Predmet – psihički ţivot ljudi i ţivotinja
◦ psihički procesi ◦ psihički osobine ◦ njihove manifestacije u ponašanju

 
1. 2.

Šta su metode? Šta su tehnike? Vrste metoda
Objektivne – počivaju na posmatranju i merrenju manifestovanog ponašanja Subjektivne – počivaju na posmatranju neposrednog iskustva

Kako dobijamo podatke?
o posmatranjem ponašanja o na osnovu neposrednog iskustva
 


1. 2. 3.

Osnovne metode

Metoda eksperimentalong istraţivanja Metoda sistematskog neeksperimentalong istraţivanja Metoda samoposmatranja

Zadaci – teorijski i praktični Grane (discipline) psihologije


1. 2.

Tehnike

Za prikupljanje podataka – upitnik, intervju (ankete), skale procene, testovi Za obradu podataka – statističke tehnike

PREDMET / ZADACI

METODE I TEHNIKE

Copyright © 2004 Pearson Education.. publishing as Benjamin Cummings . Inc.

. Inc. publishing as Benjamin Cummings . ipak najznačajniji su:  Receptori – čulni organi  Efektori – mišići i ţlezde  Nervni sistem Copyright © 2004 Pearson Education.  Zašto izučavamo ljudski organizam? Svaki psihički proces ima svoju materijalnu osnovu – ORGANSKU OSNOVU PSIHIČKOG ŢIVOTA PREDSTAVLJA ORGANIZAM U CELINI.

reprodukcija primljenih utisaka Copyright © 2004 Pearson Education..Ima tri glavne funkcije:    Regulacija rada pojedinih organa i usklaĎivanje rada organizma u celini Uspostavljanje veze organizma sa spoljnim svetom Obrada. povezivanje. publishing as Benjamin Cummings . Inc.

publishing as Benjamin Cummings .. Inc. ima više posebnih delova od kojih je najvaţniji moţdana kora – korteks) Copyright © 2004 Pearson Education. Centralni nervni sistem (CNS)  Periferni nervni sistem (PNS) ◦ Nervi i ganglije ◦ Mozak i kičmena moţdina (mozak je glavni nosilac psihičkog ţivota.

sastavljen iz nervne ćelije i nervnog vlakna •Oko 100 milijardi ćelija Nervna ćelija ima mnogo kratkih nervnih vlakana – DENDRITA (ulaz) i 1 duţi – AKSON (izlaz) sinapse / neurotransmiteri •Snopovi nervnih vlakana čine NERV Copyright © 2004 Pearson Education. Inc.Osnovna gradivna jedinica nervnog sistema – NEURON.. publishing as Benjamin Cummings .

publishing as Benjamin Cummings .. koţa i lobanja opne: dura mater. arachnoidea. Inc. 1. pons. hipotalamus i limbički sistem) Moţdano deblo (srednji mozak. meĎumozak i srednji mozak    Šta štiti mozak? kosa. 2. Podela mozga: Prednji mozak (kora. talamus. retikularna formacija. produţena moţdina i mali mozak Cerebrum – veliki mozak – naziv za prednji mozak. pia mater cerebrospinalna tečnost – ‘’tečni jastuk’’ na kome pluta mozak Copyright © 2004 Pearson Education.

Copyright © 2004 Pearson Education. publishing as Benjamin Cummings . Inc..

koje sa periferije najpre pristiţu u talamus. Limbički sistem – povezuje hipotalamus sa pojedinim delovima mozga i ima vaţnu ulogu pri manifestovanju emocija Copyright © 2004 Pearson Education.. Inc. centar nekih refleksnih reakcija Retikularna formacija: mreţa unutar moţdanog stabla. Hipotalamus . a zatim na specifične zone kore. krvni pritisak. Kortikalni neuroni povratno šalju aksone na talamus i kontrolišu protok senzornih informacija. ţlezdu koja kontroliše aktivnost praktično svih ţlezda sa unutrašnjim lučenjem. Pons – povezuje polulopte cerebeluma. ţeĎi. regulaciju temperature.sloţena grupacija jedara koji imaju funkciju relejne stanice koja je u kontaktu sa korom mozga. Prima gotovo sve senzorne informacije. publishing as Benjamin Cummings .lociran ispod talamusa.. reproduktivnog ponašanja. uključen je u kontrolu osećaja gladi.. utiče na spavanje i san. mišićni tonus. Hipotalamus kontroliše hipofizu. buĎenje i padanje u san. pokretanje tela Mali mozak – učestvuje u kontroli motornih funkcija Talamus .       Produţena moţdina – regulacija nevoljnih funkcija.

publishing as Benjamin Cummings .   Cerebralni korteks analiza senzornih informacija i kontrola voljnih pokreta. pomoćna motorna zona i premotorna oblast LATERALIZACIJA Asocijativne zone – funkcija?  Copyright © 2004 Pearson Education. Somatosenzorna zona – temeni korteks. auditivne zone – slepoočni korteks. Inc. vidne zone – potiljačni korteks.. Glavne motorne oblasti: primarni motorni korteks.

. publishing as Benjamin Cummings . Inc.Copyright © 2004 Pearson Education.

. Čula – preko njih stiţu informacije o raznim vrstama fizičkih i hemijskih procesa u spoljnom svetu i u samom telu Nervna vlakna koja ih prenose nazivaju se SENZORNA ili AFERENTNA vlakna Na ove informacije organizam reaguje POKRETIMA i to VOLJNIM (počinju u motornoj zoni moţdane kore) i REFLEKSNIM (iz kičmene moţdine bez našeg znanja). publishing as Benjamin Cummings . * * * * * Kičmena moţdina se proteţe duţ kičmenog stuba i sprovodi nervne impulse izmeĎu mozga i periferije tela i reguliše jedan broj refleksa  Copyright © 2004 Pearson Education. Inc. Nervna vlakna koja prenose ove informacije su EFERENTNA ili MOTORNA vlakna.

Čine ga nervi koji povezuju CNS sa ostatkom našeg tela ► ► PNS je sačinjen iz dva dela : 1. prenosi poruke izmeĎu CNS i žlezda. glatkih mišića. Inc. Copyright © 2004 Pearson Education.. srčanog mišića. somatski nervni sistem (sva aferentna i eferentna vlakna) i 2. publishing as Benjamin Cummings . autonomni nervni sistem (simpatikus i parasimpatikus – deluju antagonistički) Autonomni nervni sistem kontroliše aktivnost unutrašnjih organa.

povećava krvni pritisak. inhibira salivaciju i suţenje. povećava oslobaĎanje adrenalina u krv. povećava oslobaĎanje šećera u krv. stimuliše pankrease i potencira varenje. smanjuje krvni pritisak.. pojačava seksualno uzbuĎenje. kontrahuje mokraćnu bešiku.  Simpatički i parasimpatički sistemi su prostorno razdvojeni Simpatikus priprema organizam za borbu: “fight or flight” Parasimpatikus aktivan u mirnom stanju. Parasimpatikus: usporava rad srca. proširuje zenice. Inc. publishing as Benjamin Cummings . suţava krvne sudove. Copyright © 2004 Pearson Education.  Simpatikus: ubrzava rad srca. smanjuje razgradnju šećera. relaksira mokraćnu bešiku. proširuje krvne sudove. proširuje disajne puteve. inhibira varenje.

Ţlezde sa spoljašnjim lučenjem Hipofiza / pituitarna ţlezda – izlučuju više hormona koji pojačavaju / slabe rad ostalih ţlezda (folikulostimulirajući hormon. publishing as Benjamin Cummings . prolaktin)  Nadbubreţne / adrenalne ţlezde – u blizini bubrega. luteinizirajući hormon.. hormon rasta. luči insulin  Štitna / tiroidna ţlezda – metabolizam. aktivnost i rast organizma. Inc. kora luči kortine vaţne za normalan rad organizma i seksualni razvoj  Pankreas – reguliše nivo šećera u krvi. luči tiroksin  Polne ţlezde / gonade – nalaze se u sastavu polnih organa. Ţlezde sa unutrašnjim lučenjem / endokrine 2. izlučuju estrogen i testosteron  Copyright © 2004 Pearson Education. tireoidna ţlezda. tireotropin. adrenokortikotropni hormon.Organi kojima se ostvaruju pokreti / promene / efekti zovu se EFEKTORI – 2 glavne vrste mišići i ţlezde Ţlezde su organi koji luče odreĎene hemijske sastojke 1. jezgro luči adrenalin vaţan u procesu doţivljavanja emocija.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful