKIAN TERIMA KASIH .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful